Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Projekty

Neuroimunologický ústav SAV, v. v. i.

Medzinárodné projekty

INTERTAU - Integrative structural biology of pathological tau protein, an appealing therapeutic target for Alzheimer´s disease modifying drugs

Integrative structural biology of pathological tau protein, an appealing therapeutic target for Alzheimer´s disease modifying drugs

Non-globular proteins in the era of Machine Learning

-

premodiALS - Rukopis pre-motorického štádia amytrofnej laterálnej sklerózy

A premotor disease signature for ALS

Antineuropatho - Vývoj nových nanoliečiv proti bakteriálnym infekciám v centrálnom nervovom systéme

Developing novel nanopharmaceutics against bacterial infections at center nervous system

Národné projekty

Biomarkery neurozápalu u pacientov s Alzheimerovou chorobou

-

Dvojsečný meč plazminogénového systému: Od udržiavania homeostázy po COVID-19

The double-edged sword of the plasminogen system: From homeostasis maintenance to COVID-19

Identifikácia a validácia nových cieľových molekúl za účelom vývoja nových liečiv na Alzheimerovu chorobu

Identification and validation of novel targets for Alzheimer’s diseases

Interakcia mozgu a čreva v podmienkach neurodegenerácie Alzeheimerovho typu

Interaction of the brain and intestine in conditions of Alzeheimer's type neurodegeneration

Laktoferín a laktofericín ako prirodzené inhibítory plazmínu: Od určenia štruktúry po terapeutické aplikácie

-

Longitudinálne monitorovanie adaptívnej imunity po infekcii SARS-CoV-2 a očkovaní: markery imunity

Longitudinal monitoring of adaptive immunity after SARS-CoV -2 infection and vaccination: markers of imunity

Longitudinálne pozorovanie neurodegenerácie a korelátov relevantných ukazovateľov v Ach

Longitudinal Assessment of Neurodegeneration and the Correlates of Relevant Endpoints in AD

Malé štruktúrované motívy ako regulátory patofyziológie prirodzene neusporiadaného tau proteínu

Small ordered motifs in regulation of pathophysiology of disordered protein tau

Molekulové dráhy indukované traumatickým poškodením mozgu: identifikácia nových biomarkerov a potenciálnych terapeutických cieľov pre neurodegeneráciu

Molecular pathways induced by traumatic brain injury: novel biomarkers and prediction of new therapeutic targets for neurodegeneration

Navrhovanie nanoterapeutík proti Západonílskemu vírusu - Ako model v boji proti neuroinfekciám

Engineering the nano-therapeutics against West Nile virus- A model to contend neuroinfections

Neuro-gliový multi-bunkový model pre šírenie tau patológie

Neuro-glia cell-based model for inter-neuronal spread of tau pathology

Nové terapeutické ciele pre liečbu traumatického poškodenia mozgu a ich validácia v animálnom modeli chronickej neurodegenerácie

New therapeutic targets for treatment of traumatic brain injury and their validation in animal model of chronic neurodegeneration

Nový receptorom sprostredkovaný systém pre transport liečiv do mozgu

Novel receptor-mediated delivery system for brain therapeutics

Receptorom sprostredkovaný transport liečiv cez hematoencefalickú bariéru do mozgu

Novel receptor-mediated delivery system for brain therapeutics

Šírenie patológie asociovanej s alfa-Synukleínom naprieč orgánmi gastrointestinálneho traktu v myšom modeli a pacientov s Parkinsonovou chorobou

Spread of alpha-Synuclein-associated pathology across gastrointestinal organs in a mouse model and patients with Parkinson's disease

Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine

-

Štúdium mechanizmu pohybu tau proteínu v CNS

Mechanism of tau protein movement through and out of the brain

Štúdium mechanizmu transportu tau proteínu cez hematolikvorovú bariéru v neurodegeneratívnych ochoreniach

Study of tau transport across blood-cerebrospinal fluid barrier in neurodegenerative disorders

Úloha senescencie v neurodegenerácii

The role of senescence in neurodegeneration

Úloha senescencie v neuurodegenerácii: od molekulárnych mechanizmov po inovatívne stratégie v liečbe

The role of senescence in neurodegeneration: from the molecular connection to the application and novel treatment strategies

Určenie úlohy dopamínu a neurogenézy v dospelosti pre naučené správanie spevavcov pomocou optogenetickej manipulácie

Examining the role of dopamine and adult neurogenesis in learned behavior of songbirds using optogenetic manipulation

Vplyv gliových buniek na šírenie tau patológie v neuro-gliovom bunkovom modeli pre Alzheimerovu chorobu

The effect of glial cells on tau spreading in neuro-glia cell-based model for Alzheimer’s disease

Celkový počet projektov: 26