Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Publikácie

Sociologický ústav SAV, v. v. i.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
 • ALFREDSSON, Iris - BORNATICI, Christina - CHYLÍKOVÁ, Johana - DAUGAVIETIS, Janis - STRAPCOVÁ, Katarína. D1 Report from the Mentorship Programme 2021-2022. 1. vyd. Bergen : CESSDA, 2023. 30 p. Dostupné na internete: https://doi.org/10.5281/zenodo.5554516 Typ: GHG
 • BAHNA, Miloslav - GYÁRFÁŠOVÁ, Oľga. Inequality Concerns, Social Location, and Perception of Opportunities for Social Advancement: Czechia and Slovakia in a Comparative Perspective. In Polish Sociological Review, 2023, iss. 222, pp. 169-191. (2022: 0.6 - IF, Q4 - JCR, 0.215 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1231-1413. Dostupné na: https://doi.org/10.26412/psr222.02 Typ: ADCA
 • BARŇÁKOVÁ, Miriam - VALKOVIČOVÁ, Veronika - ONDREJKA, Maroš. Tento etický kódex zakazuje extrémne prejavy sexizmu: sexuálne obťažovanie v etických kódexoch verejných vysokých škôl. In Od cyklu násilia k súhlasu: nové podoby vzdelávania a šírenia povedomia o sexuálnom násilí a obťažovaní : zborník abstraktov. 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2023, s. 28-29. ISBN 978-80-223-5674-9. (VEGA 2/0063/23 : Moc, kontrola a zraniteľnosť v intímnych vzťahoch – digitálne technológie a starostlivosť. Od cyklu násilia k súhlasu: nové podoby vzdelávania a šírenia povedomia o sexuálnom násilí a obťažovaní : konferencia) Typ: AFH
 • BENEDEKOVÁ, Monika - ČAMBÁLIKOVÁ, Monika. Sektorové kolektívne vyjednávanie na Slovensku: benefity a limity. In Politické vedy : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, 2023, roč. 26, č. 1, s. 26-38. (2022: 0.4 - IF). ISSN 1335-2741. Dostupné na: https://doi.org/10.24040/politickevedy.2023.26.1.26-38 Typ: ADNB
 • CAPÍKOVÁ, Silvia - TÍŽIK, Miroslav. Umelá inteligencia: sociálne a etické problémy. Správa o seminári Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV Bratislava, 24. 5. 2023. In Sociologický časopis / Czech Sociological Review, 2023, roč. 59, č. 4, s. 475-479. (2022: 0.4 - IF, Q4 - JCR, 0.178 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0038-0288. Dostupné na internete: https://sreview.soc.cas.cz/pdfs/csr/2023/04/07.pdf Typ: GII
 • ČAMBÁLIKOVÁ, Monika. Právo v meniacom sa svete práce. In Poznanie a výklad práva. Otázky metodológie : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie, ktorú v dňoch 15. až 17. marca 2023 v Piešťanoch organizoval Ústav štátu a práva SAV v.v.i., Bratislava v rámci projektu APVV-19-0090 "Právna metodológia pre dobu právneho plursalizmu". Editor: Eduard Bárány ; recenzenti: Aleš Gerloch, Martin Škop, Michal Šejvl. 1. vyd. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2023, s. 338-348. ISBN 978-80-9744-871-4. Dostupné na internete: https://usap.sav.sk/documents/publications/zbornik-poznanie-a-vyklad-prava-otazky-metodologie-2023.pdf (APVV-19-0090 : Právna metodológia pre dobu právneho pluralizmu = Legal methodology for the age of legal pluralism) Typ: AFB
 • ČAMBÁLIKOVÁ, Monika. Daniel Gerbery: Podoby práce: sociologický pohľad = Forms of work: a sociological perspective. In Sociológia - Slovak Sociological Review, 2023, roč. 55, č. 1, s. 134-137. (2022: 0.6 - IF, Q4 - JCR, 0.187 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0049-1225. Recenzia na: Podoby práce: sociologický pohľad / Daniel Gerbery. - Bratislava : STIMUL, 2022. - ISBN 978-80-8127-353-7. Dostupné na internete: https://www.sav.sk/journals/uploads/02101625Gerbery_Cambalikova_recenzia_Podoby_prace_sociologicky_pohlad_1-2023.pdf Typ: EDI
 • DRĄŻKIEWICZ, Elżbieta. Are You with Us or Against Us? Studying Conflicts Over Conspiracy Theories and Overcoming the Great Conspiratorial Divide. In Anthropology in action : journal for applied anthropology in policy and practice, 2023, vol. 30, no. 1, p. 12-23. (2022: 1.4 - IF, 0.454 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0967-201X. Dostupné na: https://doi.org/10.3167/aia.2023.300102 (APVV-21-0394 : Pandemické pravdy: Porovnávacia štúdia konfliktov o konšpiračných teóriách v krajinách Vyšehradskej štvorky) Typ: ADMB
 • FALŤAN, Ľubomír. Slovakia Territorial self-government and international cooperation - possibilities, forms, expectations and problems. In Wybrane aspekty wspolpracy miedzynarodowej jednostek samorzadu terytorialnego. 1. vydanie. - Lódz : Narodowy institut samorzadu teritorialnego, 2023, s. 225-234. ISBN 978-83-956421-6-6. Typ: AECA
 • FALŤAN, Ľubomír. Podoby suburbanizačných procesov mesta na hranici – reflexia problematiky na príklade Bratislavy. Recenzenti Alžbeta Sopirová, Vladimír Ira. 1. vydanie. Bratislava : Sciologický ústav SAV, v.v.i., 2023. 120 s. Dostupné na internete: https://sociologia.sav.sk/cms/uploaded/3315_attach_Faltan_2023_fulltext.pdf. ISBN 978-80-89897-40-7 Typ: BAB
 • JOOSSE, Paul - ŽELINSKÝ, Dominik. Charismatic Mimicry: Innovation and Imitation in the Case of Volodymyr Zelensky. In Sociological Theory, 2023, vol. 41, no. 3, p. 201–228. (2022: 4.4 - IF, Q1 - JCR, 2.651 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0735-2751. Dostupné na: https://doi.org/10.1177/07352751231174436 Typ: ADCA
 • KLOBUCKÁ, Stanislava - KLOBUCKÝ, Robert - VALOVIČOVÁ, Katarína - ŠIARNIK, Pavol - KOLLÁR, Branislav. Cost-effectiveness analysis of robot-assisted gait training in patients with bilateral spastic cerebral palsy. In Cost Effectiveness and Resource Allocation, 2023, vol. 21, no. 1. (2022: 2.3 - IF, Q3 - JCR, 0.53 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1478-7547. Dostupné na: https://doi.org/10.1186/s12962-023-00475-3 Typ: ADCA
 • KLOBUCKÝ, Robert. Marianna Mrva: Fenomén spoločenskej dôvery na Slovensku : recenzia = The phenomenon of social trust in Slovakia. In Sociológia - Slovak Sociological Review, 2023, roč. 55, č. 3, s. 366 - 369. (2022: 0.6 - IF, Q4 - JCR, 0.187 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0049-1225. Recenzia na: Fenomén spoločenskej dôvery na Slovensku / Marianna Mrva. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, v. v. i., 2022. - ISBN 978-80-89897-33-9. Dostupné na internete: https://www.sav.sk/journals/uploads/06071103Mrva_Klobucky_recenzia_Fenomen_spolocenskej_dovery_na_Slovensku_3_2023.pdf Typ: EDI
