Informačná stránka organizácie SAV

Sociologický ústav SAV

Národné projekty

HODYSE - Hodnoty v dynamike spoločenských zmien na Slovensku a v Európe
Values in the Dynamics of Societal Changes in Slovakia and Europe
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Miháliková Silvia PhD.
Anotácia:Spoločenská stabilita a fungovanie demokratických režimov závisí od základného hodnotového konsenzu v spoločnosti a od jeho kompatibilty s hodnotami, ktoré sú v základoch právnych poriadkov jednotlivých štátov a členských krajín EÚ. Pre súčasné demokratické spoločnosti Európy a sveta je charakteristický pluralizmus životných štýlov, náboženských a kultúrnych hodnôt a tradícií. Zásadné spoločenské, ekonomické, politické a kultúrne zmeny, ktoré sa uskutočnili na európskom kontinente od roku 1990 viedli nielen k zmenám právnych poriadkov, ale aj k zmenám v hodnotových profiloch obyvateľstva a v nastavení verejných politík zabezpečujúcich spoločenskú solidaritu. Cieľom daného projektu je identifikácia dynamiky zmien v základných hodnotových orientáciách obyvateľov Slovenska v kontexte vzniku samostatného štátu a integrácie krajiny do európskych štruktúr a ich medzinárodná komparácia na základe využitia dát získaných zapojením sa výskumného tímu do Európskeho výskumu hodnôt (EVS).
Web stránka projektu:http://sociologia.sav.sk/vyskumne_projekty.php?id=2499
Doba trvania: 1.7.2016 - 30.6.2020

KONSPOREG - Konzumná spoločnosť a konzumné regióny. Stratifikácia postkomunistickej spoločnosti
Consumer Society and Consumer Regions. Stratification of Post-Communist Society
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Búzik Bohumil PhD.
Doba trvania: 1.7.2017 - 30.6.2020

Meniace sa predstavy o slušnom živote v životopisných rozprávaniach a spoločenskom diskurze
Changing Representations of a Decent Life in the Life History Narratives and in the Public Discourse
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Kusá Zuzana CSc.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2021

Politika a história - súčasť vyrovnávania sa s minulosťou
Politics and history – an organic part of dealing with the past
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Tížik Miroslav PhD.
Anotácia:Anotácia: Každé spoločenstvo, predovšetkým od vzniku moderného konceptu národa využíva históriu na politické ciele, politickú konsolidáciu a legitimizáciu aktuálneho spoločenského usporiadania, prípadne využíva zmeny interpretácií histórie na presadenie spoločenských zmien. Cieľom projektu bude ukázať, ako sa vybrané historické témy využívali na konkrétne politické zámery politikov po r. 1945, predovšetkým však po r. 1989 a boli a sú vybrané témy reflektované v širšej populácii. Každý režim, bez ohľadu na svoj charakter si selektívne vyberá a propaguje určité historické udalosti s cieľom potvrdiť vlastnú ideovo-politickú orientáciu. V prípade, ak to súvisí s procesom budovania demokratického občianstva, je možné predpokladať, že sú v spoločnosti väčšinou prijímané pozitívne. Je predpoklad, že negatívne reakcie sú spojené s tými politickými udalosťami a osobnosťami, ktoré sú spojené s represiami voči osobám a skupinám obyvateľstva odlišného pôvodu (etnického, rasového a pod.), vierovyznania alebo politického zmýšľania.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2019

Sociálna marginalita území na Slovensku
Social Marginality of Territories in Slovakia
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Gajdoš Peter CSc.
Anotácia:Projekt je orientovaný na analýzu sociálnej a sociálno-priestorovej marginality na Slovensku, ktorú považujeme za jadrovú v problematike marginálnych území. Zámerom je analyzovať sociálnu marginalitu na dvoch priestorových úrovniach (regionálnej a sídelnej) s cieľom jednak vymedziť sociálne marginálne regióny v rámci SR a charakterizovať zdroje ich sociálnej marginality. Vo vybraných modelových regiónoch podrobnejšie analyzovať sociálnu marginalitu na ich vnútro-regionálnej/sídelnej úrovni. Dôraz bude teda položený na analýzu sociálnych potenciálov a územných spoločenstiev, ktoré v týchto územiach žijú. Identifikovať zdroje, faktory, prejavy a dopady marginality na ľudské potenciály a ich životné podmienky i na rozvojové disponibility sídiel, ich vývojové zmeny a na aplikované stratégie riešenia. Získané poznatky prezentovať v publikácii. Poskytnúť poznatky aj pre aplikačné využitie najmä pre inštitúcie zainteresované v sídelnom a regionálnom rozvoji a pre decíznu sféru.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2019

