Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka organizácie SAV

Projekty

Slavistický ústav Jána Stanislava SAV

Medzinárodné projekty

Jazyk a kultúra pod Karpatmi z hľadiska aktuálnych slovensko-českých výskumov

Jazyk a kultúra pod Karpatmi z hľadiska aktuálnych slovensko-českých výskumov

Doba trvania: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2021
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Prof. PhDr. Žeňuch Peter DrSc.
Anotácia:Spoločný slovensko-český výskum podkarpatského areálu na východnom Slovensku a v priestore dnešnej Zakarpatskej Ukrajiny nadväzuje na celý rad starších i novších výskumov českých, slovenských, ukrajinských i ruských historikov, paleoslavistov a dialektológov. Projekt sa zameria na zhrnutie a systematizáciu výsledkov nielen starších výskumov, ale prinesie aj nové pohľady na problematiku vývinu cirkevnej i svetskej duchovnej písomnej kultúry v kontexte stretania sa dvoch slovanských kultúrnych priestorov poznačených západnou (latinskou) a východnou (byzantsko-slovanskou) kresťanskou tradíciou. Práve na tejto úrovni môže v rámci projektu kontinuovať výskum každodenných reálií života duchovných i svetských zložiek spoločnosti i vzťahy medzi ľuďmi ako príslušníkmi konfesií i rozličných spoločenských vrstiev, ich katechizáciu a didaktizáciu prostredníctvom písomností, kázní, poučných príbehov a ďalších zložiek kultúry.

Slovensko-poľské jazykové a kultúrne kontakty

Slovak-Polish Language and Cultural Contacts

Doba trvania: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2021
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Doc. Mgr. Žeňuchová Katarína PhD.
Anotácia:Projekt sa zameriava na interdisciplinárny výskum poľsko-slovenských vzťahov s osobitným dôrazom na vybrané aspekty jazykových, etnolingvistických, hudobných, literárnych a kultúrnych kontaktov. Hlavný dôraz sa bude klásť na lexikálno-sémantický fenomén interlingválnej homonymie, ktorá je jedným z kľúčových problémov komparatívneho výskumu slovanských jazykov. V etnolingvistickej oblasti budeme pracovať so širším ponímaním jazyka ako kultúrneho fenoménu v spektre diachrónneho a synchrónneho lingvistického výskumu. Hudobný výskum sa zameriava na cyrilské rukopisy z juhovýchodných poľských hraníc medzi 17. a 19. storočím.

Vydanie rukopisných pamiatok z východného Slovenska z 15.-19. storočia

Edition of 15th to 19th Century Manuscripts from Eastern Slovakia

Doba trvania: 1. 1. 2005 - 31. 12. 2030
Program: Medziústavná dohoda
Zodpovedný riešiteľ: Prof. PhDr. Žeňuch Peter DrSc.
Anotácia: Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied v spolupráci s Pontificio Istituto Orientale (Pápežským východným ústavom) v Ríme a Centrom spirituality Východ-Západ Michala Lacka Trnavskej univerzity v Košiciach realizuje základný výskum cyrilských a latinských rukopisných i tlačených pamiatok byzantskej tradície. V prvom rade sa uskutočňujú terénne zbery a archívne výskumy. Skúmajú sa cyrilské a latinské pamiatky byzantskej tradície, ktoré vznikli v našom prostredí, alebo sa na Slovensko dostali rozličnými cestami z prostredia, kde byzantská tradícia prevláda. Hoci naše aktivity sústreďujeme najmä na región východného Slovenska a predovšetkým na nositeľov byzantskej tradície, venujeme sa aj celému radu aktuálnych otázok dotýkajúcich sa jazykového, etnického, kultúrneho, konfesionálneho pluralizmu, ktorý je typický práve pre skúmaný región a slúži ako príklad súžitia viacerých jazykových, etnických (Slováci, Rusíni, Ukrajinci, Maďari, Poliaci, Rómovia a i.) a náboženských (gréckokatolíci, rímskokatolíci, pravoslávni, protestanti augsburského i helvétskeho vyznania a i.) skupín. Ak hovoríme o stredoeurópskom či karpatskom priestore z pohľadu 17.–19. storočia, uvedomujeme si, že tento priestor v tom čase nerozdeľovali politické hranice. V našom výskume však v prvom rade sledujeme, ako sa jazykové, etnické i kultúrne vedomie vyvíjalo práve v rovine konfesionality, príslušnosti k istému religiózno-obradovému spoločenstvu, skúmame vývin, tvárnosť, mobilitu a identifikáciu jednotlivca i spoločenstva v súvislosti s príslušnosťou k byzantskej kultúrnej a liturgicko-obradovej tradícii. Významnú zložku našich výskumov tvorí budovanie elektronickej databázy pamiatok byzantskej tradície a ich príprava na vydanie.
Web stránka projektu:http://slavu.sav.sk/granty/medzinarodny.php

Národné projekty

Každodennosť v interakcii latinskej a byzantskej kultúry na príklade karpatského regiónu v novoveku

Everyday Life in Interaction of Latin and Byzantine Culture on Example of Carpathian Region in Modern Period

