Informačná stránka organizácie SAV

Matematický ústav SAV

Medzinárodné projekty

4D-HEALING - Dátami vedené hľadanie liečiv pre hojenie rán
Data-Driven Drug Discovery For Wound Healing
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Novotný Branislav PhD.
Anotácia:Projekt 4D-healing si kladie za cieľ vytvoriť časovo-priestorovú mapu procesu hojenia rán pomocou monitorovania transkriptómu tisícok buniek. Integráciou modelovania kľúčových procesov so znalosťami uloženými v databázach liečiv sa umožní informované rozhodovanie o kandidátoch vhodných na farmakologickú moduláciu. Projekt poskytne dátami vedené a komplexné porozumenie procesu hojenia rán a in-vitro overenie konceptu novej terapie podporujúcej hojenie chronických rán.
Doba trvania: 1.6.2018 - 31.5.2021


Národné projekty

Drevený píšťalový fond historických organových pozitívov na Slovensku
Wooden pipe configuration of historic organ positives in Slovakia
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Haluška Ján CSc.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022

Chromatické problémy v kombinatorike
Chromatic Problems in Combinatorics
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kochol Martin PhD., DSc.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021

Model pre optimalizáciu prepravy zemného plynu
The optimization model of natural gas transportation
Program: Vnútroústavné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Žáčik Tibor CSc.
Doba trvania: 1.1.1999 -

Nové štatistické metódy pre špeciálne triedy rozdelení pravdepodobnosti a ich aplikácie
New statistical methods for special classes of probability distributions and their applications
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Wimmer Gejza DrSc.
Anotácia:V projekte sú analyzované špeciálne triedy rozdelení pravdepodobnosti. Následne sú navrhnuté a teoreticky charakterizované nové štatistické metódy pre odhady parametrov, testy dobrej zhody a parametrickú resp. neparametrickú štatistickú inferenciu v týchto triedach rozdelení. Tento aparát je aplikovaný pre špecifické problémy v metrológii, poistnej a finančnej matematike, lingvistike, demografii. Súčasťou projektu je tvorba výpočtových metód a algoritmov pre tieto štatistické postupy.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2020

Nové trendy v teórii agregovania a ich aplikácie
-
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Zemánková Andrea PhD.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022

Popisná a výpočtová zložitosť formálnych jazykov
Descriptive and Computational Complexity of Formal Languages
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Jirásková Galina CSc.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022

PROBALGQUANT - Pravdepodobnostné, algebrické a kvantovo-mechanické aspekty neurčitosti
Probabilistic, algebraic a quantum-mechanical aspect of uncertainty
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Dvurečenskij Anatolij DrSc.
Anotácia:Použitím najmodernejších metód kvantových štruktúr budeme študovať matematické základy kvantovej mechaniky a neurčitosti. Prehĺbime naše poznatky o parciálnych a totálnych algebrách ako sú efektové algebry, MV-algebry, synaptické algebry, ortomodulárne zväzy, BL-algebry, reziduované zvázy a ich nekomutatívne zovšeobecnenia a stavy na nich v súvislosti s čiastočne usporiadanými grupami. Kategoriálne postupy ozrejmia špecifické vlastnosti kvantových štruktúr. Pomocou agregačných metód sa budeme snažiť o kombinaciu vybraných hodnôt merania do jednej agregačnej funkcie. Neurčitosť obsiahnutá v kvantových meraniach sa bude analyzovať z pohľadu stavov a kvantových kanálov so zameraním na aplikácie v kvantovej mechanike, kvantovej teórii informácie a popise mier nekompatibility.
Doba trvania: 1.7.2017 - 30.6.2021

Príprava Národného programu kvantových technológií SR
-
Program: ŠPVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Nemoga Karol CSc.
Doba trvania: 1.1.2018 -

Teória čísel a jej aplikácie
Number Theory and Its Applications
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Jakubec Stanislav DrSc.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021

TOGE - Topológia a geometria variet
Topology and Geometry of Manifolds
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Macko Tibor PhD.
Doba trvania: 1.7.2017 - 30.6.2021

Viactriedna klasifikácia rečových segmentov použitím párových klasifikátorov
Multiclass Speech Segments Classification Using Parallel Classifiers
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Šuch Ondrej PhD., M.Sc.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021

DIMPP - Vývoj inovatívnych metód pre primárnu metrológiu momentu sily aplikáciou silových účinkov konvenčnej etalonáže
Development of innovative methods for primary metrology torque forces by force effects of the conventional standards
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Wimmer Gejza DrSc.
Anotácia:Krútiaci moment je jedným z hlavných ukazovateľom pri testovaní, resp. skúšaní širokého spektra rotujúcich strojov a zariadení. Meranie v danej oblasti za posledné desaťročia vykazuje rastúci trend týkajúci sa kvantity ako aj požiadaviek na kvalitu. K tomuto faktoru prispieva aj nárast automobilového priemyslu na Slovensku. S meraním momentu sily neodmysliteľne súvisí aj metrologická nadväznosť a rozvoj priemyselnej, ako aj sekundárnej metrológie. V súčasnosti ale SR nedisponuje laboratóriom, ktoré by svojim technickým vybavením a metrologickou kvalitou reprezentovalo najvyššiu úroveň, primárnu metrológiu. Kalibračné laboratória momentu sily v SR sú nútené hľadať zdroje metrologickej nadväznosti v zahraničí. Zámerom projektu je teda položiť základy primárnej metrológie momentu sily.
Doba trvania: 1.7.2019 - 30.6.2022

Celkový počet projektov: 13