Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka organizácie SAV

Publikácie

Ústav politických vied SAV

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • AUGUSTÍN, Michael. Fenomén Macron: Smerovanie k prezidentskej republike? = Macron phenomenon: Towards a presidential republic? In Medzinárodné vzťahy : Vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, právne a kultúrne vzťahy, 2021, roč. XIX, č. 1, s. 89-110. Typ: ADFB
  • Česko-slovenská historická ročenka 2019-2020. Editor: Vladimír Goněc ; recenzenti: Miroslav Pekník, Jan Mervart. Bratislava : Ústav politických vied SAV : Slovensko-česká/Česko-slovenská komisia historikov vo vydavateľstve VEDA, 2020. 191 s. ISBN 978-80-224-1878-2 Typ: FAI
  • Počátky normalizace v Československu (1969-1971). Eds. Vladimír Goněc, Roman Holec ; recenzenti: Miroslav Pekník, Jan Mervart. In Česko-slovenská historická ročenka 2019-2020. - Bratislava : Ústav politických vied SAV : Slovensko-česká/Česko-slovenská komisia historikov vo vydavateľstve VEDA, 2020, s. 9-147. ISBN 978-80-224-1878-2. Typ: FAI
  • Štúdie k česko-slovenským vzťahom a českým a slovenským dejinám, II. Eds. Roman Holec, Vladimír Goněc ; recenzenti: Miroslav Pekník, Jan Mervart. In Česko-slovenská historická ročenka 2019-2020. - Bratislava : Ústav politických vied SAV : Slovensko-česká/Česko-slovenská komisia historikov vo vydavateľstve VEDA, 2020, s. 149-189. ISBN 978-80-224-1878-2. Typ: FAI
  • Studia Politica Slovaca : časopis pre politické vedy, najnovšie politické dejiny a medzinárodné vzťahy. Zodpovedná redaktorka Jana Sivičeková. Bratislava : Ústav politických vied SAV. CEEOL, od 1/2016 ERIH PLUS, CEJSH, NSD (Nordic List). ISSN 1337-8163 Typ: FAI
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus