Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka organizácie SAV

Projekty

Ústav anorganickej chémie SAV

Medzinárodné projekty

SCALP - Percepcia spinovej interakcie na pokročilej úrovni

Spin Coupling Advanced Level Perception

Doba trvania: 1. 2. 2020 - 31. 12. 2022
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Dr. Malkin Oľga DrSc.
Anotácia:Globálnym cieľom projektu je rozšíriť súčasné vnímanie a porozumenie jadrovej spinovej interakcie ako esenciálneho NMR parametra pre charakterizáciu molekúl. Toto sa dosiahne použitím experimentálnych fosfínových modelov (Dijon, Francúzsko) a pokročilých teoretických nástrojov (Bratislava, Slovensko). Takto budú objavené a preskúmané nové dráhy spinových interakcií, prípadne aj rozšírené na iné triedy molekúl. Od projektu sa očakáva, že bude mať dopad na bežné používané metódy NMR a ich aplikáciu na organickú syntézu kovovými katalyzátormi.

SIMBA - Sodium-Ion and sodium Metal Batteries for efficient and sustainable next-generation energy storage

Sodium-Ion and sodium Metal Batteries for efficient and sustainable next-generation energy storage

Doba trvania: 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Lenčéš Zoltán PhD.
Anotácia:Institute of Inorganic Chemistry, Slovak Academy of Sciences is participating in the SIMBA project “Sodium-Ion and sodium Metal BAtteries for efficient and sustainable next-generation energy storage” under the grant agreement 963542 has started on the 1st of January 2021. The Kick-off meeting took place online and headstarted a highly ambitious project to develop sustainable and safe batteries to store renewable energy. The SIMBA project has the concrete goal of delivering a safe and low-cost all-solid-state-sodium battery technology for stationary application. Reducing the use of critical materials is the core of SIMBA, which will employ sustainable battery materials, reducing supply risks and restrictions and environmental impact, which are instead currently affecting other technologies, i.e. Lithium-ion batteries. The unprecedented concept of SIMBA is based on the integration of a sodium metal anode in a sodium free assembly architecture including a highly porous support on the anode side, a single-ion conductive composite/hybrid polymer electrolyte and an innovative cathode material. SIMBA gathers a consortium of 16 partners from 6 EU and associated countries having received a funding from the European Commission of 8M €. For more information, please contact the coordinator of the project, Prof. Ralf Riedel: ralf.riedel@tu-darmstadt.de This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement Nº 963542

Štruktúry a biokompozity pre regeneráciu tkanív

Scaffolds and biocomposites for tissue regeneration

Doba trvania: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2021
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Galusek Dušan DrSc.

Národné projekty

Anódy pre Li-iónové batérie na báze uhlík-kremíkových kompozitov

Carbon-silicon based composite anodes for Li-ion batteries

Doba trvania: 1. 7. 2020 - 30. 6. 2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Lenčéš Zoltán PhD.

