Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Témy doktorandského štúdia

Matematický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Odvodenie súradnicového systému troch laserových triangulačných snímačov
Program DŠ
9–1–9 aplikovaná matematika
Meno školiteľa/-ky
prof. RNDr. Gejza Wimmer, DrSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Stručná anotácia
Problémom je odvodiť súradnice troch laserových snímačov a zodpovedajúce smery ich laserových lúčov pomocou meraní kalibrovanej základnej rovnobežnej mierky.