Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Ústav politických vied SAV

Dúbravska cesta 9
841 04 Bratislava
Slovenská republika

Riaditeľ

Tel: 02/54789725
Fax: 02/54789726

Sekretariát

Tel: 02/54789724
Fax: 02/54789726
Ústav politických vied Slovenskej akadémie vied vznikol na základe uznesenia Predsedníctva Slovenskej akadémie vied č. 14 s účinnosťou od 1.2.1990 ako Politologický kabinet Slovenskej akadémie vied. Na základe uznesenia Predsedníctva Slovenskej akadémie vied č. 208 s účinnosťou od 1.3.2002 bol premenovaný na Ústav politických vied Slovenskej akadémie vied.
Podľa zakladacej listiny zo dňa 28.3.2018 a § 21a ods. 1 zákona č. 133/2002 Z. z. o Slovenskej akadémii vied, sa právna forma Ústavu politických vied Slovenskej akadémie vied dňom 1.7.2018 zmenila zo štátnej rozpočtovej organizácie na verejnú výskumnú inštitúciu (v.v.i.). Na základe novelizácie zákona o SAV (č. 270/2018 Z. z.), sa Ústav politických vied SAV, v.v.i. dňom 26.9.2018 znovu stal štátnou organizáciou s rozpočtovou formou hospodárenia, ktorú mal pred 1.7.2018.
Poslaním Ústavu politických vied SAV je základný výskum politických vzťahov a procesov v ich vnútropolitických a zahraničnopolitických súvislostiach. Ťažiskom je riešenie úloh vo výskume medzinárodných vzťahov a politických systémov, v dejinách politického myslenia, výskumných metódach politických vied a vo výskume najnovších politických dejín.
Práca kolektívu interných a externých riešiteľov v súčinnosti s domácimi i zahraničnými pracoviskami sa zameriava na interdisciplinárny a multidisciplinárny výskum politických aktivít, ich vybraných aspektov, najmä sociálnych, národnostných, politicko-psychologických a historických a takto sú zamerané aj syntetizujúce výstupy.