Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Publikácie

Centrum biovied SAV, v. v. i.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
 • BABEĽOVÁ, Janka - ŠEFČÍKOVÁ, Zuzana - FABIAN, Dušan. Diet supplemented with alpha linolenic acid has beneficial effect on in vivo developed mouse preimplantation embryos. In Animal Physiology 2024, 19th International Scientific Conference, June 11th - 13th 2024, Liptovský Ján, Slovakia : Book of Abstracts. 1. vydanie. - Nitra : Slovak University of Agriculture, 2024, p. 11. ISBN 978-80-552-2744-3. (APVV-22-0071 : Prevencia reprodukčného zlyhania v období pripúšťania zvierat prostredníctvom skrmovania kŕmnych aditív s vysokým obsahom polynenasýtených mastných kyselín. Animal Physiology 2024 : International Scientific Conference) Typ: AFH
 • BABEĽOVÁ, Janka** - ŠEFČÍKOVÁ, Zuzana - FABIAN, Dušan. The effect of diet supplementation with purified ALA on mouse preimplantation development in vivo – preliminary results. In Proceeding of the Winter School Animal Biotechnology 2024 : Programme and Abstracts, February 1th, 2024, Nitra, Slovakia. 1. vyd. - Nitra : SUA, 2024, p. 52. ISBN 978-80-552-2715-3. (APVV-22-0071 : Prevencia reprodukčného zlyhania v období pripúšťania zvierat prostredníctvom skrmovania kŕmnych aditív s vysokým obsahom polynenasýtených mastných kyselín. Winter School Animal Biotechnology) Typ: AFH
 • BAČOVÁ, Kristína - ZITTERL-EGLSEER, Karin - KARAS-RÄUBER, Gesine - PLACHÁ, Iveta. Bioavailability of thymol in rabbit organism. In Animal Physiology 2024, 19th International Scientific Conference, June 11th - 13th 2024, Liptovský Ján, Slovakia : Book of Abstracts. 1. vydanie. - Nitra : Slovak University of Agriculture, 2024, p. 13. ISBN 978-80-552-2744-3. (VEGA 2/0009/20 : Nova generácia kŕmnych aditív vo výžive zvierat. Vega č. 2/0005/24 : Nové prístupy účinnej aplikácie rastlinných aditív vo výžive zvierat. CNR-SAS 2022-02 : How can biotransformation processes of thymol affect "gut health" in animal organism. Mob-Open 2022-01 : Absorption, distribution, deposition and elimination of encapsulated form of thymol in rabbit organism. COST Action CA22109 : Medicinálne rastliny v starostlivosti o zdravie zvierat: prechod z tradičnej na modernú veterinárnu medicínu. Ernst Mach Grant, Ernst Mach Grants Action Austria-Slovakia : ICM-2019-13685. Animal Physiology 2024 : International Scientific Conference) Typ: AFH
 • BAKHTIAR, Dara - VONDRÁŠKOVÁ, Katarína - PENGELLY, Reuben - CHIVERS, Martin - KRÁLOVIČOVÁ, Jana - VOŘECHOVSKÝ, Igor**. Exonic splicing code and coordination of divalent metals in proteins. In Nucleic Acids Research, 2024, vol. 52, no. 3, p. 1090-1106. (2023: 16.6 - IF, Q1 - JCR, 7.048 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0305-1048. Dostupné na: https://doi.org/10.1093/nar/gkad1161 (Vega č. 2/0016/22 : Štrukturálne usporiadanie pre-mRNA nevyhnutné pre exonizáciu Alu. APVV-18-0096 : Kotranskripčné formovanie pre-mRNA štruktúry, model štrukturálnych motívov nevyhnutných pre definíciu exónu) Typ: ADCA
 • BAKOŠ, Ján - JURKOVIČOVÁ TARABOVÁ, Bohumila - HAVRÁNEK, Tomáš - MIHALJ, D. - KOSTRUBANIČOVÁ, Kristína - BORBÉLYOVÁ, Veronika - OSTATNÍKOVÁ, Daniela - BAČOVÁ, Zuzana. Morfologické a funkčné zmeny dopamínergických neurónov v animálnom modeli autizmu. In 99. Fyziologické dni : Pri príležitosti 100. výročia lekárskej fyziológie na Slovensku a 100. výročia Fyziologického ústavu LF UK v Bratislave: Zborník abstraktov. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2024, s. 27-28. ISBN 978-80-223-5782-1. Dostupné na internete: https://fyziologickedni.sk/wp-content/uploads/Zbornik-abstraktov-Fyziologicke-dni-2024.pdf (APVV-21-0189 : Charakterizácia excitačných a inhibičných neurónov v oblastiach mozgu doležitých pre vývin sociálneho správania v modeli autizmu. VEGA 2/0057/23 : Význam dopamín produkujúcich neurónov pre neuromotorický vývin a sociálne interakcie. 99. Fyziologické dni) Typ: AFH
 • BINO, Eva - KANDRIČÁKOVÁ, Anna - LAUKOVÁ, Andrea**. Biofilm Formation in Coagulase-Negative Staphylococci from Various Animals. In European Journal of Applied Sciences, 2024, vol. 12, no. 1, pp. 317-324. ISSN 2634-9221. Dostupné na: https://doi.org/10.14738/aivp.121.16462 (VEGA 2/0006/17 : Bioaktívne substancie, ich význam a využitie pre zdravie zviera. VEGA 2/0005/21 : Bakteriocíny a ich využitie na redukciu nežiaducej mikrobioty v chove zvierat) Typ: ADEB
 • BINO, Eva - KUBAŠOVÁ, Ivana - STROMPFOVÁ, Viola - LAUKOVÁ, Andrea**. Biofilm-forming ability and virulence factor detection in Enterococcus hirae strains of canine origin. In Veterinarski arhiv, 2024, vol. 94, no. 5, p. 375-386. (2023: 0.4 - IF, Q4 - JCR, 0.186 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0372-5480. Dostupné na: https://doi.org/10.24099//vet.arhiv.2546 (VEGA 2/0006/17 : Bioaktívne substancie, ich význam a využitie pre zdravie zviera. VEGA 2/0005/21 : Bakteriocíny a ich využitie na redukciu nežiaducej mikrobioty v chove zvierat) Typ: ADMA
 • BINO, Eva - KOSEČKOVÁ MICENKOVÁ, Lenka - KANDRIČÁKOVÁ, Anna - PLACHÁ, Iveta - POGÁNY SIMONOVÁ, Monika - ŠTRKOLCOVÁ, Gabriela - LAUKOVÁ, Andrea. Enterococcus faecium EF412 s postbiotickým účinkom a jeho aplikácia u koní. In Sborník přednášek 18. Sympozia Společnosti pro probiotika a prebiotika. 1. vydanie. - Praha : ČZU, 2024, s. 24. ISBN 978-80-213-3373-4. Dostupné na internete: https://probiotika.prebiotika.cz/wp-content/uploads/2019/06/Sbornik.18_sympozium_web.pdf (VEGA 2/0006/17 : Bioaktívne substancie, ich význam a využitie pre zdravie zviera. VEGA 2/0005/21 : Bakteriocíny a ich využitie na redukciu nežiaducej mikrobioty v chove zvierat. Sympozium Společnosti pro probiotika a prebiotika) Typ: AFG
 • BOMBÁROVÁ, Alexandra - GREŠÁKOVÁ, Ľubomíra - ČOBANOVÁ, Klaudia. Effects of diet supplementation with zinc oxide nanoparticles on plasma mineral and antioxidant status of lambs. In Animal Physiology 2024, 19th International Scientific Conference, June 11th - 13th 2024, Liptovský Ján, Slovakia : Book of Abstracts. 1. vydanie. - Nitra : Slovak University of Agriculture, 2024, p. 18. ISBN 978-80-552-2744-3. (APVV-21-0301 : Potenciál a perspektíva alternatívnych zdrojov zinku vo výžive hospodárskych zvierat. APVV-SK-PL-23-0004 : Kŕmne aditíva s obsahom zinku ako stratégia zníženia emisií metánu u prežúvavcov s endoparazitmi. Animal Physiology 2024 : International Scientific Conference) Typ: AFH
