Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Témy doktorandského štúdia

Neuroimunologický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Identifikácia deregulovaných signálnych dráh v animálnom modeli neurodegenerácie
Program DŠ
Molekulárna biológia
Rok prijímania
2024
Meno školiteľa/-ky
RNDr. Martin Čente, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Neurodegeneračný proces tauopatií je charakterizovaný prítomnosťou neurofibrilárnych klbiek zložených z patologických foriem tau proteínu. Akumulácia týchto nerozpustných proteínových agregátov je sprevádzaná zmenami homeostázy a dereguláciou intracelulárnej signalizácie. Keďže presné molekulárne dráhy zapojené do tohto procesu doteraz neboli úplne objasnené, pomocou transkriptomického a proteomického prístupu budeme analyzovať dôsledky a sprievodné javy toxicity skráteného tau proteínu na zvieracom modeli neurofibrilárnej degenerácie. Výskum je orientovaný na detailnú charakterizáciu zmien miRNA a génovej expresie, ktoré sú zapojené do širokého spektra signálnych dráh. Predpokladáme, že naša analýza v mozgovom tkanive a periférnej krvi prispeje k objasneniu deregulovaných molekulárnych mechanizmov odrážajúcich degeneráciu centrálneho nervového systému