Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Publikácie

Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, v. v. i.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
 • BELICAJOVÁ, Laura. Mytologicko-kresťanská symbolika rastlín počas slávenia sviatkov = Mythological-Christian Symbolism of Plants during the Celebration of Holidays. In Interdisciplinárny výskum prameňov o jazyku a duchovnej kultúre : Slovensko-slovanské súvislosti. Svetlana Šašerina - Peter Žeňuch - Marína Hríbová (eds.), rec. Ladislav Lenovský, Elena Uzeňeva, Desislava Naydenova. - Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, v.v.i. : Slovenský komitét slavistov, 2022, s. 59-65. ISBN 978-80-89489-54-1. (APVV-18-0032 : Mytologické predstavy o svete v naratívnych prameňoch na Slovensku v systéme slovanských jazykových a kultúrnych vzťahov. Interdisciplinárny výskum prameňov o jazyku a duchovnej kultúre : Slovensko-slovanské súvislosti) Typ: AFD
 • BELICAJOVÁ, Laura. O čom rozprávajú slovenské rozprávky : (Adaptácie ľudových rozprávok a kultúrnohistorická hodnota v nich). In Varia 30 : zborník príspevkov z 30. kolokvia mladých jazykovedcov (Bratislava 3.-5.11.2021). Eds. Katarína Gajdošová, Natália Kolenčíková. Rec. Anna Gálisová, Andrej Závodný. 1. vyd. - Bratislava : Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV, v. v. i., 2022, s. 57-66. ISBN 978-80-971690-8-4. Dostupné na internete: https://www.juls.savba.sk/ediela/varia/30/Varia30.pdf (Kolokvium mladých jazykovedcov) Typ: AFD
 • Slavica Slovaca. Zodp. redaktor [2012- ] Peter Žeňuch, výkonná redaktorka [2020-] Svetlana Šašerina. Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV. Scopus, CEJSH, DOAJ, C.E.E.O.L., ERIH PLUS, MLA, CARHUS Plus+ 2014, CIRC, SJR, ProQuest, EBSCO. 3x ročne. ISSN 0037-6787 Typ: FAI
 • HRÍBOVÁ, Marína. Stav a perspektívy výskumu slovenských nárečí v Srbsku = State and perspectives of research on Slovak dialects in Serbia. In Slavica Slovaca, 2022, roč. 57, č. 3, s. 245-258. (2021: 0.118 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0037-6787. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/SlavSlov.2022.3.6 (VEGA 2/0002/21 : Liturgický jazyk veriacich byzantsko-slovanskej tradície na Slovensku) Typ: ADNB
 • HRÍBOVÁ, Marína. Niekoľko poznámok k syntaktickým javom v slovenských nárečiach v Srbsku (na príklade analýzy získaných nárečových prejavov) = A Few Notes on the Syntactic Phenomena of Slovak Dialects in Serbia (an Example of the Analysis of Acquired Dialect Expressions). In Interdisciplinárny výskum prameňov o jazyku a duchovnej kultúre : Slovensko-slovanské súvislosti. Svetlana Šašerina - Peter Žeňuch - Marína Hríbová (eds.), rec. Ladislav Lenovský, Elena Uzeňeva, Desislava Naydenova. - Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, v.v.i. : Slovenský komitét slavistov, 2022, s. 265-276. ISBN 978-80-89489-54-1. (VEGA 2/0002/21 : Liturgický jazyk veriacich byzantsko-slovanskej tradície na Slovensku. APVV-18-0032 : Mytologické predstavy o svete v naratívnych prameňoch na Slovensku v systéme slovanských jazykových a kultúrnych vzťahov. Interdisciplinárny výskum prameňov o jazyku a duchovnej kultúre : Slovensko-slovanské súvislosti) Typ: AFD
 • HRÍBOVÁ, Marína. Žeňuch, P.: Slováci a slovenčina v jazykovo-historických a konfesionálnych súvislostiach. Procesy a kontexty kultúrnej komunikácie. In Slavica Slovaca, 2022, roč. 57, č. 2, s. 190-193. (2021: 0.118 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0037-6787. Recenzia na: Slováci a slovenčina v jazykovo-historických konfesionálnych súvislostiach : procesy a kontexty kultúrnej komunikácie / P. Žeňuch. - Bratislava : Slovenský komitét slavistov : Pedagogická fakulta Univerzity Komenského, 2022. - ISBN 9788097427603. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/SlavSlov.2022.2.9 Typ: EDI
