Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka organizácie SAV

Projekty

Astronomický ústav SAV

Medzinárodné projekty

Dynamika a magnetické vlastnosti oblúkovitých filamentárnych štruktúr

The dynamic and magnetic environment of arch filament systems

Doba trvania: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2021
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Gömöry Peter PhD.
Anotácia:Projekt je zameraný na výskum dynamických a magnetických vlastností slnečných oblúkových filamentárnych systémov (OFS). OFS je systém relatívne chladných oblúkov pozorovaných v chromosfére Slnka. Tieto oblúky pravdepodobne sledujú siločiary magnetického poľa. OFS sa objavujú v oblastiach vynárajúceho sa magnetického toku, kde dochádza k vzájomnej interakcii opačných polarít magnetického poľa. V projekte zapojíme do spoločných pozorovacích kampaní nemecké slnečné ďalekohľady s veľkým rozlíšením, menovite Vákuový vežový ďalekohľad (VTT) a GREGOR na ostrove Tenerife (Španielsko), a nový Slnečný chromosférický detektor (SCD) inštalovaný na ďalekohľade na Lomnickom štíte vo Vysokých Tatrách na Slovensku. Cieľom tohto projektu je pozorovať OFS súčasne v rôznych atmosférických vrstvách a odvodiť štruktúru pohybov plazmy a magnetického poľa v rôznych atmosférických hladinách. Tento cieľ môže byť úspešné dosiahnutý zapojením viacerých ďalekohľadov a prístrojov. SCD spolu s nemeckými ďalekohľadmi predstavujú veľký potenciál pre lepšie pochopenie formovania, vývoja a zániku OFS. Štúdium oblúkových systémov v atmosfére je hlavnou témou fyziky Slnka s priamymi dôsledkami pre modelovanie štruktúr slnečnej chromosféry, erupcií a samotného slnečného dynama.

ECAPS - Európsky projekt spolupráce astronómov: Španielsko-Česko-Slovensko

European Collaborating Astronomer ProjectS: Espana-Czechia-Slovakia

Doba trvania: 1. 9. 2020 - 31. 8. 2023
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Jakubík Marián PhD.
Anotácia:Cieľom projektu je hľadanie, podnecovanie a následné vzdelávanie nových lídrov výskumu v oblasti astronómie a astrofyziky prostredníctvom medzinárodnej mobility. V rámci projektu budeme vzdelávať mladých začínajúcich vedcov v oblastiach, v ktorých je už naplno rozvinutý výskum na jednotlivých partnerských inštitúciách. Okrem toho budeme svoje know-how rozširovať externému publiku formou naživo vysielaných vedeckých seminárov, publikovaním vedeckých článkov o najaktuálnejších astronomických témach a organizovaním medzinárodných letných škôl. Do projektu zahrnieme aj vzdelávací komponent zahrnutím projektových prác žiakov na vybrané astronomické témy, ktoré podporujú pozitívny obraz prírodných vied a posilňujú väzby medzi vedeckými pracovníkmi a školami. Ďalšou časťou nášho projektu bude séria verejných prednášok zameraných na široké publikum, ktoré poskytnú hodnotné spojenie medzi výskumníkmi a širokou verejnosťou.
Web stránka projektu:http://erasmus.asu.cas.cz

Fotometrický a spektroskopický výskum kandidátov na exoplanéty

Photometric and spectroscopic study of exoplanetary candidates

Doba trvania: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2021
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Hambálek Ľubomír PhD.
Anotácia:Projekt sa zaoberá detekciou a následnou charakteristikou exoplanetárnych kandidátov nájdených misiami Kepler, K2 a TESS, z projektov Dwarf a YETI. Na potvrdenie objavu exoplanéty je potrebné dlhodobé fotometrické a spektroskopické monitorovanie danej sústavy. Analýza zahŕňa meranie zmien radiálnych rýchlostí (potvrdenie kandidátov) a následnú charakteristiku sústavy (dráhové elementy, minimálna hmotnosť exoplanéty) pomocou viacfarebnej fotometrie (parametre hviezdy a exoplanéty).

Fyzikálne vlastnosti maloškálových výtryskov v slnečnej chromosfére

Physical Properties of Solar Chromospheric Small-Scale Jets

Doba trvania: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2022
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Koza Július PhD.
Anotácia:Slnečná chromosféra je dynamickým rozhraním medzi chladnou fotosférou a horúcou korónou. Pozorovania s vysokým rozlíšením ukazujú, že chromosféra je posiata výtryskom podobnými štruktúrami. Tieto môžu prispievať k ohrevu chromosféry a môžu dodávať požadovaný ohrev a hmotu do koróny. Cieľom projektu je preskúmať mechanizmy chromosférického a koronálneho ohrevu jemne štruktúrovanými výtryskami a tvorbu plazmových prúdov. K úspešnému naplneniu tohto cieľa použijeme kombináciu pozorovaní s vysokým rozlíšením získaných prístrojmi CRISP/SST a IRIS s tzv. „cloud“ modelom výtryskov a ich dvojfluidných numerických simulácií vykonaných pomocou kódu JOANNA.

SOLARNET - Integrácia slnečnej fyziky s vysokým rozlíšením

Integrating High Resolution Solar Physics

Doba trvania: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2022
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Gömöry Peter PhD.
Anotácia:Projekt je zameraný na integráciu hlavných európskych infraštruktúr používaných v oblasti výskumu Slnka s vysokým priestorovým a spektrálnym rozlíšením. V rámci projektu sa bude: i) realizovať medzinárodný prístup k veľkým slnečným teleskopom; (ii) rozvíjať integrácia malých komunít zameraných na výskum Slnka a podporovať ďalšia Európska spolupráca; iii) rozširovať znalosť v oblasti získavania a spracovania slnečných meraní; iv) zvyšovať pridanú hodnotu meraní získaných s vysokým rozlíšením poskytnutím dát už v predspracovanom stave, ktoré sú pripravené priamo na vedecké účely; v) podporovať simultánne používanie vesmírnych a pozemských meraní poskytovaním jednotného prístupu k príslušným archívom dát; vi) podporovať zosilnenie spolupráce medzi pozorovateľskými a teoretickými výskumnými komunitami organizovaním stretnutí a pomocou najmodernejších metodológií; vii) uskutočňovať výcvik novej generácie vedcov prostredníctvom študentských škôl, programov mobility a grantových programov na podporu ich účasti na konferen-ciách; viii) uskutočňovať vývoj inovačných prístrojových vybavení určených na kompenzáciu vplyvov atmosférických turbulencií na pozorovania Slnka; ix) vyvíjať metodika simultánneho používania synoptických pozorovaní Slnka a pozorovaní Slnka získaných s vysokým rozlíšením; x) realizovať poskytovanie najnovších informácií pre verejnosť. Projekt SOLARNET zahŕňa všetky relevantné európske výskumné inštitúcie, infraštruktúry a archívy dát zamerané na výskum Slnka. Výsledky získané v rámci tohto projektu budú mať zásadný význam pri definovaní využívania budúceho 4-metrového Európskeho slnečného ďalekohľadu (EST).

Magnetoakustické vlny a dynamika vybraných magnetických/plazmových štruktúr pozorovaných v slnečných aktívnych oblastiach

Magnetoacoustic waves and dynamics of selected magnetic/plasma structures observed in solar active regions

Doba trvania: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2021
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Rybák Ján CSc.
Anotácia:Projekt je zameraný na štúdium charakteristických fyzikálnych parametrov a vzájomných väzieb medzi vybranými magnetickými (plazmovými) štruktúrami ktoré se vyskytujú v aktívnych oblastiach slnečnej atmosféry. Fyzikálne parametre 'spúšťačov' vzniku explozívnych udalostí, penumbrálna aktivita, oblasti turbulentnej plazmy, vzťahy medzi pozorovanými štrúkturami a chromosférickým/koronálnym ohrevom, generovanie vzplanutí so súvisiacimi vysoko-energetickými výronmi hmoty budú skúmané vrátane impulzívne generovaných magnetoakustických vĺn a ich vlnovodov. K tomuto štúdiu budú použité dáta pozorované vo viacerých vlnových dĺžkach s vysokým priestorovým a časovým rozlíšením z pozemských (napr. Ondřejovské rádiospektrografy, GREGOR) i kozmických (napr. SDO/AIA/HMI, IRIS, STEREO/SECHHI) prístrojov. Výsledky projektu budú publikované v medzinárodných recenzovaných časopisoch a prezentované na medzinárodných konferenciách.

Modelovanie prenosu žiarenia v jemnej štruktúre slnečných protuberancií s využitím simultánnej spektroskopie UV čiar vodíka a horčíka získanej kozmickými spektrografmi SUMER a IRIS

Modelling of solar prominence fine structures using simultaneous SUMER and IRIS UV spectroscopy of hydrogen and magnesium lines

Doba trvania: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2021
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Schwartz Pavol PhD.
Anotácia:Slnečné protuberancie sú oblakom podobné štruktúry formované relatívne chladnou a hustou plazmou vyskytujúce sa v horúcej a riedkej vrchnej atmosfére Slnka − koróne. Sú stabilné počas dlhších časových úsekov (dni), ale môžu sa rýchlo destabilizovať, čo často vedie k výronom koronálnej hmoty do medziplanetárneho priestoru. Keď vyvrhnutá hmota tvorená vysokoenergetickými iónmi zasiahne Zem, môže spôsobiť vážne poškodenia družíc, výpadky telekomunikačných a elektrických sietí. Preto lepšie poznanie fyzikálnych procesov prebiehajúcich v protuberanciách, chemického zloženia ich plazmy a štruktúry ich magnetického poľa sú jedny z hlavných tém súčasného výskumu Slnka. Cieľom tohto projektu je pokračovať vo vývoji modelovania jemnej štruktúry slnečných protuberancií pomocou dvojdimenzionálneho prenosu žiarenia rozšírením jeho súčasných vodíkových modelov o ionizované magnézium, čo nám umožní po prvý raz v histórii analyzovať ich spektrálne pozorovania v UV spektrálnych čiarach vodíka a ionizovaného magnézia získané simultánne na družicových spektrografoch SoHO/SUMER a IRIS.

PRE-EST - Prípravná fáza pre Európsky slnečný ďalekohľad.

Preparatory Phase for the European Solar Telescope.

Doba trvania: 1. 4. 2017 - 31. 12. 2021
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Gömöry Peter PhD.
Anotácia:Plánovaný Európsky slnečný ďalekohľad (EST – European Solar Telescope) bude patriť k revolučným vedeckým prístrojom, ktorý bude zohrávať hlavnú úlohu pri poskytovaní odpovedí na kľúčové otázky týkajúce sa modernej fyziky Slnka. Tento 4-metrový ďalekohľad, ktorý by mal byť umiestnený na Kanárskych ostrovoch, poskytne komunite slnečných fyzikov najpokročilejšie pozorovacie vybavenie nevyhnutné na zlepšenie chápania jednotlivých procesov ovládajúcich magnetickú aktivitu Slnka. Hlavným cieľom projektu je vytvorenie detailného plánu výstavby a implementácie ďalekohľadu EST do bežnej prevádzky, ktorý by mohol byť predstavený medzinárodnému konzorciu slnečných fyzikov ako aj národným grantovým agentúram za účelom získania financií potrebných na realizáciu výstavby tohto prístroja. Jednotlivé čiastkové ciele projektu počas navrhovanej prípravnej fázy sú: 1) preskúmať možné právne rámce a súvisiace systémy riadenia, ktoré môžu byť použité grantovými agentúrami za účelom vytvorenia, výstavby a prevádzky ďalekohľadu EST ako novej výskumnej infraštruktúry spoločne so zavedením dočasnej organizačnej štruktúry potrebnej pre budúce fázy projektu; 2) preskúmať existujúce systémy financovania a možné finančné zdroje potrebné pre výstavbu a prevádzkovanie ďalekohľadu EST, vrátane návrhu finančných modelov, ktoré by umožnili kombináciu priamych finančných a nepeňažných príspevkov využiteľných na výstavbu a prevádzku ďalekohľadu EST; 3) porovnať kvalitu observačných podmienok na dvoch miestach (oba sú súčasťou astronomických observatórií na Kanárskych ostrovoch) , ktoré boli predbežne vybrané pre umiestnenie ďalekohľadu EST a pripraviť konečné dohody o vybranej lokalite; 4) snaha o získanie súhlasu finančných/grantových agentúr a politikov na národných úrovniach s dohodou o dlhodobom záväzku, ktorý by zaručoval financovanie fázy výstavby a následnej prevádzky teleskopu; 5) zapojiť organizácie z priemyslu do procesu navrhovania kľúčových prvkov ďalekohľadu EST za účelom získania konečnej definície a validácie týchto komponent ďalekohľadu nevyhnutnej pre ich finálnu výrobu; 6) posilniť a zintenzívniť popularizačné činnosti a strategické väzby s národnými agentúrami a užívateľskými komunitami ďalekohľadu EST.
Web stránka projektu:http://www.est-east.eu/est/index.php/pre-phase

Vývoj horúcich podtrpaslíkov

Evolution pathways for blue horizontal branch stars

Doba trvania: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2021
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kundra Emil PhD.
Anotácia:V projekte študujeme fyzikálne procesy prebiehajúce počas interakcií v dvojhviezdnych sústavách. Objektom sú dve nasledujúce vývojove skupiny hviezd, červení obri a hviezdy horizontálnej vetvy HR diagramu. Cieľom je príprava modelu-kódu schopného predikovať vývoj červených obrov a porovnanie s pozorovaniami.