BioPolSil - Bionanokompozitné materiály na báze vrstevnatých silikátov

Bionanocomposites based on organic polycations and layered silicates

Doba trvania: 1. 7. 2020 - 30. 6. 2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Madejová Jana DrSc.
Anotácia:Projekt základného výskumu sa zaoberá prípravou a komplexnou charakterizáciou štruktúrne jedinečných typov hybridných materiálov pozostávajúcich z ílových minerálov zo skupiny smektitov a novo-syntetizovaných polykatiónov na báze poly(etylén imínov). Polymerizácia oxazolínov otvára široké možnosti prípravy dobre definovaných polykatiónov s presne navrhnutou molekulovou štruktúrou a vlastnosťami, ktoré sú potrebné pre modifikáciu ílových minerálov interkaláciou. Cieľom je pripraviť nanokompozity so zaujímavými biokompatibilnými a biodegradovateľnými vlastnosťami. Na splnenie tohoto cieľu je potrebné detailne študovať vplyv rôznych faktorov na vlastnosti polykatiónov na báze poly(etylén imínov) a na ich správanie sa počas interkalácie do medzivrstiev smektitov nielen pomocou rôznych experimentálnych techník (napr. XRD, XPS, MAS NMR a IR spektroskopia), ale aj pomocou výpočtov využívajúcich DFT metódu v tuhej fáze. Biokompatibilita pripravených polykatiónov a ich interkalátov so smektitmi sa určí na základe testov životaschopnosti a morfológie buniek po priamom kontakte s vybranými látkami. Pripravené polykatión-smektity sa budú následne študovať z hľdiska ich možného využitia ako plnivá do vybraných biodegradovateľných polymérov, nosiče liekov a ako nové kompozitné materiály s optickými vlastnosťami. Navrhnutý projekt predstavuje originálnu platformu, ktorá umožní pochopiťvlastnosti kompozitov na báze nových syntetických polykatiónov a smektitov. Takáto koncepcia projektu môže významne prispieť k súčasným poznatkom v oblasti nanomateriálov a má potenciál získať principiálne nové výsledky.

Elektromagnetické tienenie funkčne gradientných vrstevnatých kompozitov na báze SiC s prídavkom grafénu a uhlíkových nanorúrok

Electromagnetic shielding properties of functionally graded layered SiC-graphene and SiC-carbon nanotubes composites

Doba trvania: 1. 1. 2021 - 31. 12. 2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Hanzel Ondrej PhD.
Anotácia:Cieľom projektu je príprava vrstevnatých kompozitných materiálov na báze SiC-uhlíkové nanoštruktúry svysokou efektivitou elektromagnetického tienenia. Výskum bude zameraný na štúdium vplyvu prídavkov uhlíkových nanoštruktúr (grafénových nanoplatničiek a uhlíkových nanorúrok) do SiC matrice a usporiadania funkčných vrstiev na efektívnosť elektromagnetického tienenia a funkčné vlastnosti kompozitov. Na dosiahnutie cieľov projektu je nevyhnutný výskum zameraný na prípravu kompozitných granulovaných práškov s homogénnou distribúciou grafénových nanoplatničiek (GNPs) a uhlíkových nanorúrok (CNTs), a ich následného efektívneho spekania. V prípade vrstevnatých materiálov s gradientným obsahom uhlíkových nanoštruktúr bude potrebné optimalizovať usporiadanie vrstiev a ich zloženie, s dôrazom na čo najvyššiu efektivitu elektromagnetického tienenia. Okrem toho takto pripravené materiály budú skúmané aj z pohľadu funkčných a mechanických vlastností.

Fázové premeny oxidov kovov v roztavených fluoridových systémoch

Phase changes of metal oxides in fluoride melts

Doba trvania: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Boča Miroslav DrSc.
Anotácia:Projekt je zameraný na štúdium rozpustnosti oxidov kovov vzácnych zemín a oxidov kovov prvkov používaných v superzliatinách pre aplikácie v roztavených fluoridových systémoch typu MF alebo NF2 (M=Li, Na a K; N=Mg a Ca). Cieľom je nájsť vhodný elektrolyt s maximálnou možnou rozpustnosťou oxidu kovu pre elektrolytickú výrobu kovu, ako aj nájsť vhodný elektrolyt s minimálnou rozpustnosťou oxidu kovu z dôvodu koróznej ochrany zliatin ako konštrukčných prvkov pre procesy využívajúce taveniny. Neoddeliteľnou súčasťou tohto výskumu je vytvorenie modelu rozpustnosti oxidov kovov v taveninách, ako aj analýza fyzikálno-chemických (hustota, viskozita, povrchové napätie, elektrická vodivosť) a termodynamických vlastností (fázové diagramy a termochemické charakteristiky) tavenín. Analýza zatuhnutých vzoriek, identifikácia a charakterizácia fáz sa uskutoční pomocou spektrálnych a difrakčných techník. Študované systémy sú vyberané aj v kontexte napr. pre aplikácie pre transparentnú keramiku alebo "phase change materials".