 • KOMAR, Olivera - REESKENS, Tim - PETKOVSKA, Antoanela - JENSSEN, Anders Todal - STRAPCOVÁ, Katarína. European Values Study (EVS) 2017 : Method Report; Documentation update related to the final data release. In GESIS Papers, 2022, no. 7, p. 1-460. ISSN 2364-3781. Dostupné na: https://doi.org/10.21241/ssoar.79215 Typ: GHG
 • KUSÁ, Zuzana - KONEČNÁ, Simona - ORIŠKOVÁ, Dominika. Zápasy o sebaúctu v ére zbezvýznamňovania = Struggles for Self-Esteem in an Era of (gradual) Loss of Meaning. In Sociológia - Slovak Sociological Review, 2023, roč. 55, č. 1, s. 76-108. (2022: 0.6 - IF, Q4 - JCR, 0.187 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0049-1225. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/sociologia.2023.55.1.3 Typ: ADDA
 • KUSÁ, Zuzana. Bývanie ako právo a bremeno. In Koncept_v00 : podoby súčasnej architektúry, 2023, roč. 2, č. 1, s. 10-21. ISSN 2730-0005. Typ: BDF
 • KUSÁ, Zuzana. Etické bremeno projektov svojpomocnej výstavby v najbiednejších lokalitách. Dostupné na internete: https://www.amnesty.sk/eticke-bremeno-projektov-svojpomocnej-vystavby-v-najbiednejsich-lokalitach/?fbclid=IwAR3jkjIjfAvRJ9iWICtLTEfvYN5yLesikUGv4_PgmQc9-M678T72vi53UR8 Typ: GHG
 • LINDBLOOM, Jana - STRUSSOVÁ, Jana. „Law-in-action” a sociologické možnosti skúmania práva. In Poznanie a výklad práva. Otázky metodológie : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie, ktorú v dňoch 15. až 17. marca 2023 v Piešťanoch organizoval Ústav štátu a práva SAV v.v.i., Bratislava v rámci projektu APVV-19-0090 "Právna metodológia pre dobu právneho plursalizmu". Editor: Eduard Bárány ; recenzenti: Aleš Gerloch, Martin Škop, Michal Šejvl. 1. vyd. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2023, s. 60-73. ISBN 978-80-9744-871-4. Dostupné na internete: https://usap.sav.sk/documents/publications/zbornik-poznanie-a-vyklad-prava-otazky-metodologie-2023.pdf (APVV-19-0090 : Právna metodológia pre dobu právneho pluralizmu = Legal methodology for the age of legal pluralism) Typ: AFB
 • MEZIHORÁK, Petr - MURGIA, Annalisa - BORGHI, Paolo - MONDON-NAVAZO, Mathilde. Representing Solo Self-Employed Workers: The Strengthening of Relations between Traditional and New Collective Actors in Industrial Relations. In Work, Employment and Society, 2023, vol. 37, iss. 4, pp. 1013-1031. (2022: 3.7 - IF, Q1 - JCR, 1.988 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0950-0170. Dostupné na: https://doi.org/10.1177/09500170211061227 Typ: ADCA
  Citácie:
  [1.1] BATOOL, A. - BYUN, Y. Reduction of Online Fraudulent Activities in Freelancing Sites Using Blockchain and Biometric. In ELECTRONICS. MAR 2022, vol. 11, no. 5. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/electronics11050789., Registrované v: WOS
  [1.1] IGLESIAS-ONOFRIO, M. - DEL MORAL-ESPíN, L. Smart Iberica business impulse cooperative: 'not just a means of invoicing for your work'. In CONTINGENT WORKERS' VOICE IN SOUTHERN EUROPE: Collective Experiences of Protection and Representation. 2023, vol. 3, p. 75-94., Registrované v: WOS
 • MEZIHORÁK, Petr. Výběr předsedy/předsedkyně Úřadu na ochranu oznamovatelů protispolečenské činnosti jako tvorba státem institucionalizované eticko-politické agence = The Selection of the Chair of the Whistleblowers Protection Office in Slovakia as the Creation of State-Institutionalised Ethical-Political Agency. In Sociologický časopis / Czech Sociological Review, 2023, roč. 59, č. 4, s. 417-439. (2022: 0.4 - IF, Q4 - JCR, 0.178 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0038-0288. Dostupné na: https://doi.org/10.13060/csr.2022.035 (VEGA 2/0152/19 : Práca kedysi a v súčasnosti: inštitucionálne, organizačné a interakčné podmienky uskutočňovania povolania) Typ: ADCA
 • MEZIHORÁK, Petr. Selecting the Chair of the Whistleblower Protection Office in Slovakia: “Fight against Corruption” as the Last (and Only) Public Interest? In Sociální studia, 2023, roč. 20, č. 1, s. 29-45. (2022: 0.127 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1214-813X. Dostupné na: https://doi.org/10.5817/SOC2022-33073 (VEGA 2/0152/19 : Práca kedysi a v súčasnosti: inštitucionálne, organizačné a interakčné podmienky uskutočňovania povolania) Typ: ADMB
 • MIHÁLIKOVÁ, Silvia. Bútorová Zora a kol. Starší ľudia medzi nami. Kde sme, kam smerujeme : recenzia = The elderly among us. Where we are, where we are going. In Sociológia - Slovak Sociological Review, 2023, roč. 55, č. 3, s. 370 - 374. (2022: 0.6 - IF, Q4 - JCR, 0.187 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0049-1225. Recenzia na: Starší ľudia medzi nami. Kde sme, kam smerujeme / Bútorová, Zora a kol. - Bratislava : Inštitút pre verejné otázky, 2022. - ISBN 978-80-8287-002-5. Dostupné na internete: https://www.sav.sk/journals/uploads/06071104Butorova_Mihalikova_recenzia_Starsi_ludia_medzi_nami_Kde_sme_kam_smerujeme_3_2023.pdf Typ: EDI
 • MRVA, Marianna. Dôvera alebo obavy? Súvislosti ochoty dodržiavať protipandemické opatrenia na Slovensku = Trust or Worry? The Context of the Willingness to Comply with Anti-Pandemic Measures in Slovakia. In Sociológia - Slovak Sociological Review, 2023, roč. 55, č. 1, s. 109-133. (2022: 0.6 - IF, Q4 - JCR, 0.187 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0049-1225. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/sociologia.2023.55.1.4 Typ: ADDA
 • MRVA, Marianna. Dôvera ako integračná sila spoločnosti a jej spoločenské súvislosti = Trust as an integrating force of society and its social context. In Dôvera (a nedôvera) vedeckých informácii – popularizácia výskumu : zborník príspevkov z 13. doktorandskej konferencie. Beáta Balogová, Stela Richnavská, Natália Vranková (eds.). 1. vyd. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2023, s. 8-14. ISBN 978-80-555-3070-3. Dostupné na internete: https://www.pulib.sk/web/pdf/web/viewer.html?file=/web/kniznica/elpub/dokument/Balogova21/subor/9788055530703.pdf (APVV-18-0218 : Blízki príbuzní? Slovensko a Česko v kontexte medzinárodných komparatívnych výskumov 100 rokov od ČSR. Dôvera (a nedôvera) vedeckých informácii – popularizácia výskumu : 13. doktorandská konferencia) Typ: AFB
 • POLÁKOVÁ, Viera - VALKOVIČOVÁ, Veronika - SEKERÁKOVÁ BÚRIKOVÁ, Zuzana. Digitálne technológie - pomocník alebo hrozba v partnerských vzťahoch. In Od cyklu násilia k súhlasu: nové podoby vzdelávania a šírenia povedomia o sexuálnom násilí a obťažovaní : zborník abstraktov. 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2023, s. 11-12. ISBN 978-80-223-5674-9. (Od cyklu násilia k súhlasu: nové podoby vzdelávania a šírenia povedomia o sexuálnom násilí a obťažovaní : konferencia) Typ: AFH
 • SEKERÁKOVÁ BÚRIKOVÁ, Zuzana. Decolonising demand for paid domestic work and childcare: Beyond dyadic relationships and Western models. In European Journal of Women's Studies, 2023, vol. 30, no. 4, pp. 440-454. (2022: 1.4 - IF, Q3 - JCR, 0.442 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1350-5068. Dostupné na: https://doi.org/10.1177/135050682312050 Typ: ADCA
 • STRAPCOVÁ, Katarína. Postoje ku klimatickej zmene (v politicko-kultúrnom kontexte). In Zmena klímy : II. diel. Recenzenti Pavol Siman, Vladimíra Kurincová Čavojová. - Bratislava : Slovenská akadémia vied, 2023, s. 16-23. Dostupné na internete: https://otvorenaakademia.sav.sk/vysvetlujeme/brozury/zmena-klimy-2-diel/ Typ: BEF
 • TÍŽIK, Miroslav. Kusá, Zuzana: Práca na podloženej teórii v kvalitatívnom výskume = Working on grounded theory in qualitative research. In Sociológia - Slovak Sociological Review, 2023, roč. 55, č. 1, s. 142-148. (2022: 0.6 - IF, Q4 - JCR, 0.187 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0049-1225. Recenzia na: Práca na podloženej teórii v kvalitatívnom výskume / Zuzana Kusá. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, v. v. i., 2021. - ISBN 978-80-89897-29-2. Dostupné na internete: https://www.sav.sk/journals/uploads/02101628Kusa_Tizik_recenzia_Praca_na_podlozenej_teorii_v_kvalitativnom_vyskume_1-2023.pdf Typ: EDI
 • TÍŽIK, Miroslav. Letné festivaly ako sviatky spoločenstva. In Kód : konkrétne o divadle, 2023, roč. 17, č. 7, s. 2. ISSN 1337-1800. Typ: GII
 • TOMÁSCHOVÁ, Terézia. Changes in Inequalit y of Educational Opportunity: The Long-Term Development in Germany. In International Studies in Sociology of Education, 2022, vol. 31, no. 4, p. 490-492. (2021: 0.518 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0962-0214. Recenzia na: Changes in Inequality of Educational Opportunity: The Long-Term Development in Germany / by Pia Nicoletta Blossfeld. - London : Routledge, 2018. - ISBN 978-3-658-22521-6. Dostupné na: https://doi.org/10.1080/09620214.2021.1948894 Typ: EDI
 • TORRES-ADÁN, Ángel - GENTILE, Michael. A Least Expected Ally? : Past-Communists and Ukraine’s “European Choice”. In Communist and Post-Communist Studies, 2023, vol. 56, no. 1, p. 23-59. (2022: 0.9 - IF, Q4 - JCR, 0.3 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0967-067X. Dostupné na: https://doi.org/10.1525/cpcs.2022.1712063 Typ: ADCA
  Citácie:
  [1.1] LIBMAN, A. - POPOVA, O. Children of Communism: Former Party Membership and the Demand for Redistribution. In EASTERN EUROPEAN ECONOMICS. ISSN 0012-8775, MAY 4 2023, vol. 61, no. 3, p. 199-237. Dostupné na: https://doi.org/10.1080/00128775.2023.2195833., Registrované v: WOS
 • VALKOVIČOVÁ, Veronika - KARKOŠKOVÁ, Slávka - MUSILOVÁ, Magdaléna. Pracovisko bez sexuálneho obťažovania. Ako na to? 1. vydanie. Bratislava : Inštitút pre výskum práce a rodiny, 2023. 67 s. Dostupné na internete: https://www.totojerovnost.eu/vyskum/?fbclid=IwAR15u6DQ_AK55lntHoNde-3bPscX7t6cwyoUN90RveMmDvuWgOXumaHkgSg. ISBN 978-80-7138-182-2 Typ: BAB
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus