Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Projekty

Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, v. v. i.

Medzinárodné projekty

Duchovné hodnoty a tradičná kultúra

Spiritual values and traditional culture

Jazykový obraz právneho a kultúrneho myslenia v textoch staršej slovenskej a bulharsklej literatúry

Linguistic image of legal and cultural thinking in texts of older Slovak and Bulgarian literature

Slovensko-srbské jazykové vzťahy v kontexte výskumu duchovnej a materiálnej kultúry a etnických súvislostí

Slovak-Serbian Language Relations in the Context of Research into Spiritual and Material Culture and Ethnic Connections

Vydanie rukopisných pamiatok z východného Slovenska z 15.-19. storočia

Edition of 15th to 19th Century Manuscripts from Eastern Slovakia

Národné projekty

Liturgický jazyk veriacich byzantsko-slovanskej tradície na Slovensku

Liturgical language of the Byzantine-Slavic tradition faithful in Slovakia

AKIRPPEM:SAK - Aktuálne kultúrotvorné, identifikačné a revitalizačné procesy v prostredí etnických minorít: Slováci v Argentíne a Kanade

Current identification, cultural and revitalization processes in a minority environment: Slovaks in Agentina and Canada

BT - Biblický text a jeho terminologické diskurzy v modernom spisovnom jazyku. Na príklade Listov apoštola Pavla

Biblical Text and its Terminological Discourses in Modern Colloquial Language: The Example of the Pauline Letters

Medzi rozprávkou a vedou: výskum spoločného noetického priestoru

Between folk tales and science: exploring a shared noetic space

SLAVMYT - Mytologické predstavy o svete v naratívnych prameňoch na Slovensku v systéme slovanských jazykových a kultúrnych vzťahov

Mythological conceptions about the world in the narrative sources in Slovakia in the system of Slavic linguistic and cultural relations

Obraz sveta a človeka v démonologických naratívoch Štruktúrno-sémantický výskum démonologických povestí.

Image of World and Man in Demonological Narratives. Structurally-Semantic Research of Demonological Legends

Príprava a vydanie rukopisu ponaučení a výkladov k Svätému písmu z 18. storočia

Preparation and publication of a handwriting book of sermons and the Holy Scriptures interpretations from the 18th century

Celkový počet projektov: 11