Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Témy doktorandského štúdia

Centrum vied o umení SAV, v. v. i.

Názov témy
K problematike scénografie v súčasnom slovenskom bábkovom divadle
Program DŠ
Estetika
Rok prijímania
2023
Meno školiteľa/-ky
doc. Mgr. art. Karol Mišovic, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Stručná anotácia
Navrhovaná téma doktorandskej práce má za cieľ výskum v oblasti súčasného bábkového divadla, ktorému slovenská teatrológia nevenuje dostatočnú pozornosť. Výtvarná a scénografická zložka inscenácií je pritom dnes pre výsledný tvar umeleckého diela často určujúca. Dizertačná práca má priblížiť a charakterizovať prostredníctvom vybraných bábkarských scénografov a scénografiek, ich diferenciačných tvorivých postupov a autorských poetík postupnú transformáciu a smerovanie súčasného slovenského bábkového divadla v oblasti scénografie.