Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Témy doktorandského štúdia

Neuroimunologický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Analýza tau proteínov v klinickej praxi.
Program DŠ
Analytická chémia
Rok prijímania
2024
Meno školiteľa/-ky
PharmDr. Andrej Kováč, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Tauopátie predstavujú heterogénnu skupinu progredujúcich neurodegeneratívnych ochorení. Ich hlavným znakom je prítomnosť vnútrobunkových neurofibrilárnych klbiek tvorených abnormálne fosforylovanou a agregovanou formou tau proteínu. Súčasné štúdie poukazujú na význam tau proteínu ako veľmi citlivého biomarkeru progresie týchto neurodegeneratívnych ochorení. Hlavným cieľom nášho projektu bude zostaviť a validovať špecifickú a senzitívnu LC/MS metódu na meranie rôznych foriem tau proteínu v telesných tekutinách a tkanivách pacientov trpiacich tauopátiami. V prvej fáze riešenia projektu doktorandskej práce sa budeme venovať zvládnutiu moderných analytických techník ako sú vysokoúčinné chromatografické metódy a hmotnostná spektrometria s vysokým rozlíšením v kombinácii s iónovou mobilitou. V tejto fázé vytvoríme špecifickú metodiku na simultánne stanovenie vybraných foriem tau proteínu. Následne otestujeme niekoľko metód prípravy biologických vzoriek. V druhej fáze riešenia projektu sa zameriame na analýzu vzoriek od pacientov a naše výsledky porovnáme s immunometódami, ktoré sa v súčastnosti používajú v diagnostike tauopátií.