Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Publikácie

Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, v. v. i.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
 • Slavica Slovaca. Zodp. redaktor [2012- ] Peter Žeňuch, výkonná redaktorka [2020-] Svetlana Šašerina. Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV. Scopus, CEJSH, DOAJ, C.E.E.O.L., ERIH PLUS, MLA, CARHUS Plus+ 2014, CIRC, SJR, ProQuest, EBSCO. 3x ročne. ISSN 0037-6787 Typ: FAI
 • ŠAŠERINA, Svetlana. Dva rukopisy Štefana Hlinku z Litmanovej na Spiši z 18. storočia : Dve rukopisi Stefana Hlinki iz sela Litmanovoj na Spiše 18 v. = Two Manuscripts by Stefan Hlinka from Litmanova in Spis from 18th Century. Rec. Erika Brtáňová, Desislava Naydenova. 1. vyd. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, v.v.i. : Slovenský komitét slavistov, 2023. 272 s. Monumenta Byzantino-Slavica et Latina Slovaciae, Vol. 10. ISBN 978-80-224-2002-0 (APVV-18-0032 : Mytologické predstavy o svete v naratívnych prameňoch na Slovensku v systéme slovanských jazykových a kultúrnych vzťahov) Typ: AAB
 • ŠAŠERINA, Svetlana. Kresťanské predstavy o svete. In Predstavy o svete vo vybraných prameňoch na Slovensku. 1. vydanie. - Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied, v.v.i. : Slovenský komitét slavistov, 2023, s. 185-233. ISBN 978-80-974276-1-0. Dostupné na internete: https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=activity-monography-response-page&institute_no=32&monography_id=315 (APVV-18-0032 : Mytologické predstavy o svete v naratívnych prameňoch na Slovensku v systéme slovanských jazykových a kultúrnych vzťahov) Typ: ABB
 • ŠAŠERINA, Svetlana. Bogatstvo: cennosť ili anticennosť? = Wealth: a value or an anti-value? In Dokladi ot meždunarodnata godišna konferencija na Instituta za bălgarski ezik Prof. Ľubomir Andrejčin. - Sofia : BAN, 2023, p. 264-268. ISSN 2683-118Х. Dostupné na internete: https://ibl.bas.bg/wp-content/uploads/2023/06/ZA-pechat_DOKLADI_IBE_2023.pdf (APVV-18-0032 : Mytologické predstavy o svete v naratívnych prameňoch na Slovensku v systéme slovanských jazykových a kultúrnych vzťahov) Typ: ADEB
 • ŠAŠERINA, Svetlana. Obraz spravodlivého sveta Slovanov vo vybraných duchovných a didaktických textoch na Slovensku = The Image of the Fair World of the Slavs in Selected Spiritual and Didactic Texts in Slovakia. In Slavica Slovaca, 2023, roč. 58, č. 1, s. 147-152. (2022: 0.132 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0037-6787. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/SlavSlov.2023.1.9 (APVV-18-0032 : Mytologické predstavy o svete v naratívnych prameňoch na Slovensku v systéme slovanských jazykových a kultúrnych vzťahov) Typ: ADNB
 • ŽEŇUCH, Peter. Predstavy o spravodlivom usporiadaní predkresťanského spoločenského systému Slovanov : Dva historiografické pohľady z 18. a 19. storočia. In Predstavy o svete vo vybraných prameňoch na Slovensku. 1. vydanie. - Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied, v.v.i. : Slovenský komitét slavistov, 2023, s. 10-78. ISBN 978-80-974276-1-0. Dostupné na internete: https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=activity-monography-response-page&institute_no=32&monography_id=315 (APVV-18-0032 : Mytologické predstavy o svete v naratívnych prameňoch na Slovensku v systéme slovanských jazykových a kultúrnych vzťahov) Typ: ABB
 • ŽEŇUCH, Peter. Predstavy a myslenie človeka o usporiadaní, poriadku a fungovaní viditeľného i neviditeľného sveta. In Predstavy o svete vo vybraných prameňoch na Slovensku. 1. vydanie. - Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied, v.v.i. : Slovenský komitét slavistov, 2023, s. 79-125. ISBN 978-80-974276-1-0. Dostupné na internete: https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=activity-monography-response-page&institute_no=32&monography_id=315 (APVV-18-0032 : Mytologické predstavy o svete v naratívnych prameňoch na Slovensku v systéme slovanských jazykových a kultúrnych vzťahov) Typ: ABD
 • ŽEŇUCH, Peter. Iz aktuaľnych rezuľtatov sovmestnych slovacko-bolgarskich aksiologičeskich issledovanij = Current results of the joint Slovak-Bulgarian axiological research. In Dokladi ot meždunarodnata godišna konferencija na Instituta za bălgarski ezik Prof. Ľubomir Andrejčin. - Sofia : BAN, 2023, p. 245-252. ISSN 2683-118Х. Dostupné na internete: https://ibl.bas.bg/wp-content/uploads/2023/06/ZA-pechat_DOKLADI_IBE_2023.pdf (VEGA č. 2/0002/21 : Liturgický jazyk veriacich byzantsko-slovanskej tradície na Slovensku) Typ: ADEB
 • ŽEŇUCH, Peter. O slovenskoj crkvi pod Karpatima prema crkvenoj istoriji Jana Bradača u kontekstu edukativnich spisa s kraja 18. veka = On the Slavic Church under the Carpathians according to the Church History from Jan Bradac and in the Context of other Educational Texts from the End of the 18th Century. In Crkvene studije. - Niš : The Centre of Church Studies : International Center for Othodox Studies, 2023, vol. 20, No. 20, pp. 449-466. ISSN 1820-2446. Dostupné na: https://doi.org/10.18485/ccs_cs.2023.20.20.29 (VEGA 2/0067/20 : Príprava a vydanie rukopisu ponaučení a výkladov k Svätému písmu z 18. storočia) Typ: AECA
 • ŽEŇUCH, Peter. Za liturgičnija ezik i kulturnata identitčnost na vizantijsko-slavianskata cărkva v răkopisnite učebni pomagala prez XVIII vek v Zakarpatieto = On the Liturgical Language and Cultural Identity of the Byzantine-Slavic Church in the Handwritten Educational Manuals, in the 18th Century, under the Carpathian Mountains. In Păťat na Kiril i Metodij – prostranstveni i kulturno-istoričeski izmerenija. Slavija Bărlieva – Veselka Žeľazkova – Kamen Stanev (eds.). - Sofia : Bălgarska akademija na naukite : Kirilo-Metodievski naučen centăr, 2023, kniga 33, s. 299-319. ISBN 978-954-9787-56-6. ISSN 0205-2253. (APVV-18-0032 : Mytologické predstavy o svete v naratívnych prameňoch na Slovensku v systéme slovanských jazykových a kultúrnych vzťahov) Typ: AFA
 • Predstavy o svete vo vybraných prameňoch na Slovensku = World View in Selected Sources in Slovakia. Peter Žeňuch Ed., rec. Ladislav Lenovský, Ivana Slivková, Timotea Vráblová. 1. vydanie. Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied, v.v.i. : Slovenský komitét slavistov, 2023. 272 s. Dostupné na internete: https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=activity-monography-response-page&institute_no=32&monography_id=315. ISBN 978-80-974276-1-0 (APVV-18-0032 : Mytologické predstavy o svete v naratívnych prameňoch na Slovensku v systéme slovanských jazykových a kultúrnych vzťahov) Typ: FAI
 • ŽEŇUCH, Peter. Správa z pravidelného zasadnutia Slovenského komitétu slavistov. In Slavica Slovaca, 2023, roč. 58, č. 1, s. 164-167. (2022: 0.132 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0037-6787. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/SlavSlov.2023.1.16 Typ: GAI
 • ŽEŇUCH, Peter. Monumenta Byzantino-Slavica et Latina Slovaciae po dvadsiatich rokoch. In ŠAŠERINA, Svetlana. Dva rukopisy Štefana Hlinku z Litmanovej na Spiši z 18. storočia : Dve rukopisi Stefana Hlinki iz sela Litmanovoj na Spiše 18 v. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, v.v.i. : Slovenský komitét slavistov, 2023, s. 5-12. ISBN 978-80-224-2002-0. (APVV-18-0032 : Mytologické predstavy o svete v naratívnych prameňoch na Slovensku v systéme slovanských jazykových a kultúrnych vzťahov) Typ: GII
 • ŽEŇUCH, Peter. Záver. In Predstavy o svete vo vybraných prameňoch na Slovensku. 1. vydanie. - Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied, v.v.i. : Slovenský komitét slavistov, 2023, s. 257-259. ISBN 978-80-974276-1-0. Dostupné na internete: https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=activity-monography-response-page&institute_no=32&monography_id=315 (APVV-18-0032 : Mytologické predstavy o svete v naratívnych prameňoch na Slovensku v systéme slovanských jazykových a kultúrnych vzťahov) Typ: GII
 • ŽEŇUCH, Peter. Predstavy o pôvode sveta a človeka : Úvod do problematiky. In Predstavy o svete vo vybraných prameňoch na Slovensku. 1. vydanie. - Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied, v.v.i. : Slovenský komitét slavistov, 2023, s. 7-9. ISBN 978-80-974276-1-0. Dostupné na internete: https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=activity-monography-response-page&institute_no=32&monography_id=315 (APVV-18-0032 : Mytologické predstavy o svete v naratívnych prameňoch na Slovensku v systéme slovanských jazykových a kultúrnych vzťahov) Typ: GII
 • ŽEŇUCHOVÁ, Katarína. Mytologické predstavy vo folklórnych naratívoch. In Predstavy o svete vo vybraných prameňoch na Slovensku. 1. vydanie. - Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied, v.v.i. : Slovenský komitét slavistov, 2023, s. 234-256. ISBN 978-80-974276-1-0. Dostupné na internete: https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=activity-monography-response-page&institute_no=32&monography_id=315 (APVV-18-0032 : Mytologické predstavy o svete v naratívnych prameňoch na Slovensku v systéme slovanských jazykových a kultúrnych vzťahov) Typ: ABD
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus