Informačná stránka organizácie SAV

Slavistický ústav Jána Stanislava SAV

Medzinárodné projekty

Bulharsko-slovenská medzijazyková homonymia v kontexte slovanských jazykov
Bulgarian-Slovak interlingual homonymy in the context of Slavic languages
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Košková Mária CSc.
Anotácia: Problematika homonymie priťahovala pozornosť lingvistov už oddávna a z rozličných aspektov sa skúmala vo všetkých slovanských jazykoch, ale lingvistické výskumy venované tomuto fenoménu v slovenčine a bulharčine sú značne obmedzené. V obidvoch jazykoch je tento špecifický jav interpretovaný v nedostatočnom rozsahu a má fragmentárny charakter, pričom lexikografické spracovanie medzijazykových homonymných lexém zaostáva za ich teoretickým výskumom. Projekt bude súčasťou plánovaného širšie koncipovaného výskumu medzijazykovej homonymie v slovanských jazykoch. Hlavným cieľom projektu je výskum a teoretický opis bulharsko-slovenskej medzijazykovej homonymie ako aj lexikografické spracovanie jazykového materiálu v praktickej časti.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2020

Jazyk a kultúra pod Karpatmi z hľadiska aktuálnych slovensko-českých výskumov
Jazyk a kultúra pod Karpatmi z hľadiska aktuálnych slovensko-českých výskumov
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Prof. PhDr. Žeňuch Peter DrSc.
Anotácia:Spoločný slovensko-český výskum podkarpatského areálu na východnom Slovensku a v priestore dnešnej Zakarpatskej Ukrajiny nadväzuje na celý rad starších i novších výskumov českých, slovenských, ukrajinských i ruských historikov, paleoslavistov a dialektológov. Projekt sa zameria na zhrnutie a systematizáciu výsledkov nielen starších výskumov, ale prinesie aj nové pohľady na problematiku vývinu cirkevnej i svetskej duchovnej písomnej kultúry v kontexte stretania sa dvoch slovanských kultúrnych priestorov poznačených západnou (latinskou) a východnou (byzantsko-slovanskou) kresťanskou tradíciou. Práve na tejto úrovni môže v rámci projektu kontinuovať výskum každodenných reálií života duchovných i svetských zložiek spoločnosti i vzťahy medzi ľuďmi ako príslušníkmi konfesií i rozličných spoločenských vrstiev, ich katechizáciu a didaktizáciu prostredníctvom písomností, kázní, poučných príbehov a ďalších zložiek kultúry.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2020

LED-SW - Jazykové a etnokultúrne procesy späté s tradičnými a netradičnými hodnotami v slovanskom kontexte
Linguistic and Ethnocultural Dynamics of Traditional and Non-traditional Values in the Slavic World
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: Prof. PhDr. Žeňuch Peter DrSc.
Anotácia:Projekt sa realizuje prostredníctvom troch skupín vedcov: ruských (koordinátori a hlavní riešitelia), bulharských a slovenských, ktorí sa intenzívne už spolupodieľali na podobných výskumných projektoch za ostatných 10 rokov. Hlavným cieľom projektu je identifikácia a analýza rozmanitosti procesov tradičných a netradičných hodnôt z etnolingvistického a etnokultúrneho hľadiska v slovanskom prostredí Európy (najmä v Rusku, Bulharsku, na Slovensku so srbskými, macedónskymi a českými paralelami). Projekt je zameraný na poznávanie podobností a osobitostí slovanského kultúrneho dedičstva, slovanská jazykovej a kultúrnej jednoty v historicko-kultúrnej perspektíve a v kontexte základných konceptov (napr. rodina, život, láska, práca, zdravie, príroda, duša atď.).
Doba trvania: 1.4.2018 - 31.3.2020

