Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Projekty

Ústav politických vied SAV, v. v. i.

Národné projekty

KONHOSLOV - „Nie je to pravda, ale mohla by byť“: Konšpiračné teórie a hoaxy v modernom vývoji Slovenska v európskom kontexte

„This is not true, but it could be“: Conspiracy theories and hoaxes in the modern development of Slovakia in the European context

DAV a davisti. Politické myslenie davistov v medzivojnovom období

DAV and davisti. Political thought of the davisti group in the interwar period

Podoby a mechanizmy diferenciácie a rekonfigurácie verejného a politického života. Kolektívne akcie a politické postoje.

Forms and mechanisms of differentiation and reconfiguration of public and political life. Collective actions and political attitudes.

REPRO-150 - Reprodukcie náboženských a svetonázorových štruktúr na Slovensku. Stopäťdesiat rokov zmien

Reproductions of Religious and Worldviews Structures in Slovakia. A Hundred and Fifty Years of Change

SKEUDIFGOVRE - Slovensko v európskom diferencovanom zriadení

Slovakia in European Differentiated Governance Regime

Sociálne zmeny a konflikty vo vybraných súvislostiach vývoja súčasného kapitalizmu

Social changes and conflicts in selected contexts of the development of contemporary capitalism

GreenREC - Zelená obnova EÚ v období po Covid-19

EU Green Recovery in the post-Covid-19 Period

Celkový počet projektov: 7