Fluoridové taveninové systémy s potenciálom využitia v elektrochemickej výrobe hliníka

Fluoride melts with potential applications in electrochemical aluminum production

Doba trvania: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2021
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Šimko František PhD.
Anotácia:The proposed project is related to phase and structural analysis of MF-AlF3-Al2O3 systems (M=Na, K and Rb) for aluminium electrolysis. This type of electrolytes has low melting temperature that is why they are called low melting electrolytes. Those systems have increasing industrial potential, especially in joint application with so-called inert anodes. The aim of the project is the identification of primary phases (liquid and solid) and characterization of their thermal stability in wide concentration range. The other aim of the project is the characterization of the species and the electroactive species in molten electrolytes and determines the chemistry between them by different type of spectral and diffraction techniques (either, in-situ, at high temperatures, or ex-post, after a rapid quenching, at room temperatures

Fotoluminiscenčné transparentné keramické materiály na báze oxinitridov

Photoluminescent transparent oxynitride-based ceramics

Doba trvania: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2021
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Lenčéš Zoltán PhD.
Anotácia:Cieľom projektu je výskum a vývoj prípravy opticky transparentných polykryštalických keramických materiálov v systéme Mg-Si-Al-O-N, konkrétne na báze MgAlONu so štruktúrou spinelu a oxinitridov kremíka (o’-sialon) z kryštalických práškov a organo-kovových prekurzorov. Podrobne bude študovaný a optimalizovaný každý krok v procese prípravy bezdefektnej keramiky. Pozornosť bude venovaná vyhodnoteniu a následnej eliminácii materiálových defektov vznikajúcich v procese prípravy transparentných materiálov použitím nasledujúcich krokov: (1) výber východiskových práškov s vhodnou veľkosťou častíc, (2) príprava stabilných suspenzií, (3) optimalizácia prípravy bezdefektných surových výliskov mokrou cestou, (4) zvýšenie homogenity surových výliskov, (5) optimalizácia podmienok spekania a (6) kvalita finálneho opracovania hutných materiálov. Bude sa skúmať aj vplyv oxidov a fluoridov kovov vzácnych zemín a prechodných kovov na spekanie a optické vlastnosti (transparentnosť, fotoluminiscencia) keramických materiálov.

RARE - Interakcia fluoridových taveninových systémov prvkov vzácnych zemín s oxidmi kritických prvkov v kontexte špeciálnych aplikácií

Interaction of fluoride melts of rare earth elements with oxides of critical elements in the context of special applications

Doba trvania: 1. 7. 2020 - 30. 6. 2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Boča Miroslav DrSc.
Anotácia:Zámerom výskumných aktivít predkladaného projektu je štúdium interakcie roztavených fluoridov vybraných prvkov zo skupiny kritických surovinových materiálov (definovaných iniciatívou "European Raw Materials Initiative") s ich oxidmi, pričom systémy pozostávajú z: . "rozpúšťadla", za ktoré môžeme považovať niektorý binárny fluorid MF alebo NF2 (M=Li, Na alebo K; N=Mg alebo Ca) alebo ich vybrané eutektické zmesi (napr. (LiF-NaF-KF)eut=FLiNaK, (LiF-CaF2)eut alebo (NaF-MgF2)eut), . oxidov kovov Ln2O3 (Ln=La, Ce, Sm, Eu, Nd, Gd), alebo oxidov prechodných kovov používaných v superzliatinách (napr. Cr2O3, Fe2O3, NiO, ZrO2, Nb2O5, Ta2O5), . a korešpondujúcich fluoridov kovu z bodu vyššie (LnF3, MetFx; x=2-5). Takéto systémy sa aktuálne používajú, alebo sa vyvíjajú procesy na ich využitie, v kľúčových oblastiach priemyslu ako napr. produkcia kovov, energetické aplikácie alebo korózna ochrana. Výskumné aktivity na týchto systémoch zahŕňajú fyzikálno-chemickú a termo-chemickú analýza v roztavenom stave (in situ), spektrálnu a difrakčnú analýzu fáz vznikajúcich v systémoch. Tomuto cieľu je podriadený výber použitých metód: termická analýza, meranie hustoty, viskozity, povrchového napätia, elektrickej vodivosti pre opis fyzikálno-chemických vlastností, simultánna termická analýza (TA/DTA/DSC) pre opis termo-chemických vlastností. Pre opis spektrálnych a difrakčných vlastností vznikajúcich fáz v tavenine alebo po ochladení (ex post) budú aplikované rtg. prášková prípadne monokryštálová difrakčná analýza, spektroskopie: XRF, XPS, IČ a NMR. Integrálnou súčasťou predkladaného projektu je aj štúdium koróznej odolnosti rôznych konštrukčných materiálov v interakcii so študovanými taveninami.

Korózia a zvetrávanie úžitkových skiel

Corrosion and weathering of tablewareglass

Doba trvania: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2021
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Chromčíková Mária PhD.

Nové anorganické fosfory na báze stechiometrických hlinitanov a kremičitanov s dlhodobou svetelnou emisiou pre optické a biomedicínske aplikácie

Long persistent phosphors on the base of stoichiometric aluminates and silicates for optical and biomedical applications

Doba trvania: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2021
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Galusek Dušan DrSc.

WLEDMAT - Nové sklenené a sklokeramické fosfory na báze hlinitanov vzácnych zemín pre aplikácie v pevnolátkových energiu šetriacich svetelných zdrojoch vyžarujúcich biele svetlo (pc-ELED diódy)

Novel glass and glass-ceramic rare-earth aluminates-based phosphors for energy-savin solid state lighting sources emitting while light (pc-WLEDs)

Doba trvania: 1. 8. 2018 - 31. 7. 2022
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Galusek Dušan DrSc.
Anotácia:Projekt sa zaoberá vývojom nových sklených a sklokeramických luminiscenčných materiálov na báze Al2O3 a RE2O3 pre aplikácie v LED diódach emitujúcich biele svetlo, najmä materiálov s dobrou emisiou v červenej spektrálnej oblasti s cieľom zvýšiť CRI index oproti doteraz známym luminoforom. Pripravené budú luminiscenčné materiály vo forme sklených mikroguličiek. Preskúmané budú vlastnosti nedopovaných materiálov najmä z pohľadu štruktúry aluminátových skiel v sústave Al2O3-RE2O3, použitím spektroskopických metód, termických vlastností a kinetiky kryštalizácie. Optimalizované budú podmienky kryštalizácie skiel s cieľom prípravy sklokeramických materiálov požadovaných vlastností. Detailne preštudované budú fotoluminiscenčné vlastnosti sklených a sklokeramických materiálov dopovaných iónmi vzácnych zemín a prechodných prvkov s cieľom zvýšiť emisiu luminoforov v červenej spektrálnej oblasti. Pozornosť bude venovaná vzťahom medzi luminiscenčnými vlastnosťami pripravených materiálov a ich štruktúrou a morfológiou. Vo finálnej fáze projektu budú pripravené a charakterizované PiG (Phospor in Glass) kompozitné materiály vo forme tenkých platničiek vhodných pre priamu aplikáciu na excitačný LED čip. Skonštruovaná bude LED dióda emitujúca biele svetlo s využitím excitačného LED čipu s vhodnou excitačnou vlnovou dĺžkou v NUV oblasti a pripraveného PiG kompozitu s vhodnou hrúbkou tak, aby boli dosiahnuté optimálne emisné charakteristiky.

Nové vysoko-entropické keramické materiály pre pokročilé aplikácie

New High - Entropy Ceramics for Advanced Applications

Doba trvania: 1. 7. 2020 - 30. 6. 2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Šajgalík Pavol DrSc.

Pokročilé materiály s eutektickou mikroštruktúrou pre vysokoteplotné funkčné aplikácie

Advanced materials with eutectic microstructure for high temperature and functional applications

Doba trvania: 1. 7. 2020 - 30. 6. 2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Prnová Anna PhD.

Porozumenie mechanizmu interakcií znečisťujúcich látok adsorbovaných na povrchu aluminosilikátových štruktúr

Insight into the mechanism of interactions of pollutants adsorbed on the surface of aluminosilicate structures

Doba trvania: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2022
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Scholtzová Eva CSc.
Anotácia:Predkladaný projekt predstavuje kombinovaný teoretický a experimentálny výskum komplexov vybraných polutantov (oxyaniónov, herbicídov, liečiv) adsorbovaných na vrstevnatých hlinitokremičitanoch (VHK) a hlinitokremičitanových nanorúrkach (HKN). Adsorpciou na hlinitokremičitanových štruktúrach sa tieto polutanty výrazne imobilizujú, napr. zo znečistených vôd. Štúdium týchto povrchových komplexov bude zamerané na detailný opis (molekulová škála) a pochopenie interakcií zodpovedných za tvorbu a stabilitu komplexov. Ďalej bude študovaný aj vplyv solventu na stabilitu týchto komplexov. Teoretický prístup založený hlavne na metóde funkcionálu hustoty (density functional theory - DFT) prinesie nový pohľad a nové vedomosti o štruktúre a vlastnostiach VHK/HKN povrchov a ich schopnosti formovať stabilné komplexy s polutantami na molekulárnej úrovni. Výsledky z experimentov budú tiež interpretované pomocou výstupov z modelovania, aby sa dosiahla komplexná charakterizácia komplexov typu polutant-hlinitokremičitan.

Potenciál vrstevnatých aluminosilikátov ako excelentných nosičov polykatiónov: dizajnovanie nových kompozitných nanomateriálov

Potential of layered aluminosilicates as excellent guests to accommodate polymeric cations: design of new composite materials

Doba trvania: 1. 1. 2021 - 31. 12. 2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Pálková Helena PhD.
Anotácia:Projekt je zameraný na prípravu kompozitných materiálov na báze vrstevnatých aluminosilikátov ako vhodných nosičov pre rôzne typy organických polymérnych katiónov s vlastnosťami zaujímavými pre rôzne aplikácie. Variabilita chemického zloženia vybraných vrstevnatých materiálov v spojení s rôznorodosťou molekulových štruktúr a vlastností polymérnych katiónov a kopolymérov otvára široké možnosti prípravy dobre definovaných systémov. Vhodne zvolený výber anorganických nosičov a polymérnych katiónov je základným krokom k dosiahnutiu ich vzájomnej kompatibility vedúcej nielen k udržaniu si, ale predovšetkým k zlepšeniu kľúčových vlastností pripravených kompozitov. Preto sa bude sledovať aj vplyv podmienok syntézy (napr. pH) a pridanie iného komponentu (fluorescenčné farbivá, kovové nanočastice) do študovaného systému. Vyhodnotí sa fotoaktivita, účinosť adsorbentov a katalyzátorv a na základe testu cytotoxicity aj biocompatibilita.

PolyNanoPhoto - Povrchy polymérov modifikované vrstevnatými nanočasticami a fotoaktívnymi farbivami

