Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka organizácie SAV

Projekty

Matematický ústav SAV

Medzinárodné projekty

4D-HEALING - Dátami vedené hľadanie liečiv pre hojenie rán

Data-Driven Drug Discovery For Wound Healing

Doba trvania: 1. 6. 2018 - 31. 5. 2021
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Novotný Branislav PhD.
Anotácia:Projekt 4D-healing si kladie za cieľ vytvoriť časovo-priestorovú mapu procesu hojenia rán pomocou monitorovania transkriptómu tisícok buniek. Integráciou modelovania kľúčových procesov so znalosťami uloženými v databázach liečiv sa umožní informované rozhodovanie o kandidátoch vhodných na farmakologickú moduláciu. Projekt poskytne dátami vedené a komplexné porozumenie procesu hojenia rán a in-vitro overenie konceptu novej terapie podporujúcej hojenie chronických rán.

Matematické modely neurčitosti a ich aplikácie

Mathematical models of uncertainty and their applications

Doba trvania: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2022
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Michalíková Alžbeta PhD.

Tvorba a aplikácie pravdepodobnostných a intuitionistických fuzzy modelov neurčitosti

Generation and applications of probabilistic and intuitionistic fuzzy models of uncertainty

Doba trvania: 1. 1. 2021 - 31. 12. 2022
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Čunderlíková Katarína PhD.

Národné projekty

Kvalitatívne vlastnosti a bifurkácie diferenciálnych rovníc a dynamických systémov

Qualitative properties and bifurcations of differential equations and dynamical system

Doba trvania: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Fečkan Michal DrSc.

Algebrické a topologické aspekty agregačných funkcií

-

Doba trvania: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Pócs Jozef PhD.

Drevený píšťalový fond historických organových pozitívov na Slovensku

Wooden pipe configuration of historic organ positives in Slovakia

Doba trvania: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2022
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Haluška Ján CSc.

Grafové invarianty, symetrie a ohodnotenia

Graph invariants, symmetries and labellings

Doba trvania: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Nedela Roman DrSc.

Chromatické problémy v kombinatorike

Chromatic Problems in Combinatorics

Doba trvania: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2021
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kochol Martin PhD., DSc.

Konvergencia blokových algoritmov pre kanonické dekompozície matíc

-

Doba trvania: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2022
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Okša Gabriel CSc.

Matematické modely neklasických javov a neurčitosti

Mathematical models of non-classical events and uncertainty

Doba trvania: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Jenčová Anna DrSc.

Model pre optimalizáciu prepravy zemného plynu

The optimization model of natural gas transportation

Doba trvania: 1. 1. 1999 -
Program: Vnútroústavné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Žáčik Tibor CSc.

Modely a algoritmy pre výpočty s neúplnou informáciou

Models and algorithms for computing with incomplete information

Doba trvania: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Dobrev Stefan PhD.

Nové trendy v teórii agregovania a ich aplikácie

-

Doba trvania: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2022
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Zemánková Andrea PhD.

ORBIS - Ontologická reprezentácia pre bezpečnosť informačných systémov

Ontological representation for security of information systems

Doba trvania: 1. 7. 2020 - 30. 6. 2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Nemoga Karol CSc.

Popisná a výpočtová zložitosť formálnych jazykov

Descriptive and Computational Complexity of Formal Languages

Doba trvania: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2022
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Jirásková Galina CSc.

PROBALGQUANT - Pravdepodobnostné, algebrické a kvantovo-mechanické aspekty neurčitosti

Probabilistic, algebraic a quantum-mechanical aspect of uncertainty

Doba trvania: 1. 7. 2017 - 30. 6. 2021
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Dvurečenskij Anatolij DrSc.
Anotácia:Použitím najmodernejších metód kvantových štruktúr budeme študovať matematické základy kvantovej mechaniky a neurčitosti. Prehĺbime naše poznatky o parciálnych a totálnych algebrách ako sú efektové algebry, MV-algebry, synaptické algebry, ortomodulárne zväzy, BL-algebry, reziduované zvázy a ich nekomutatívne zovšeobecnenia a stavy na nich v súvislosti s čiastočne usporiadanými grupami. Kategoriálne postupy ozrejmia špecifické vlastnosti kvantových štruktúr. Pomocou agregačných metód sa budeme snažiť o kombinaciu vybraných hodnôt merania do jednej agregačnej funkcie. Neurčitosť obsiahnutá v kvantových meraniach sa bude analyzovať z pohľadu stavov a kvantových kanálov so zameraním na aplikácie v kvantovej mechanike, kvantovej teórii informácie a popise mier nekompatibility.

Príprava Národného programu kvantových technológií SR

-

Doba trvania: 1. 1. 2018 -
Program: ŠPVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Nemoga Karol CSc.

Program Štipendium SAV

Program Fellowship of SAS

Doba trvania: 1. 8. 2013 - 31. 7. 2021
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Zemánková Andrea PhD.

Teória čísel a jej aplikácie

Number Theory and Its Applications

Doba trvania: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2021
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Jakubec Stanislav DrSc.

TOGE - Topológia a geometria variet

Topology and Geometry of Manifolds

Doba trvania: 1. 7. 2017 - 30. 6. 2021
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Macko Tibor PhD.

Topologické štruktúry na priestoroch funkcií

-

Doba trvania: 1. 1. 2021 - 31. 12. 2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Holá Ľubica DrSc.

Viactriedna klasifikácia rečových segmentov použitím párových klasifikátorov

Multiclass Speech Segments Classification Using Parallel Classifiers

Doba trvania: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2021
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Šuch Ondrej PhD., M.Sc.

ESTRUD - Výnimočné štruktúry v diskrétnej matematike

Exceptional structures in discrete mathematics

Doba trvania: 1. 7. 2020 - 30. 6. 2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Nedela Roman DrSc.

DIMPP - Vývoj inovatívnych metód pre primárnu metrológiu momentu sily aplikáciou silových účinkov konvenčnej etalonáže

Development of innovative methods for primary metrology torque forces by force effects of the conventional standards

Doba trvania: 1. 7. 2019 - 30. 6. 2022
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Wimmer Gejza DrSc.
Anotácia:Krútiaci moment je jedným z hlavných ukazovateľom pri testovaní, resp. skúšaní širokého spektra rotujúcich strojov a zariadení. Meranie v danej oblasti za posledné desaťročia vykazuje rastúci trend týkajúci sa kvantity ako aj požiadaviek na kvalitu. K tomuto faktoru prispieva aj nárast automobilového priemyslu na Slovensku. S meraním momentu sily neodmysliteľne súvisí aj metrologická nadväznosť a rozvoj priemyselnej, ako aj sekundárnej metrológie. V súčasnosti ale SR nedisponuje laboratóriom, ktoré by svojim technickým vybavením a metrologickou kvalitou reprezentovalo najvyššiu úroveň, primárnu metrológiu. Kalibračné laboratória momentu sily v SR sú nútené hľadať zdroje metrologickej nadväznosti v zahraničí. Zámerom projektu je teda položiť základy primárnej metrológie momentu sily.

Celkový počet projektov: 24