Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Projekty

Matematický ústav SAV, v. v. i.

Medzinárodné projekty

FDMSL - Frekvencia a skloňovanie v slovanských jazykoch (ruština, slovenčina, slovinčina)

Frequency and declensional morphology in Slavic languages (Russian, Slovak and Slovene)

Národné projekty

Algebrické a topologické aspekty agregačných funkcií

-

Efektívne výpočtové metódy pre charakterizáciu materiálov v nanomierke

Efficient computation methods for nanoscale material characterization

Grafové invarianty, symetrie a ohodnotenia

Graph invariants, symmetries and labellings

Chromatické problémy a polynómy

Chromatic Problems and Polynomials

InoCHF – výskum a vývoj v oblasti inovatívnych technológií v manažmente pacientov s CHF

-

Klasifikácia ansámblami z neurónových sietí

Classification using ensembles of neural networks

Kvalitatívne vlastnosti a bifurkácie diferenciálnych rovníc a dynamických systémov

Qualitative properties and bifurcations of differential equations and dynamical system

Matematické modely neklasických javov a neurčitosti

Mathematical models of non-classical events and uncertainty

Model pre optimalizáciu prepravy zemného plynu

The optimization model of natural gas transportation

Modely a algoritmy pre výpočty s neúplnou informáciou

Models and algorithms for computing with incomplete information

ORBIS - Ontologická reprezentácia pre bezpečnosť informačných systémov

Ontological representation for security of information systems

MATHMER - Pokročilé matematické a štatistické metódy pre meranie a metrológiu

Advanced mathematical and statistical methods for measument and metrology

QUANTPROBALG - Pravdepodobnostné, algebrické a kvantovo-mechanické metódy určovania neurčitosti

Probabilistic, Algebraic and Quantum Mechanical Methods of Uncertainty Determination

Príprava Národného programu kvantových technológií SR

-

Rozdelenia pravdepodobnosti a ich aplikácie v modelovaní a testovaní

Probability Distributions and their Applications in Modeling and Testing

TOPFUN - Topologické štruktúry a priestory funkcií

Topological structures and spaces of functions

Topologické štruktúry na priestoroch funkcií

-

ESTRUD - Výnimočné štruktúry v diskrétnej matematike

Exceptional structures in discrete mathematics

RPDTCTS - Výskum možnosti digitálnej transformácie kontinuálnych dopravných systémov

Research the possibility of digital transformation of continuous transport systems

Využitie konceptu digitálneho dvojčaťa v manažmente zdravotného stavu rizikových skupín tehotných žien

-

Celkový počet projektov: 21