SUBURBA - Suburbanizácia – vývoj a dopady na sociálno-priestorovú štruktúru zázemia Bratislavy
Suburbanization – development and impacts on socio-spatial structure in Bratislava hinterland
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Moravanská Katarína PhD.
Anotácia:Procesy suburbanizácie – teda presun obyvateľstva a jeho aktivít z jadier metropolitných regiónov do ich zázemí – prebiehajú na Slovensku a predovšetkým v prímestskom regióne hlavného mesta už takmer 20 rokov. Suburbanizácia v zázemí Bratislavy predstavuje najvýznamnejšiu zmenu sídelných a sociálno-priestorových vzťahov v postsocialistických dejinách Slovenska, ktorej priebeh a parametre zásadným spôsobom ovplyvnia budúce možnosti vývoja toho dynamicky sa rozvíjajúceho regiónu. Napriek intenzite a mnohostranným dopadom suburbanizácie doteraz nebola vypracovaná ucelená a komplexná analýza prejavov a dopadov tohto mnohozložkového fenoménu. Potreba takéhoto materiálu je evidentná aj z dôvodu viacerých negatívnych prejavov a dôsledkov, ktoré tento proces priniesol. V tomto kontexte sa navrhovaný projekt koncentruje na zhodnotenie intenzity a územného rozsahu suburbanizácie v zázemí Bratislavy, jej demografických a sociálnych dopadov a priestorových vzorcov vývoja. Na naplnenie týchto cieľov budú využité okrem štandardných metód spoločensko-vedného výskumu aj najmodernejšie postupy dynamicky sa rozvíjajúcich metód GIS a diaľkového prieskumu zeme. Okrem hĺbkovej analýzy jednotlivých čiastkových prejavov procesu suburbanizácie bude snahou hľadať vzťahy vzájomnej podmienenosti a prepojenosti nevyhnuté pre jeho komplexné zhodnotenie.
Doba trvania: 1.7.2017 - 30.6.2020

Suburbanizácia na Slovensku a jej spoločenské a sociálno-priestorové dopady
Suburbanisation in Slovakia and its Social and Socio-Spatial Impact
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Moravanská Katarína PhD.
Anotácia:Suburbanizácia je v súčasnosti jeden z procesov, ktorý významne formuje socialno- priestorovú situáciu slovenskej spoločnosti. Tento proces prešiel na Slovensku za posledné dve desaťročia rozmanitým vývojom a naplno sa prejavili jeho ambivalentné dopady na dotknuté obce a ich spoločenstvá. Cieľom projektu je zmapovať rozsah a priestorové rozmiestnenie rezidenčnej suburbanizácie vo všetkých regiónoch Slovenska a identifikovať faktory, ktoré ho intenzifikujú. Zámerom je vypracovať typológiu suburbánnych obcí z hľadiska prejavov suburbanizačného procesu a odpovedať na otázku, kam sa tento proces posunul za posledné dve desaťročia. Na základe kvantitatívnych a kvalitatívnych dát analyzujeme, ako sa príchodom nových obyvateľov menilo sociálne a sídelné prostredie suburbánnych obcí, ako sa menili ich rozvojové potenciály a ako tieto zmeny reflektujú vybraní aktéri tohto procesu.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2019

EURECOR - Usporiadanie uznania v Európskej únii a malé členské štáty
European Union's Recognition Order and the Small Member States
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Miháliková Silvia PhD.
Anotácia:EÚ je spoločenstvom krajín zdieľajúcich normy, hodnoty a pravidlá, ktoré umožňujú spoluprácu naprieč spoločnosťami členských štátov. Ako taká funguje EÚ ako špecifický typ usporiadania uznania – systému noriem a očakávaní, ktoré charakterizujú vzťahy medzi členskými štátmi, formujú ich identity a odlišujú ich od vzťahov s nečlenmi. Doteraz máme však relatívne málo poznatkov o tom, čo umožňuje členským štátom získať v rámci EÚ uznanie, za akých okolností sa tak deje a akým spôsobom tvorba uznania prebieha. Cieľom predkladaného projektu je analyzovať povahu usporiadania uznania v EÚ a stanoviť jeho vlastnosti a charakteristiky, a to najmä s ohľadom na rolu malých členských štátov ako Slovensko. Projekt skúma čo, ako a za akých okolností vytvára uznanie malých členských štátov ostatnými členskými štátmi. Analýza je postavená na empirickom výskume dvoch prepojených dimenzií: a) verejného a mediálneho diškurzu o správaní sa členských štátov vo vzťahu k vybraným politikám EÚ; b) formovania ‚myšlienkových komunít‘, ktoré zdieľajú porozumenie EÚ ako politického projektu, a to v rámci členských štátov ako aj ponad ich hranice. Predkladaný projekt skúma tieto dve dimenzie kombináciou metodológií kritickej diskurzívnej analýzy a vzťahovej analýzy tried. Na základe tohto sa predkladaný projekt pokúsi priniesť precíznejšie a hlbšie porozumenie usporiadania uznania v EÚ, a tým prispieť k rozvoju teoretických debát o procesoch uznania a tvorbe identity ako aj o charaktere EÚ ako politickej entity. Zároveň projekt poskytne poznatky, ktoré budú prakticky využiteľné pri formulovaní stratégií verejnej diplomacie s brandingu SR i iných malých štátov Únie.
Doba trvania: 1.7.2016 - 30.6.2020

Celkový počet projektov: 8