Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.

Šancová 56
811 05 Bratislava
Slovenská republika

Riaditeľka

Tel: 055/625 58 56

Organizačné zložky

Šancová 56
811 05 Bratislava
Riaditeľ organizačnej zložky
Karpatská 5
040 01 Košice
Riaditeľka organizačnej zložky
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Riaditeľ organizačnej zložky
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV vzniklo dňa 1.10.2015, keď sa po predchádzajúcich dohovoroch o spolupráci zlúčili tri ústavy SAV: Prognostický ústav (Bratislava), Ústav experimentálnej psychológie (Bratislava) a Spoločenskovedný ústav (Košice).

Predmetom činnosti a hlavným poslaním CSPV SAV je uskutočňovať výskum, získavať, spracovávať a rozširovať vedecké informácie. CSPV SAV je zamerané na interdisciplinárny základný a aplikovaný výskum v týchto oblastiach:

psychológia, ekonómia, história - slovenské dejiny 20. storočia, sociológia, demografia a demogeografia.