Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Ústav politických vied SAV, v. v. i.

Dúbravska cesta 9
841 04 Bratislava
Slovenská republika

Samostatný vedecký pracovník, riaditeľ

Tel: 02/ 5478 9726
Fax: 02/54789726

Sekretariát

Tel: 02/54789724
Fax: 02/54789726
Ústav politických vied Slovenskej akadémie vied, v. v. i., vznikol na základe uznesenia Predsedníctva Slovenskej akadémie vied č. 14 s účinnosťou od 1.2.1990 ako Politologický kabinet Slovenskej akadémie vied. Na základe uznesenia Predsedníctva Slovenskej akadémie vied č. 208 s účinnosťou od 1.3.2002 bol premenovaný na Ústav politických vied Slovenskej akadémie vied.
Podľa zakladacej listiny zo dňa 28.3.2018 a § 21a ods. 1 zákona č. 133/2002 Z. z. o Slovenskej akadémii vied, sa právna forma Ústavu politických vied Slovenskej akadémie vied dňom 1.7.2018 zmenila zo štátnej rozpočtovej organizácie na verejnú výskumnú inštitúciu (v.v.i.). Na základe novelizácie zákona o SAV (č. 270/2018 Z. z.), sa Ústav politických vied SAV, v. v. i. dňom 26.9.2018 znovu stal štátnou organizáciou s rozpočtovou formou hospodárenia, ktorú mal pred 1.7.2018. Od 1. januára 2022 sa Ústav politických vied SAV na základe zákona č. 243/2017 Z.z. o verejnej výskumnej inštitúcii zmenil zo štátnej rozpočtovej organizácii na verejnú výskumnú inštitúciu.
Poslaním Ústavu politických vied SAV, v.v.i. je základný výskum politických vzťahov a procesov v ich vnútropolitických a zahraničnopolitických súvislostiach. Ťažiskom je riešenie úloh vo výskume medzinárodných vzťahov a politických systémov, v dejinách politického myslenia, výskumných metódach politických vied a vo výskume najnovších politických dejín.
Práca kolektívu interných a externých riešiteľov v súčinnosti s domácimi i zahraničnými pracoviskami sa zameriava na interdisciplinárny a multidisciplinárny výskum politických aktivít, ich vybraných aspektov, najmä sociálnych, národnostných, politicko-psychologických a historických a takto sú zamerané aj syntetizujúce výstupy.