Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Matematický ústav SAV, v. v. i.

Štefánikova 49
814 73 Bratislava
Slovenská republika

Riaditeľ

Tel: 02/ 5751 0415

Sekretariát

Tel: 02/ 5751 0414

Organizačné zložky

Štefánikova 49
81473 Bratislava
Riaditeľ organizačnej zložky

Detašované pracoviská

Ďumbierska 1
974 11 Banská Bystrica
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Ústav vznikol v roku 1959, 1975 sa zriadilo dislokované pracovisko MÚ SAV v Košiciach a 1993 bol k ústavu pričlenený Kabinet informatiky, ktorý vznikol v roku 1991. V roku 2001 vznikol Inštitút matematiky a informatiky v Banskej Bystrici, spoločné pracovisko MÚ SAV a FPV Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Základný výskum ústavu je zameraný na riešenie úloh v oblasti algebraických a topologických štruktúr, teórie čísel, matematickej logiky, kvantových štruktúr, funkcionálnej, harmonickej a stochastickej analýzy, matematickej štatistiky, teórie grafov, diferenciálnych rovníc, výpočtovej zložitosti a teoretických aspektov programovacích jazykov, automatov a výpočtových systémov.

Ústav je vydavateľom dvoch medzinárodných vedeckých časopisov:Mathematica Slovaca a Tatra Mountains Mathematical Publications, a je sídlom Slovenskej pobočky zahraničného časopisu Zentralblatt Math, Springer.