 • DREMENCOV, Eliyahu** - ORAVCOVÁ, Henrieta* - GRINCHII, Daniil - ROMANOVÁ, Zuzana - DEKHTIARENKO, Roman - LACINOVÁ, Ľubica - JEŽOVÁ, Daniela. Maternal treatment with a selective delta-opioid receptor agonist during gestation has a sex-specific pro-cognitive action in offspring: mechanisms involved. In Frontiers in Pharmacology, 2024, vol. 15, art. no. 1357575. (2023: 4.4 - IF, Q1 - JCR, 1.066 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1663-9812. Dostupné na: https://doi.org/10.3389/fphar.2024.1357575 (APVV-19-0435 : Nová generácia antidepresív - dlhodobé účinky na potomstvo. APVV-20-0202 : Aktivácia VGF / BDNF / TrkB dráhy exogénnou mRNA zapúzdrenou v polyplexových nanočasticiach: účinky na nervovú excitabilitu, neuroplasticitu a správanie zvierat. Vega č. 2/0057/22 : Inteligentná hĺbková mozgová stimulácia ako inovatívna stratégia pre liečbu mozgových porúch) Typ: ADCA
 • DREMENCOV, Eliyahu - KOMÍNKOVÁ, Viera - GRINCHII, Daniil. Putative sex differences in the excitability of beta-endorphin and neuropeptide-Y-secreting neurons of the arcuate nucleus. In 35th CINP World Congress of Neuropsychopharmacology : 23 - 26 May, 2024, Tokyo, Japan, Abstract Book. - Tokyo, 2024, p. 308-309. (APVV-20-0202 : Aktivácia VGF / BDNF / TrkB dráhy exogénnou mRNA zapúzdrenou v polyplexových nanočasticiach: účinky na nervovú excitabilitu, neuroplasticitu a správanie zvierat. Vega č. 2/0057/22 : Inteligentná hĺbková mozgová stimulácia ako inovatívna stratégia pre liečbu mozgových porúch. CINP World Congress of Neuropsychopharmacology) Typ: GII
 • DVOROŽŇÁKOVÁ, Emília** - VARGOVÁ, Miroslava - REVAJOVÁ, Viera - LAUKOVÁ, Andrea. Dynamika lymfocytárnych subpopulácií v tenkom čreve myší po terapii prospešnými enterokokmi a ich enterocínmi a infekcii Trichinella spiralis = Dynamics of lymphocyte subpopulations in the small intestine of mice after therapy with beneficial enterococci and their enterocins and trichinella spiralis infection. In Slovenský veterinársky časopis, 2023, roč. 48, č. 3, s.194-198. ISSN 1335-0099. (Vega č. 2/0077/23 : Terapeutický potenciál bakteriocínov pri črevných a mimočrevných parazitozoonózach a mechanizmy ich prospešných účinkov. APVV-17-0028 : Funkčné potraviny na báze kozieho mlieka a ich prospešnosť pre zdravia) Typ: ADFB
 • GABURJÁKOVÁ, Jana - KREJČÍOVÁ, Eva - GABURJÁKOVÁ, Marta. A strategy to examine ‘coupled gating’ of cardiac ryanodine receptors by ultrastructural imaging. In 11th Slovak Biophysical Symposium, June 12 – 14, 2024, High Tatras : Book of Contributions. - High Tatras, Slovakia : Slovak Biophysical Society : Institute of Experimental Physics Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia, 2024, p. 76-77. ISBN 978-80-973719-5-1. (APVV-22-0061 : Molekulárne mechanizmy interakcie signálnych dráh kortikosteroidov a monoamínov v kardio- a neuropatológiách vyvolaných stresom. Vega č. 2/0010/24 : Fosforylácia ryanodínového receptora/Ca2+ kanála ako efektívny regulátor medzi-kanálovej komunikácie. Slovak Biophysical Symposium) Typ: AFH
 • GABURJÁKOVÁ, Marta - GABURJÁKOVÁ, Jana. Inhibition of a charge-compensating countercurrent during Ca2+ release in the treatment of stress-induced cardiac arrhythmias. In 11th Slovak Biophysical Symposium, June 12 – 14, 2024, High Tatras : Book of Contributions. - High Tatras, Slovakia : Slovak Biophysical Society : Institute of Experimental Physics Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia, 2024, p. 35-36. ISBN 978-80-973719-5-1. (Vega č. 2/0018/21 : Úloha proteín-proteínových interakcií v regulácii srdcového ryanodínového receptora. APVV-22-0061 : Molekulárne mechanizmy interakcie signálnych dráh kortikosteroidov a monoamínov v kardio- a neuropatológiách vyvolaných stresom. Slovak Biophysical Symposium) Typ: AFH
 • GARAIOVÁ, Martina* - DING, Yunfeng* - HOLIČ, Roman - VALACHOVIČ, Martin - ZHANG, Congyan - HAPALA, Ivan - LIU, Pingsheng**. Yeast perilipin Pet10p/Pln1p interacts with Erg6p in ergosterol metabolism. In Biochimica et Biophysica Acta - Molecular and Cell Biology of Lipids, 2024, vol. 1869, no. 6, art. no. 159506. (2023: 3.9 - IF, Q1 - JCR, 1.365 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1388-1981. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.bbalip.2024.159506 (Vega č. 2/0036/22 : Biotechnologický potenciál netradičných kvasiniek z hľadiska produkcie skvalénu. Vega č. 2/0106/20 : Príjem a metabolizmus externých sterolov počas hypoxického stresu u kvasiniek. APVV-20-0166 : Nekonvenčné kvasinky ako producenty lipidov s vysokou pridanou hodnotou) Typ: ADCA
 • GREŠÁKOVÁ, Ľubomíra - LAUKOVÁ, Andrea - POGÁNY SIMONOVÁ, Monika - TOKARČÍKOVÁ, Katarína. Improving livestock biosecurity trough trace mineral supplementation. In Animal Physiology 2024, 19th International Scientific Conference, June 11th - 13th 2024, Liptovský Ján, Slovakia : Book of Abstracts. 1. vydanie. - Nitra : Slovak University of Agriculture, 2024, p. 27. ISBN 978-80-552-2744-3. (COST Action CA20103 : Zvýšenie biosekurity v živočíšnej produkcii zvyšovaním povedomia a metód biokontroly pre redukciu rizík vzniku a šírenia infekčných ochorení.. VEGA 2/0008/21 : Biomarkery nutričného a zdravotného statusu hopodárskych zvierat. APVV-21-0301 : Potenciál a perspektíva alternatívnych zdrojov zinku vo výžive hospodárskych zvierat. Animal Physiology 2024 : International Scientific Conference) Typ: AFH
 • GRINCHII, Daniil** - JANÁKOVÁ CSATLÓSOVÁ, Kristína* - VIÑAS NOGUERA, Mireia - DEKHTIARENKO, Roman - PALIOKHA, Ruslan - LACINOVÁ, Ľubica - DREMENCOV, Eliyahu - DUBOVICKÝ, Michal. Effects of pre-gestational exposure to the stressors and perinatal bupropion administration on the firing activity of serotonergic neurons and anxiety-like behavior in rats. In Behavioural Brain Research, 2024, vol. 459, art. no. 114796. (2023: 2.6 - IF, Q2 - JCR, 0.897 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0166-4328. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.bbr.2023.114796 (Vega č. 2/0057/22 : Inteligentná hĺbková mozgová stimulácia ako inovatívna stratégia pre liečbu mozgových porúch. VEGA č. 2/0133/23 : Experimentálna štúdia účinkov materskej depresie a antidepresivnych liečiv citalopramu a setralinu na postnatálny vývin potomstva potkanov. APVV-19-0435 : Nová generácia antidepresív - dlhodobé účinky na potomstvo) Typ: ADCA
 • GRINCHII, Daniil** - KOMÍNKOVÁ, Viera - DREMENCOV, Eliyahu. Putative identification of proopiomelanocortin and neuropeptide-Y neurons of the arcuate nucleus by their response to leptin: in vivo electrophysiology study in male and female rats. In General Physiology and Biophysics, 2024, vol. 43, no. 3, p. 255-261. (2023: 1.3 - IF, Q4 - JCR, 0.358 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0231-5882. Dostupné na: https://doi.org/10.4149/gpb_2024002 (APVV-20-0202 : Aktivácia VGF / BDNF / TrkB dráhy exogénnou mRNA zapúzdrenou v polyplexových nanočasticiach: účinky na nervovú excitabilitu, neuroplasticitu a správanie zvierat. Vega č. 2/0057/22 : Inteligentná hĺbková mozgová stimulácia ako inovatívna stratégia pre liečbu mozgových porúch) Typ: ADDA
 • GRINCHII, Daniil - KHOURY, Talah - HOENER, Marius C. - JEŽOVÁ, Daniela - DREMENCOV, Eliyahu. Ligands of the delta-opioid receptor and trace amine associated receptor 1 exert similar effects on monoaminergic transmission in rats. In 35th CINP World Congress of Neuropsychopharmacology : 23 - 26 May, 2024, Tokyo, Japan, Abstract Book. - Tokyo, 2024, p. 306-308. (APVV-20-0202 : Aktivácia VGF / BDNF / TrkB dráhy exogénnou mRNA zapúzdrenou v polyplexových nanočasticiach: účinky na nervovú excitabilitu, neuroplasticitu a správanie zvierat. Vega č. 2/0057/22 : Inteligentná hĺbková mozgová stimulácia ako inovatívna stratégia pre liečbu mozgových porúch. CINP World Congress of Neuropsychopharmacology) Typ: GII
 • GRMAN, Marián - POLČICOVÁ, Katarína - ONDÁČOVÁ, Katarína - ŠTEPANOVSKÝ, Jakub - HORVÁTH, A. - ŠEVČÍKOVÁ TOMÁŠKOVÁ, Zuzana. Lithium diminishes the reserve respiratory capacity of cardiac cell line. In 11th Slovak Biophysical Symposium, June 12 – 14, 2024, High Tatras : Book of Contributions. - High Tatras, Slovakia : Slovak Biophysical Society : Institute of Experimental Physics Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia, 2024, p. 83-84. ISBN 978-80-973719-5-1. (Vega č. 2/0051/23 : Interakcia mitochondriálneho chloridového kanálu s translokátorovým proteínom. Slovak Biophysical Symposium) Typ: AFL
 • HAMAROVÁ, Ľudmila - KOPČÁKOVÁ, Anna - KOLESÁR FECSKEOVÁ, Lívia - SABO, Rastislav - LEGÁTH, Jaroslav - PRISTAŠ, Peter - JAVORSKÝ, Peter. Monitoring kmeňa Lactiplantibacillus plantarum v tráviacom trakte Apis mellifera prostredníctvom GFP fluorescencie. In Apidologická konferencia BeeConnected 2024 : Zborník abstraktov. 1. vyd. - Košice : UVLF, 2024, s. 6. ISBN 978-80-8077-819-4. (BeeConnected : Česko-slovenská apidologická konferencia) Typ: AFH
 • HAMBALKO, Jaroslav - KRIŠTOF KRAKOVÁ, Tatiana - BÍLIKOVÁ, Katarína - GAJDOŠ, Peter - ČERTÍK, Milan. Biotechnologicky pripravené feromóny a ich význam v ochrane včelstiev a v poľnohospodárstve. In Apidologická konferencia BeeConnected 2024 : Zborník abstraktov. 1. vyd. - Košice : UVLF, 2024, s. 7. ISBN 978-80-8077-819-4. (Joint Research Project of Japan Royal Jelly Co., Ltd. - UMFG CBv : Molekulárne a fyziologické vlastnosti proteínov včelej materskej kašičky. BeeConnected : Česko-slovenská apidologická konferencia) Typ: AFH
 • HOĎOVÁ, Vladimíra - RADIČ, Rebecca - NIEDEROVÁ-KUBÍKOVÁ, Ľubica. Vplyv neurozápalu na neurogenézu a správanie. Návrh projektu. In 99. Fyziologické dni : Pri príležitosti 100. výročia lekárskej fyziológie na Slovensku a 100. výročia Fyziologického ústavu LF UK v Bratislave: Zborník abstraktov. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2024, s. 96. ISBN 978-80-223-5782-1. Dostupné na internete: https://stella.uniba.sk/texty/LF_fyziologicke_dni_99.pdf (APVV-20-0344 : Určenie úlohy dopamínu a neurogenézy v dospelosti pre naučené správanie spevavcov pomocou optogenetickej manipulácie. Vega č. 2/0150/24 : Príčiny a dôsledky variability spevu spevavcov. 99. Fyziologické dni) Typ: AFH
 • HUNTOŠOVÁ, Veronika - OLEJÁROVÁ, Soňa - SLABÝ, Cyril - BÁNÓ, Gregor - JURAŠEKOVÁ, Z. - VASYLYSHYN, T. - PATSULA, Vitalii - HORÁK, Daniel. Multimodal character of photon-upconverting nanoparticles for bioimaging of glioblastoma. In 11th Slovak Biophysical Symposium, June 12 – 14, 2024, High Tatras : Book of Contributions. - High Tatras, Slovakia : Slovak Biophysical Society : Institute of Experimental Physics Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia, 2024, p. 50-51. ISBN 978-80-973719-5-1. (Slovak Biophysical Symposium) Typ: AFH
 • IDUNKOVÁ, Alžbeta - ONDÁČOVÁ, Katarína - TOMKO, Matúš - BUKATOVÁ, Stanislava - LACINOVÁ, Ľubica. Vplyv homocysteínu na elektrofyziologické charakteristiky hipokampálnych neurónov. In 99. Fyziologické dni : Pri príležitosti 100. výročia lekárskej fyziológie na Slovensku a 100. výročia Fyziologického ústavu LF UK v Bratislave: Zborník abstraktov. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2024, s. 68-69. ISBN 978-80-223-5782-1. Dostupné na internete: https://stella.uniba.sk/texty/LF_fyziologicke_dni_99.pdf (Vega č. 2/0081/22 : Modulácia neuronálnej excitability homocysteínom. 99. Fyziologické dni) Typ: AFH
 • JACKO, J. - MORVOVÁ, Marcela, Jr. - VELÍSKOVÁ, M. - TÓTH HERVAY, Nora - ELIAŠ, Daniel - GBELSKÁ, Yvetta - BALÁŽOVÁ, Mária - ŠIKUROVÁ, Libuša. The impact of ERG6 gene deletion on ergosterol synthesis and phospholipid content in the human pathogen yeast Candida glabrata. In 11th Slovak Biophysical Symposium, June 12 – 14, 2024, High Tatras : Book of Contributions. - High Tatras, Slovakia : Slovak Biophysical Society : Institute of Experimental Physics Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia, 2024, p. 85-86. ISBN 978-80-973719-5-1. (SAS-NSTC-JRP-2023-04 : LipAI - Regulácia lipidov ako protizápalová terapia. Slovak Biophysical Symposium) Typ: AFL
 • KANDRIČÁKOVÁ, Anna - ŠČERBOVÁ, Jana - POGÁNY SIMONOVÁ, Monika - LAUKOVÁ, Andrea. Probiotický kmeň Enterococcus faecium CCM 8558 a jeho vplyv na črevnú mikrobiotu v chove farmových pštrosov. In Sborník přednášek 18. Sympozia Společnosti pro probiotika a prebiotika. 1. vydanie. - Praha : ČZU, 2024, s. 27. ISBN 978-80-213-3373-4. Dostupné na internete: https://probiotika.prebiotika.cz/wp-content/uploads/2019/06/Sbornik.18_sympozium_web.pdf (Vega č. 2/0006/17 : Bioaktívne substancie, ich význam a využitie pre zdravie zvierat. VEGA 2/0005/21 : Bakteriocíny a ich využitie na redukciu nežiaducej mikrobioty v chove zvierat. Sympozium Společnosti pro probiotika a prebiotika) Typ: AFG
 • KARAHUTOVÁ, Lívia - BUJŇÁKOVÁ, Dobroslava**. Antimicrobial and anti-biofilm efficacy of different inorganic and organic zinc forms against multidrug-resistant Escherichia, Klebsiella, Staphylococcus and Pseudomonas. In Veterinary Research Communications, 2024, vol. 48, no., p. 1899-1905. (2023: 1.8 - IF, Q2 - JCR, 0.483 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0165-7380. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11259-024-10339-7 (VEGA č. 2/0010/21 : Vychytávanie železa a rezistencia na antibiotiká u Enterobacterales potravinových zvierat. APVV-21-0301 : Potenciál a perspektíva alternatívnych zdrojov zinku vo výžive hospodárskych zvierat) Typ: ADCA
 • KARAHUTOVÁ, Lívia - BUJŇÁKOVÁ, Dobroslava. Detection of antibiotics resistance in E. coli from calves. In Animal Physiology 2024, 19th International Scientific Conference, June 11th - 13th 2024, Liptovský Ján, Slovakia : Book of Abstracts. 1. vydanie. - Nitra : Slovak University of Agriculture, 2024, p. 34. ISBN 978-80-552-2744-3. (VEGA č. 2/0010/21 : Vychytávanie železa a rezistencia na antibiotiká u Enterobacterales potravinových zvierat. Animal Physiology 2024 : International Scientific Conference) Typ: AFH