Polymer surfaces modified with layered nanoparticles and photoactive dyes

Doba trvania: 1. 7. 2019 - 30. 6. 2023
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Pálková Helena PhD.
Anotácia:Projekt reprezentuje interdisciplinárny základný výskum smerujúci k nanokompozitom technicky využívaných polymérov, ktorých funkčnosť závisí od vlastností prítomných organických farbív. Zámerom bude pripraviť nanokompozity so zvýšenou koncentráciou častíc na povrchu polyméru. Častice musia byť pred syntézou nanokompozitu upravené pomocou organických povrchovoaktívnych látok, aby sa dosiahla kompatibilita s polymérom, čo bude jednou z kľúčových úloh projektu. Takto modifikované častice budú v ďalšom kroku funkcionalizované pomocou molekúl farbív a použité pre prípravu nanokompozitu. Funkčnosť povrchov sa dosiahne pomocou vhodne volených farbív so zaujímavými fotofyzikálnymi a fotochemickými vlastnosťami. Cieľom bude získať povrchy, ktoré budú atraktívne z hľadiska možných aplikácií, ako sú fotosenzibilizačné a fotodezinfekčné vlastnosti, luminiscenčné povrchy, systémy schopné medzimolekulového prenosu svetelnej energie a podobne. Výber použitých farbív bude smerovaný na jednak komerčne dostupné laserové farbivá a fotosenzibilizátory hlavne zo skupín xanténových a tiazínových farbív, ako aj na novopripravené fluorescenčné farbivá.

Príprava a charakterizácia granúl / mikroguličiek na báze nitridu kremičitého pre bioaplikácie

Preparation and characterization granuls/microspheres based on silicon nitride for bioapplications

Doba trvania: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2021
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hnatko Miroslav PhD.
Anotácia:Predkladaný projekt sa bude zaoberať prípravou a charakterizáciou Si3N4 granúl (priemer častíc nad 1 mm), resp. SN mikroguličiek (priemer častíc pod 100 um) s prídavkom bioaktívnej zložky (vo forme hyroxyapatitu, Ca3(PO4)2 alebo bioskla). Pórovité Si3N4 granule budú pripravené dávkovaním vodnej suspenzie do kvapalného dusíka s následnou liofilizáciou a spekaním. Zvýšenie bioaktivity Si3N4 granúl bude dosiahnuté infiltráciou sólu hydroxiapatitu (HA) a následnou kalcináciou. Kompozitné Si3N4-HA materiály budú charakterizované z pohľadu ich mechanických a biologických vlastností. Pórovité Si3N4 mikroguličky s rôznym podielom bioaktívnej zložky (BZ) budú pripravené plameňovou syntézou. Cieľom bude charakterizovať vplyv podielu Si3N4/BZ na výsledné fázové/chemické zloženie, výslednú pórovitosť, veľkosť a biologické vlastnosti získaných mikroguličiek. Cieľom oprimalizácie prípravy Si3N4 granúl a mikroguličiek bude štúdium ich využiteľnosti v rôznych oblastiach bioaplikácii.

Štruktúra a vlastnosti bio aktívnych skiel dopovaných iónmi s potenciálne terapeutickými a antibakteriálnymi účinkami

Structure and properties of bioactive glasses doped with ions with potential therapeutic and antibacterial effects

Doba trvania: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Chromčíková Mária PhD.

CEMEA - Vybudovanie centra pre využitie pokročilých materiálov SAV

Building a centre for advanced material application SAS

Doba trvania: 1. 7. 2019 - 30. 6. 2023
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a inovácie
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hnatko Miroslav PhD.
Anotácia:Predkladaný projekt je komplementárny k projektu v rámci programu H2020 WIDESPREAD-1-2014-Teaming - Building-up Centre of Excellence for advancedmaterials application CEMEA, No. 664337, ktorý získal Seal of excellence a odporúčanie pre národné financovanie. Miesto realizácie projektu je Bratislavský kraj.Cieľom projektu je etablovať v SAV organizáciu Centrum pre využitie pokročilých materiálov SAV, centrum špičkového nezávislého výskumu so zameraním namodifikáciu povrchov a rozhraní pre nové funkcionality štruktúr a prvkov v oblasti pokročilých (nano)materiálov, udržateľnej energie a biomedicíny. Ide o výskumnových nízkorozmerných (LD) nanomateriálov, nových kompozitov a vrstvových štruktúr so zlepšenými alebo novými vlastnosťami zaujímavými pre aplikácie.Výskumná téma pokrýva 6 oblastí výskumu - podaktivít projektu. Projekt podporuje okrem žiadateľa SAV, 7 výskumných inštitúcií (ElU SAV, FU SAV, UPo SAV,UMMS SAV, UACH SAV, BMC SAV a CEMEA SAV).Merateľné ukazovatele: 48 publikácií, 40 tis.EUR podpora registrácie práv duševného vlastníctva, 22 mil. EUR podpora na rekonštrukciu a modernizáciu zariadeníVI, 390 tis.EUR komplementárne financovanie H2020, 30 pozícií pre nových výskumníkov a 10 podporených účastí zahraničných expertov, 3 podané patentovéprihlášky.
Web stránka projektu:http://www.cemea.sav.sk/

