Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Ústav anorganickej chémie SAV, v. v. i.

Dúbravská cesta 9
845 36 Bratislava 45
Slovenská republika

Riaditeľ

Tel: 02/59410400
Fax: 02/59410444

Sekretariát

Tel: 02/59410401
Fax: 02/59410444

Detašované pracoviská

Ústav merania SAV
Dúbravská cesta 9
841 04
Dúbravská cesta 9/6319
Bratislava
Ústav anorganickej chémie rozvíja predovšetkým:
 • základný výskum v oblasti anorganických a bioanorganických systémov so zameraním na optimalizáciu a vývoj nových materiálov a technologických procesov ,
 • výchovu nových vedeckých pracovníkov v zmysle príslušných zákonov o doktorandskom štúdiu, vo vedných odboroch v súlade s akreditáciou ústavu Ministerstvom školstva SR
 • expertíznu činnosť a spoluprácu s pracoviskami príbuzných vedných odborov, vysokými školami a hospodársko-právnymi subjektami doma a v zahraničí.

Predmetom výskumu sú najmä:
 • vzťahy medzi zložením, vlastnosťami a štruktúrou anorganických látok, predovšetkým progresívnych keramických materiálov, taveninových sústav a hydrosilikátov
 • javy a chemické reakcie v anorganických sústavách a na ich fázových rozhraniach
 • termodynamika viaczložkových sústav
 • vývoj a aplikácia teoretických a experimentálnych metód určovania štruktúry a vlastností látok.

Výskum je aktualizovaný a konkretizovaný do sponzorovaných vedeckých a výskumných projektov - granty domáce, medzinárodné resp. zmluvné objednávky hospodársko-právnych subjektov.

Ústav sa člení na vedecko-výskumné oddelenia:
 • Oddelenie keramiky,
 • Oddelenie hydrosilikátov,
 • Oddelenie taveninových sústav,
 • Oddelenie teoretickej chémie,
 • Spoločné laboratórium pre výskum skla Ústavu anorganickej chémie SAV a Trenčianskej univerzity v Trenčíne.