Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Projekty

Astronomický ústav SAV, v. v. i.

Medzinárodné projekty

PLANETS - Zrod slnečných sústav

The Birth of Solar Systems

Národné projekty

Dynamická verzus generická príbuznosť v skupinách malých telies v Slnečnej sústave

Dynamical versus generic relationship in the groups of small bodies in the Solar System

Extrasolárne planéty: extrémny prípad interagujúcich dvojhviezd

Extrasolar planets: an extrem case of interacting binary stars

Fyzikálne a dynamické vlastnosti malých telies v Slnečnej sústave ako indikátory ich pôvodu a evolúcie

Physical and dynamical properties of Solar system small bodies as indicators of their origin and evolution

Multifrekvenčný výskum akreujúcich bielych trpaslíkov v kataklizmatických premenných hviezdach

Multifrequency research of accreting white dwarfs in cataclysmic variables

In2Ex - Od interagujúcich hviezd k exoplanétam

From Interacting Binaries to Exoplanets

Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine - O. Shubina

-

Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine - V. Krushevska

-

Vzťah medzi farbou a polarizáciou v kométach: kľúče k pochopeniu mikrofyzikálnych vlastností kometárneho prachu a mechanizmov jeho úniku

The relationship between color and polarization in comets: clues to understanding microphysical properties of cometary dust and mechanisms of its ejection

Celkový počet projektov: 9