 • KOMÁROMYOVÁ, Michaela** - PETRIČ, Daniel - KÖNIGOVÁ, Alžbeta - BABJÁK, Michal - VÁRADYOVÁ, Zora - VÁRADY, Marián. Impact of pasture enriched with chicory on experimental haemonchosis. In PARADNI24 Parasites of 21 Century. XV. Slovak and Czech Parasitological Days, 13.-17. May, 2024 : abstract book. 1. vyd. - Bratislava : Institute of Zoology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, 2024, s. 62. ISBN 978-80-972239-1-5. (APVV 18-0131 : ALTREAT - Alternatívne terapie parazitóz malých prežúvavcov. Czech and Slovak Parasitological Days) Typ: AFH
 • KRIŠTOF KRAKOVÁ, Tatiana - YAMAGUCHI, Y. - BÍLIKOVÁ, Katarína. Biologická aktivita medu na báze proteínov včelieho pôvodu. In Apidologická konferencia BeeConnected 2024 : Zborník abstraktov. 1. vyd. - Košice : UVLF, 2024, s. 17. ISBN 978-80-8077-819-4. (Joint Research Project of Japan Royal Jelly Co., Ltd. - UMFG CBv : Molekulárne a fyziologické vlastnosti proteínov včelej materskej kašičky. BeeConnected : Česko-slovenská apidologická konferencia) Typ: AFH
 • KRIŠTOFOVÁ, Radoslava - ZITTERL-EGLSEER, Karin - CAPUCCHIO, Maria Teresa - IPPOLITO, Dorotea - GAI, Francesco - FIROOZNIA, Fardad - FRANC, Aleš - PLACHÁ, Iveta. Stabilised form of thymol in rabbit diet, its absorption from gastrointestinal tract and effect on intestinal morphology. In Animal Physiology 2024, 19th International Scientific Conference, June 11th - 13th 2024, Liptovský Ján, Slovakia : Book of Abstracts. 1. vydanie. - Nitra : Slovak University of Agriculture, 2024, p. 43. ISBN 978-80-552-2744-3. (VEGA 2/0009/20 : Nova generácia kŕmnych aditív vo výžive zvierat. Vega č. 2/0005/24 : Nové prístupy účinnej aplikácie rastlinných aditív vo výžive zvierat. CNR-SAS 2022-02 : How can biotransformation processes of thymol affect "gut health" in animal organism. Mob-Open 2022-01 : Absorption, distribution, deposition and elimination of encapsulated form of thymol in rabbit organism. COST Action CA22109 : Medicinálne rastliny v starostlivosti o zdravie zvierat: prechod z tradičnej na modernú veterinárnu medicínu. Animal Physiology 2024 : International Scientific Conference) Typ: AFH
 • LACINOVÁ, Ľubica - DUBIEL-HOPPANOVÁ, Lucia - IDUNKOVÁ, Alžbeta - BUKATOVÁ, Stanislava - ONDÁČOVÁ, Katarína - TOMKO, Matúš - JURKOVIČOVÁ TARABOVÁ, Bohumila - DUBOVICKÝ, Michal. Mirtazapine intake during pregnancy has only moderate effect on hippocampal excitability of the offspring. In 9th International Symposium on Experimental and Clinical Neurology. 1. vyd. - Košice, Slovakia : Copyvait, s.r.o., June 2-5, 2024, p. 48. ISBN 978-80-973388-6-2. (APVV-19-0435 : Nová generácia antidepresív - dlhodobé účinky na potomstvo. 9th International Symposium on Experimental and Clinical Neurobiology) Typ: AFH
 • LAUKOVÁ, Andrea** - CHRASTINOVÁ, Ľubica - FOCKOVÁ, Valentína - PLACHÁ, Iveta - BINO, Eva - GREŠÁKOVÁ, Ľubomíra - FORMELOVÁ, Zuzana - ŽITŇAN, Rudolf - BELZECKI, Grzegorz - MILTKO, Renata - POGÁNY SIMONOVÁ, Monika. Assessment of Postbiotic, Mundticin-like Substance EM 41/3 Application in Broiler Rabbits. In Applied Sciences-Basel, 2024, vol. 14, no. 12, art. no. 5059. (2023: 2.5 - IF, Q1 - JCR, 0.508 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2076-3417. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/app14125059 (VEGA 2/0005/21 : Bakteriocíny a ich využitie na redukciu nežiaducej mikrobioty v chove zvierat. VEGA 2/0006/17 : Bioaktívne substancie, ich význam a využitie pre zdravie zviera. APP0253 : Mundticínové substancie a ich antimikrobiálny potenciál) Typ: ADCA
 • LAUKOVÁ, Andrea** - STYKOVÁ, Eva - FOCKOVÁ, Valentína - TROSCIANCZYK, Aleksandra - MAĎAR, Marián. Postbiotic Activity of Enterococcus asini EAs 1/11D27 Strain Originating from the Norik of Muráň Breed. In International Journal of Equine Science, 2024, vol. 3, no. 1, pp. 51-57. ISSN 2805-3109. Dostupné na internete: https://rasayely-journals.com/index.php/ijes Typ: ADEB
 • LAUKOVÁ, Andrea** - ZÁBOLYOVÁ, Natália - POGÁNY SIMONOVÁ, Monika. Postbiotické vlastnosti laktotkokov izolovaných zo surového kozieho mlieka = Postbiotic properties of lactococci isolated from raw goat milk. In Slovenský veterinársky časopis, 2023, roč. IIL, č. 3, s. 187-188. ISSN 1335-0099. (APVV-20-0204 : Metóda pre hodnotenie mikrobiologickej kvality surového kozieho mlieka a aplikácia autochtónnych kyslomliečnych baktérií pri spracovaní nebovinných mliek) Typ: ADFB
 • LAUKOVÁ, Andrea** - ZÁBOLYOVÁ, Natália - POGÁNY SIMONOVÁ, Monika. Surové kozie mlieko-zdroj antimikrobiálne efektívnych kmeňov Enterococcus hirae = Raw goat milk-a source of antimicrobial effective strains Enterococcus hirae. In Slovenský veterinársky časopis, 2023, roč. IIL, č. 3, s. 189-190. ISSN 1335-0099. (APVV-20-0204 : Metóda pre hodnotenie mikrobiologickej kvality surového kozieho mlieka a aplikácia autochtónnych kyslomliečnych baktérií pri spracovaní nebovinných mliek) Typ: ADFB
 • LAUKOVÁ, Andrea - DVOROŽŇÁKOVÁ, Emília - PETROVÁ, Miroslava - ŠČERBOVÁ, Jana - POGÁNY SIMONOVÁ, Monika. Rod Lacticaseibacillus, zdroj prospešného kmeňa s postbiotickým účinkom a využitím v mliekarenstve = The genus Lacticaseibacillus, a source of beneficial strain with postbiotic effect and use in dairy. In Bezpečnosť a kontrola potravín : zborník odborných prác, Piešťany, 20. - 22. 3. 2024. Zost.: J. Golian, J. Čapla, rec.: S. Kráčmar, Š. Nedomová, L. Červenka, S. Škovránková. 1. vyd. - Nitra : Garmond, 2024, p. 66-68. ISBN 978-80-8266-057-2. Dostupné na: https://doi.org/10.15414/2024.bkp24-zop (APVV-20-0204 : Metóda pre hodnotenie mikrobiologickej kvality surového kozieho mlieka a aplikácia autochtónnych kyslomliečnych baktérií pri spracovaní nebovinných mliek. APVV-17-0028 : Funkčné potraviny na báze kozieho mlieka a ich prospešnosť pre zdravia. Bezpečnosť a kontrola potravín : konferencia s medzinárodnou účasťou) Typ: AFD
 • LAUKOVÁ, Andrea - BINO, Eva - KANDRIČÁKOVÁ, Anna - ZÁBOLYOVÁ, Natália - POGÁNY SIMONOVÁ, Monika. Enkapsulovaný, prospešný kmeň Enterococcus durans, jeho prežívanie a stabilita v jogurtoch z ovčieho-kozieho mlieka = Encapsulated, beneficial strain Enterococcus durans, its surviving and stability in ewes-goat yoghurts. In Bezpečnosť a kontrola potravín : zborník odborných prác, Piešťany, 20. - 22. 3. 2024. Zost.: J. Golian, J. Čapla, rec.: S. Kráčmar, Š. Nedomová, L. Červenka, S. Škovránková. 1. vyd. - Nitra : Garmond, 2024, p. 69-72. ISBN 978-80-8266-057-2. Dostupné na: https://doi.org/10.15414/2024.bkp24-zop (APVV-17-0028 : Funkčné potraviny na báze kozieho mlieka a ich prospešnosť pre zdravia. APVV-20-0204 : Metóda pre hodnotenie mikrobiologickej kvality surového kozieho mlieka a aplikácia autochtónnych kyslomliečnych baktérií pri spracovaní nebovinných mliek. Bezpečnosť a kontrola potravín : konferencia s medzinárodnou účasťou) Typ: AFD