Vydanie rukopisných pamiatok z východného Slovenska z 15.-19. storočia
Edition of 15th to 19th Century Manuscripts from Eastern Slovakia
Program: Medziústavná dohoda
Zodpovedný riešiteľ: Prof. PhDr. Žeňuch Peter DrSc.
Anotácia: Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied v spolupráci s Pontificio Istituto Orientale (Pápežským východným ústavom) v Ríme a Centrom spirituality Východ-Západ Michala Lacka Trnavskej univerzity v Košiciach realizuje základný výskum cyrilských a latinských rukopisných i tlačených pamiatok byzantskej tradície. V prvom rade sa uskutočňujú terénne zbery a archívne výskumy. Skúmajú sa cyrilské a latinské pamiatky byzantskej tradície, ktoré vznikli v našom prostredí, alebo sa na Slovensko dostali rozličnými cestami z prostredia, kde byzantská tradícia prevláda. Hoci naše aktivity sústreďujeme najmä na región východného Slovenska a predovšetkým na nositeľov byzantskej tradície, venujeme sa aj celému radu aktuálnych otázok dotýkajúcich sa jazykového, etnického, kultúrneho, konfesionálneho pluralizmu, ktorý je typický práve pre skúmaný región a slúži ako príklad súžitia viacerých jazykových, etnických (Slováci, Rusíni, Ukrajinci, Maďari, Poliaci, Rómovia a i.) a náboženských (gréckokatolíci, rímskokatolíci, pravoslávni, protestanti augsburského i helvétskeho vyznania a i.) skupín. Ak hovoríme o stredoeurópskom či karpatskom priestore z pohľadu 17.–19. storočia, uvedomujeme si, že tento priestor v tom čase nerozdeľovali politické hranice. V našom výskume však v prvom rade sledujeme, ako sa jazykové, etnické i kultúrne vedomie vyvíjalo práve v rovine konfesionality, príslušnosti k istému religiózno-obradovému spoločenstvu, skúmame vývin, tvárnosť, mobilitu a identifikáciu jednotlivca i spoločenstva v súvislosti s príslušnosťou k byzantskej kultúrnej a liturgicko-obradovej tradícii. Významnú zložku našich výskumov tvorí budovanie elektronickej databázy pamiatok byzantskej tradície a ich príprava na vydanie.
Web stránka projektu:http://slavu.sav.sk/granty/medzinarodny.php
Doba trvania: 1.1.2005 - 31.12.2025


Národné projekty

Hudobná teória na Slovensku v 16.–18. storočí
Music theory in Slovakia in the 16th –18th centuries
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. art. Kačic Ladislav PhD.
Anotácia:Hudobná teória patrí k dosiaľ málo prebádaným oblastiam starších dejín na Slovensku, na rozdiel napr. od Českej republiky na Slovensku predovšetkým úplne absentujú edície dôležitých prameňov zo 16.–19. storočia, ktoré by poskytovali tak ďalšiemu (i medzinárodnému) výskumu, ako aj pedagogickej praxi kvalitné textovo-kritické vydania. Takéto vydania predpokladajú spoluprácu hudobných historikov a filológov, čo tento projekt prvýkrát napĺňa.
Web stránka projektu:http://slavu.sav.sk/granty/0113-hudobna_teoria.php
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2020

Každodennosť v interakcii latinskej a byzantskej kultúry na príklade karpatského regiónu v novoveku
Everyday Life in Interaction of Latin and Byzantine Culture on Example of Carpathian Region in Modern Period
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Prof. PhDr. ThDr. Zubko Peter PhD.
Anotácia:Skúmanie každodennosti na pozadí konfesionálnych stereotypov pomáha poznávať dejiny spoločnosti. V oblasti pod Karpatmi, kde sa stretáva západ. a východ. kultúra, sú jej interakcie vďačným predmetom výskumu. Nejde o jednoliaty etnicko-konfesionálny priestor, je nevyhnutné osvetliť procesy, ktoré obyvateľstvo v regióne pod Karpatmi formovali vlastnú kultúru a viedli k etnickým či náboženským napätiam. Synergia jednotlivých etnicko-konfesionálnych spoločenstiev predstavuje vyvážený celok založený na prirodzenej interkultúrnej a interkonfesionálnej komunikácii a mobilite. Odraz tohto vzťahu zachytáva celé spektrum dobovej latinskej i cyrilskej písomnej kultúry, najmä administratívno-právnej agendy, úradných dokumentov, kázní, ponaučení, pravidiel svetského i mníšskeho života a ich výkladov, rozličných príručiek a katechizmov, hudobných pamiatok. Špecifickým v tejto súvislosti je sledovanie vzťahu medzi východnou a väčšinovou latinskou kultúrou na pozadí interakcií so štátnou či aktuálne forsírovanou politickou ideológiou.
Web stránka projektu:http://www.slavu.sav.sk/granty/0025-Kazdodennost_v_interakcii.php
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021

Medzijazyková homonymia v slovanských jazykoch
Interlingual homonymy in Slavic languages
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Košková Mária CSc.
Anotácia: Lexikálnosémantický fenomén medzijazykovej homonymie možno zaradiť ku kľúčovým problémom porovnávacieho výskumu slovanských jazykov. Realizácia projektu bude prebiehať v rovine lexikologického výskumu i lexikografického spracovania tohto fenoménu v konfrontácii slovenčiny s predstaviteľom každej skupiny slovanských jazykov - bulharčiny, poľštiny a ruštiny. Ide o prvý rozsiahlejší výskum tohto druhu v slovanských jazykoch, ktorý predpokladá zaujímavé výsledky nielen v rovine teoretickej, ale najmä v rovine praktickej, kde vedecké spracovanie medzijazykovej homonymie lexikografickými postupmi výrazne zaostáva za jej teoretickým výskumom. Cieľom projektu je príprava reprezentatívneho diela, ktoré predstaví špecifiká medzijazykových vzťahov štyroch geneticky príbuzných jazykov a ich explicitnú slovníkovú konfrontáciu v oblasti medzijazykovej homonymie s ohľadom nielen na výučbu slovanských jazykov, preklad i tlmočenie, ale s ohľadom aj na širšiu kultúrnu verejnosť.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021