 • KOZÁR, Patrik. Výskyt polopredikatívnych konštrukcií v textoch umeleckého a odborného štýlu súčasnej spisovnej slovenčiny. In Varia 30 : zborník príspevkov z 30. kolokvia mladých jazykovedcov (Bratislava 3.-5.11.2021). Eds. Katarína Gajdošová, Natália Kolenčíková. Rec. Anna Gálisová, Andrej Závodný. 1. vyd. - Bratislava : Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV, v. v. i., 2022, s. 150-159. ISBN 978-80-971690-8-4. Dostupné na internete: https://www.juls.savba.sk/ediela/varia/30/Varia30.pdf (Kolokvium mladých jazykovedcov) Typ: AFD
 • KURÁK, Jakub. Jazyk a religiozita v oblasti Potisia a pohraničia severovýchodných Karpát: Obraz synkretizmu pohanskej a kresťanskej kultúry na prahu troch dynastií = Language and religiosity in the region of Potisia and the borderlands of the north-eastern Carpathians: An image of the syncretism of pagan and Christian culture on the interface of three dynasties. In Interdisciplinárny výskum prameňov o jazyku a duchovnej kultúre : Slovensko-slovanské súvislosti. Svetlana Šašerina - Peter Žeňuch - Marína Hríbová (eds.), rec. Ladislav Lenovský, Elena Uzeňeva, Desislava Naydenova. - Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, v.v.i. : Slovenský komitét slavistov, 2022, s. 114-136. ISBN 978-80-89489-54-1. (APVV-18-0032 : Mytologické predstavy o svete v naratívnych prameňoch na Slovensku v systéme slovanských jazykových a kultúrnych vzťahov. Interdisciplinárny výskum prameňov o jazyku a duchovnej kultúre : Slovensko-slovanské súvislosti) Typ: AFD
 • LAPKO, Róbert - FENÍK, Juraj - JANČOVIČ, Jozef - RINDOŠ JAROSLAV - ZUBKO, Peter - ŽEŇUCH, Peter. Jánovo evanjelium : Nový preklad a krátky komentár = The Gospel of John : A New Translation and a Short Commentary. Editor: Róbert Lapko, recenzenti: Erika Brodňanská, Terézia Rončáková, Pavol Farkaš, Matej Považaj. 2. doplnené vydanie. Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, v.v.i. : Centrum pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta : vydavateľstvo Postoj Media, s.r.o., 2022. 171 s. ISBN 978-80-89994-56-4 (APVV-16-0514 : Terminologické diskurzy a špecifiká biblických jazykov vzhľadom na preklady Biblie do slovenčiny) Typ: AAB
 • MARINČÁK, Šimon. Historické rozdelenie kresťanstva : Východné a orientálne cirkvi. Rec. Juraj Dolinský, Vladimír Rábik, Peter Zubko. 1. vyd. Bratislava : VEDA vydavateľstvo SAV, 2022. 128 s. ISBN 978-80-224-1964-2 (VEGA 2/0063/20 : Medzi rozprávkou a vedou: výskum spoločného noetického priestoru) Typ: AAB
 • MARINČÁK, Šimon. K problematike liturgickej praxe (a počiatkov cirkevnej správy na území) Veľkej Moravy na základe vybraných písomných pamiatok a liturgického výskumu. In RÁBIK, Vladimír et al. Et quod transeat sine alia lectione. Svätá Stolica a Uhorské kráľovstvo v stredovekej komunikácii : (s osobitným zreteľom na územie Slovenska). 1. vydanie. - Trnava : TYPI : VEDA, 2021, s. 8-100. ISBN 978-80-568-0470-4. Typ: ABB
 • MARINČÁK, Šimon. Hymnus Svetlo tiché v byzantskej hudobno-liturgickej tradícii = The Phos Hilaron Hymn in the Byzantine Musical-Liturgical Tradition. In Interdisciplinárny výskum prameňov o jazyku a duchovnej kultúre : Slovensko-slovanské súvislosti. Svetlana Šašerina - Peter Žeňuch - Marína Hríbová (eds.), rec. Ladislav Lenovský, Elena Uzeňeva, Desislava Naydenova. - Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, v.v.i. : Slovenský komitét slavistov, 2022, s. 329-341. ISBN 978-80-89489-54-1. (APVV-18-0032 : Mytologické predstavy o svete v naratívnych prameňoch na Slovensku v systéme slovanských jazykových a kultúrnych vzťahov. APVV-18-0032 : Mytologické predstavy o svete v naratívnych prameňoch na Slovensku v systéme slovanských jazykových a kultúrnych vzťahov. Interdisciplinárny výskum prameňov o jazyku a duchovnej kultúre : Slovensko-slovanské súvislosti) Typ: AFD
