Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka organizácie SAV

Projekty

Ústav politických vied SAV

Medzinárodné projekty

DIECE - Dezintegrácia a integrácia v strednej a východnej Európe.

Disitegration and Integration in East-Central Europe

Doba trvania: 1. 1. 2012 - 31. 12. 2022
Program: EAC (Education and Culture)
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Goněc Vladimír DrSc.
Anotácia:Idey, projekty a realizácia európskej integrácie v stredoeurópskom priestore.

Dobré a zlé susedstvá

Good and bad neighbourhoods

Doba trvania: 1. 7. 2014 - 31. 12. 2022
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Goněc Vladimír DrSc.
Anotácia:Konfrontácia výskumov historických, politologických a sociologických na tému formovania vzájomných vzťahov medzi spoločnosťami, ktoré žijú vedľa seba.

EU3D Differentiation, Dominance and Democracy

EU3D Differentiation, Dominance and Democracy

Doba trvania: 1. 2. 2019 - 31. 1. 2023
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Navrátil Matej PhD.
Anotácia:EU3D is an EU-funded international research project coordinated by Prof. John Erik Fossum at ARENA. It brings together eight universities and two think tanks based in ten European countries. The starting point for EU3D is an increasingly differentiated European political order. There is more uncertainty about the EU's future development, not only because of Britain's decision to leave the Union, but also surrounding the EU’s ability to undergo necessary reforms after the financial crisis and other recent crises. It is widely recognised that the EU that emerged from the crises is more differentiated, but it is not clear if differentiation is part of the problem or part of the solution. All political systems are differentiated, but the EU is distinct in the way it is structured, and in the way in which the process of integration is structured and conducted. EU3D’s main objective is to develop a theory of differentiation that specifies the conditions under which differentiation is politically acceptable, institutionally sustainable and democratically legitimate, and the conditions under which it is not, for example when conditions of dominance prevail. EU3D does that through comprehensive analyses of the multilevel EU’s institutional and constitutional make-up across a range of policy areas. The project aims to provide research-based recommendations pertaining to the political reforms that the EU can and should opt for.
Web stránka projektu:https://www.eu3d.uio.no/

Slovensko a slovenská komunita vo Vojvodine: vnútroetnické vzťahy a hranice

Slovakia and the Slovak Community of Vojvodina: Intraethnic Relations and Boundaries

Doba trvania: 1. 1. 2021 - 31. 12. 2022
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Marušiak Juraj PhD.
Anotácia:Projekt sa zaoberá vzťahmi medzi Slovenskou republikou a príslušníkmi komunity Slovákov v Srbsku. Dôsledky postkomunistickej transformácie po roku 1989, ako aj aktuálne migrácie na Slovensko, ovplyvňujú identifikačné procesy príslušníkov tejto komunity na viacerých úrovniach – popri etnicite aj ich percepciu regiónu, lokality a domoviny. Prispievajú k zmene charakteru tejto komunity z primárne teritoriálnej na transnacionálnu, žijúcu simultánne vo viacerých štátoch. Riešiteľský tím skúma fenomén transnacionálnej komunity vo viacerých aspektoch. Ide o dôsledky migrácií na život vojvodinských Slovákov, zmeny v kultúrnych praktikách vyvolaných zvýšenými interakciami príslušníkov komunity so Slovenskom, úlohy nových médií a sociálnych sietí v migračnej situácii príslušníkov skúmanej komunity a historickú dimenziu transnacionalizačných procesov. Interdisciplinárne zloženie tímu umožňuje multiperspektívny pohľad na manifestácie toho istého fenoménu v oboch štátoch.

Národné projekty

Cesta Slovenska k samostatnému štátu (1989-1993)

-

Doba trvania: 1. 11. 2018 - 31. 12. 2023
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Pekník Miroslav CSc.
Anotácia:Politické idey a línie. Aktivity politických subjektov: ústavné orgány Slovenska, politické strany a hnutia. Medzinárodné súvislosti.

Dr. Ivan Markovič a jeho generácia v slovenskej politike

Dr. Ivan Markovič and his generation in Slovak politics

Doba trvania: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2021
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Goněc Vladimír DrSc.
Anotácia:Na základe výskumu politickej, publicistickej a osvetovej činnosti Ivana Markoviča menovite a paralelne jeho generácie prispieť k rozšíreniu a prehĺbeniu vedeckého poznania slovenskej politiky 19. a 20. storočia – dejín slovenského politického myslenia a osobností slovenskej politiky. V tom aj špeciálne k fenoménu Slováci v československých légiách.

Mýtus a kult Slovenského štátu v historicko-spoločenskom diskurze po roku 1945 (zrod, vývojové tendencie a odrazy v politickej kultúre)

Myth and cult of the Slovak State in historical and social discourse after 1945 (birth, development trends and reflections in political culture)

Doba trvania: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2022
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kmeť Norbert CSc.
Anotácia:Cieľom projektu je identifikovať anatómiu mýtického naratívu a kultu Slovenského štátu z rokov 1939 - 1945, ktoré dodnes podstatným spôsobom ovplyvňujú historické vedomie slovenskej spoločnosti. Ide vôbec o prvý pokus, analyzujúci proces ich konštruovania, vývojových tendencií a metamorfóz v domácom i exilovom prostredí po roku 1945. Riešiteľský kolektív zacieli svoju bádateľskú pozornosť na tie reálie Slovenského štátu, ktoré sú v historickom i spoločenskom diskurze predmetom pretrvávajúcich polemík (budovanie kultu osobností Slovenského štátu, ľudáckeho dejinného príbehu vzniku a koreňov štátu, fundačných pilierov jeho legitimity, ako aj sociálnych, ekonomických a ideologických mýtov). Pridanou hodnotou projektu je, že okrem komparatívnej reflexie témy v nadnárodnom rámci premosťuje minulosť so súčasnosťou a analyzuje, akú rolu zohral mýtus a kult Slovenského štátu v historicko-spoločenskom diskurze a politickej kultúre po roku 1989.

Obraz „Iného“ v slovenskej politike po roku 1989

The Image of the

Doba trvania: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2022
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Marušiak Juraj PhD.
Anotácia:Cieľom projektu je analýza politického diskurzu na Slovensku prostredníctvom využitia teórie symbolickej moci (P. Bourdieu) a teórie sociálnej dominancie (Sidanius – Pratto). Proces vytvárania iného prostredníctvom externého konštruovania identity jednotlivých aktérov, tzv. kategorizácie, je chápaný za jeden z kľúčových aspektov formovania a reprodukcie hierarchických vzťahov vo vnútornej a zahraničnej politike SR. Cieľom projektu je identifikovať, do akej miery je vytváranie „Iného“ významné v politických interakciách. Zameriava sa na proces formovania vzťahov symbolickej moci a na nástroje, ktoré sú v jeho rámci uplatňované. Zámerom projektu je identifikovať, ako kategorizácia jednotlivých skupín ovplyvňuje ich postavenie vo verejnom živote. Riešiteľský tím sa zameriava v prvom rade na otázku, do akej miery je vytváranie „iného“ významné v politických interakciách a do akej miery ovplyvňuje vzťahy symbolickej moci? Výskum bude realizovaný v rovine vnútornej a zahraničnej politiky SR.

Osobnosti slovenskej politiky a extrémizmus

Leading figures of Slovak politics and extremism.

Doba trvania: 1. 9. 2017 - 31. 12. 2021
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Pekník Miroslav CSc.

POSOHU - Postavenie sociálnych a humanitných vied v spoločnosti: ich možnosti a limity

The place of social sciences and humanities in society: their limitations and possibilities

Doba trvania: 1. 7. 2019 - 30. 6. 2023
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kmeť Norbert CSc.
Anotácia:Cieľom projektu je demonštrovať prínos a relevantnosť vybraných sociálnych (sociológia, ekonómia) a humanitných vied (filozofia, historiografia, literárna veda) a analyzovať ich miesto v kultúre a diagnostike stavu spoločnosti. So zreteľom na tento integrujúci cieľ sú sformulované štyri hlavné hypotézy, ktoré sa testujú v jednotlivých participujúcich disciplínach. Projekt chce objasniť vzťah, interakciu, komunikáciu týchto disciplín so spoločnosťou a explicitne pomenovať možnosti a limity sociálnych a humanitných vied pri tematizovaní súčasných socio-kultúrnych výziev

ENERGIES - Priority krajín strednej a východnej Európy v kontexte Energetickej únie

Priorities of the Central and Eastern European Countries in the Context of the Energy Union

Doba trvania: 1. 7. 2017 - 30. 6. 2021
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Marušiak Juraj PhD.
Anotácia:Projekt ENERGIES (Energetické priority) skúma postoje krajín strednej a východnej Európy voči Energetickej únii, ktorou má Európska komisia záujem zjednotiť v súčasnosti fragmentovanú politiku EÚ v oblasti energetiky. Členské krajiny sú kľúčové pri ďalšom vývoji energetickej politiky na úrovni EÚ, keďže rozhodujú o podpore jednotlivých krokov predstavených v návrhu Energetickej únie. Hlavná výskumná otázka projektu ENERGIES sa preto pýta, aké sú determinanty podpory Energetickej únie zo strany členských krajín EÚ. Výskumný projekt má tri hlavné ciele: a) analyzuje vývoj integrácie v oblasti energetickej politiky na úrovni EÚ v súvislosti s návrhom Energetickej únie; b) skúma postoje krajín strednej a východnej Európy v tejto oblasti a c) snaží sa zistiť zdroje postojov (podpory alebo odmietania) týchto krajín voči Energetickej únii. Výskumný projekt pritom skúma témy spojené s Energetickou úniou, ktoré sú kľúčové pre krajiny strednej a východnej Európy. Za účelom dosiahnutia cieľov projektu bude uskutočnený primárny výskum v podobe rozhovorov na úrovni členských štátov, ako aj na stálych zastupiteľstvách členských krajín v Bruseli a so zástupcami inštitúcií Európskej únie (najmä Európska komisia, ale aj Rada EÚ a Európsky parlament). Projekt sa bude zameriavať na publikovanie výstupov predovšetkým v karentovaných časopisoch s čo najvyšším impakt faktorom, ale prinesie aj odporúčania pre rozhodovateľov. Projekt ENERGIES umožní vybudovať penzum znalostí v oblasti energetickej politiky v EÚ a jej členských štátov, ktoré bude môcť byť využité v najbližšom období, kedy sa očakávajú veľké zmeny nielen v oblasti dodávok energetických surovín do Európy (ukončenie prepravy cez Ukrajinu plynovodom Bratstvo, vybudovanie Severného prúdu 2, resp. Tureckého prúdu a pod.) ale aj v súvislosti s ďalším rozvojom obnoviteľných zdrojov energie a nástupom tzv. smart gridu.

Tendencie vývoja súčasného kapitalizmu – protirečenia a konflikty

Developmental trends in contemporary capitalism - contradictions and conflicts

Doba trvania: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Dinuš Peter PhD.
Anotácia:Súčasný systém usporiadania spoločnosti sa spravidla, nielen marxistickými a inými kritickými autormi, definuje ako kapitalistický, čo podmieňuje aj prístup k chápaniu problémov jeho fungovania a vývoja a spôsobom ich riešenia. Vychádzajúc zo skutočnosti jeho existencie, bude cieľom projektu postihnúť protirečivú povahu tohto systému. Historický materializmus i ďalšie novšie sociálno-kritické teórie uplatňujú pri skúmaní protirečení kapitalizmu aj hľadisko ich triednej podmienenosti, ktoré sa vyvíja v spojení so zmenami ekonomického, politického i kultúrneho života spoločnosti. Na tomto základe sa uskutoční analýza prehlbujúcich sa sociálno-ekonomických a politických protirečení globálneho kapitalizmu s výraznou neoliberálnou orientáciou ako aj narastania konfliktnosti v týchto oblastiach spoločenského života, ktorá je súčasťou komplexného skúmania stavu a tendencií vývoja súčasného sveta.

Celkový počet projektov: 12