Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Publikácie

Prognostický ústav

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
 • AURREKOETXEA-CASAUS, Maite - BARTOLOMÉ PERAL, Edurne - HEFLER, Günter - STUDENÁ, Ivana - WULZ, Janine. Speaking Up: How Early Career Workers Engage in Fighting for Better Working Conditions by Joining Youth-Led Social Movement Organisations. In Lifelong Learning, Young Adults and the Challenges of Disadvantage in Europe. 1. vyd. - Cham : Palgrave Macmillan, 2023, p. 351-376. ISBN 978-3-031-14108-9. ISSN 2524-6313. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/978-3-031-14109-6_14 (Podpora celoživotného učenia sa pre inkluzívnu a pulzujúcu Európu : 693989) Typ: ABC
 • BALÁŽ, Vladimír. Household Economics, Information Sources and Annuity Choices: Annuitisation Preferences of Members of the Slovak Private Pension Pillar. In Economies, 2023, vol. 11, no. 4, art. no. 123. ISSN 2227-7099. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/economies11040123 (VEGA č. 2/0001/22 : Slovensko 2030) Typ: ADMB
 • BALÁŽ, Vladimír. Indulgence, Self-Control, and Annuity Preferences: Annuity Choices by Members of the Slovak-Funded Private Pension Pillar. In Social Sciences, 2023, vol. 12, no. 3, art. no. 190. ISSN 2076-0760. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/socsci12030190 (VEGA č. 2/0001/22 : Slovensko 2030) Typ: ADMB
 • BALOG, Miroslav. Arabské emiráty sú inovatívnejšie ako Slovensko. In Hospodárske noviny : denník o ekonomike a politike, 16.1. 2023. ISSN 1335-4701. Dostupné na internete: https://hnonline.sk/komentare/komentare/96061461-arabske-emiraty-su-inovativnejsie-ako-slovensko Typ: GII
 • CLANCY, Sharon - HEFLER, Günter - RAPANÀ, Francesca - STEINHEIMER, Eva - STUDENÁ, Ivana. Work and Learning in the Adult Education Sector: A Cross Country Comparative View. In Lifelong Learning, Young Adults and the Challenges of Disadvantage in Europe. 1. vyd. - Cham : Palgrave Macmillan, 2023, p. 325-350. ISBN 978-3-031-14108-9. ISSN 2524-6313. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/978-3-031-14109-6_13 (Podpora celoživotného učenia sa pre inkluzívnu a pulzujúcu Európu : 693989) Typ: ABC
 • DOKUPILOVÁ, Dušana. Kto je energeticky chudobný? In Kapitál, 2023, roč. 7, č. 4, s. 34-35. ISSN 2585-7851. Typ: BDF
 • DOKUPILOVÁ, Dušana. Dopravná chudoba. Prehľad o dopravnej chudobe v strednej a východnej Európe. Slovensko [elektronický dokument]. Bratislava, 2023. Dostupné na internete: https://www.prog.sav.sk/portfolio/dopravna-chudoba/ Typ: GHG
 • FABO, Brian - JANČOKOVÁ, Martina - KEMPF, Elisabeth - PÁSTOR, Luboš. Fifty Shades of QE: Robust Evidence. Chicago : Becker Friedman Institute for Economics at the University of Chicago, 2023. 31 p. Working Paper, no. 2023-39 Typ: GAI
 • HEFLER, Günter - STUDENÁ, Ivana. The Interplay of Organisational and Individual Bounded Agency in Workplace Learning: A Framework Approach. In Lifelong Learning, Young Adults and the Challenges of Disadvantage in Europe. 1. vyd. - Cham : Palgrave Macmillan, 2023, p. 247-271. ISBN 978-3-031-14108-9. ISSN 2524-6313. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/978-3-031-14109-6_10 (Podpora celoživotného učenia sa pre inkluzívnu a pulzujúcu Európu : 693989) Typ: ABC