Vývoj a charakterizácia sférických mikročastíc vhodných na prípravu 3D sklených a sklo-keramických štruktúr

Development and characterisation of spherical microparticles for preparation of advanced 3D glass and glass-ceramic structures

Doba trvania: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Michálková Monika PhD.
Anotácia:Projekt sa zaoberá vývojom nových materiálov vo forme sférických mikročastíc pomocou plameňovej syntézy a ich využitím na výrobu 3D sklených a sklo-keramických štruktúr. Projekt je zameraný na optimalizáciu parametrov plameňovej syntézy (teplota/dĺžka plameňa, redukčno-oxidačné podmienky horenia, rýchlosť dávkovania prekurzora), ktoré ovplyvňujú vlastnosti pripravených sférických mikročastíc (chemické zloženie, štruktúru a morfológiu). Pripravia sa tak plné, duté, prípadne pórovité mikročastice v rôznych sklotvorných systémoch (hlinitanové, kremičitanové, boritanové, boro-kremičitanové) v mnohých prípadoch so zložením, ktoré nie je možné pripraviť konvenčným tavením. Dutosť, resp. pórovitosť sa dosiahne prídavkom pórotvorných činidiel, resp. alkalickou aktiváciou. Pripravené mikroguľôčky sa použijú na prípravu pokročilých 3D štruktúr pomocou technológií additive manufacturing (3D tlač) metódami Direct Light Processing, Direct Ink Writing a metódou žiarového lisovania.

BioSurf - Vývoj bioaktívneho nitridu kremičitého modifikáciou povrchovej vrstvy

Development of the bioactive silicon nitride by surface modification

Doba trvania: 1. 7. 2019 - 31. 12. 2022
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Tatarková Monika PhD.
Anotácia:Predkladaný projekt navrhuje nový inovatívny spôsob prípravy nitridu kremičitého pre využitie v ortopédii a stomatológii pri náhradách kostí. Ten pozostáva z prípravy nitridu kremičitého s použitím spekacích prísad tvoriacich na hraniciach zŕn bioaktívnu fázu amorfnej štruktúry a ďalším zvýšením bioaktivity modifikáciou povrchu kyslíkovo-acetylénovým plameňom. Predpokladá sa, že použitím plameňa dochádza k viskóznemu toku fáz na hraniciach zŕn, prípadne k difúzii katiónov fáz na hraniciach zŕn nitridu kremičitého, pričom únik plynných fáz z materiálu zabezpečí pórovitú štruktúru bioaktívnej povrchovej vrstvy. To v končenom dôsledku môže umožniť lepšiu integráciu do ľudského organizmu a prepojenie s kostným tkanivom. Projekt si dáva za úlohu realizovať systematickú štúdiu, ktorou sa nadobudnú nové poznatky smerom k pochopeniu vplyvu parametrov plameňa – teplota, čas expozície, sila prietoku plynov a ich pomer, na štruktúru a morfológiu povrchovej vrstvy nitridu kremičitého. Hlavným cieľom je vývoj unikátneho materiálového zloženia povrchovej vrstvy s výrazne zvýšenou biokatívnou schopnosťou.

