Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Témy doktorandského štúdia

Centrum vied o umení SAV, v. v. i.

Názov témy
Estetika artificiálnosti v súčasnom divadle
Program DŠ
Estetika
Meno školiteľa/-ky
doc. PhDr. Elena Knopová, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Stručná anotácia
Vývin nových vizuálnych a komunikačných technológií v súčasnosti stále viac ovplyvňuje aj divadelné umenie. Nejde len o problematizovanie divadelného vizuálneho kódu miešaním rôznorodých realít na javisku, ale ide najmä o prepájanie živého (napr. herec) a artificiálneho (technológie) v ich vzájomných interakciách a v následných interakciách s rôznorodými vonkajšími systémami (vrátane divákov). Využívanie, ale aj tematizovanie umelej inteligencie, virtuálnej reality a moderných počítačových simulácií v divadle je štádiom ďalšej divadelnej evolúcie, emergencie a metakreácie. Dizertačná téma umožňuje interdisciplinárne prístupy z perspektívy teórie médií, konceptov posthumanizmu a trashumanizmu, ale aj psychológie atď. Cieľom výskumu bude charakterizovať podobu a vplyv tohto fenoménu na súčasné európske a slovenské divadlo na základe vybranej vzorky diel tvorcov a tvorkýň.