Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Témy doktorandského štúdia

Neuroimunologický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Identifikácia nových interakčných partnerov fyziologického a patologického tau proteínu, ktoré môžu slúžiť na vývoj terapeutických prístupov pre liečbu Alzheimerovej choroby
Program DŠ
Analytická chémia
Rok prijímania
2024
Meno školiteľa/-ky
Ing. Jozef Hanes, DrSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Lekárska fakulta UK
Stručná anotácia
Tauopatie sú neurodegeneratívne ochorenia, ktorých jedným z hlavných znakov je tvorba neurofibrilárnych klbiek pozostávajúcich z patologických foriem tau proteínu. Medzi tauopatie sa radia ochorenia ako napríklad Alzheimerová, Picková choroba a mnoho ďalších. Procesy, ktoré vedú a prispievajú k tvorbe tauopatií nie sú v súčasnosti dostatočne preskúmané a pochopené. V predošlom projekte bol vykonaný screening kvasinkovým dvojhybridným systémom na identifikáciu nových potenciálnych interakčných partnerov tau proteínu. Cieľom je vykonať sekundárnu validáciu novo-objavených interakčných partneroch tau proteínovv podmienkach in vitro a následná charakterizácia interakcie pomocou biofyzikálnych metód a určenie miesta ich interakcie s tau proteínmi. Očakávame, že získané výsledky z tohto výskumu povedú k rozšíreniu poznatkov o funkcií tau proteínu vo fyziologických aj patologických podmienkach. Tieto poznatky môžu viesť k objaveniu nových biomarkerov, alebo terapeutických prístupov pre liečbu Alzheimerovej choroby, ako aj k lepšiemu porozumeniu procesov vedúcich k vzniku tauopatií.