Nexus Slavorum Latini: medzislovanské vzťahy a súvislosti v zrkadle latinskej literatúry (16.-19. storočie)
Nexus Slavorum Latini: Inter-Slavonic Relations and Parallels as Mirrored in Neo-Latin Literature, XVIth–XIXth cc.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Zavarský Svorad PhD.
Anotácia:Predkladaný projekt je založený na spojení slavistiky s neolatinistikou. Takáto koncepcia výskumu staršej literárnej kultúry môže byť prínosná pre obidva zúčastnené odbory: Medzinárodná neolatinistika sa dosiaľ orientovala prevažne na centrá renesančného humanizmu a západnú časť Európy. Druhú polovicu kontinentu, ktorá je z väčšej časti slovanská, pozná len málo. Keď uvážime fakt, že práve medzi Slovanmi (v Čechách, Poľsku, na Slovensku a v Chorvátsku) sa latinský jazyk ako komunikačný prostriedok udržal najdlhšie (v Chorvátsku a na Slovensku až do polovie 19. storočia), uvedomíme si, že slavistika bez výskumu latinskej kultúry slovanských národov by bola neúplná. V projekte budeme venovať pozornosť vybraným latinským literárnym pamiatkam 16.-19. storočia, v ktorých sa odzrkadľujú medzislovanské vzťahy a súvislosti.
Web stránka projektu:http://www.slavu.sav.sk/granty/0047-nexus.php
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2019

Stav a perspektívy etnolingvistického výskumu na Slovensku
State and Prospects of Ethnolinguistic Research in Slovakia
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Doc. Mgr. Žeňuchová Katarína PhD.
Anotácia:Projekt je zameraný na výskum jazyka ako kultúrneho fenoménu, ktorý funguje v širšom národnom kontexte v jednote s tradičnou duchovnou kultúrou (obrady, obyčaje, povery) a slovesným folklórom. Takýto pohľad na jazyk našiel svoje vyjadrenie v etnolingvistike,ktorá skúma tesné prepojenie jazyka a tradičnej duchovnej kultúry ako dvoch nerozlučiteľných a vzájomne podmienených zložiek identity spoločenstva. Etnolingvistika tak vníma jazyk nielen ako nástroj komunikácie, ale predovšetkým ako prejav kultúry každého spoločenstva prostredníctvom jednotlivých pojmov a slovných vyjadrení spätých s hospodárskym, historicko-spoločenským a duchovným prostredím z vývinového hľadiska. V rámci projektu sa budeme venovať vybraným etnolingvistickým javom v nadväznosti na doterajšie etnolingvisticky zamerané výskumy na Slovensku, bez ktorých by ani slovanská etnolingvistika nebola úplná.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2020

Terminologické diskurzy a špecifiká biblických jazykov vzhľadom na preklady Biblie do slovenčiny
Terminological Discourses and the Specifics of Biblical Languages in the Context of Slovak Bible Translations
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Doc. ThLic. Lapko Róbert Th.D., PhD.
Anotácia:Cieľom projektu je vytvorenie terminologickej nomenklatúry textov Biblie z pôvodných jazykov do slovenčiny v kontexte tradície prekladov Svätého písma do slovenského jazyka s prihliadnutím na preklady do ostatných slovanských jazykov.
Doba trvania: 1.7.2017 - 30.6.2021

Vydanie cyrilského rukopisu z 18. storočia s komentármi a poznámkovým aparátom
Edition of Cyrillic Manuscript from 18th Century with Commentary and Notes
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Prof. PhDr. Žeňuch Peter DrSc.
Anotácia:Projekt sa zameriava na komentované vydanie cyrilského rukopisu z 18. stor., ktorý podáva opis kultúrno-historického vývinu byzantsko-slovanskej konfesie v karpatskom prostredí. Rukopis predstavuje jedinečný súbor historických udalostí s komentármi, ktoré autor opiera o údaje v dobových latinských i cirkevnoslovanských prameňoch, kronikách a vtedajšej historickej a ekleziologickej spisbe, v naračných a literárnych prameňoch (apológie, životy svätých, kroniky a ďalšie) a v reáliách, ktoré sa zvyčajne v takejto koncentrovanej forme vyskytujú vzácne. Rukopis umožní aj poznanie úrovne vzdelávania osobností kultúrneho a spoločenského diania medzi nositeľmi východného obradu na Slovensku. Konfrontácia s tradičným latinským prostredím poukáže na špecifiká kultúrnej komunikácie a na spôsoby vyrovnania sa s nimi v záujme udržania vlastnej identity na konfesionálnej mape Uhorska. Vydanie okrem diplomatického prepisu bude vydanie obsahovať kritické komentáre s poznámkami k identifikovaným citovaným prameňom v rukopise.
Web stránka projektu:http://slavu.sav.sk/granty/0011-vydanie_cyrilskeho_rkp.php
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2020

Celkový počet projektov: 11