 • LAUKOVÁ, Andrea - TOMÁŠKA, Martin - DRONČOVSKÝ, Maroš - ZÁBOLYOVÁ, Natália - POGÁNY SIMONOVÁ, Monika. Laktokoky s postbiotickým účinkom, nová perspektíva v mliekarenstve = Lactococci with postbiotic potential, a new perspective in dairy. In Bezpečnosť a kontrola potravín : zborník odborných prác, Piešťany, 20. - 22. 3. 2024. Zost.: J. Golian, J. Čapla, rec.: S. Kráčmar, Š. Nedomová, L. Červenka, S. Škovránková. 1. vyd. - Nitra : Garmond, 2024, p. 73-75. ISBN 978-80-8266-057-2. Dostupné na: https://doi.org/10.15414/2024.bkp24-zop (APVV-20-0204 : Metóda pre hodnotenie mikrobiologickej kvality surového kozieho mlieka a aplikácia autochtónnych kyslomliečnych baktérií pri spracovaní nebovinných mliek. APVV-17-0028 : Funkčné potraviny na báze kozieho mlieka a ich prospešnosť pre zdravia. Bezpečnosť a kontrola potravín : konferencia s medzinárodnou účasťou) Typ: AFD
 • LAUKOVÁ, Andrea - ZÁBOLYOVÁ, Natália - BINO, Eva - POGÁNY SIMONOVÁ, Monika. Autochtónne postbioticky aktívne kmene Lactococcus lactis, ich stabilita a prežívanie v jogurtoch z kozieho mlieka. In Sborník přednášek 18. Sympozia Společnosti pro probiotika a prebiotika. 1. vydanie. - Praha : ČZU, 2024, s. 28. ISBN 978-80-213-3373-4. Dostupné na internete: https://probiotika.prebiotika.cz/wp-content/uploads/2019/06/Sbornik.18_sympozium_web.pdf (APVV-20-0204 : Metóda pre hodnotenie mikrobiologickej kvality surového kozieho mlieka a aplikácia autochtónnych kyslomliečnych baktérií pri spracovaní nebovinných mliek. APVV-17-0028 : Funkčné potraviny na báze kozieho mlieka a ich prospešnosť pre zdravia. Sympozium Společnosti pro probiotika a prebiotika) Typ: AFG
 • LIANG, Zhuqing - RALPH-EPPS, Tyler - SCHMIDTKE, Michael W. - LAZCANO, Pablo - DENIS, Simone W. - BALÁŽOVÁ, Mária - TEIXEIRA J, Nevton da Rosa - CHAKKOUR, Mohamed - HAZIME, Sanaa - REN, Mindong - SCHLAME, Michael - HOUTKOOPER, Riekelt H. - GREENBERG, Miriam L.**. Upregulation of the AMPK‑FOXO1‑PDK4 pathway is a primary mechanism of pyruvate dehydrogenase activity reduction in tafazzin‑deficient cells. In Scientific Reports, 2024, vol. 14, no. 1, art. no. 11497. (2023: 3.8 - IF, Q1 - JCR, 0.9 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2045-2322. Dostupné na: https://doi.org/10.1038/s41598-024-62262-1 Typ: ADCA
 • MÁČAJOVÁ, Mariana - META, Majlinda - ČAVARGA, Ivan - HUNTOŠOVÁ, Veronika - LEVÍK, Jaroslav - ALMÁŠI, Miroslav - ZAUŠKA, J. - BILČÍK, Boris. Testovanie biokompatibility MOF (kovové organické rámce) nanočastíc na modeli prepeličej chorioalantoickej membrány. In 99. Fyziologické dni : Pri príležitosti 100. výročia lekárskej fyziológie na Slovensku a 100. výročia Fyziologického ústavu LF UK v Bratislave: Zborník abstraktov. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2024, s. 103. ISBN 978-80-223-5782-1. Dostupné na internete: https://stella.uniba.sk/texty/LF_fyziologicke_dni_99.pdf (Vega č. 2/0042/21 : Bioaktívne oleje v terapii mikrobiálnych infekcií na modeli aviárnej chorioalantoickej membrány. APVV-20-0129 : Potenciálna úloha kyseliny valproovej v potlačení zápalu. 99. Fyziologické dni) Typ: AFH
 • NÉMETHOVÁ, Veronika** - BABIAKOVÁ, Petra - TEGLASOVÁ, Boglarka - UHELSKÁ, Lucia - BÁBELOVÁ, Andrea - ŠELC, Michal - JAKIČ, Kristína - MITROVSKÝ, Ondrej - MYSLIVCOVÁ, Denisa - ŽÁČKOVÁ, Markéta - POTURNAYOVÁ, Alexandra - BÁTOROVÁ, Angelika - DRGOŇA, Ľuboš - RÁZGA, Filip**. ASP210: a potent oligonucleotide-based inhibitor effective against TKI-resistant CML cells. In American Journal of Physiology - Cell Physiology, 2024, vol. 327, no. 1, p. C184-C192. (2023: 5 - IF, Q1 - JCR, 1.711 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0363-6143. Dostupné na: https://doi.org/10.1152/ajpcell.00188.2024 (APVV-15-0215 : Multivalentný morpholino-based antisense systém pre CML. Vega č. 1/0069/20 : Pilotná štúdia selektívneho pôsobenia novej generácie RNA interferenčných agens na bunkovej úrovni. Vega č. 2/0160/21 : Diagnostika onkologických ochorení pomocou aptasenzorov: vývoj a validácia. VEGA 2/0116/22 : Porovnanie účinku nanosfér a nanobipyramíd zlata konjugovaných so silibinínom pri liečbe fibrózy pečene in vivo) Typ: ADCA
 • OMASTA, Božena - VALACHOVIČ, Martin - TOMÁŠKOVÁ, Jana. Cellular lipid metabolism: the Achilles’ heel of lymphocytic choriomeningitis virus : Lecture 9. In CzechoSlovak Virology Conference : Book of Abstracts - Sborník abstraktů z konference CzechoSlovak Virology Conference 2024. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita v Praze ve spolupráci s Českou společností pro biochemii a molekulární biologii a Národním centrem pro virologii a bakteriologii, 2024, s. 23. (CzechoSlovak Virology Conference 2024. CzechoSlovak Virology Conference 2024) Typ: GII
 • ONDÁČOVÁ, Katarína - ŠEVČÍKOVÁ TOMÁŠKOVÁ, Zuzana - IDUNKOVÁ, Alžbeta - GRMAN, Marián - BUKATOVÁ, Stanislava - DUBOVICKÝ, Michal - LACINOVÁ, Ľubica. Intracellular calcium concentration and mitochondrial properties of hippocampal neurons in the offspring of Mirtazapine treated and depressed mothers. In 99. Fyziologické dni : Pri príležitosti 100. výročia lekárskej fyziológie na Slovensku a 100. výročia Fyziologického ústavu LF UK v Bratislave: Zborník abstraktov. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2024, s. 109. ISBN 978-80-223-5782-1. Dostupné na internete: https://stella.uniba.sk/texty/LF_fyziologicke_dni_99.pdf (APVV-19-0435 : Nová generácia antidepresív - dlhodobé účinky na potomstvo. 99. Fyziologické dni) Typ: AFH
 • ONDÁČOVÁ, Katarína - POLČICOVÁ, Katarína - MIŠÁK, Anton - ŠEVČÍKOVÁ TOMÁŠKOVÁ, Zuzana. Mitochondrial chloride channel: a CLIC or not a CLIC? In 11th Slovak Biophysical Symposium, June 12 – 14, 2024, High Tatras : Book of Contributions. - High Tatras, Slovakia : Slovak Biophysical Society : Institute of Experimental Physics Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia, 2024, p. 37-38. ISBN 978-80-973719-5-1. (Vega č. 2/0051/23 : Interakcia mitochondriálneho chloridového kanálu s translokátorovým proteínom. APVV-22-0085 : Na stope identity mitochondriálneho chloridového kanálu. Slovak Biophysical Symposium) Typ: AFH
 • ORAVCOVÁ, Henrieta - GRINCHII, Daniil - ROMANOVÁ, Zuzana - LACINOVÁ, Ľubica - DREMENCOV, Eliyahu - JEŽOVÁ, Daniela. Effects of prenatal and postnatal treatment with a delta-opioid receptor ligand on anxiety, cognition as well as mesolimbic dopaminergic and hippocampal glutamatergic neurotransmission in rats. In 35th CINP World Congress of Neuropsychopharmacology : 23 - 26 May, 2024, Tokyo, Japan, Abstract Book. - Tokyo, 2024, p. 968-969. (APVV-20-0202 : Aktivácia VGF / BDNF / TrkB dráhy exogénnou mRNA zapúzdrenou v polyplexových nanočasticiach: účinky na nervovú excitabilitu, neuroplasticitu a správanie zvierat. Vega č. 2/0057/22 : Inteligentná hĺbková mozgová stimulácia ako inovatívna stratégia pre liečbu mozgových porúch. CINP World Congress of Neuropsychopharmacology) Typ: GII
 • ÖZBAŞAK, Hande - PALIOKHA, Ruslan - DEKHTIARENKO, Roman - GRINCHII, Daniil - DREMENCOV, Eliyahu. Nitric oxide synthase inhibitor agmatine stimulates serotonergic neurons of the dorsal raphe nucleus: in vivo electrophysiology study in rats. In 99. Fyziologické dni : Pri príležitosti 100. výročia lekárskej fyziológie na Slovensku a 100. výročia Fyziologického ústavu LF UK v Bratislave: Zborník abstraktov. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2024, s. 29. ISBN 978-80-223-5782-1. Dostupné na internete: https://stella.uniba.sk/texty/LF_fyziologicke_dni_99.pdf (APVV-20-0202 : Aktivácia VGF / BDNF / TrkB dráhy exogénnou mRNA zapúzdrenou v polyplexových nanočasticiach: účinky na nervovú excitabilitu, neuroplasticitu a správanie zvierat. Vega č. 2/0057/22 : Inteligentná hĺbková mozgová stimulácia ako inovatívna stratégia pre liečbu mozgových porúch. 99. Fyziologické dni) Typ: AFH
 • PALIOKHA, Ruslan - RAČICKÝ, Matej - GRINCHII, Daniil - DREMENCOV, Eliyahu. Effects of transforming growth factor-β1 on the excitability of central serotonergic and dopaminergic neurons in rats. In 99. Fyziologické dni : Pri príležitosti 100. výročia lekárskej fyziológie na Slovensku a 100. výročia Fyziologického ústavu LF UK v Bratislave: Zborník abstraktov. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2024, s. 29. ISBN 978-80-223-5782-1. Dostupné na internete: https://stella.uniba.sk/texty/LF_fyziologicke_dni_99.pdf (APVV-20-0202 : Aktivácia VGF / BDNF / TrkB dráhy exogénnou mRNA zapúzdrenou v polyplexových nanočasticiach: účinky na nervovú excitabilitu, neuroplasticitu a správanie zvierat. Vega č. 2/0057/22 : Inteligentná hĺbková mozgová stimulácia ako inovatívna stratégia pre liečbu mozgových porúch. 99. Fyziologické dni) Typ: AFH
 • PALIOKHA, Ruslan - GRINCHII, Daniil - DEKHTIARENKO, Roman - BARAK, Segev - DREMENCOV, Eliyahu. Fibroblast growth factor 2 modulates central monoaminergic neurons in vivo. In 35th CINP World Congress of Neuropsychopharmacology : 23 - 26 May, 2024, Tokyo, Japan, Abstract Book. - Tokyo, 2024, p. 800-801. (APVV-19-0435 : Nová generácia antidepresív - dlhodobé účinky na potomstvo. APVV-20-0202 : Aktivácia VGF / BDNF / TrkB dráhy exogénnou mRNA zapúzdrenou v polyplexových nanočasticiach: účinky na nervovú excitabilitu, neuroplasticitu a správanie zvierat. Vega č. 2/0057/22 : Inteligentná hĺbková mozgová stimulácia ako inovatívna stratégia pre liečbu mozgových porúch. Vega č. 2/0045/24 : Cielená úprava enzýmovej aktivity ako liečebná stratégia pri ochoreniach mozgu rezistentných na farmakoterapiu. CINP World Congress of Neuropsychopharmacology) Typ: GII
 • PELEGRINOVÁ, Lívia* - ŠOFRANKOVÁ, Lucia* - ŠPALDOVÁ, Jana - ŠTEFÍK, Pavol - SULOVÁ, Zdena - BREIER, Albert** - ELEFANTOVÁ, Katarína. Zosuquidar: An Effective Molecule for Intracellular Ca2+ Measurement in P-gp Positive Cells. In International Journal of Molecular Sciences, 2024, vol. 25, no. 6, art. no. 3107. (2023: 4.9 - IF, Q1 - JCR, 1.179 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1422-0067. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ijms25063107 (APVV-19-0093 : Viaclieková rezistencia u leukemických buniek - fenotyp spôsobený interferenciou viacerých molekulárnych príčin. APVV-19-0094 : Obranné mechanizmy mikrobiálnych a živočíšnych buniek pri znižovaní ich citlivosti na rastlinné defenzné zlúčeniny. Vega č. 2/0171/21 : Sledovanie prepojenia molekulárnych dejov vedúcich k rozvoju viacliekovej rezistencie v leukemických bunkách. Vega č. 2/0030/23 : Špecifické zmeny v expresii niektorých génov zahrnuté v rozvoji rezistencie leukemických buniek voči xenobiotikám) Typ: ADCA
 • PETRIČ, Daniel - MIKULOVÁ, Klára - BATŤÁNYI, Dominika - KOMÁROMYOVÁ, Michaela - VÁRADY, Marián - VÁRADYOVÁ, Zora. Effect of meadow grassland and chicory on growth performance and rumen microbiota in grazing lambs with endoparasites. In Animal Physiology 2024, 19th International Scientific Conference, June 11th - 13th 2024, Liptovský Ján, Slovakia : Book of Abstracts. 1. vydanie. - Nitra : Slovak University of Agriculture, 2024, p. 60. ISBN 978-80-552-2744-3. (VEGA 2/0008/21 : Biomarkery nutričného a zdravotného statusu hopodárskych zvierat. Animal Physiology 2024 : International Scientific Conference) Typ: AFH
 • PETRISKOVÁ, Lívia - KODEDOVÁ, Marie - BALÁŽOVÁ, Mária - SYCHROVÁ, Hana - VALACHOVIČ, Martin**. Lipid droplets control the negative effect of non-yeast sterols in membranes of Saccharomyces cerevisiae under hypoxic stress. In Biochimica et Biophysica Acta - Molecular and Cell Biology of Lipids, 2024, vol. 1869, no. 7, art. no. 159523. (2023: 3.9 - IF, Q1 - JCR, 1.365 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1388-1981. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.bbalip.2024.159523 (Vega č. 2/0106/20 : Príjem a metabolizmus externých sterolov počas hypoxického stresu u kvasiniek. APVV-19-0094 : Obranné mechanizmy mikrobiálnych a živočíšnych buniek pri znižovaní ich citlivosti na rastlinné defenzné zlúčeniny) Typ: ADCA
 • PETROVÁ, Miroslava - HURNÍKOVÁ, Zuzana - LAUKOVÁ, Andrea - DVOROŽŇÁKOVÁ, Emília**. Antiparasitic Activity of Enterocin M and Durancin-like from Beneficial Enterococci in Mice Experimentally Infected with Trichinella spiralis. In Microorganisms, 2024, vol. 12, no. 5, art. no. 923. (2023: 4.1 - IF, Q2 - JCR, 0.944 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2076-2607. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/microorganisms12050923 (Vega č. 2/0077/23 : Terapeutický potenciál bakteriocínov pri črevných a mimočrevných parazitozoonózach a mechanizmy ich prospešných účinkov. APVV-17-0028 : Funkčné potraviny na báze kozieho mlieka a ich prospešnosť pre zdravia) Typ: ADMA
 • PISKO, Jozef - FABIANOVÁ, Kamila - ŠEFČÍKOVÁ, Zuzana - FABIAN, Dušan. Effect of fipronil maternal exposure on further development of mouse offspring. In Animal Physiology 2024, 19th International Scientific Conference, June 11th - 13th 2024, Liptovský Ján, Slovakia : Book of Abstracts. 1. vydanie. - Nitra : Slovak University of Agriculture, 2024, p. 61. ISBN 978-80-552-2744-3. (VEGA 2/0041/23 : Molekulárne mechanizmy reakcii preimplantačného embrya na faktory prostredia. APVV-22-0071 : Prevencia reprodukčného zlyhania v období pripúšťania zvierat prostredníctvom skrmovania kŕmnych aditív s vysokým obsahom polynenasýtených mastných kyselín. Animal Physiology 2024 : International Scientific Conference) Typ: AFH
 • POGÁNY SIMONOVÁ, Monika** - CHRASTINOVÁ, Ľubica - ŠČERBOVÁ, Jana - FOCKOVÁ, Valentína - PLACHÁ, Iveta - TOKARČÍKOVÁ, Katarína - ŽITŇAN, Rudolf - LAUKOVÁ, Andrea. The effect of enterocin A/P dipeptide on growth performance, glutathione-peroxidase activity, IgA secretion and jejunal morphology in rabbits after experimental methicillin-resistant Staphylococcus epidermidis P3Tr2a Infection. In Veterinary Research Communications, 2024, vol. 48, no. 1, p. 507-517. (2023: 1.8 - IF, Q2 - JCR, 0.483 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0165-7380. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11259-023-10277-w (VEGA 2/0005/21 : Bakteriocíny a ich využitie na redukciu nežiaducej mikrobioty v chove zvierat) Typ: ADCA
 • POGÁNY SIMONOVÁ, Monika** - CHRASTINOVÁ, Ľubica - BINO, Eva - KANDRIČÁKOVÁ, Anna - FORMELOVÁ, Zuzana - LAUKOVÁ, Andrea. Application of Autochthonous Biofilm-Forming Enterococcus hirae Kr8 Strain in Relation with Enterocin M in Broiler Rabbits and Their Effect on the Rabbit Meat Quality: Risk or Protection? In Probiotics and Antimicrobial Proteins, 2024, vol. 16, no. 3, p. 1076-1086. (2023: 4.4 - IF, Q1 - JCR, 0.906 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1867-1306. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s12602-023-10097-z (VEGA 2/0006/17 : Bioaktívne substancie, ich význam a využitie pre zdravie zviera. VEGA 2/0005/21 : Bakteriocíny a ich využitie na redukciu nežiaducej mikrobioty v chove zvierat) Typ: ADMA
 • POGÁNY SIMONOVÁ, Monika - CHRASTINOVÁ, Ľubica - ŠČERBOVÁ, Jana - KANDRIČÁKOVÁ, Anna - BINO, Eva - FOCKOVÁ, Valentína - FORMELOVÁ, Zuzana - LAUKOVÁ, Andrea. Postbiotický potenciál prospešných kmeňov Enterococcus faecium CCM8558, CCM7419 a CCM7420, nový prístup pre zachovanie kvality králičieho mäsa. In Sborník přednášek 18. Sympozia Společnosti pro probiotika a prebiotika. 1. vydanie. - Praha : ČZU, 2024, s. 23. ISBN 978-80-213-3373-4. Dostupné na internete: https://probiotika.prebiotika.cz/wp-content/uploads/2019/06/Sbornik.18_sympozium_web.pdf (VEGA 2/0005/21 : Bakteriocíny a ich využitie na redukciu nežiaducej mikrobioty v chove zvierat. Sympozium Společnosti pro probiotika a prebiotika) Typ: AFG
 • POLOZSÁNYI, Zoltán - GALÁDOVÁ, Helena - KALIŇÁK, Michal - JOPČÍK, Martin - KALIŇÁKOVÁ, Barbora - BREIER, Albert - ŠIMKOVIČ, Martin**. The Antimicrobial Effects of Myrosinase Hydrolysis Products Derived from Glucosinolates Isolated from Lepidium draba. In Plants, 2024, vol. 13, no. 7, art. no. 995. (2023: 4 - IF, Q1 - JCR, 0.795 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2223-7747. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/plants13070995 (APVV-22-0383 : Využitie rekombinantných enzýmov s tioglukozidázovou aktivitou na transformáciu rastlinných glukozinolátov a ich analógov na biologicky aktívne látky s preventívnym a supresívnym účinkom na rozvoj neoplázie. APVV-19-0094 : Obranné mechanizmy mikrobiálnych a živočíšnych buniek pri znižovaní ich citlivosti na rastlinné defenzné zlúčeniny. ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení) Typ: ADCA
 • RADIČ, Rebecca - LUKÁČOVÁ, Kristína - BACIAK, Ladislav - HOĎOVÁ, Vladimíra - KUBÍKOVÁ, Ľubica**. The role of cerebellum in learned vocal communication in adult songbirds. In Scientific Reports, 2024, vol. 14, no. 1, art. no. 8168. (2023: 3.8 - IF, Q1 - JCR, 0.9 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2045-2322. Dostupné na: https://doi.org/10.1038/s41598-024-58569-8 (APVV-20-0344 : Určenie úlohy dopamínu a neurogenézy v dospelosti pre naučené správanie spevavcov pomocou optogenetickej manipulácie. Vega č. 2/0150/24 : Príčiny a dôsledky variability spevu spevavcov) Typ: ADCA
 • RADIČ, Rebecca - HOĎOVÁ, Vladimíra - NIEDEROVÁ-KUBÍKOVÁ, Ľubica. Manipulácia neurogenézy a jej vplyv na spev pestúnky japonskej v dospelosti. In 99. Fyziologické dni : Pri príležitosti 100. výročia lekárskej fyziológie na Slovensku a 100. výročia Fyziologického ústavu LF UK v Bratislave: Zborník abstraktov. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2024, s. 84. ISBN 978-80-223-5782-1. Dostupné na internete: https://stella.uniba.sk/texty/LF_fyziologicke_dni_99.pdf (APVV-20-0344 : Určenie úlohy dopamínu a neurogenézy v dospelosti pre naučené správanie spevavcov pomocou optogenetickej manipulácie. Vega č. 2/0068/20 : Plasticita mozgu v spojení s naučenou vokálnou komunikáciou u spevavcov. 99. Fyziologické dni) Typ: AFH
 • RUŠINOVÁ, Laura - KOVAŘÍKOVÁ, Veronika - ŠEFČÍKOVÁ, Zuzana - ČIKOŠ, Štefan - ŠPIRKOVÁ, Alexandra - PISKO, Jozef - FABIAN, Dušan. The effect of fipronil on the expression of glutathione metobalism transcripts. In Animal Physiology 2024, 19th International Scientific Conference, June 11th - 13th 2024, Liptovský Ján, Slovakia : Book of Abstracts. 1. vydanie. - Nitra : Slovak University of Agriculture, 2024, p. 63. ISBN 978-80-552-2744-3. (VEGA 2/0041/23 : Molekulárne mechanizmy reakcii preimplantačného embrya na faktory prostredia. APVV-22-0071 : Prevencia reprodukčného zlyhania v období pripúšťania zvierat prostredníctvom skrmovania kŕmnych aditív s vysokým obsahom polynenasýtených mastných kyselín. Animal Physiology 2024 : International Scientific Conference) Typ: AFH
 • RUŠINOVÁ, Laura** - ŠPIRKOVÁ, Alexandra - ŠEFČÍKOVÁ, Zuzana - KOVAŘÍKOVÁ, Veronika - PISKO, Jozef - FABIAN, Dušan - ČIKOŠ, Štefan. Expression of GABAB receptors in early embryos. In Proceeding of the Winter School Animal Biotechnology 2024 : Programme and Abstracts, February 1th, 2024, Nitra, Slovakia. 1. vyd. - Nitra : SUA, 2024, p. 78. ISBN 978-80-552-2715-3. (VEGA 2/0041/23 : Molekulárne mechanizmy reakcii preimplantačného embrya na faktory prostredia. APVV-18-0389 : Etiológia porúch skorého preimplantačného vývinu. Winter School Animal Biotechnology) Typ: AFH
 • SEČOVÁ, Petra - HACKEROVÁ L, Lenka - HOROVSKÁ, Ľubica - MICHALKOVÁ, Katarína - JANKOVIČOVÁ, Jana - POSTLEROVÁ, Pavla** - ANTALÍKOVÁ, Jana**. Complexity and modification of the bull sperm glycocalyx during epididymal maturation. In Faseb Journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 2024, vol. 38, no. 10, art. no. 23687. (2023: 4.4 - IF, Q1 - JCR, 1.412 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0892-6638. Dostupné na: https://doi.org/10.1096/fj.202400551RR (Vega č. 2/0074/24 : Štúdium procesov asociovaných s maturáciou býčích spermií. APVV-19-0111 : Kryouchovávanie gamet a embryí hovädzieho dobytka pre účely génovej banky) Typ: ADCA
 • STROMPFOVÁ, Viola** - ŠTEMPELOVÁ, Lucia - WOLASCHKA, Tomáš. Antibacterial activity of plant-derived compounds and cream formulations against canine skin bacteria. In Veterinary Research Communications, 2024, vol. 48, no. 3, p. 1459-1470. (2023: 1.8 - IF, Q2 - JCR, 0.483 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0165-7380. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11259-024-10324-0 (Vega č. 2/0004/24 : Charakterizácia mikrobiómu integumentárneho systému u koní a jeho cielená modulácia) Typ: ADCA
 • STROMPFOVÁ, Viola** - ŠTEMPELOVÁ, Lucia - BUJŇÁKOVÁ, Dobroslava - KARAHUTOVÁ, Lívia - NAGYOVÁ, Mária - SIEGFRIED, Leonard. Virulence determinants and antibiotic resistance in staphylococci isolated from the skin of captive bred reptiles. In Veterinary Research Communications, 2024, vol. 48, no., p. 1471-1480. (2023: 1.8 - IF, Q2 - JCR, 0.483 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0165-7380. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11259-024-10328-w (Vega č. 2/0004/24 : Charakterizácia mikrobiómu integumentárneho systému u koní a jeho cielená modulácia) Typ: ADCA
 • STROMPFOVÁ, Viola - ŠTEMPELOVÁ, Lucia. Huby v diéte psov? In Pes a mačka, 2024, roč. XXIV, č. 6, s. 24-27. ISSN 1335-7778. (Vega č. 2/0004/24 : Charakterizácia mikrobiómu integumentárneho systému u koní a jeho cielená modulácia. APVV-23-0005 : Modulátory mikrobiómu pre zachovanie kožného zdravia zvierat) Typ: BDF
 • ŠPIRKOVÁ, Alexandra** - PISKO, Jozef - ČIKOŠ, Štefan - KOVAŘÍKOVÁ, Veronika - ŠEFČÍKOVÁ, Zuzana - FABIAN, Dušan. Phagocyte receptors in early embryonic cells. In Proceeding of the Winter School Animal Biotechnology 2024 : Programme and Abstracts, February 1th, 2024, Nitra, Slovakia. 1. vyd. - Nitra : SUA, 2024, p. 84. ISBN 978-80-552-2715-3. (VEGA 2/0041/23 : Molekulárne mechanizmy reakcii preimplantačného embrya na faktory prostredia. Winter School Animal Biotechnology) Typ: AFH
 • ŠPIRKOVÁ, Alexandra - KŠIŇANOVÁ, Martina - ČIKOŠ, Štefan - KOVAŘÍKOVÁ, Veronika - ŠEFČÍKOVÁ, Zuzana - PISKO, Jozef - BABEĽOVÁ, Janka - FABIAN, Dušan. The impact of maternal obesity on expression of genes connected with insulin signaling in mouse blastocysts. In Animal Physiology 2024, 19th International Scientific Conference, June 11th - 13th 2024, Liptovský Ján, Slovakia : Book of Abstracts. 1. vydanie. - Nitra : Slovak University of Agriculture, 2024, p. 70. ISBN 978-80-552-2744-3. (VEGA 2/0041/23 : Molekulárne mechanizmy reakcii preimplantačného embrya na faktory prostredia. APVV-18-0389 : Etiológia porúch skorého preimplantačného vývinu. Animal Physiology 2024 : International Scientific Conference) Typ: AFH
 • ŠTEMPELOVÁ, Lucia - STROMPFOVÁ, Viola. Bacterial species composition on the skin of healthy reptiles. In Animal Physiology 2024, 19th International Scientific Conference, June 11th - 13th 2024, Liptovský Ján, Slovakia : Book of Abstracts. 1. vydanie. - Nitra : Slovak University of Agriculture, 2024, p. 72. ISBN 978-80-552-2744-3. (Vega č. 2/0004/24 : Charakterizácia mikrobiómu integumentárneho systému u koní a jeho cielená modulácia. Animal Physiology 2024 : International Scientific Conference) Typ: AFH
 • TIMKOVÁ, Ivana - MALINIČOVÁ, Lenka - NOSÁĽOVÁ, Lea - KOLESÁROVÁ, Mariana - LORKOVÁ, Zuzana - PETROVÁ, N. - PRISTAŠ, Peter - KISKOVÁ, Jana. Genomic insights into the adaptation of Acinetobacter johnsonii RB2-047 to the heavy metal-contaminated subsurface mine environment. In Biometals, 2024, vol. 37, no. 2, pp. 371-387. (2023: 4.1 - IF, Q2 - JCR, 0.618 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0966-0844. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s10534-023-00555-0 (APVV-16-0171 : Progresívne metódy zabraňujúce vzniku a šíreniu rezistencie baktérií voči klinicky relevantným antibiotikám) Typ: ADCA
 • TIMUĽÁKOVÁ, Ľ. - DATTA, Shubhashis - KRONEK, Juraj - MÁČAJOVÁ, Mariana - LEVÍK, Jaroslav - HUNTOŠOVÁ, Veronika. Multimodal application of polymeric nanoparticles based on poly(2-oxazoline) in vitro and in vivo. In 11th Slovak Biophysical Symposium, June 12 – 14, 2024, High Tatras : Book of Contributions. - High Tatras, Slovakia : Slovak Biophysical Society : Institute of Experimental Physics Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia, 2024, p. 99-100. ISBN 978-80-973719-5-1. (Vega č. 2/0042/21 : Bioaktívne oleje v terapii mikrobiálnych infekcií na modeli aviárnej chorioalantoickej membrány. Slovak Biophysical Symposium) Typ: AFL
 • TOMKO, Matúš** - BEŇUŠKOVÁ, Ľubica - JEDLIČKA, Peter. A voltage-based Event-Timing-Dependent Plasticity rule accounts for LTP subthreshold and suprathreshold for dendritic spikes in CA1 pyramidal neurons. In Journal of Computational Neuroscience, 2024, vol. 52, no. 2, p.125-131. (2023: 1.5 - IF, Q3 - JCR, 0.357 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 0929-5313. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s10827-024-00868-0 (APVV-19-0435 : Nová generácia antidepresív - dlhodobé účinky na potomstvo) Typ: ADCA
 • TOMKO, Matúš - MITTAG, M. - DUBIEL, Lucia - IDUNKOVÁ, Alžbeta - ONDÁČOVÁ, Katarína - BUKATOVÁ, Stanislava - DUBOVICKÝ, Michal - LACINOVÁ, Ľubica. Computational model of neuron from primary hippocampal culture. In 99. Fyziologické dni : Pri príležitosti 100. výročia lekárskej fyziológie na Slovensku a 100. výročia Fyziologického ústavu LF UK v Bratislave: Zborník abstraktov. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2024, s. 87-88. ISBN 978-80-223-5782-1. Dostupné na internete: https://stella.uniba.sk/texty/LF_fyziologicke_dni_99.pdf (APVV-19-0435 : Nová generácia antidepresív - dlhodobé účinky na potomstvo. 99. Fyziologické dni) Typ: AFH
 • ZÁBOLYOVÁ, Natália - LAUKOVÁ, Andrea - POGÁNY SIMONOVÁ, Monika**. Susceptibility to postbiotics - enterocins of methicillin-resistant Staphylococcus aureus strains isolated from rabbits. In Veterinary Research Communications, 2024, vol. 48, no. 3, p. 1449-1457. (2023: 1.8 - IF, Q2 - JCR, 0.483 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0165-7380. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11259-024-10323-1 (APP0464 : Využitie postbiotík - enterocínov na redukciu meticilín-rezistentných stafylokokov animálneho pôvodu. VEGA 2/0005/21 : Bakteriocíny a ich využitie na redukciu nežiaducej mikrobioty v chove zvierat) Typ: ADCA
 • ZÁBOLYOVÁ, Natália - LAUKOVÁ, Andrea - POGÁNY SIMONOVÁ, Monika. Využitie enterocínov pre inhibíciu meticilín-rezistentných stafylokokov u voľne žijúcej zveri. In Sborník přednášek 18. Sympozia Společnosti pro probiotika a prebiotika. 1. vydanie. - Praha : ČZU, 2024, s. 29. ISBN 978-80-213-3373-4. Dostupné na internete: https://probiotika.prebiotika.cz/wp-content/uploads/2019/06/Sbornik.18_sympozium_web.pdf (APP0464 : Využitie postbiotík - enterocínov na redukciu meticilín-rezistentných stafylokokov animálneho pôvodu. Sympozium Společnosti pro probiotika a prebiotika) Typ: AFG
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus