Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Témy doktorandského štúdia

Matematický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Algoritmy na štrukturálnu analýzu snarkov
Program DŠ
9–1–9 aplikovaná matematika
Meno školiteľa/-ky
doc. Mgr. Ján Karabáš, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Stručná anotácia
Cieľom práce je analyzovať existujúce algoritmy pre podporu štrukturálnej analýzy snarkov (vo všeobecnosti - grafov nízkeho stupňa), navrhnúť nové algoritmy a implementovať ich na vybraných výpočtových platformách. V rámci projektu je dôležitou úlohou charakterizovať a klasifikovať známe (a aj novo získané) snarky vzhľadom na vybrané invarianty. Študované algoritmy a zozbierané dáta majú slúžiť ako počítačová podpora pri riešení otvorených problémov v oblasti.