Doba trvania: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2021
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Prof. PhDr. ThDr. Zubko Peter PhD.
Anotácia:Skúmanie každodennosti na pozadí konfesionálnych stereotypov pomáha poznávať dejiny spoločnosti. V oblasti pod Karpatmi, kde sa stretáva západ. a východ. kultúra, sú jej interakcie vďačným predmetom výskumu. Nejde o jednoliaty etnicko-konfesionálny priestor, je nevyhnutné osvetliť procesy, ktoré obyvateľstvo v regióne pod Karpatmi formovali vlastnú kultúru a viedli k etnickým či náboženským napätiam. Synergia jednotlivých etnicko-konfesionálnych spoločenstiev predstavuje vyvážený celok založený na prirodzenej interkultúrnej a interkonfesionálnej komunikácii a mobilite. Odraz tohto vzťahu zachytáva celé spektrum dobovej latinskej i cyrilskej písomnej kultúry, najmä administratívno-právnej agendy, úradných dokumentov, kázní, ponaučení, pravidiel svetského i mníšskeho života a ich výkladov, rozličných príručiek a katechizmov, hudobných pamiatok. Špecifickým v tejto súvislosti je sledovanie vzťahu medzi východnou a väčšinovou latinskou kultúrou na pozadí interakcií so štátnou či aktuálne forsírovanou politickou ideológiou.
Web stránka projektu:http://www.slavu.sav.sk/granty/0025-Kazdodennost_v_interakcii.php

Medzijazyková homonymia v slovanských jazykoch

Interlingual homonymy in Slavic languages

Doba trvania: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2021
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Košková Mária CSc.
Anotácia: Lexikálnosémantický fenomén medzijazykovej homonymie možno zaradiť ku kľúčovým problémom porovnávacieho výskumu slovanských jazykov. Realizácia projektu bude prebiehať v rovine lexikologického výskumu i lexikografického spracovania tohto fenoménu v konfrontácii slovenčiny s predstaviteľom každej skupiny slovanských jazykov - bulharčiny, poľštiny a ruštiny. Ide o prvý rozsiahlejší výskum tohto druhu v slovanských jazykoch, ktorý predpokladá zaujímavé výsledky nielen v rovine teoretickej, ale najmä v rovine praktickej, kde vedecké spracovanie medzijazykovej homonymie lexikografickými postupmi výrazne zaostáva za jej teoretickým výskumom. Cieľom projektu je príprava reprezentatívneho diela, ktoré predstaví špecifiká medzijazykových vzťahov štyroch geneticky príbuzných jazykov a ich explicitnú slovníkovú konfrontáciu v oblasti medzijazykovej homonymie s ohľadom nielen na výučbu slovanských jazykov, preklad i tlmočenie, ale s ohľadom aj na širšiu kultúrnu verejnosť.

SLAVMYT - Mytologické predstavy o svete v naratívnych prameňoch na Slovensku v systéme slovanských jazykových a kultúrnych vzťahov

Mythological conceptions about the world in the narrative sources in Slovakia in the system of Slavic linguistic and cultural relations

Doba trvania: 1. 7. 2019 - 30. 6. 2023
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Šašerina Svetlana PhD.
Anotácia:Projekt predstaví interdisciplinárny tematologický výskum významov a vplyvov mýtických archetypálnych (prapôvodných) obrazov systému – spravodlivosti – práva – poriadku vo svojom dlhodobom vývoji a postupnom ustaľovaní v kultúrnej identite Slovákov v širšom slovanskom/európskom kontexte. Súčasťou projektovej iniciatívy je aj edícia vzácnych, dosiaľ nespracovaných prameňov naratívnej povahy týkajúcich sa slovenského kultúrneho priestoru, v ktorých sa zobrazuje mýtický odraz tvorby systému/poriadku/spravodlivosti/práva, etablovaný v kultúrnej pamäti spoločenstva, pričom sa podáva jeho ucelený výklad cez prizmu etnolingvistiky a teórie o znakoch (kultúrnej semiotiky).

Príprava a vydanie rukopisu ponaučení a výkladov k Svätému písmu z 18. storočia

Preparation and publication of a handwriting book of sermons and the Holy Scriptures interpretations from the 18th century

Doba trvania: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Šašerina Svetlana PhD.
Anotácia:Komentované vydanie cyrilského rukopisu Klimenta Bukovského z 18. stor., ktorý patrí do korpusu textov poučiteľných evanjelií. Písomné pamiatky tohto typu obsahujú ponaučenia a výklady k nedeľným a sviatočným čítaniam Svätého písma, ktoré sa používali na edukáciu a pri príprave kázní. Vzhľadom na ich didaktický charakter boli veľmi rozšírené a používané. Nekánonický charakter tohto druhu písomnosti určoval variantnosť tohto žánru. Skriptorská tradícia textov mimoliturgického charakteru, ku ktorým patrí aj žáner poučiteľných evanjelií, umožňovala kompilovať a dopĺňať ich aj z iných zdrojov, vrátane prekladov z cudzojazyčného prostredia do miestneho jazyka používateľov. Tak vznikli viaceré redakcie rukopisov, ktorých porovnaním môžeme získať poznatky o migrácii jednotlivých textov a motívov, o kultúrnej a náboženskej komunikácii spoločenstiev v prostredí karpatského areálu, o hodnotovom systéme jednoduchých veriacich a o ďalších aspektoch každodenného života príslušníkov byzantského obradu pod Karpatmi.

Terminologické diskurzy a špecifiká biblických jazykov vzhľadom na preklady Biblie do slovenčiny

Terminological Discourses and the Specifics of Biblical Languages in the Context of Slovak Bible Translations

Doba trvania: 1. 7. 2017 - 30. 6. 2021
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Prof. Lapko Róbert Th.D., PhD.
Anotácia:Cieľom projektu je vytvorenie terminologickej nomenklatúry textov Biblie z pôvodných jazykov do slovenčiny v kontexte tradície prekladov Svätého písma do slovenského jazyka s prihliadnutím na preklady do ostatných slovanských jazykov.

Celkový počet projektov: 8