 • POLGÁRYOVÁ, Paulína. Slovensko-nemecké vzťahy ako súčasť slavistického výskumu = Slovak-German relations as a part of Slavistic research. In Slavica Slovaca, 2022, roč. 57, č. 3, s. 313-318. (2021: 0.118 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0037-6787. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/SlavSlov.2022.3.12 Typ: ADNB
 • ŠAŠERINA, Svetlana. The value system reflected in the homiletic tradition of the 17th and 18th centuries. In Crisis as an Opportunity for the Revival of Values. 1. vyd. - Bratislava : Ján Stanislav Institute of Slavistics of the Slovak Academy of Sciences : VEDA Publishing House of the Slovak Academy of Science, 2022, pp. 27-42. ISBN 978-80-89489-52-7. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/9788089489534-Saserina (VEGA 2/0067/20 : Príprava a vydanie rukopisu ponaučení a výkladov k Svätému písmu z 18. storočia) Typ: ABD
 • ŠAŠERINA, Svetlana. O godinach i časech: vnímanie času a jeho odraz v písomných pamiatkach karpatskej proveniencie = О годинахъ и часѣхъ: Perception of Time and its Reflection in Written Monuments of Carpathian Provenance. In Interdisciplinárny výskum prameňov o jazyku a duchovnej kultúre : Slovensko-slovanské súvislosti. Svetlana Šašerina - Peter Žeňuch - Marína Hríbová (eds.), rec. Ladislav Lenovský, Elena Uzeňeva, Desislava Naydenova. - Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, v.v.i. : Slovenský komitét slavistov, 2022, s. 13-18. ISBN 978-80-89489-54-1. (APVV-18-0032 : Mytologické predstavy o svete v naratívnych prameňoch na Slovensku v systéme slovanských jazykových a kultúrnych vzťahov. APVV-18-0032 : Mytologické predstavy o svete v naratívnych prameňoch na Slovensku v systéme slovanských jazykových a kultúrnych vzťahov. Interdisciplinárny výskum prameňov o jazyku a duchovnej kultúre : Slovensko-slovanské súvislosti) Typ: AFD
 • ŠAŠERINA, Svetlana. K otázke o formovaní kresťanskej identity západných Slovanov. In Slavica Slovaca, 2022, roč. 57, č. 1, s. 95-96. (2021: 0.118 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0037-6787. Recenzia na: Christian Identity Formation Across the Elbe in the Tenth and Eleventh Centuries / M. Drangea. - New York, Bern, Berlin, Brusells, Vienna, Oxford, Warsaw : Peter Lang, Prompt, 2021. - ISBN 9781433184314. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/SlavSlov.2022.1.15 Typ: EDI
 • Interdisciplinárny výskum prameňov o jazyku a duchovnej kultúre : Slovensko-slovanské súvislosti. Svetlana Šašerina - Peter Žeňuch - Marína Hríbová (eds.), rec. Ladislav Lenovský, Elena Uzeňeva, Desislava Naydenova. Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, v.v.i. : Slovenský komitét slavistov, 2022. 352 s. ISBN 978-80-89489-54-1 (APVV-18-0032 : Mytologické predstavy o svete v naratívnych prameňoch na Slovensku v systéme slovanských jazykových a kultúrnych vzťahov. Interdisciplinárny výskum prameňov o jazyku a duchovnej kultúre : Slovensko-slovanské súvislosti) Typ: FAI
 • ZSARNÓCZAIOVÁ, Žaneta. Úloha asociačného výskumu pri výklade slov. In Varia 30 : zborník príspevkov z 30. kolokvia mladých jazykovedcov (Bratislava 3.-5.11.2021). Eds. Katarína Gajdošová, Natália Kolenčíková. Rec. Anna Gálisová, Andrej Závodný. 1. vyd. - Bratislava : Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV, v. v. i., 2022, s. 332-342. ISBN 978-80-971690-8-4. Dostupné na internete: https://www.juls.savba.sk/ediela/varia/30/Varia30.pdf (VEGA 2/0015/22 : Recepcia biblickej rodinnej terminológie a motívov v slovanskom kultúrnom prostredí. Kolokvium mladých jazykovedcov) Typ: AFD
 • ZSARNÓCZAIOVÁ, Žaneta. Tlmočníčka ukrajinčiny : Ruský režim som si čiastočne idealizovala. Bola to chyba. In Aktuality.sk [online], 2022, 25.11., nestr. Dostupné na internete: https://www.aktuality.sk/clanok/ifEWdeP/tlmocnicka-ukrajinciny-rusky-rezim-som-si-ciastocne-idealizovala-bola-to-chyba-rozhovor/ Typ: GHG
 • ZUBKO, Peter. Tangents of Latin-Byzantine coexistence to the south of the Carpathians as an opportunity for the revival of values. In Crisis as an Opportunity for the Revival of Values. 1. vyd. - Bratislava : Ján Stanislav Institute of Slavistics of the Slovak Academy of Sciences : VEDA Publishing House of the Slovak Academy of Science, 2022, pp. 62-90. ISBN 978-80-89489-52-7. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/9788089489534-Zubko (VEGA 2/0067/20 : Príprava a vydanie rukopisu ponaučení a výkladov k Svätému písmu z 18. storočia) Typ: ABD
 • ZUBKO, Peter. K problematike slovenských katolíckych modlitebných knižiek z 19. storočia pre pospolitý ľud = About the Problem of the Slovak Catholic Prayer Books from the 19th Century for the Common People. In Interdisciplinárny výskum prameňov o jazyku a duchovnej kultúre : Slovensko-slovanské súvislosti. Svetlana Šašerina - Peter Žeňuch - Marína Hríbová (eds.), rec. Ladislav Lenovský, Elena Uzeňeva, Desislava Naydenova. - Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, v.v.i. : Slovenský komitét slavistov, 2022, s. 342-351. ISBN 978-80-89489-54-1. (APVV-18-0032 : Mytologické predstavy o svete v naratívnych prameňoch na Slovensku v systéme slovanských jazykových a kultúrnych vzťahov. APVV-18-0032 : Mytologické predstavy o svete v naratívnych prameňoch na Slovensku v systéme slovanských jazykových a kultúrnych vzťahov. Interdisciplinárny výskum prameňov o jazyku a duchovnej kultúre : Slovensko-slovanské súvislosti) Typ: AFD
 • ŽEŇUCH, Peter. Výklad liturgie žalmov : Razhlaholstvije o liturgii psalomskoj = Výklad liturgie žalmov / Разглагоствїє ѡ лїтургїи ѱаломсой. Rec. Aleksandr Gennadievič Kraveckij, Rastislav Nemec. 1. vydanie. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, v.v.i. : Slovenský komitét slavistov, 2022. 208 s. Monumenta Byzantino-Slavica et Latina Slovaciae, Vol. 9. ISBN 978-80-224-1990-1 (VEGA 2/0002/21 : Liturgický jazyk veriacich byzantsko-slovanskej tradície na Slovensku) Typ: AAB
 • ŽEŇUCH, Peter. Reviving the value system in the context of Marian spiritual tradition. In Crisis as an Opportunity for the Revival of Values. - Bratislava : Ján Stanislav Institute of Slavistics of the Slovak Academy of Sciences : VEDA Publishing House of the Slovak Academy of Science, 2022, pp. 8-26. ISBN 978-80-89489-52-7. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/9788089489534-Zenuch (VEGA 2/0067/20 : Príprava a vydanie rukopisu ponaučení a výkladov k Svätému písmu z 18. storočia) Typ: ABD
 • ŽEŇUCH, Peter. Jazyk ako svedectvo o prekonanej identite a/alebo pamäť kultúry. In Švetlosc : Časopis za nauku, literaturu, kulturu i umetnosc, 2022, vol. 70, no. 1, p. 5-22. ISSN 0488-7557. Dostupné na internete: https://issuu.com/svetlosc/docs/_v_1_2022_za_web_2/1 (APVV-20-0263 : Aktuálne kultúrotvorné, identifikačné a revitalizačné procesy v prostredí etnických minorít: Slováci v Argentíne a Kanade) Typ: ADEB
 • ŽEŇUCH, Peter - ŠAŠERINA, Svetlana - HRÍBOVÁ, Marína. Z výsledkov pramenného výskumu o usporiadaní a predstavách o svete v kontexte slovanských jazykových vzťahov : axiologické, etnolingvistické a kultúrne aspekty = From the results of source research on the arrangement and ideas about the world in the context of Slavic language relations: axiological, ethnolinguistic and cultural aspects. In Slavica Slovaca, 2022, roč. 57, č. 2, s. 156-167. (2021: 0.118 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0037-6787. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/SlavSlov.2022.2.5 Typ: ADNB
 • ŽEŇUCH, Peter. Historický obraz o spravodlivom usporiadaní sveta u Slovanov v Bradáčovom edukačnom kompendiu z konca 18. storočia = Historical Image of the Fair World Order among the Slavs in Bradač‘s Educational Compendium from the End of the 18th Century. In Interdisciplinárny výskum prameňov o jazyku a duchovnej kultúre : Slovensko-slovanské súvislosti. Svetlana Šašerina - Peter Žeňuch - Marína Hríbová (eds.), rec. Ladislav Lenovský, Elena Uzeňeva, Desislava Naydenova. - Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, v.v.i. : Slovenský komitét slavistov, 2022, s. 33-46. ISBN 978-80-89489-54-1. (APVV-18-0032 : Mytologické predstavy o svete v naratívnych prameňoch na Slovensku v systéme slovanských jazykových a kultúrnych vzťahov. APVV-18-0032 : Mytologické predstavy o svete v naratívnych prameňoch na Slovensku v systéme slovanských jazykových a kultúrnych vzťahov. Interdisciplinárny výskum prameňov o jazyku a duchovnej kultúre : Slovensko-slovanské súvislosti) Typ: AFD
 • ŽEŇUCH, Peter. Komunikácia ako kultúrna axióma cyrilo-metodskej misie v Európe. In Slavica Slovaca, 2022, roč. 57, č. 1, s. 94-95. (2021: 0.118 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0037-6787. Recenzia na: Kirilometodievski motivi v latinskata i grackata knižnina / S. Barlieva. - Sofia : Balgarska akademija na naukite : Kirilo-metodievski naučen centrar, 2021. - ISBN 978-954-9787-43-6. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/SlavSlov.2022.1.14 Typ: EDI
 • ŽEŇUCH, Peter. Zborník k jubileu profesorky PhDr. Marty Pančíkovej, CSc. In Slavica Slovaca, 2022, roč. 57, č. 1, s. 87-89. (2021: 0.118 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0037-6787. Recenzia na: Philologica. 78 / M. Dobríková (ed.). - Bratislava : Univerzita Komenského, 2021. - ISBN 9788022352185. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/SlavSlov.2022.1.11 Typ: EDI
 • Crisis as an Opportunity for the Revival of Values. Peter Žeňuch - Svetlana Šašerina, Eds., rec. Róbert Letz, Zvonko Taneski. 1. vyd. Bratislava : Ján Stanislav Institute of Slavistics of the Slovak Academy of Sciences : VEDA Publishing House of the Slovak Academy of Science, 2022. 96 pp. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/9788089489534. ISBN 978-80-89489-52-7 (VEGA 2/0067/20 : Príprava a vydanie rukopisu ponaučení a výkladov k Svätému písmu z 18. storočia) Typ: FAI
 • ŽEŇUCH, Peter. Zo zasadnutí Slovenského komitétu slavistov. In Slavica Slovaca, 2022, roč. 57, č. 1, s. 96-100. (2021: 0.118 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0037-6787. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/SlavSlov.2022.1.16 Typ: GAI
 • ŽEŇUCH, Peter. Aktuálne o príprave 17. medzinárodného zjazdu slavistov v Paríži. In Slavica Slovaca, 2022, roč. 57, č. 2, s. 197-197. (2021: 0.118 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0037-6787. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/SlavSlov.2022.2.12 Typ: GAI
 • ŽEŇUCH, Peter - ŠAŠERINA, Svetlana. Conclusion. In Crisis as an Opportunity for the Revival of Values. 1. vyd. - Bratislava : Ján Stanislav Institute of Slavistics of the Slovak Academy of Sciences : VEDA Publishing House of the Slovak Academy of Science, 2022, p. 91. ISBN 978-80-89489-52-7. (VEGA 2/0067/20 : Príprava a vydanie rukopisu ponaučení a výkladov k Svätému písmu z 18. storočia) Typ: GII
 • ŽEŇUCH, Peter - ŠAŠERINA, Svetlana - HRÍBOVÁ, Marína. Na úvod o interdisciplinárnom výskume prameňov jazyka a duchovnej kultúry v slovensko-slovanských súvislostiach. In Interdisciplinárny výskum prameňov o jazyku a duchovnej kultúre : Slovensko-slovanské súvislosti. - Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, v.v.i. : Slovenský komitét slavistov, 2022, s. 9-10. ISBN 978-80-89489-54-1. (APVV-18-0032 : Mytologické predstavy o svete v naratívnych prameňoch na Slovensku v systéme slovanských jazykových a kultúrnych vzťahov. Interdisciplinárny výskum prameňov o jazyku a duchovnej kultúre : Slovensko-slovanské súvislosti) Typ: GII
 • ŽEŇUCH, Peter - ŠAŠERINA, Svetlana. Introduction. In Crisis as an Opportunity for the Revival of Values. 1. vyd. - Bratislava : Ján Stanislav Institute of Slavistics of the Slovak Academy of Sciences : VEDA Publishing House of the Slovak Academy of Science, 2022, pp. 5-7. ISBN 978-80-89489-52-7. (VEGA 2/0067/20 : Príprava a vydanie rukopisu ponaučení a výkladov k Svätému písmu z 18. storočia) Typ: GII
 • ŽEŇUCHOVÁ, Katarína. Pramene mytologickej prózy na Slovensku (osobitosti žánru a mytologických konceptov) = Sources of Mythological Prose in Slovakia (Specifics of Genre and Mythological Concepts). In Slavica Slovaca, 2022, roč. 57, č. 3, s. 270-278. (2021: 0.118 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0037-6787. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/SlavSlov.2022.3.8 (VEGA 2/0133/21 : Obraz sveta a človeka v démonologických naratívoch. Štruktúrno-sémantický výskum démonologických povestí. APVV-18-0032 : Mytologické predstavy o svete v naratívnych prameňoch na Slovensku v systéme slovanských jazykových a kultúrnych vzťahov) Typ: ADNB
 • ŽEŇUCHOVÁ, Katarína. Sostojanije i perspektivy razvitija etnolingvističeskich issledovanij v Slovakii = Состояние и перспективы развития этнолингвистических исследований в Cловакии. In Etnolingwistyka – bilans dyscypliny : Metody i postulaty badawcze. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska - Adam Głaz, rec. Dejan Ajdačić, Alena Rudenka. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, 2022, s. 183-198. ISBN 978-83-227-9610-8. (VEGA 2/0133/21 : Obraz sveta a človeka v démonologických naratívoch. Štruktúrno-sémantický výskum démonologických povestí. I. Międzynarodowy Kongres Etnolingwistyczny : Etnolingwistyka – bilans dyscypliny : stan badań, metody i postulaty badawcze) Typ: AFA
 • ŽEŇUCHOVÁ, Katarína. Status mytologickej prózy v systéme folklórnych žánrov na Slovensku = The State of Mythological Prose in The System of Folklore Genres in Slovakia. In Interdisciplinárny výskum prameňov o jazyku a duchovnej kultúre : Slovensko-slovanské súvislosti. Svetlana Šašerina - Peter Žeňuch - Marína Hríbová (eds.), rec. Ladislav Lenovský, Elena Uzeňeva, Desislava Naydenova. - Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, v.v.i. : Slovenský komitét slavistov, 2022, s. 171-181. ISBN 978-80-89489-54-1. (APVV-18-0032 : Mytologické predstavy o svete v naratívnych prameňoch na Slovensku v systéme slovanských jazykových a kultúrnych vzťahov. APVV-18-0032 : Mytologické predstavy o svete v naratívnych prameňoch na Slovensku v systéme slovanských jazykových a kultúrnych vzťahov. Interdisciplinárny výskum prameňov o jazyku a duchovnej kultúre : Slovensko-slovanské súvislosti) Typ: AFD
 • ŽEŇUCHOVÁ, Katarína. K.: Violetta Wróblewska (Ed.) (2018) Słownik polskiej bajki ludowej [Polish Folk Tale Dictionary] Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK. Vols. 1 – 3 online version: Słownik polskiej bajki ludowej (http://bajka.umk.pl). In Ethnologia Slovaca et Slavica : zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2022, tom 43, s. 153-155. ISSN 1335-4116. Recenzia na: Słownik polskiej bajki ludowej, tom 1-3 / V. Wróblewska (ed.). - Toruń : Wydawnictwo Naukowe UMK, 2018. - ISBN 978-83-231-4130-3. Typ: EDI
 • ŽEŇUCHOVÁ, Katarína - AJDAČIĆ, Dejan. An Update on the Activities of the Commission of Slavic Folklore at the International Committee of Slavists (2018 – 2023). In Ethnologia Slovaca et Slavica : zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2022, tom 43, s. 157-160. ISSN 1335-4116. Typ: GAI
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus