Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Projekty

Matematický ústav SAV, v. v. i.

Národné projekty

Automaty a formálne jazyky: popisná a výpočtová zložitosť

Automatons and formal languages: descriptional and computational complexity

Efektívne Jacobiho algoritmy pre EVD/SVD rozklady matíc a ich numerické vlastnosti

Effective Jacobi algorithms for EVD/SVD matrix decompositions and their numerical properties

Efektívne výpočtové metódy pre charakterizáciu materiálov v nanomierke

Efficient computation methods for nanoscale material characterization

Chromatické problémy a polynómy

Chromatic Problems and Polynomials

Klasifikácia ansámblami z neurónových sietí

Classification using ensembles of neural networks

Model pre optimalizáciu prepravy zemného plynu

The optimization model of natural gas transportation

DeQHOST - Navrhovanie kvantových štruktúr vyššieho rádu

Designing quantum higher order structures

ORBIS - Ontologická reprezentácia pre bezpečnosť informačných systémov

Ontological representation for security of information systems

MATHMER - Pokročilé matematické a štatistické metódy pre meranie a metrológiu

Advanced mathematical and statistical methods for measument and metrology

Pokročilé prístupy k agregácii dát a ich aplikácie

Advanced approaches to data aggregation and applications

QUANTPROBALG - Pravdepodobnostné, algebrické a kvantovo-mechanické metódy určovania neurčitosti

Probabilistic, Algebraic and Quantum Mechanical Methods of Uncertainty Determination

Príprava Národného programu kvantových technológií SR

-

Teória čísel a jej aplikácie

Number theory and its applications

TOPFUN - Topologické štruktúry a priestory funkcií

Topological structures and spaces of functions

Topologické štruktúry na priestoroch funkcií

-

Viachodnotové modely neurčitosti

Multivalued models of uncertainty

Vplyv materiálov na akustické vlastnosti historických jendomanuálových orgánov na území Slovenska

Influence of materials on acoustic properties of historical single-manual pipe organs in Slovakia

ESTRUD - Výnimočné štruktúry v diskrétnej matematike

Exceptional structures in discrete mathematics

RPDTCTS - Výskum možnosti digitálnej transformácie kontinuálnych dopravných systémov

Research the possibility of digital transformation of continuous transport systems

Celkový počet projektov: 19