Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Projekty

Matematický ústav SAV, v. v. i.

Medzinárodné projekty

FDMSL - Frekvencia a skloňovanie v slovanských jazykoch (ruština, slovenčina, slovinčina)

Frequency and declensional morphology in Slavic languages (Russian, Slovak and Slovene)

Matematické modely neurčitosti a ich aplikácie

Mathematical models of uncertainty and their applications

Tvorba a aplikácie pravdepodobnostných a intuitionistických fuzzy modelov neurčitosti

Generation and applications of probabilistic and intuitionistic fuzzy models of uncertainty

Národné projekty

Kvalitatívne vlastnosti a bifurkácie diferenciálnych rovníc a dynamických systémov

Qualitative properties and bifurcations of differential equations and dynamical system

Algebrické a topologické aspekty agregačných funkcií

-

Drevený píšťalový fond historických organových pozitívov na Slovensku

Wooden pipe configuration of historic organ positives in Slovakia

Grafové invarianty, symetrie a ohodnotenia

Graph invariants, symmetries and labellings

Chromatické problémy a polynómy

Chromatic Problems and Polynomials

Konvergencia blokových algoritmov pre kanonické dekompozície matíc

-

Matematické modely neklasických javov a neurčitosti

Mathematical models of non-classical events and uncertainty

Model pre optimalizáciu prepravy zemného plynu

The optimization model of natural gas transportation

Modely a algoritmy pre výpočty s neúplnou informáciou

Models and algorithms for computing with incomplete information

Nové trendy v teórii agregovania a ich aplikácie

-

ORBIS - Ontologická reprezentácia pre bezpečnosť informačných systémov

Ontological representation for security of information systems

Popisná a výpočtová zložitosť formálnych jazykov

Descriptive and Computational Complexity of Formal Languages

QUANTPROBALG - Pravdepodobnostné, algebrické a kvantovo-mechanické metódy určovania neurčitosti

Probabilistic, Algebraic and Quantum Mechanical Methods of Uncertainty Determination

Príprava Národného programu kvantových technológií SR

-

Rozdelenia pravdepodobnosti a ich aplikácie v modelovaní a testovaní

Probability Distributions and their Applications in Modeling and Testing

TOPFUN - Topologické štruktúry a priestory funkcií

Topological structures and spaces of functions

Topologické štruktúry na priestoroch funkcií

-

ESTRUD - Výnimočné štruktúry v diskrétnej matematike

Exceptional structures in discrete mathematics

Celkový počet projektov: 21