Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Témy doktorandského štúdia

Neuroimunologický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Štúdium vplyvu tepelného stresu na funkciu buniek CNS
Program DŠ
Lekárske neurovedy
Rok prijímania
2024
Meno školiteľa/-ky
PharmDr. Andrej Kováč, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Lekárska fakulta UK
Stručná anotácia
Globálne otepľovanie zvyšuje výskyt ochorení súvisiacich s teplom vrátane úpalu. Úpal predstavuje najzávažnejší stav súvisiaci s teplom, ktorý sa vyznačuje zvýšenou telesnou teplotou a poruchami funkcií CNS. Na rozdiel od iných európskych krajín, Slovensko nemá národný plán boja s ochoreniami vyvolanými globálnym otepľovaním. Cieľom projektu je modernizovať a skvalitniť diagnostiku ochorení súvisiacich s teplom na Slovensku a preniesť zistenia do klinickej praxe. Na dosiahnutie cieľov využijeme metabolomiku, ktorá umožní identifikovať biomarkery asociované s patologickými neurologickými mechanizmami vyvolanými úpalom. Metabolity identifikované ako biomarkery s klinickým významom umožnia presnú diagnostiku, prognózu a sledovanie účinosti liečby ochorení súvisiacich s tepelným stresom. Zameriame sa na analýzu metabolitov asociovaných s včasným poškodením orgánov, dlhodobými zdravotnými následkami a farmakologickými zásahmi. Nájdené markery budeme validovať s cieľom využiť ich v klinickej praxi, čím výrazne prispejeme k manažmentu a prevencii ochorení súvisiacich s teplom na Slovensku.