Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Témy doktorandského štúdia

Matematický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Kvantové kanály a zobrazenia vyššieho rádu
Program DŠ
9-1-9 aplikovaná matematika
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Anna Jenčová, DrSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Stručná anotácia
Kvantové kanály popisujú všeobecné fyzikálne realizovateľné transformácie kvantových systémov. Hierarchia kvantových zobrazení vyššieho rádu umožňuje detailnejšie štúdium kvantových protokolov, ako sú merania na kanáloch, transformácie kanálov, kanály s pamäťou, atď. V súčasnej dobe rastie potreba pochopenia štruktúry a vlastností zobrazení vyššieho rádu. Medzi potenciálne ciele navrhovanej práce patrí výskum matematickej štruktúry zobrazení vyššieho rádu pomocou rôznych prístupov, napr. teória operátorov, teória kategórií, lineárna algebra alebo konvexná geometria. Sústredíme sa na neklasické vlastnosti takýchto zobrazení, ako napr. nekompatibilita alebo neurčité kauzálne usporiadanie, ich klasifikáciu, dôsledky a prípadné prínosy pre spracovanie informácie.