Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Projekty

Ústav politických vied SAV, v. v. i.

Medzinárodné projekty

EU3D Differentiation, Dominance and Democracy

EU3D Differentiation, Dominance and Democracy

Slovensko a slovenská komunita vo Vojvodine: vnútroetnické vzťahy a hranice

Slovakia and the Slovak Community of Vojvodina: Intraethnic Relations and Boundaries

Národné projekty

KONHOSLOV - „Nie je to pravda, ale mohla by byť“: Konšpiračné teórie a hoaxy v modernom vývoji Slovenska v európskom kontexte

„This is not true, but it could be“: Conspiracy theories and hoaxes in the modern development of Slovakia in the European context

Cesta Slovenska k samostatnému štátu (1989-1993)

-

Mýtus a kult Slovenského štátu v historicko-spoločenskom diskurze po roku 1945 (zrod, vývojové tendencie a odrazy v politickej kultúre)

Myth and cult of the Slovak State in historical and social discourse after 1945 (birth, development trends and reflections in political culture)

Obraz „Iného“ v slovenskej politike po roku 1989

The Image of the "Other" in post-1989 Slovak politics

POSOHU - Postavenie sociálnych a humanitných vied v spoločnosti: ich možnosti a limity

The place of social sciences and humanities in society: their limitations and possibilities

SKEUDIFGOVRE - Slovensko v európskom diferencovanom zriadení

Slovakia in European Differentiated Governance Regime

Tendencie vývoja súčasného kapitalizmu – protirečenia a konflikty

Developmental trends in contemporary capitalism - contradictions and conflicts

GreenREC - Zelená obnova EÚ v období po Covid-19

EU Green Recovery in the post-Covid-19 Period

Celkový počet projektov: 10