Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Projekty

Sociologický ústav SAV, v. v. i.

Medzinárodné projekty

REDACT - Digitalizácia a konšpiračné teórie

Researching Europe, Digitalisation and Conspiracy Theories

ENIS - Európska sieť o medzinárodnej mobilite študentov: Spájanie výskumu a praxe

European Network on International Student Mobility: Connecting Research and Practice

SHiFT - Spoločenské a humanitné vedy pre transformáciu a odolnosť voči zmene klímy, SHiFT

Social Sciences and Humanities for Transformation and Climate Resilience, SHiFT

DecolDEV - Vývoj dekolonizácie: výskum, výučba a prax

Decolonising Development: Research, Teaching, Practice

Národné projekty

Blízki príbuzní? Slovensko a Česko v kontexte medzinárodných komparatívnych výskumov 100 rokov od ČSR

Close relatives? Slovakia and Czechia in the context of international comparative research 100 years since the Czechoslovak republic

Konflikty o tom, čo je pravda na Slovensku a v Poľsku

-

Moc, kontrola a zraniteľnosť v intímnych vzťahoch – digitálne technológie a starostlivosť

Power, control and vulnerability in intimate relationships - digital technologies and care

Obavy o klímu, ochrana životného prostredia, zelená spotreba: environmentálne témy a verejná mienka na Slovensku

Climate Concerns, Environmental Protection, Green Consumption: Environmental Topics and Public Opinion in Slovakia

Pandemické pravdy: Porovnávacia štúdia konfliktov o konšpiračných teóriách v krajinách Vyšehradskej štvorky

-

Podoby a mechanizmy diferenciácie a rekonfigurácie verejného a politického života. Kolektívne akcie a politické postoje.

Forms and mechanisms of differentiation and reconfiguration of public and political life. Collective actions and political attitudes.

Spoločenská morálka a hodnotové dilemy v politickom diskurze

Social Morale and Value Dilemmas in Political Discourse

Spoločenské súvislosti všeobecnej a inštitucionálnej dôvery na Slovensku

Social context of generalized and institutional trust in Slovakia

Voľby do orgánov samosprávy obcí na Slovensku

Elections to the bodies of communal self-government in Slovakia

Vývoj priestorovej sociológie na Slovensku (1960-1990) s dôrazom na podmienky v SAV

-

Celkový počet projektov: 14