Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Projekty

Ústav anorganickej chémie SAV, v. v. i.

Medzinárodné projekty

AtomDeC - Atómová koncepcia materiálov na báze uhlíka pre novú normálnu spoločnosť

Atomic Design of Carbon-Based Materials for New Normal Society

New type of cesium fluoro-, oxo-, and oxo-fluoro-aluminate complexes: stability, dynamics and structural characterization

New type of cesium fluoro-, oxo-, and oxo-fluoro-aluminate complexes: stability, dynamics and structural characterization

SIMBA - Sodík-iónové a sodík-kovové batérie novej generácie pre efektívne a udržateľné uskladnenie energie

Sodium-Ion and sodium Metal Batteries for efficient and sustainable next-generation energy storage

Vývoj bioaktívneho funkčne gradientného nitridu kremičitého

Development of functionally graded silicon nitride with improved bioactivity

JoinHEC - Vývoj nových metód spájania vysoko-entropických keramických materiálov

Development of new joining methods for high entropy ceramics

Národné projekty

Anódy pre Li-iónové batérie na báze uhlík-kremíkových kompozitov

Carbon-silicon based composite anodes for Li-ion batteries

BENTONITE - GAP - Bentonit: strategická surovina Slovenska - inovatívne hodnotenie zdrojov a ich kvality pre jej efektívne využívanie

Bentonite: Slovak strategic raw material - Innovative assessment of bentonite quality and origin for its efficient use

BioPolSil - Bionanokompozitné materiály na báze vrstevnatých silikátov

Bionanocomposites based on organic polycations and layered silicates

Elektromagnetické tienenie funkčne gradientných vrstevnatých kompozitov na báze SiC s prídavkom grafénu a uhlíkových nanorúrok

Electromagnetic shielding properties of functionally graded layered SiC-graphene and SiC-carbon nanotubes composites

Fázové premeny oxidov kovov v roztavených fluoridových systémoch

Phase changes of metal oxides in fluoride melts

Fluoridové taveninové systémy pre zelenú výrobu hliníka bez produkcie CO2

Molten fluoride systems for green production of aluminium without CO2 emissions

Hlinitano-kremičitanové sklené a sklokeramické materiály spevnené iónovou výmenou a dodatočnými funckionalitami

Ion exchange strengthened aluminosilicate glass/glass-ceramics with additional functionalities

In-situ tvorba bioaktívneho funkčne gradientného nitridu kremičitého počas spekania v elektrickom poli

The in-situ formation of bioactive functionally graded silicon nitride by field assisted sintering

RARE - Interakcia fluoridových taveninových systémov prvkov vzácnych zemín s oxidmi kritických prvkov v kontexte špeciálnych aplikácií

Interaction of fluoride melts of rare earth elements with oxides of critical elements in the context of special applications

Luminofory s nulovým teplotným zhášaním luminiscencie pre aplikácie v pc-WLED s NUV excitáciou

Zero-thermal-quenching phosphors for NUV converted pc-WLEDs application

NanoBioFit - Nanoštrukturované, funkčne navrstvené a bio-inšpirované 3D iplantáty na báze titánu

Nanostructured, functionally graded, and bioinspired 3D Ti-based implants

Nové vysoko-entropické keramické materiály pre pokročilé aplikácie

New High - Entropy Ceramics for Advanced Applications

Pokročilé materiály s eutektickou mikroštruktúrou pre vysokoteplotné funkčné aplikácie

Advanced materials with eutectic microstructure for high temperature and functional applications

Pokrok vo výpočte a interpretácii spektroskopických parametrov zlúčenín ťažkých prvkov

Advancing in calculation and interpretation of spectroscopic parameters of heavy element compounds

Pórovité keramické anódy pre sodíkové batérie novej generácie

Porous ceramic anodes for novel sodium-ion batteries

Potenciál vrstevnatých aluminosilikátov ako excelentných nosičov polykatiónov: dizajnovanie nových kompozitných nanomateriálov

Potential of layered aluminosilicates as excellent guests to accommodate polymeric cations: design of new composite materials

NIPOFABs - Smerom k nanotechnológiám využívajúcim bioaktívne častice/molekuly v boji proti mikrobiálnym biofilmom

Towards nanotechnologies using bioactive particles/molecules in the fight against microbial biofilms

Štruktúra a vlastnosti bio aktívnych skiel dopovaných iónmi s potenciálne terapeutickými a antibakteriálnymi účinkami

Structure and properties of bioactive glasses doped with ions with potential therapeutic and antibacterial effects

APSPQ - Umelé fotosyntetické systémy založené na fotoaktívnych molekulách a kvantových bodoch

Artificial photosynthetic systems based on photoactive molecules and quantum dots

IRMA - Výskum ternárnych fáz v systémoch M-R-F (kde M – Li-Cs, (NH4); R – Sc, Y, Ln) pre vývoj nových multifunkčných materiálov

Investigation of the ternary phases in the systems M-R-F (where M – Li-Cs, (NH4); R – Sc, Y, Ln) for the development of new multifunctional materials

Vývoj a charakterizácia sférických mikročastíc vhodných na prípravu 3D sklených a sklo-keramických štruktúr

Development and characterisation of spherical microparticles for preparation of advanced 3D glass and glass-ceramic structures

DKS-pNMR - Vývoj nástrojov pre pokročilú analýzu a predikciu parametrov spektier EPR, NMR a pNMR komplexných systémov obsahujúcich ťažké prvky

Development of tools for advanced analysis and prediction of parameters of EPR, NMR and pNMR spectra of complex systems containing heavy elements

ComCer - Vývoj nových keramických materiálov komplexného zloženia pre extrémne aplikácie

Development of new compositionally-complex ceramics for extreme applications

Celkový počet projektov: 28