Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Témy doktorandského štúdia

Matematický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Ulam-Hyers stabilita frakcionálnych funkcionálnych diferenciálnych rovníc
Program DŠ
9-1-9 aplikovaná matematika
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Natália Dilna, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Stručná anotácia
Frakcionálny diferenciálny počet je oblasť matematickej analýzy, ktorá sa zaoberá deriváciami neceločíselného rádu. V posledných rokoch stúpa záujem o frakcionálny diferenciálny počet kvôli jeho širokej aplikácii v rôznych oblastiach. Cieľom je skúmať Ulam-Hyers stabilitu pre frakcionálne funkcionálne diferenciálne rovnice. Tento typ stability je nový typ stability okrem dobre známeho typu Lyapunovej stability.