Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Publikácie

Sociologický ústav SAV, v. v. i.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
 • Umelá inteligencia: Sociálne a etické problémy. Zostavovatelia: Dilbar Alieva, Juraj Schenk, Martin Takáč. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2024. 163 s. Dostupné na internete: https://stella.uniba.sk/texty/FMFI_AST_ai-socialne_eticke_problemy.pdf. ISBN 978-80-223-5793-7 Typ: FAI
 • ALIEVA, Dilbar - SCHENK, Juraj. Predhovor. In Umelá inteligencia: Sociálne a etické problémy. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2024, s. 7-13. ISBN 978-80-223-5793-7. Typ: GII
 • FINDOR, Andrej - HRUŠKA, Matej - HLATKY, Roman - DVORSKÁ, Alexa - HRUSTIČ, Tomáš - BOŠELOVÁ, Zuzana - BUCHEL, Ondrej. Bolstering Policy Support for Disadvantaged Groups Through Humanization. In Social Psychological and Personality Science, 2024, vol. 15, issue 2, pp. 111-124. ISSN 1948-5506. Dostupné na: https://doi.org/10.1177/19485506231167494 Typ: ADMA
 • ŠUDILA ŽILINSKÁ, Miroslava - VALKOVIČOVÁ, Veronika - SEKERÁKOVÁ BÚRIKOVÁ, Zuzana - POLÁKOVÁ, Viera. Etika a etické dilemy v kvalitatívnom výskume - sexualita, vzťahy i násilie. In XXIII. česko-slovenská konferencia Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o človeku : „Nové horizonty kvalitatívneho výskumu“ (zborník abstraktov). Vydanie prvé. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, 2024, s. 88. ISBN 978-80-974522-5-4. (VEGA 2/0063/23 : Moc, kontrola a zraniteľnosť v intímnych vzťahoch – digitálne technológie a starostlivosť) Typ: AFH
 • TÍŽIK, Miroslav. Changes of Worldview Structures in the Czech Republic and Slovakia After 1990. Methodological Aspects of Measuring Religiosity and “Nones”. In Sociológia - Slovak Sociological Review, 2023, vol. 55, no. 4, p. 434 - 464. (2022: 0.6 - IF, Q4 - JCR, 0.187 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0049-1225. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/sociologia.2023.55.4.16 (GAČR č. 19-08512S : Premeny cirkevných morálnych ekonómií v ČR a SR v kontexte reštitúcií a odluky štátu a cirkvi. APVV-22-0063 : Reprodukcie náboženských a svetonázorových štruktúr na Slovensku. Stopäťdesiat rokov zmien) Typ: ADDA
  Citácie:
  [2.1] VOICU, M. - DAN, A.N. Education and Religious Commitment from a Cross-national Perspective: Field of Education and National Curriculum. In SOCIOLOGIA. ISSN 0049-1225, 2023, vol. 55, no. 6, p. 632-654. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/sociologia.2023.55.6.23, Registrované v: WOS
 • TÍŽIK, Miroslav. Die Kirchen, die religiöse Entwicklung und das Verhältnis zwischen Staat und Kirche in der Slowakei in den Jahren 1989-2019. In Handbuch der Religions- und Kirchengeschichte der Slowakei im 20. Jahrhundert. 1. Auflage. - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2024, p. 751-773. ISBN 978-3-525-30248-4. ISSN 0530-9794. Typ: AECA
 • TÍŽIK, Miroslav. Jan Keller: Současná francouzská sociologie. In Sociologický časopis / Czech Sociological Review, 2024, roč. 60, č. 1, s. 114-118. ISSN 0038-0288. Recenzia na: Současná francouzská sociologie / Jan Keller. - Praha : Karolinum, 2022. - ISBN 978-80-246-5359-4. Dostupné na internete: https://sreview.soc.cas.cz/pdfs/csr/2024/01/04.pdf Typ: EDI
 • TORRES-ADÁN, Ángel. Language or ideology? Studying the sources of the ethnic gap in geopolitical preferences in the Association Agreement countries. Evidence from Georgia (2015-2021). In Eurasian Geography and Economics, 2024, vol. 65, no. 2, p. 149-174. ISSN 1538-7216. Dostupné na: https://doi.org/10.1080/15387216.2022.2114516 Typ: ADCA
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus