Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Projekty

Neuroimunologický ústav SAV, v. v. i.

Medzinárodné projekty

Alzheimer's Disease Diagnostics Innovation and Translation to Clinical Practice in Central Europe

-

Double-edged sword of Parkinson's disease: the study of extracellular vesicles as a mediator of pathology spreading and uniquesource of early diagnostics data

-

INTERTAU - Integrative structural biology of pathological tau protein, an appealing therapeutic target for Alzheimer´s disease modifying drugs

Integrative structural biology of pathological tau protein, an appealing therapeutic target for Alzheimer´s disease modifying drugs

Multi-MeMo - Krátkodobý a dlhodobý mechanizmus multimodálnej intervencie pre prevenciu demencie

Shorter- and longer-term mechanisms of multimodal interventions to prevent dementia

Neu-Vasc - Neurovaskulárne poškodenie určuje patofyziológiu ochorenia u detských pacientov po traumatickom poškodení mozgu: zdroj nových biomarkerov

Neurovascular damage determines disease pathophysiology in pediatric mild traumatic brain injury: source of new biomarkers

Non-globular proteins in the era of Machine Learning

-

PROGRESS - Predisponujúce k chorobám alebo podporujúce odolnosť? Dekódovanie biológie systémov, markerov a determinantov bodu zlomu stresu

Disease-predisposing or resilience-promoting? Decoding the systems biology and behavioural predictors and determinants of the tipping point of stress

premodiALS - Rukopis pre-motorického štádia amytrofnej laterálnej sklerózy

A premotor disease signature for ALS

Antineuropatho - Vývoj nových nanoliečiv proti bakteriálnym infekciám v centrálnom nervovom systéme

Developing novel nanopharmaceutics against bacterial infections at center nervous system

Národné projekty

Analýza psychoneuroimunologických parametrov zdravia vo vybraných skupinách slovenskej populácie

Analysis of Psychoneuroimmunological Parameters of Health in Specific Population Groups in Slovakia

Celospoločenský dopad úrazov mozgu v Slovenskej Republike

Whole-of-societal Impact of Traumatic Brain Injuries in Slovakia

Dvojsečný meč plazminogénového systému: Od udržiavania homeostázy po COVID-19

The double-edged sword of the plasminogen system: From homeostasis maintenance to COVID-19

Identifikácia nových biomarkerov a signálnych dráh po traumatickom poranení mozgu

Identification of novel biomarkers and signaling pathways after traumatic brain injury

Interakcia mozgu a čreva v podmienkach neurodegenerácie Alzeheimerovho typu

Interaction of the brain and intestine in conditions of Alzeheimer's type neurodegeneration

K agregácii náchylná konformácia proteínu tau rozpoznateľná špecifickými protilátkami

Aggregation prone conformation of protein tau targetable by specific antibodies

Laktoferín a laktofericín ako prirodzené inhibítory plazmínu: Od určenia štruktúry po terapeutické aplikácie

-

Longitudinálne monitorovanie adaptívnej imunity po infekcii SARS-CoV-2 a očkovaní: markery imunity

Longitudinal monitoring of adaptive immunity after SARS-CoV -2 infection and vaccination: markers of imunity

Longitudinálne pozorovanie neurodegenerácie a korelátov relevantných ukazovateľov v Ach

Longitudinal Assessment of Neurodegeneration and the Correlates of Relevant Endpoints in AD

Malé štruktúrované motívy ako regulátory patofyziológie prirodzene neusporiadaného tau proteínu

Small ordered motifs in regulation of pathophysiology of disordered protein tau

Manažment rizík poranenia mozgu u hráčov kontaktných športov – diagnostika a prevencia neurodegenerácie

Management of Brain Injury Risks in Contact Sport Players - Diagnosis and Prevention of Neurodegeneration

Molekulové dráhy indukované traumatickým poškodením mozgu: identifikácia nových biomarkerov a potenciálnych terapeutických cieľov pre neurodegeneráciu

Molecular pathways induced by traumatic brain injury: novel biomarkers and prediction of new therapeutic targets for neurodegeneration

Navrhovanie nanoterapeutík proti Západonílskemu vírusu - Ako model v boji proti neuroinfekciám

Engineering the nano-therapeutics against West Nile virus- A model to contend neuroinfections

Neuro-gliový multi-bunkový model pre šírenie tau patológie

Neuro-glia cell-based model for inter-neuronal spread of tau pathology

Nové terapeutické ciele pre liečbu traumatického poškodenia mozgu a ich validácia v animálnom modeli chronickej neurodegenerácie

New therapeutic targets for treatment of traumatic brain injury and their validation in animal model of chronic neurodegeneration

Nový pohľad na mechanizmus tauopatií: lipidy ako nástroj na kontrolu procesu neurodegenerácie a neurozápalu

Novel insights into Tauopathy mechanism: lipids as a tool to control neurodegeneration and neuroinflammation

Nový receptorom sprostredkovaný systém pre transport liečiv do mozgu

Novel receptor-mediated delivery system for brain therapeutics

Receptorom sprostredkovaný transport liečiv cez hematoencefalickú bariéru do mozgu

Novel receptor-mediated delivery system for brain therapeutics

Šírenie patológie asociovanej s alfa-Synukleínom naprieč orgánmi gastrointestinálneho traktu v myšom modeli a pacientov s Parkinsonovou chorobou

Spread of alpha-Synuclein-associated pathology across gastrointestinal organs in a mouse model and patients with Parkinson's disease

Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine

-

Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine

-

Štúdium mechanizmu pohybu tau proteínu v CNS

Mechanism of tau protein movement through and out of the brain

Úloha senescencie v neuurodegenerácii: od molekulárnych mechanizmov po inovatívne stratégie v liečbe

The role of senescence in neurodegeneration: from the molecular connection to the application and novel treatment strategies

Určenie úlohy dopamínu a neurogenézy v dospelosti pre naučené správanie spevavcov pomocou optogenetickej manipulácie

Examining the role of dopamine and adult neurogenesis in learned behavior of songbirds using optogenetic manipulation

Vplyv celkovej anestézie na dynamiku zmien markerov mozgového poškodenia pri operáciách kraniosynostóz v dojčenskom veku

-

Vplyv gliových buniek na šírenie tau patológie v neuro-gliovom bunkovom modeli pre Alzheimerovu chorobu

The effect of glial cells on tau spreading in neuro-glia cell-based model for Alzheimer’s disease

Vplyv špecifickej štruktúry filamentov tau proteínu na indukciu periférnych biomarkerov pre diagnostiku chronickej traumatickej encefalopátie a ďalších tauopátií

Specific structure of tau protein filaments as triggers of diagnostic peripheral biomarkers for diagnostic of chronic traumatic encephalopathy and other tauopathies

Celkový počet projektov: 36