Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Projekty

Sociologický ústav SAV, v. v. i.

Medzinárodné projekty

REDACT - Digitalizácia a konšpiračné teórie

Researching Europe, Digitalisation and Conspiracy Theories

ENIS - Európska sieť o medzinárodnej mobilite študentov: Spájanie výskumu a praxe

European Network on International Student Mobility: Connecting Research and Practice

Spoločenská sonda ukrajinských migrantov a migrantiek na Slovensku

UKR - Social survey of Ukrainian migrants in Slovakia

SHiFT - Spoločenské a humanitné vedy pre transformáciu a odolnosť voči zmene klímy, SHiFT

Social Sciences and Humanities for Transformation and Climate Resilience, SHiFT

DecolDEV - Vývoj dekolonizácie: výskum, výučba a prax

Decolonising Development: Research, Teaching, Practice

Národné projekty

GEOPREF - GEOPREF: Nové merania a metódy pre štúdium individuálnych geopolitických preferencií v strednej a východnej Európe.

GEOPREF: New measurements and methods for the study of individual geopolitical preferences in Central and Eastern Europe.

Inovácia, disrupcia, proroctvo: Charizmatická autorita v súčasnom kapitalizme

Innovation, disruption, prophecy: Charismatic authority in contemporary capitalism

Inštitucionálne podmienky pre výkon práce a inštitucionálna práca

Institutional conditions for the performance of work and institutional work

Konflikty o tom, čo je pravda na Slovensku a v Poľsku

-

Moc, kontrola a zraniteľnosť v intímnych vzťahoch – digitálne technológie a starostlivosť

Power, control and vulnerability in intimate relationships - digital technologies and care

NAPONET - Nacionalizmus, populizmus a sociálne siete v komparatívnej perspektíve

Nationalism, populism and social networks in a comparative perspective

Obavy o klímu, ochrana životného prostredia, zelená spotreba: environmentálne témy a verejná mienka na Slovensku

Climate Concerns, Environmental Protection, Green Consumption: Environmental Topics and Public Opinion in Slovakia

Pandemické pravdy: Porovnávacia štúdia konfliktov o konšpiračných teóriách v krajinách Vyšehradskej štvorky

-

Podoby a mechanizmy diferenciácie a rekonfigurácie verejného a politického života. Kolektívne akcie a politické postoje.

Forms and mechanisms of differentiation and reconfiguration of public and political life. Collective actions and political attitudes.

REPRO-150 - Reprodukcie náboženských a svetonázorových štruktúr na Slovensku. Stopäťdesiat rokov zmien.

Reproductions of Religious and Worldviews Structures in Slovakia. A Hundred and Fifty Years of Change

Spoločenská morálka a hodnotové dilemy v politickom diskurze

Social Morale and Value Dilemmas in Political Discourse

Spoločenské súvislosti všeobecnej a inštitucionálnej dôvery na Slovensku

Social context of generalized and institutional trust in Slovakia

Voľby do orgánov samosprávy obcí na Slovensku

Elections to the bodies of communal self-government in Slovakia

Celkový počet projektov: 18