Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Témy doktorandského štúdia

Centrum vied o umení SAV, v. v. i.

Názov témy
Súčasné režisérky na slovenskej nezávislej scéne
Program DŠ
Estetika
Meno školiteľa/-ky
doc. Mgr. art. Karol Mišovic, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Stručná anotácia
Hlavným zámerom je výskum a charakterizácia tvorby mladej generácie umelkýň (najmä režisérok) v slovenskom divadle v 21. storočí. Cieľom je tiež určiť a pomenovať ich postavenia v kontexte slovenského a európskeho divadla, skúmať dôvody, prečo sa väčšina tvorkýň (Júlia Rázusová, Iveta Ditte-Jurčová, Maja Danadová, Alžbeta Vrzgula, Veronika Malgot a iné) uplatňujú vo sfére nezávislých divadiel a divadelných zoskupení a prečo ich tvorba, až na niekoľko výnimiek, absentuje v zriaďovaných divadlách. Cieľom dizertačnej práce nie sú solitérne profily jednotlivých ženských osobností, ale komparatívny výskum ich špecifických tvorivých poetík, nachádzanie spoločných prienikov vo formálnych, jazykových a tematických oblastiach tvorby jednotlivých režisérok.