DKS-pNMR - Vývoj nástrojov pre pokročilú analýzu a predikciu parametrov spektier EPR, NMR a pNMR komplexných systémov obsahujúcich ťažké prvky

Development of tools for advanced analysis and prediction of parameters of EPR, NMR and pNMR spectra of complex systems containing heavy elements

Doba trvania: 1. 7. 2020 - 30. 6. 2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Dr. Malkin Oľga DrSc.
Anotácia:Projekt je zameraný na vývoj a implementáciu nových výpočtových nástrojov pre pokročilú predikciu a analýzu parametrov spektier EPR, NMR a pNMR komplexných systémov obsahujúcich ťažké prvky s dôrazom na systémy s nízkoležiacimi excitovanými stavmi. Nízkoležiace excitované stavy silne ovplyvňujú parametre EPR a pNMR a pre presnú predpoveď týchto parametrov sa musia brať do úvahy. Výpočet a interpretácia vlastností nízkoležiacich excitovaných stavov si vyžaduje pokročilejšiu metodiku ako výpočet vlastností zakladného stavu. V súčasnosti je jedným z najlepších prístupov na výpočet excitovaných stavov veľkých systémov časovo závislá DFT (TDDFT) metóda. V poslednej dobe naša skupina implementovala relativistické štvor- a dvojkomponentné metódy TDDFT a urobila niekoľko predbežných krokov k výpočtu vlastností EPR pre excitované stavy. V tomto projekte plánujeme ďalej rozvinúť metodiky TDDFT s cieľom zlepšiť presnosť predpovedaných parametrov pNMR pre systémy s nízkoležiacimi excitovanými stavmi. Plánujeme tiež vývoj a implementáciu nových nástrojov na lepšiu interpretáciu parametrov EPR, NMR a pNMR pre zlúčeniny ťažkých prvkov. Nakoniec by sa vyvinuté metódy aplikovali na systémy skutočného chemického záujmu v spolupráci s našimi zahraničnými partnermi z experimentálnych skupín.

PyrMat - Vývoj žiaruvzdorných pyrochlórnych fáz pre vysokoteplotné aplikácie neoxidovej keramiky

Development of refractory pyrochlore phases for high temperature applications of non-oxide ceramics

Doba trvania: 1. 8. 2018 - 30. 6. 2022
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Tatarko Peter PhD.
Anotácia:Projekt navrhuje nový a inovatívny spôsob vývoja keramických materiálov pre systémy tepelnej ochrany vesmírnych vozidiel a ďalších aplikácií vesmírneho priemyslu. Ten pozostáva zo zavedenia novej formy prísad, prvkov vzácnych zemín, do boridov prechodových kovov, ktoré pri vysokých teplotách v oxidickej atmosfére budú tvoriť žiaruvzdorné pyrochlórne fázy. Predpokladá sa, že prítomnosť týchto pyrochlórnych fáz zvýši fázovú separáciu a viskozitu sklenenej vrstvy, ktorá sa vytvára na povrchu materiálov „in-situ“ počas oxidácie. Tieto modifikované vlastnosti vrstvy spolu so žiaruvzdornou povahou pyrochlórov zabezpečia vyššiu stabilitu oxidickej vrstvy, čím sa výrazne zníži kinetika oxidácie. Projekt si dáva za úlohu realizovať systematickú štúdiu, ktorou sa nadobudnú nové poznatky smerom k pochopeniu vplyvu rôznych prvkov vzácnych zemín na zhutňovanie, vývoj mikroštruktúry a tvorbu fáz, ako aj mechanické vlastnosti diboridovej keramiky. Hlavným cieľom projektu je vývoj unikátneho materiálového zloženia diboridovej keramiky s výrazne zlepšenou odolnosťou proti oxidácií a ablácií. Výstupom projektu bude objasnenie tvorby pyrochlórnych fáz, ich rozmiestnenia vo finálnej oxidickej vrstve, a v konečnom dôsledku ich vplyvu na vysokoteplotné vlastnosti.

Celkový počet projektov: 25