Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Projekty

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.

Medzinárodné projekty

CRIS - Cooperate, reach out, integrate services

Cooperate, reach out, integrate services

ENIS - ENIS - Európska sieť o medzinárodnej mobilite študentov: Prepojenie výskumu a praxe

ENIS - European Network on International Student Mobility: Connecting Research and Practice

ESS - Európska sociálna sonda

European Social Survey

Inclusive CEE - -

Challenges Faced by Ukrainian Refugees in Secondary Cities in the CEE region: Promoting Inclusion and Social Cohesion through Inclusive Public Spaces

Local History Košice 1944 - 1945

Local History Košice 1944 - 1945

PROFEEDBACK - Platform of policy evaluation community for improved EU policies and better acknowledgement

Platform of policy evaluation community for improved EU policies and better acknowledgement

Psychologické bariéry environmentálneho správania a podpora klimatických politík na Slovensku

Psychological barriers of pro-environmental behavior and support for climate policies in Slovakia

NEXUSNET - SIEŤ PRE NEXUS VODY, ENERGIE A POTRAVÍN PRE NÍZKOHLÍKOVÉ HOSPODÁRSTVO V EURÓPE A ĎALEJ

NETWORK ON WATER-ENERGY-FOOD NEXUS FOR A LOW-CARBON ECONOMY IN EUROPE AND BEYOND

UKR - Spoločenská sonda ukrajinských migrantov a migrantiek na Slovensku

Social survey of Ukrainian migrants in Slovakia

Súčasný stav a fungovanie slovenského národnostného školstva – reflexia pedagógov, reflexia študentov a reflexia rodičov

Current state and functioning of Slovak national education - reflection of teachers, reflection of students and reflection of parents

PACES - Tvorba migračných rozhodnutí a migračných politík v čase transformačných spoločenských zmien

Making migration and migration policy decisions amidst societal transformations

Zdravotné a psychosociálne dlhodobé účinky a zvládacie zdroje u ťažkých alebo kritických prípadov ochorenia COVID-19: kvalitatívna štúdia

Health and Psychosocial Long-term Effects and Coping Resources in Severe or Critical COVID-19 Survivors: A Qualitative Study

Národné projekty

METASK - Analýza stavu slovenských vedeckých výstupov a záverečných prác v spoločenských vedách

A large-scale meta-scientific analysis of the state of Slovak studies and final theses in social sciences

BAPAN - Behaviorálne aspekty COVID-19: Mapovanie správania súvisiaceho s pandémiou a jej psychologické, sociálne a ekonomické dôsledky

Behavioural aspects of COVID-19: Mapping the COVID-related behaviours and psychological, social, and economic consequences of the pandemic

Časové a priestorové zmeny rodinných domácností na Slovensku a ich možné faktory

-

Epidémie a protiepidemické opatrenia na území Slovenska v dlhom 19. storočí

-

Hĺbková štúdia energetickej núdze (chudoby)

-

Komentár ku Knihe Pieseň piesní

Commentary on the Book of Canticles

Koncepty a naratívy dôchodku: ich implikácie v rôznych fázach procesu adaptácie na dôchodok

-

MaRoCoHazard - Marginalizované rómske koncentrácie v kontexte prírodných hrozieb a sociálnej nerovnosti

Marginalized Roma concentrations in the context of natural threats and social inequity

Nedôverčivá mentalita a nenormatívne správanie: Od vnímania sociálnej reality k porušovaniu sociálnych noriem

Distrust mindset and non-normative behaviour: From perceptions of social reality to violations of social norms

Príčiny a dôsledky nerovností na trhu práce v kontexte Corona pandémie na Slovensku

Causes and consequences of labour market inequalities in the context of the Corona pandemic in Slovakia

Priestorové diferenciácie prirodzeného pohybu obyvateľstva na Slovensku od konca 19. storočia do konca 20. rokov 20. storočia

-

Psychologické konštrukty a kontextové rámce determinujúce zámer dievčat a žien študovať odbory informačných a komunikačných technológií (IKT)

-

PSYCOVID - Psychologické súvislosti nepodložených informácií a presvedčení súvisiacich s pandémiou COVID-19.

Psychological context of unfounded information and beliefs related to the COVID-19 pandemic

RedDesInfo - Redukovanie šírenia dezinformácií a nepodložených presvedčení

Reducing the spread of disinformation, psuedoscience and bullshit

Rómovia v neskorom socializme - socializmus v pamäti Rómov

Roma in late socialism - socialism in the memory of Roma

ROZPLIETANIE NARATÍVOV O FLORENTSKOM KONCILE

UNWEAVING THE NARRATIVES RELATED TO THE COUNCIL OF FLORENCE

Skúmanie nepodložených presvedčení vo vzťahu ku kontroverzným spoločenským otázkam

Examining unfounded beliefs about controversial social issues

Slovensko 2030

Slovakia 2030

Sociálne a psychologické koreláty populistických postojov

Social and Psychological Correlates of Populist Attitudes

Stratégie, zdroje a dôsledky regulácie emócií pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti

Strategies, resources and consequences of emotion regulation in the provision of health care

SOS_CS_ROD - Súčasné obrazy socializmu v Čechách a na Slovensku - rodinná pamäť

Current Images of Socialism in the Czech Republic and Slovakia - Family Memory

Štrukturálne faktory súvisiace s konšpiračných presvedčení: ako neistota, nerovnosť a nízka inštitucionálna dôvera prispievajú k podpore konšpiračných presvedčení

Structural antecedents of conspiracy beliefs: how precarity, inequality and low institutional trust contribute to the endorsement of conspiracy beliefs

TransferNem - Transfer Nemcov z Československa po druhej svetovej vojne v dobovej propagande

Transfer of Germans from Czechoslovakia after the Second World War in period propaganda

Úspory energie - možnosti a riziká. Analytická činnosť pre informované formovanie politík a opatrení energetickej efektívnosti

Energy savings - opportunities and risks. Analyses for informed decision-making in the area of energy efficiency

Verejní zamestnanci v meniacich sa režimoch na území Slovenska, 1900 - 1950

-

Wellbeing učiteľov marginalizovaných rómskych komunít

The wellbeing of Teachers of Marginalised Roma Communities

Žena a svet práce. Zmeny vo vzdelávaní a zamestnanosti žien na Slovensku v rokoch 1918 - 1960

Woman and the world of work: Changes in the education and employment of women in Slovakia between 1918 and 1960

Celkový počet projektov: 39