 • HEFLER, Günter - FEDÁKOVÁ, Denisa - STEINHEIMER, Eva - STUDENÁ, Ivana - WULZ, Janine. Early Career Workers’ Agency in the Workplace: Learning and Beyond in Cross-Country Comparative Perspective. In Lifelong Learning, Young Adults and the Challenges of Disadvantage in Europe. 1. vyd. - Cham : Palgrave Macmillan, 2023, p. 377-402. ISBN 978-3-031-14108-9. ISSN 2524-6313. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/978-3-031-14109-6_15 (Podpora celoživotného učenia sa pre inkluzívnu a pulzujúcu Európu : 693989) Typ: ABC
 • HLAVÁČOVÁ, Anna. Pražská kaplnka svätého Václava - jej relácie k francúzskym dejinám a literatúre = Prague Chapel of St. Wenceslas - its sessions on French history and literature. In Studia Capuccinorum Boziniensia. - Pezinok : Minor - Kapucíni na Slovensku, 2023, roč. 9, č. 8, s. 222-231. ISSN 2585-8025. Typ: AEDA
 • HOLFORD, John - BOYADJIEVA, Pepka - CLANCY, Sharon - STUDENÁ, Ivana. Adult Education, Learning Citizens, and the Lessons of Enliven. In Lifelong Learning, Young Adults and the Challenges of Disadvantage in Europe. 1. vyd. - Cham : Palgrave Macmillan, 2023, p. 405-425. ISBN 978-3-031-14108-9. ISSN 2524-6313. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/978-3-031-14109-6_16 (Podpora celoživotného učenia sa pre inkluzívnu a pulzujúcu Európu : 693989) Typ: ABC
 • HOLFORD, John - CLANCY, Sharon - BOYADJIEVA, Pepka - HEFLER, Günter - STUDENÁ, Ivana. Preface. In Lifelong Learning, Young Adults and the Challenges of Disadvantage in Europe. - Cham : Palgrave Macmillan, 2023, p. xi-xviii. ISBN 978-3-031-14108-9. ISSN 2524-6313. (Podpora celoživotného učenia sa pre inkluzívnu a pulzujúcu Európu : 693989) Typ: AECA
 • Lifelong Learning, Young Adults and the Challenges of Disadvantage in Europe. Editors: John Holford, Pepka Boyadjieva, Sharon Clancy, Günter Hefler, Ivana Studená. 1. vyd. Cham : Palgrave Macmillan, 2023. 467 p. Palgrave Studies in Adult Education and Lifelong Learning. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/978-3-031-14109-6. ISBN 978-3-031-14108-9. ISSN 2524-6313 (Podpora celoživotného učenia sa pre inkluzívnu a pulzujúcu Európu : 693989) Typ: FAI
 • KOTOROVÁ SLUŠNÁ, Ľubica - NEMCOVÁ, Edita - AMERSDORFER, Peter - DANKOVÁ, Zuzana - JANOVČÍK, Michal - LUTTEROVÁ, Martina - KOVÁČOVÁ, Katarína - KVIETIKOVÁ, Ivica. Biobanking in Slovakia: A Qualitative Survey of Academic and Clinical Stakeholders on Perceived Benefits. In Prognostické práce : PP (FORESIGHT, ANALYSIS AND RECOMMENDATIONS - FAR) [serial], 2022, vol. 14, no. 2, p. 28-43. ISSN 1338-3590. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/PPFAR.2022.14.006 (ITMS: 313010AFG5 : Systémová verejná výskumná infraštruktúra - biobanka pre nádorové a zriedkavé ochorenia) Typ: ADFB
