Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Témy doktorandského štúdia

Neuroimunologický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Predikcia nových biomarkerov a charakterizácia signálnych dráh po traumatickom poškodení mozgu.
Program DŠ
Molekulárna biológia
Rok prijímania
2024
Meno školiteľa/-ky
RNDr. Martin Čente, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Objavenie nových diagnostických biomarkerov a pre traumatické poranenie mozgu (TBI) predstavuje veľkú výzvu vo výskume traumy mozgu. Podrobná analýza post-otrasových molekulárnych dráh na základe experimentálnych údajov by mohla poskytnúť nový pohľad na patofyziologické následky a mapovanie mechanizmov obnovy zapojených do TBI. MikroRNA (miRNA) detekovateľné v periférnych telesných tekutinách po TBI sú sľubnými nositeľmi týchto chýbajúcich vedomostí. Cieľom projektu je identifikovať nové biomarkery a charakterizovať signálne dráhy traumatického poškodenia mozgu pomocou najmodernejších transkriptomických, proteomických a metabolomických prístupov. Získané údaje budú spracované pomocou overených bioinformatických nástrojov. Takýto komplexný prístup môže v budúcnosti pomôcť identifikovať nové biomarkery indukované po TBI a odhaliť signalizačné dráhy potenciálne použiteľné na diagnostiku a prognostiku u ľudí s TBI.