Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka organizácie SAV

Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV

Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava 4
Slovenská republika

Riaditeľka

Tel: 02/ 5477 5683, 54773442
Fax: 02/ 5477 5683, 54773442

Sekretariát

Tel: 54773442, 54775683
Facebook stránka Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV, v.v.i.: https://www.facebook.com/UVSKSAV

Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV vznikol v roku 1990 pod názvom Kabinet výskumu sociálnej a biologickej komunikácie SAV. Ústav vykonáva najmä základný interdisciplinárny výskum, zameraný na komplexné vzťahy medzi sociálnymi, kultúrnymi a psychologickými aspektmi ľudského bytia. Hľadáme nedostatky poznania v tých oblastiach, ktoré sú spoločenskými problémami, a robíme to angažovane. Zameriavame sa na analýzu spoločenských, politických, medzigeneračných, mediálnych a intímnych diskurzov – sociálna komunikácia je tak predmetom nášho výskumu, ako aj jeho metodologickým rámcom. Náš výskum zároveň pokrýva biele miesta vedeckého poznania predovšetkým v oblasti sociálnej psychológie, ale aj ďalších psychologických vied, ako aj vied o vzdelávaní a filozofie.

Diferenciálnu hodnotu Ústavu tvoria najmä:

- transdisciplinarita a kritický prístup k spoločenskovednému výskumu,
- medzikultúrny porovnávací rámec,
- zameranie na edukáciu.

Integrujúcou témou výskumov Ústavu, na pozadí Centra pedagogického výskumu a doktorandského programu Ústavu „školská pedagogika“, sú spoločenské výzvy pre edukáciu – výchovu, vzdelávanie a rozvoj človeka vo formálnych aj neformálnych rámcoch. Táto téma predstavuje vlajkovú loď výskumu v Ústave.

Naše výskumy sa zameriavajú najmä na nasledujúce oblasti:
- inklúzia (v edukácii, ľudia s postihnutím, sexuálne minority, etnické minority);
- občianska participácia a deliberácia;
- hodnoty a normy spoločnosti a politiky vzdelávania;
- dialogickosť poznávania (gramotnosť, metakognitívna regulácia);
- transformácia intimity a rodičovstva.

Súčasne ÚVSK realizuje výskumné aktivity charakteru cutting edge/frontiers research aj v iných relevantných oblastiach – napr. projekty v oblasti „spoločnosť a technológie“.

Organizačná štruktúra:

Riaditeľka: Mgr. Barbara Lášticová, PhD.
Zástupca riaditeľky: doc. PhDr. Gabriel Bianchi, CSc.
Vedecká tajomníčka: Mgr. Lucia Hargašová, PhD.
Sekretariát a knižnica: Mgr. Zuzana Dobrucká

Vedecká rada a etická komisia:
Predseda: doc. Mgr. Miroslav Popper, CSc.
Interní členovia: Prof. PhDr. Ivan Lukšík, CSc., Mgr. Kamila Urban, PhD.
Externí členovia: doc. PhDr. Andrej Findor, PhD., doc. PaedDr. Vladimíra Kurincová Čavojová, PhD.

Medzinárodný poradný zbor:
doc. PhDr. Martina Hřebíčková, Dr., DSc., Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Brno, Česká republika
doc. Anna Kende, PhD., Eötvös Loránd University, Budapešť, Maďarsko
Prof. Paul Stenner, The Open University, Veľká Británia