 • KOTOROVÁ SLUŠNÁ, Ľubica - NEMCOVÁ, Edita - POLAČKOVÁ, Zuzana - DOKUPILOVÁ, Dušana - JECK, Tomáš - BALÁŽ, Vladimír - BALOG, Miroslav - PORUBČINOVÁ, Martina. Economic Aspects of Rare Diseases: Unequal Access To Benefits from Research Advancements. In Economic and Social Development : 91st International Scientific Conference on Economic and Social Development: book of proceedings. Editors: Sanda Rasic Jelavic, Maria do Rosario Anjos, Diana Plantic Tadic. - Varazdin : Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, 2023, p. 30-38. ISSN 1849-7535. (ITMS: 313010AFG5 : Systémová verejná výskumná infraštruktúra - biobanka pre nádorové a zriedkavé ochorenia. Economic and Social Development : International Scientific Conference on Economic and Social Development) Typ: AFC
 • POLAČKOVÁ, Zuzana - ŠPROCHA, Branislav - FICERI, Ondrej. Pripravenosť kapacít materských škôl v obciach s marginalizovanou rómskou komunitou na uplatnenie povinného predprimárneho vzdelávania. Tematické zisťovanie. Recenzenti: Tomáš Hrústič, Boris Vaňo. 1. vyd. Bratislava : Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v.v.i., [2022]. 167 s. ISBN 978-80-89524-78-5 Typ: AAB
 • PORUBČINOVÁ, Martina - GAJNIAK, Ján Florián. Psychologické poradenstvo a pomoc študentom technických vysokých škôl na Slovensku a v medzinárodnom porovnaní. In Kontexty kultúry a turizmu, 2022, roč. 15, č. 2, s. 67-82. ISSN 1337-7760. Typ: ADFB
 • PORUBČINOVÁ, Martina. Expectations of participants in biobanking research - review study = Očakávania participantov v biobankingovom výskume - prehľadová štúdia. In International Journal of Health, New Technologies and Social Work : Medzinárodný vedecký časopis zdravotníctva, ošetrovateľstva, laboratórnych vyšetrovacích metód, pedagogiky a sociálnej práce, 2023, roč. 18, č. 1, s. 25-36. ISSN 1336-9326. (ITMS: 313010AFG5 : Systémová verejná výskumná infraštruktúra - biobanka pre nádorové a zriedkavé ochorenia) Typ: ADFB
 • STOJILOVSKA, Ana - DOKUPILOVÁ, Dušana - GOUVEIA, João Pedro - BAJOMI, Anna Zsófia - TIRADO-HERRERO, Sergio - FELDMÁR, Nóra - KYPRIANOU, Ioanna - FEENSTRA, Mariëlle. As essential as bread: fuelwood use as a cultural practice to cope with. In Energy Research & Social Science, 2023, vol. 97, article number: 102987. ISSN 2214-6296. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.erss.2023.102987 (VEGA č.2/0186/21 : Úspory energie - možnosti a riziká. Analytická činnosť pre informované formovanie politík a opatrení energetickej efektívnosti) Typ: ADCA
 • ŠPROCHA, Branislav - TIŠLIAR, Pavol. Pokračujúca transformácia rodinného a reprodukčného správania na Slovensku v časovom a priestorovom aspekte. Recenzenti: Jitka Langhamrová, Luděk Šídlo. 1 vyd. Bratislava : Prognostický ústav SAV, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v.v.i., 2022. 144 s. Dostupné na internete: http://khist.ff.ucm.sk/docs/Pokracujuca_transformacia_rodinne_reprodukcne_spravanie_Slovensko_SPROCHA_TISLIAR.pdf. ISBN 978-80-89524-77-8 (VEGA č. 2/0064/20 : Pokračujúca transformácia rodinného a reprodukčného správania na Slovensku v časovom a priestorovom aspekte) Typ: AAB
 • ŠPROCHA, Branislav. Plodnosť žien na Slovensku vo výsledkoch sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 = Women´s Fertility in Slovakia in the Results of the 2021 Population and Housing Census. In Slovenská štatistika a demografia, 2023, roč. 33, č. 1, s. 22-36. ISSN 1210-1095. Typ: ADFB
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus