Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Témy doktorandského štúdia

Neuroimunologický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Vplyv gliových buniek na šírenie tau patológie v neuro-gliovom bunkovom modeli pre Alzheimerovu chorobu
Program DŠ
Lekárske neurovedy
Rok prijímania
2024
Meno školiteľa/-ky
RNDr. Monika Žilková, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Lekárska fakulta UK
Stručná anotácia
Prvotné štúdie zaoberajúce sa šírením tau patológie v Alzheimerovej chorobe boli zacielené na neurón ako zdroj patologického tau materiálu. Mechanizmus šírenia tau patológie z jednej neuronálnej bunky do ďalšej vrámci neuroanatomicky prepojených oblastí mozgu je prirovnávaný k šíreniu priónového proteínu. Hoci súčasné analýzy prinášajú dôkazy že aj aktivácia gliových buniek (mikroglií a astrocytov) koreluje so šírením tau patológie, skutočná úloha jednotlivých gliových buniek pri aktívnom prenose patologického tau na neuróny zatiaľ nebola dokázaná. V projekte využijeme neuro-gliový bunkový model založený na kokultivácii neuronálnych and gliových buniek, ktorý bude slúžiť ako nástroj na odhalenie úlohy gliových buniek a ich aktivácie v procese šírenia tau a jeho špecifickej distribúcii vrámci jednotlivých buniek. Umožní analyzovať potenciál mikroglií a astrocytov eliminovať patologický tau materiál a vyhodnotiť vplyv zápalu na tento mechanizmus.