Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Témy doktorandského štúdia

Neuroimunologický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Nefarmakologická intervencia u animálnych modelov pre Alzheimerovu chorobu a iné tauopátie.
Program DŠ
Molekulárna biológia
Rok prijímania
2024
Meno školiteľa/-ky
MVDr. Mgr. Tomáš Smolek, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Súčasná ľudská populácia rastie a pozurujeme aj nárast prípadov pacientov trpiacich Alzheimerovou chorobou (ACH). Genetika má vplyv len u 5 % zo všetkých prípadov ACH, kým životný štýl ovplyvňuje do väčšej mieri rozvoj a vznik tohto ochorenia. Súčasný výskum predpokladá až 40 %ný podiel vplyvu meniteľným rizikových faktorov životného štýlu ako je fyzická aktivita, fajčenie, nadmerné pitie alkoholu, sociálna izolácia, nízke vzdelanie, obezita, vysoký krvný tlak, cukrovka, depresia a poruchy sluchu na vznik demencie. Vzhľadom na heterogénny prejav ACH, zameranie sa na jeden cieľ pri liečebnej intervencii nemusí priniesť želaný úspech a pozitívny vplyv na zastavenie progresu ochorenia. Tieto tvrdenia podporujú aj niekoľké neúspešné experimentálne štúdie pri anti-amyloidovej terapii s protilátkami na zlepšenie kognitívnych funkcií pacientov. Takisto z ľudských štúdií vieme, že nefarmakologická liečba zameraná na multimodálny prístup priniesla benefity pre pacientov s ľahkou kognitívnou poruchou. Avšak zatiaľ nevieme presný mechanizmus. Práve preto sa chceme zamerať v našom projekte na skúmanie vplyvu viacerých nefarmakologických faktorov súčasne (obohatené prostredie, fyzická aktivita, diéta) u tau animálnych modelov a zistiť ich mechanizmus ako fungujú spoločne a aký vplyv budú mať na rozvoj tau patológie.