Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Témy doktorandského štúdia

Matematický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Riedke symetrické grafy v strojovom učení
Program DŠ
9-1-9 aplikovaná matematika
Meno školiteľa/-ky
doc. Ondrej Šuch, PhD., M.Sc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Stručná anotácia
Populárna metóda tvorby zložitých klasifikačných modelov je založená na vytvorení ansámblu jednoduchších párových modelov. Kombinovanie párových modelov korešponduje grafovej štruktúre. Použitie symetrických grafov umožňuje eliminovať potenciálne veľkú chybu predikcie modelov, ktorá nastáva, ak niektorá ťažko rozlíšiteľná klasifikovaná trieda nie je pokrytá dostatočne hustou podmnožinou ansámblu. Téma kombinuje hlboké neurónové siete, klasické strojové učenie, teóriu symetrických grafov (Cayleyho grafy).