Národné projekty

Dynamika prúdov meteoroidov vybraných komét a ďalších malých telies v Slnečnej sústave

Dynamics of the meteoroid streams of selected comets and other small objects in the Solar System

Doba trvania: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2021
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Neslušan Luboš CSc.
Anotácia:V rámci projektu budú preštudované prúdy meteoroidov minimálne ôsmich komét, ktoré zatiaľ neboli uvažované ako materské telesá, čo umožní nielen predpovedať nové meteorické roje, ale konfrontáciou s reálnymi meteormi z databáz aj zistiť pôvod niektorých existujúcich rojov. Bude vypracovaná nová metóda separácie všetkých rojov z danej databázy založená na štandardnej matematike. Preskúmame vplyv sekulárnych rezonancií na vznik „jadra“ Edgeworthovho-Kuiperovho pásu. Určíme typické časové škály v jednotlivých fázach dynamického vývoja Kentaurov a mieru efektivity ich záchytu obrími planétami.

Evolúcia, fyzikálne charakteristiky a vzájomné vzťahy populácií medziplanetárnej hmoty

Evolution, physical characteristics and interrelationships between populations of interplanetary matter

Doba trvania: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2021
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Svoreň Ján DrSc.
Anotácia:Vedecký projekt je zameraný na štúdium štruktúry hlavných meteorických rojov a vyhľadávanie malých rojov a asociácií. Dvojstaničné pozorovanie videokamerami umožní študovať presah štruktúr nájdených v prúdoch meteoroidov vo fotografickej oblasti do intervalu hmotností televíznych meteorov. Budeme získavať presné atmosférické dráhy zo staníc Európskej bolidovej siete na Slovensku. Fyzikálne charakteristiky materských telies získame fotometricky a spektroskopicky ďalekohľadmi observatória AsÚ SAV na Skalnatom plese. Analýza svetelných kriviek a spektier umožní lepšie poznanie fyzikálnych vlastností telies, ktoré sa môžu stať potenciálne nebezpečné pre Zem. Vlastné pozorovania v kombinácii s pozorovaniami veľkými ďalekohľadmi nám umožnia skúmať aktivitu komét vo veľkých vzdialenostiach od Slnka. Napozorované vlastnosti povrchov komét a asteroidov spôsobené kozmickým zvetrávaním budeme simulovať v laboratórnych podmienkach, čo je nevyhnutné k správnej interpretácii pozorovaných spektrálnych charakteristík.

Štúdium dynamiky a magnetických vlastností štruktúr v slnečnej atmosfére spektroskopickými a spektro-polarimetrickými metódami.

Investigation of the dynamic and magnetic properties of the structures in the solar atmosphere based on spectroscopic and spectro-polarimetric methods.

Doba trvania: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Gömöry Peter PhD.
Anotácia:Slnečná atmosféra je dynamický objekt pozostávajúci z mnohých vzájomne interagujúcich štruktúr, ktoré sú časovo veľmi premenné a dominantne ovládané magnetickým poľom. Magnetické pole ovláda nielen tieto štruktúry, ale ovplyvňuje aj fyzikálne podmienky v heliosfére, kontroluje vesmírne počasie, a teda vplýva priamo na biosféru Zeme. Hlavným cieľom projektu je preto analýza fyzikálnych vlastností slnečných magnetických štruktúr. K splneniu tohto cieľa budú v rámci projektu použité pozorovania získané pomocou veľkých slnečných ďalekohľadov (napr. GREGOR, SST, GST, DKIST), ako aj prostredníctvom satelitov (napr. IRIS, SDO, PSP). Okrem toho budú využité aj údaje získané pomocou unikátnej infraštruktúry na Observatóriu Lomnický štít (CoMP-S, SCD). Principiálne nové výsledky prinesie analýza týchto experimentálnych dát pomocou špecializovaných programov vhodných na numerické modelovanie a inverzných kódov umožňujúcich úplný popis vektora magnetického poľa študovaných štruktúr.

Vzťah medzi farbou a polarizáciou v kométach: kľúče k pochopeniu mikrofyzikálnych vlastností kometárneho prachu a mechanizmov jeho úniku

The relationship between color and polarization in comets: clues to understanding microphysical properties of cometary dust and mechanisms of its ejection

Doba trvania: 1. 7. 2020 - 30. 6. 2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Ivanova Oleksandra PhD.
Anotácia:Cieľom projektu je výskum fyzikálnych vlastností prachových častíc v atmosférach komét. Po prvýkrát sa uskutoční systematické vyhľadávanie rýchlych zmien farebného indexu a stupňa lineárnej polarizácie minimálne v 10 kométach, ktoré umožnia odhadnúť frekvenciu daného javu v kométach. Prevažná väčšina komét bola pozorovaná v obmedzenom počte období a/alebo s dlhými časovými intervalmi medzi týmito obdobiami. Ak však vezmeme do úvahy nedávne zistenie rýchlych variácií vlastností kometárneho prachu z rozptylu slnečného svetla, nie sú to reprezentatívne výsledky pozorovania. Výskum uskutočnený v rámci tohto projektu by mal pomôcť riešiť túto veľmi dôležitú otázku. Archívne, aj nami získané údaje o kométach budú analyzované z hľadiska rýchlosti zmien farebného indexu a/alebo stupňa lineárnej polarizácie v kometárnej kóme a chvoste. To by malo umožniť zistiť vzájomný vzťah medzi pozorovanými zmenami farby a polarizácie a mikrofyzikálnymi charakteristikami kometárneho prachu. Okrem toho sa bude skúmať možná korelácia rýchlych variácií farby a polarizácie s inými charakteristickými vlastnosťami komét, ako je ich orbitálny pohyb, chemické zloženie ľadov, tepelné emisie atď. Táto analýza zlepší naše chápanie mechanizmov príčin rýchlych zmien v kométach a tým sa kvalitatívne rozšíria naše vedomosti o krátkodobých procesoch sprevádzajúcich vývoj komét.

Zákryty: základný nástroj pre štúdium exoplanét, dvojhviezd a viacnásobných sústav

Eclipses: basic tool to study exoplanets, binaries and multiple stellar systems

Doba trvania: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2021
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Budaj Ján CSc.
Anotácia:Výskum extrasolárnych planét (exoplanét) je moderný a rýchlo sa rozvíjajúci výskumny smer. Do značnej mieri nadväzuje na výskum interagujúcich dvojhviezd a oba smery využívajú podobné metódy a infraštruktúru. Našim cieľom bude hľadanie nových exoplanét, objasnenie pôvodu a vlastností nedávno objavených extrasolárnych asteroidov (exoasteroidov) a komét (exokomét) na tesných dráhach okolo ich materských hviezd ako aj presné určenie parametrov vybraných dvojhviezd a objasnenie spôsobu ich vzájomnej interakcie. Podávaný projekt nadväzuje na medzinárodné pozorovacie kampane YETI a Dwarf.
Web stránka projektu:www.ta3.sk

Zovšeobecnené incidenčné geometrie v kvantovej informácii a astrofyzike

Generalized Incidence Geometries in Quantum Information and Astrophysics

Doba trvania: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Saniga Metod DrSc.
Anotácia:Projekt je zameraný na hlbšie pochopenie úlohy (väčšinou konečných) incidenčných geometrií v oblasti kvantových informácií a astrofyziky. Postupne sa budeme zaoberať: projektívnymi okruhovými priamkami s neunimodulárnymi časťami a kvantovým previazaním/ nelokálnosťou; parapolárnymi priestormi symplektického ranku najmenej tri a s nimi súvisiacimi dôkazmi kvantovej kontextuality, založenými na pozorovateľných; výnimočnými Moufangovými polygónmi a metasymplektickými priestormi typu F_4 pre objasnenie zvláštnej úlohy najmenšieho poľa Galoisa v kvantových informáciách; Veldkampovými priestormi, ktoré vykazujú nesúvislé doplnky určitých geometrických hyperrovín a aspoň dva odlišné typy ovoidov, čo bude relevantné pre korešpondenciu čierna diera – qubit a kvantové kódovanie; a, nakoniec, štruktúrou geometrií, ktoré vykazujú viacnásobné priamky, aby sme zohľadnili jemnejšie rysy geometrického rozlíšenia medzi negatívnymi a pozitívnymi kvantovými kontextami.

Celkový počet projektov: 15