Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Projekty

Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, v. v. i.

Medzinárodné projekty

Vydanie rukopisných pamiatok z východného Slovenska z 15.-19. storočia

Edition of 15th to 19th Century Manuscripts from Eastern Slovakia

Národné projekty

AKIRPPEM:SAK - Aktuálne kultúrotvorné, identifikačné a revitalizačné procesy v prostredí etnických minorít: Slováci v Argentíne a Kanade

Current identification, cultural and revitalization processes in a minority environment: Slovaks in Agentina and Canada

BT - Biblický text a jeho terminologické diskurzy v modernom spisovnom jazyku. Na príklade Listov apoštola Pavla

Biblical Text and its Terminological Discourses in Modern Colloquial Language: The Example of the Pauline Letters

Liturgický jazyk veriacich byzantsko-slovanskej tradície na Slovensku

Liturgical language of the Byzantine-Slavic tradition faithful in Slovakia

Obraz sveta a človeka v démonologických naratívoch Štruktúrno-sémantický výskum démonologických povestí.

Image of World and Man in Demonological Narratives. Structurally-Semantic Research of Demonological Legends

Premeny a súvislosti kultúrnej identity v enkláve a diaspóre: na príklade Slovákov a Rusnákov na Dolnej zemi

Transformations and contexts of cultural identity in the enclave and diaspora: on the example of Slovaks and Rusnaks in the Lowlands

Recepcia biblickej rodinnej terminológie a motívov v slovanskom kultúrnom prostredí

Reception of biblical family terminology and motives in Slavic cultural ambience

Celkový počet projektov: 7