Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Témy doktorandského štúdia

Neuroimunologický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Integratívne použitie metód štruktúrnej biológie pre štúdium fyziologických a patologických konformácií proteínu tau
Program DŠ
Imunológia
Rok prijímania
2024
Meno školiteľa/-ky
Ing. Ondrej Cehlár, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Stručná anotácia
Proteín tau je prirodzene neusporiadaný proteín a zohráva zásadnú úlohu v patogenéze Alzheimerovej choroby a iných tauopátií. Proteín tau nenadobúda pevnú trojrozmernú štruktúru, a dá sa opísať ako súbor prechodne sa vyskytujúcich štruktúr – konformačný ensemble, ktorý je možné charakterizovať biofyzikýálnymi metódami – napr. NMR a výpočtovými metódami molekulovej dynamiky. Cieľom práce je charakterizovať konformačné súbory tau proteínov vo fyziologickom stave a po patologických posttranslačných úpravách (ako skrátený a hyperfosforylovaný tau proteín).