Informačná stránka organizácie SAV

Slavistický ústav Jána Stanislava SAV

Zoznam členov Akademickej obce
 Mgr., PhD.  Blahunková (rod. Prokipčáková), Mária  Vedecký pracovník
 Prof. PhDr., DrSc.  Doruľa, Ján  Vedúci vedecký pracovník
 Dr., PhD.  Feník, Juraj  Vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Gábor, Ľubomír  Vedecký pracovník
 Mgr. art., PhD.  Kačic, Ladislav  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., CSc.  Košková, Mária  Samostatný vedecký pracovník
 doc. PaedDr. ThDr., PhD.  Marinčák, Šimon  Vedecký pracovník
 Mgr.  Sokol, Peter  Interný doktorand
 Mgr., PhD.  Strýčková, Mária  Vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Šmeringaiová, Paulína  Vedecký pracovník
 Interný doktorand
 Mgr., PhD.  Vašíčková, Svetlana  Vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Wilšinská, Ľubomíra  Vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Zavarský, Svorad  Samostatný vedecký pracovník
 Prof. PhDr. ThDr., PhD.  Zubko, Peter  Samostatný vedecký pracovník
 Prof. PhDr., DrSc.  Žeňuch, Peter  Vedúci vedecký pracovník
 Doc. Mgr., PhD.  Žeňuchová, Katarína  Samostatný vedecký pracovník
Počet členov Akademickej obce: 16