Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka organizácie SAV

Publikácie

Ústav politických vied SAV

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
 • AUGUSTÍN, Michael. Fenomén Macron: Smerovanie k prezidentskej republike? = Macron phenomenon: Towards a presidential republic? In Medzinárodné vzťahy : Vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, právne a kultúrne vzťahy, 2021, roč. XIX, č. 1, s. 89-110. Typ: ADFB
 • AUGUSTÍN, Michael. Tradičné politické strany vo Francúzsku zostávajú v hre. In Pravda, 30.06.2021. ISSN 1335-4051. Dostupné na internete: https://nazory.pravda.sk/analyzy-a-postrehy/clanok/592996-tradicne-politicke-strany-vo-francuzsku-zostavaju-v-hre/ Typ: GII
 • DALBERG, Dirk Mathias. Pragmatizmus a pluralizmus namiesto utópií. Milan Šimečka o politicko-kultúrných základoch demokracie. In Česko-slovenská historická ročenka 2019-2020. - Bratislava : Ústav politických vied SAV : Slovensko-česká/Česko-slovenská komisia historikov vo vydavateľstve VEDA, 2020, s. 93-113. ISBN 978-80-224-1878-2. (VEGA 2/0046/19 : Obraz iného v slovenskej politike po roku 1989) Typ: AEDA
 • DINUŠ, Peter. Komunistická strana Slovenska po štátnom prevrate 1989. In 1989 - 2019: 30 rokov zmien. Kam kráčaš demokracia. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2021, s. 123-135. ISBN 978-80-8152-990-0. Typ: AEDA
 • GONĚC, Vladimír. Kontinuita a diskontinuita: 1989 před a potom. Několik poznámek pro porovnání sebeklamů a skutečnosti. In 1989 - 2019: 30 rokov zmien. Kam kráčaš demokracia. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2021, s. 27-47. ISBN 978-80-8152-990-0. Typ: AEDA
 • GONĚC, Vladimír. Několik poznámek k tématům kolem ˝normalizace˝. In Česko-slovenská historická ročenka 2019-2020. - Bratislava : Ústav politických vied SAV : Slovensko-česká/Česko-slovenská komisia historikov vo vydavateľstve VEDA, 2020, s. 71-92. ISBN 978-80-224-1878-2. Typ: AEDA
 • Česko-slovenská historická ročenka 2019-2020. Editor: Vladimír Goněc ; recenzenti: Miroslav Pekník, Jan Mervart. Bratislava : Ústav politických vied SAV : Slovensko-česká/Česko-slovenská komisia historikov vo vydavateľstve VEDA, 2020. 191 s. ISBN 978-80-224-1878-2 Typ: FAI
 • Počátky normalizace v Československu (1969-1971). Eds. Vladimír Goněc, Roman Holec ; recenzenti: Miroslav Pekník, Jan Mervart. In Česko-slovenská historická ročenka 2019-2020. - Bratislava : Ústav politických vied SAV : Slovensko-česká/Česko-slovenská komisia historikov vo vydavateľstve VEDA, 2020, s. 9-147. ISBN 978-80-224-1878-2. Typ: FAI
 • GRIGELOVÁ, Petra. Vznik zahraničnej služby SR. In 1989 - 2019: Dekády zmien. Kam kráčaš demokracia. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2021, s. 185-200. ISBN 978-80-8152-991-7. Typ: AEDA
 • Štúdie k česko-slovenským vzťahom a českým a slovenským dejinám, II. Eds. Roman Holec, Vladimír Goněc ; recenzenti: Miroslav Pekník, Jan Mervart. In Česko-slovenská historická ročenka 2019-2020. - Bratislava : Ústav politických vied SAV : Slovensko-česká/Česko-slovenská komisia historikov vo vydavateľstve VEDA, 2020, s. 149-189. ISBN 978-80-224-1878-2. Typ: FAI
 • HRONEC, Ondrej. Sto rokov fašizmu: Kam dospela diskusia o fašizme sto rokov od jeho vzniku. In 1989 - 2019: Dekády zmien. Kam kráčaš demokracia. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2021, s. 307-318. ISBN 978-80-8152-991-7. Typ: AEDA
 • KMEŤ, Norbert. Politici a antifašizmus. In MIČEV, Stanislav et al. Oslobodenie Slovenska a koniec druhej svetovej vojny. - Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania, 2020, s. 14-33. ISBN 978-80-89514-94-6. (VEGA č. 1/0185/20 : Mýtus a kult Slovenského štátu v historicko-spoločenskom diskurze po roku 1945 (zrod, vývojové tendencie a odrazy v politickej kultúre)) Typ: AEDA
 • KMEŤ, Norbert. Odbojári - členovia Slovenskej národnej rady - a ich snaha o očistu povojnového verejného života. In Slovensko v roku 1945 : oslobodenie Slovenska 1944-1945. - Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici, 2020, s. 458-472. ISBN 978-80-89514-91-5. (VEGA č. 2/0014/12 : Politická história a politici - vyrovnávanie sa s minulosťou) Typ: AEDA
 • KMEŤ, Norbert. Stranícke previerky nielen komunistov. In Česko-slovenská historická ročenka 2019-2020. - Bratislava : Ústav politických vied SAV : Slovensko-česká/Česko-slovenská komisia historikov vo vydavateľstve VEDA, 2020, s. 33-51. ISBN 978-80-224-1878-2. (VEGA 2/0046/19 : Obraz iného v slovenskej politike po roku 1989) Typ: AEDA
 • LYSÝ, Jozef. Zamlčané premisy a tajomstvo čínskej izby. In 1989 - 2019: 30 rokov zmien. Kam kráčaš demokracia. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2021, s. 49-59. ISBN 978-80-8152-990-0. Typ: AEDA
 • Studia Politica Slovaca : časopis pre politické vedy, najnovšie politické dejiny a medzinárodné vzťahy. Zodpovedná redaktorka Jana Sivičeková. Bratislava : Ústav politických vied SAV. CEEOL, od 1/2016 ERIH PLUS, CEJSH, NSD (Nordic List). ISSN 1337-8163 Typ: FAI
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus