Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka organizácie SAV

Projekty

Neuroimunologický ústav SAV

Medzinárodné projekty

Bridging the gap between science, education and enterprise in regenerative medicine

Bridging the gap between science, education and enterprise in regenerative medicine

Doba trvania: 1. 10. 2020 - 20. 3. 2022
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: doc. MVDr. Čížková Daša DrSc.

Nanosystémy konjugované s fragmentami protilátok na liečbu infekcií mozgu

Nanosystems conjugated with antibody fragments for treating brain infections

Doba trvania: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2021
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: doc. MVDr. Bhide Mangesh Ramesh PhD.

Neu-Vasc - Neurovaskulárne poškodenie určuje patofyziológiu ochorenia u detských pacientov po traumatickom poškodení mozgu: zdroj nových biomarkerov

Neurovascular damage determines disease pathophysiology in pediatric mild traumatic brain injury: source of new biomarkers

Doba trvania: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2022
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Filipčík Peter CSc.

Sledovanie dôležitých individuálnych výstupov pacientov s Alzheimerovou chorobou

Alzheimer’s disease data-driven insights on individual outcomes of importance

Doba trvania: 1. 5. 2019 - 30. 4. 2022
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: Dr. h. c. prof. MVDr. Novák Michal DrSc.

Tryptofán kynurenínová signálna dráha v tauopátiách a jej neuroprotektívna úloha s využitím v terapii

The tryptophan kynurenine pathway - therapeutic strategy for neuroprotection in tauopathies

Doba trvania: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2021
Program: ICGEB
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Kováč Andrej PhD.

Národné projekty

Biomarkery neurozápalu u pacientov s Alzheimerovou chorobou

-

Doba trvania: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MUDr., Mgr. Hromádka Tomáš PhD.

Cerebrovaskulárne a zápalové zmeny hematoencefalickej bariéry v ľudských tauopatiách

Neuroinflammatory changes of the blood-brain barrier in AD, CBD and PSP

Doba trvania: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2021
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Polčík Michalicová Alena PhD.

Dlhé nekódujúce RNA ako biomarkery Alzheimerovej choroby

Long non-coding RNAs as biomarkers of Alzheimer's disease

Doba trvania: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2022
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Čente Martin PhD.

Charakterizácia vzťahu medzi neurofibrilárnou patológiou a diabetom

An investigation into the link between neurofibrillary degeneration and diabetes

Doba trvania: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2021
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Kováč Andrej PhD.

Inhibičné kortikálne obvody kognitívnej dysfunkcie pri Alzheimerovej Chorobe

Inhibitory cortical circuits mediating cognitive dysfunction in Alzheimer’s disease

Doba trvania: 1. 7. 2020 - 30. 6. 2023
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: MUDr., Mgr. Hromádka Tomáš PhD.

Kognitívne dopady športových úrazov mozgu u adolescentov v Slovenskej republike

Cognitive consequences of sport-related traumatic brain injuries in adolescents in the Slovak Republic

Doba trvania: 1. 7. 2020 - 30. 6. 2023
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Filipčík Peter CSc.

Konformačné vlastnosti prirodzene neusporiadaného proteínu tau so zameraním na C-koniec jeho molekuly

Conformational properties of intrinsically disordered protein tau with the emphasis on the C-terminus of its molecule

Doba trvania: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2022
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Cehlár Ondrej PhD.

Liečba poranenia miechy implantáciou decelularizovanej matrix ľudského pupočníkového tkaniva

Treatment of spinal cord injury using implantation of umbilical cord decellularized matrix

Doba trvania: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2021
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. MUDr. Syková Eva DrSc.

Mechanizmus alostérickej regulácie neusporiadaných proteínov: štruktúra a interakčný potenciál projekčnej domény tau proteínu u rôznych izoforiem

Intriguing allostery of a disordered protein: cooperation between tau protein projection domain and microtubule-binding repeats

Doba trvania: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2022
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Škrabana Rostislav PhD.

Molekulové biomarkery ochorení mozgu u psov – Monitorovanie regenerácie mozgového tkaniva a účinnosti terapie

Molecular biomarkers for canine brain disorders – Monitoring of the brain regeneration and efficacy of treatment

Doba trvania: 1. 7. 2019 - 30. 6. 2022
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. MVDr. Žilka Norbert DrSc.

Podprahové otrasy mozgu ako rizikový faktor chronickej traumatickej encefalopatie

Sub-concussive head trauma as risk factor for chronic traumatic encephalopathy

Doba trvania: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2021
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Filipčík Peter CSc.

Vplyv neurofibrilárnej patológie na meningy u transgénneho modelu tauopátie

-

Doba trvania: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2022
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MSc. Jadhav Santosh PhD.

Vývoj nových prístupov na terapiu tauopatií využívajúcich transportné peptidy pre liečivá a protilátky do mozgu

The development of novel approaches for therapy of tauopathies using transport peptides for drugs and antibodies into the brain

Doba trvania: 1. 7. 2019 - 30. 6. 2022
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Kováč Andrej PhD.

Vývoj terapeutických biomolekúl blokujúcich SARS-CoV-2 infekciu

Development of therapeutic biomolecules blocking SARS-COV-2 infection

Doba trvania: 16. 9. 2020 - 31. 12. 2021
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Kontseková Eva DrSc.

Celkový počet projektov: 19