Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Projekty

Sociologický ústav SAV, v. v. i.

Medzinárodné projekty

ENIS - Európska sieť o medzinárodnej mobilite študentov: Spájanie výskumu a praxe

European Network on International Student Mobility: Connecting Research and Practice

VidNut - Videovinety v prírodných vedách, technike a textile

Videovignetten in Naturwissenschaft, Technik und Textil

DecolDEV - Vývoj dekolonizácie: výskum, výučba a prax

Decolonising Development: Research, Teaching, Practice

Národné projekty

Blízki príbuzní? Slovensko a Česko v kontexte medzinárodných komparatívnych výskumov 100 rokov od ČSR

Close relatives? Slovakia and Czechia in the context of international comparative research 100 years since the Czechoslovak republic

Literárny/umelecký artefakt a jeho kontexty (Komparatistika a sociálne vedy)

Literary/artistic artefact and its contexts (Comparative literature and social sciences)

Medzinárodná mobilita študentov, kultúrny kapitál a medzigeneračná sociálna mobilita: Vedomé stratégie a nezamýšľané dôsledky

International student mobility, cultural capital and inter-generational social mobility: Strategies and unintended consequences

Obraz „Iného“ v slovenskej politike po roku 1989

The Image of the

Práca kedysi a v súčasnosti: inštitucionálne, organizačné a interakčné podmienky uskutočňovania povolania

Work then and now: Institutional, organizational and interactional conditions of occupational accomplishment

Subjektívne vnímanie hodnoty životného prostredia na Slovensku

Subjective Perception of the Environmental Values in Slovakia

Vývoj priestorovej sociológie na Slovensku (1960-1990) (s dôrazom na podmienky v SAV)

Development of spatial sociology in Slovakia (1960-1990) (with emphasis on conditions in SAS)

Vývoj priestorovej sociológie na Slovensku (1960-1990) s dôrazom na podmienky v SAV

-

Celkový počet projektov: 11