Informačná stránka organizácie SAV

Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV

Publikácie za rok 2019

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:
 • ANDRAŠČIKOVÁ, Simona - LÁŠTICOVÁ, Barbara. „Marek je normálny človek, aj keď je Róm": Použitie techniky 1-2-4-všetci v intervencii na zmierňovanie predsudkov v slovenských školách = „Marek Is a Normal Person, Even Though He Is a Roma": Facilitation Technique 1-2-4-All Use in an Intervention to Reduce Prejudice in Slovak Schools. In Sociálne procesy a osobnosť 2018 : zborník príspevkov. Editori: Ivana Piterová, Jozef Výrost ; recenzenti: Magdalena Adamus, Eva Ballová Mikušková, Marek Blatný. - Košice : Spoločenskovedný ústav CSPV SAV, 2019, s. 25-33. ISBN 978-80-89524-40-2. Dostupné na internete: <http://www.spao.eu/files/spo-proceedings18.pdf>(APVV-14-0531 : Intervencie na zmierňovanie predsudkov voči stigmatizovaným minoritám: vývoj meracích nástrojov a experimentálne testovanie kontaktnej hypotézy v terénnych podmienkach. VEGA č. 2/0127/19 : Sociálno-psychologické predpoklady antidiskriminačných intervencií: kvalitatívna metaanalýza. Sociálne procesy a osobnosť 2018 : Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie). Typ: AFD
 • BARNOVÁ, Andrea (prekl.) - PETERČÁKOVÁ, Zuzana (prekl.) - LÁŠTICOVÁ, Barbara (prekl.). Príbehy o priateľstve : učiteľský manuál. Bratislava : Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV v spolupráci s Unit of Social Psychology, University of Helsinki, Finland, 2019. 36 s. Dostupné na internete: <http://www.kvsbk.sav.sk/wp-content/uploads/Ucitelsky-manual_Pribehy-o-priatelstve-2019.pdf>. ISBN 978-80-970234-9-2(APVV-14-0531 : Intervencie na zmierňovanie predsudkov voči stigmatizovaným minoritám: vývoj meracích nástrojov a experimentálne testovanie kontaktnej hypotézy v terénnych podmienkach. VEGA 2/0079/15 : Predstavovaný kontakt ako nástroj zmierňovania predsudkov? Overenie metodiky v slovenskom kontexte). Typ: EAJ
 • BARTUŠOVÁ, Michaela. Význam deliberácie pre rozvoj spôsobilostí sebaobhajovania žiakov s mentálnym postihnutím v prostredí inkluzívnej školy = The Importance of Deliberation for Teaching of Self-advocacy Skills of Pupils with Intellectual Disabilities in Inclusive School. In Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 2019, vol. 53, no. 1, p. 25-35. ISSN 0555-5574.(VEGA 1/0620/16 : Psychologické determinanty aktivity a participácie detí a adolescentov so zdravotným postihnutím vzdelávaných v integrovanom/inkluzívnom prostredí). Typ: ADFB
 • BIANCHI, Gabriel. Attitudes to progressive gene therapies in Slovakia in the light of the ethical dimensions of human enhancement. In Promises and perils of emerging technologies for human condition : Voices from four postcommunist Central and East European countries. - Berlin : Peter Lang GmbH, 2019, s. 165-182. ISBN 978-3-631-77512-7.(APVV-0379-12 : Analýza filozoficko-etických dimenzií NBIC-technológií vo vzťahu k vylepšovaniu človeka). Typ: ABC
 • BIANCHI, Gabriel. Postmodern intimacy - a Dionysian transmutation. In Private, Civil, and Public SEXUALITIES - XI. International Academic Conference : Proceedings of Abstracts. - Prague : Institute of Sociology, Czech Academy of Sciences, 2019, s. 2. Typ: AFE
 • BIANCHI, Gabriel - MARKOVÁ, Dagmar. Kto je lepší rodič? Otec alebo matka? In Private, Civil, and Public SEXUALITIES - XI. International Academic Conference : Proceedings of Abstracts. - Prague : Institute of Sociology, Czech Academy of Sciences, 2019, s. 10. Typ: AFG
 • BLAŽEKOVÁ, Kristína - FÚSKOVÁ, Jana. Ako sa nestratiť v online svete. In Dieťa v ohrození : aby pomoc prišla včas... [elektronický zdroj]. - Bratislava : Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, 2019, nestr. Typ: AFH
 • BZDÚCH, Vladimír - JARIABKOVÁ, Katarína. Smithov-Lemliho-Opitzov syndróm. In Pediatria pre prax, 2019, roč. XX, č. 3, s.136. ISSN 1337-4443. Typ: ADFB
 • DRÁĽ, Peter - LÁŠTICOVÁ, Barbara - FINDOR, Andrej - POPPER, Miroslav - PETRJÁNOŠOVÁ, Magda - ANDRAŠČIKOVÁ, Simona. Príbehmi proti predsudkom : využitie autentických výpovedí mladých ľudí vo vzdelávaní. Bratislava : Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV v spolupráci s Fakultou sociálnych a ekonomických vied UK, 2019. 18 s. Dostupné na internete: <http://www.kvsbk.sav.sk/wp-content/uploads/Pribehmi-proti-predsudkom_manual-2019.pdf>. ISBN 978-80-973370-0-1(APVV-14-0531 : Intervencie na zmierňovanie predsudkov voči stigmatizovaným minoritám: vývoj meracích nástrojov a experimentálne testovanie kontaktnej hypotézy v terénnych podmienkach). Typ: EDJ
 • FÚSKOVÁ, Jana - BLAŽEKOVÁ, Kristína. Community needs of LGBTQ+ families in USA and what can we learn from them. In Private, Civil, and Public SEXUALITIES - XI. International Academic Conference : Proceedings of Abstracts. - Prague : Institute of Sociology, Czech Academy of Sciences, 2019, s. 11. Typ: AFG
 • FÚSKOVÁ, Jana. Reprezentácie gej a lesbických rodičovstiev. In Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku : Hledání kvality. - České Budějovice : Zdratotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 2019, s. 20.(VEGA č. 2/0027/17 : Tradičné a alternatívne rodičovstvá 21. storočia: motivácie, dilemy a konzekvencie). Typ: AFG
 • HAPČOVÁ, Margaréta - KONRÁDOVÁ, Ľubica - URBAN, Kamila - MALIK, Barbora - DEMKANINOVÁ, Diana - SMOLEJOVÁ, Eva - ČELÁROVÁ, Diana - PLAVČANOVÁ, Zuzana. Inovatívne edukačné materiály reflektujúce deti s typickým a atypickým vývinom = Innovative Educational Materials Reflecting Children with Typical and Atypical Development. In Osobnosť v kontexte kognícií, emocionality a motivácií VII : Kniha abstraktov. Medzinárodná konferencia, 27.-28. november 2019. - Bratislava : Katedra psychológie FiF UK, 2019, s. 54. ISBN 978-80-8127-252-3. Dostupné na internete: <http://psychologica.sk/wp-content/uploads/2019/11/Kniha-abstraktov-2019.pdf>. Typ: AFH
 • HARGAŠOVÁ, Lucia. Closer to children and families : Benefits and costs of improvements to children’s residential care in Slovakia. In The Scottish Journal of Residential Child Care, 2019, vol. 18, no. 2, p. 147-158. ISSN 1478 - 1840. Dostupné na internete: <https://www.celcis.org/files/5715/5956/6891/2018_Vol_18_No_2_Hargasova_L_Closer_to_children_and_families.pdf>(VEGA č. 2/0027/17 : Tradičné a alternatívne rodičovstvá 21. storočia: motivácie, dilemy a konzekvencie). Typ: ADEB
 • HARGAŠOVÁ, Lucia. Úskalia a bezpečia láskyplného vzťahu v škótskej pestúnskej starostlivosti. In Križovatky X. - Úskalia náhradnej výchovy : Recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie. Editori: Viera Hudečková, Pavel Bryndzák ; recezenti: Eva Smiková, Jana Levická. - Bratislava : Diagnostické centrum v Záhorskej Bystrici, 2019, s. 59-65. ISBN 978-80-972188-8-1.(VEGA č. 2/0027/17 : Tradičné a alternatívne rodičovstvá 21. storočia: motivácie, dilemy a konzekvencie). Typ: AFD
 • HARGAŠOVÁ, Lucia - FÚSKOVÁ, Jana. Ktorým rodičovstvám najviac dôverujeme? In Private, Civil, and Public SEXUALITIES - XI. International Academic Conference : Proceedings of Abstracts. - Prague : Institute of Sociology, Czech Academy of Sciences, 2019, s. 9. Typ: AFG
 • HARGAŠOVÁ, Lucia - LUKŠÍK, Ivan. Dieťa v náhradnej starostlivosti : najlepší záujem vzťahovej väzby. In Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku : Hledání kvality. - České Budějovice : Zdratotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 2019, s. 21.(VEGA č. 2/0027/17 : Tradičné a alternatívne rodičovstvá 21. storočia: motivácie, dilemy a konzekvencie). Typ: AFG
 • HARGAŠOVÁ, Lucia. Exploring loving relationships within care. In SIRCC National Conference 2019 : 20 Years! : Celebrating, challenging and awakening the new in residential child care, 4-5 June 2019. - Radisson Blu Hotel, Glasgow : CELCIS, 2019, p. non. Typ: AFG
 • HARGAŠOVÁ, Lucia - FÚSKOVÁ, Jana. Ktoré formy rodičovstva považujeme za dobré? In Dieťa v ohrození : aby pomoc prišla včas... [elektronický zdroj]. - Bratislava : Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, 2019, nestr. Typ: AFH
 • JARIABKOVÁ, Katarína. Frambu - centrum pre zriedkavé ochorenia v Nórsku. In Spravodaj Spoločnosti Williamsovho syndrómu, 2019, č. 13, s. 14-15. Dostupné na internete: <http://www.spolws.sk/media/pdf/spravodaj2019.pdf>. Typ: GII
 • KALLOVÁ, Nikola. Šťastie a ťažkosti pri jeho výskume. In Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku : Hledání kvality. - České Budějovice : Zdratotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 2019, s. 23. Typ: AFG
 • KALLOVÁ, Nikola. Čo sme vedeli o šťastí pred vznikom psychológie. In Potrebujeme pozitívne myslieť, cítiť a konať? : Transdisciplinárna vedecká konferencia. - Bratislava : Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, 2019, s. 6-7. ISBN 978-80-973370-2-5.(APVV-18-0303 : MTIV - Medzníky v tranzíciách intímnych vzťahov a kvalita života v období adolescencie a mladej dospelosti). Typ: AFH
 • KALLOVÁ, Nikola. Why is happiness research not an entirely positive phenomenon? In Human Affairs : Postdisciplinary Humanities and Social Sciences Quarterly, 2019, vol. 29, no. 2, p. 264-267. ISSN 1337-401X. Recenzia na: The happiness industry: How the government and big business sold us wellbeing / William Davis. - London: Verso, 2015. Dostupné na internete: <https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/humaff.2019.29.issue-2/humaff-2019-0021/humaff-2019-0021.pdf>. Typ: EDI
 • LÁŠTICOVÁ, Barbara - FINDOR, Andrej. Measuring and reducing anti-Rome prejudice in Slovak schools : Methodological challenges and lessons learned. In Methodology, Ethics, Writing and Visions in Ethnology and Social Anthropology Conference : Book of Abstracts. - Bratislava : Institute of Ethnology and Social Anthropology SAS, 2019, s. 22. ISBN 978-80-973372-1-6.(APVV-14-0531 : Intervencie na zmierňovanie predsudkov voči stigmatizovaným minoritám: vývoj meracích nástrojov a experimentálne testovanie kontaktnej hypotézy v terénnych podmienkach). Typ: AFH
 • LÁŠTICOVÁ, Barbara - POPPER, Miroslav. Zmierňovanie predsudkov ako cesta k inklúzií? Použitie rovesníckych príbehov vo vzdelávaní. In Dieťa v ohrození : aby pomoc prišla včas... [elektronický zdroj]. - Bratislava : Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, 2019, nestr. Typ: AFH
 • Psychologička Barbara Lášticová: Máme trpiteľský mýtus, no dokážeme ho prekonať. Rozhovor pripravila Debora Pastirčáková. In Identity : Príbehy 20. storočia, 2019, roč. 2, č. 1, s. 10-14. ISSN 2585-9048. Typ: GII
 • Rovesnícke príbehy môžu zmierniť predsudky voči Rómom i migrantom... aj na Slovensku. Odborný garant textu a ilustrácie poskytla: Barbara Lášticová, Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV. In Veda na dosah. Dostupné na internete: <http://vedanadosah.cvtisr.sk/rovesnicke-pribehy-mozu-zmiernit-predsudky-voci-romom-i-migrantom-aj-na-slovensku>. Typ: GII
 • LUKŠÍK, Ivan. Children from Marginalised Roma Communities at the School Gates : The Disconnect Between Majority Discourses and Minority Voices. In Early Childhood Education Journal, 2019, vol. 47, iss. 4, p. 1-11. (1.052 - IF2018). ISSN 1082-3301. Typ: ADCA
 • LUKŠÍK, Ivan - MARKOVÁ, Dagmar. Reprezentácia rodičovstva v kresťanských textoch na Slovensku. In Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku : Hledání kvality. - České Budějovice : Zdratotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 2019, s. 27.(VEGA č. 2/0027/17 : Tradičné a alternatívne rodičovstvá 21. storočia: motivácie, dilemy a konzekvencie). Typ: AFG
 • LUKŠÍK, Ivan. Kvalita života detí v manželstve a kohabitácii. In Dieťa v ohrození : aby pomoc prišla včas... [elektronický zdroj]. - Bratislava : Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, 2019, nestr. Typ: AFH
 • MASARYK, Radomír - PETRJÁNOŠOVÁ, Magda - LÁŠTICOVÁ, Barbara - KUGLEROVÁ, Nikoleta - STAINTON ROGERS, Wendy. A story of great expectations : Qualitative research in psychology in the Czech and Slovak Republics. In Qualitative Research in Psychology, 2019, vol. 16, no. 3, p. 336-353. (1.524 - IF2018). ISSN 1478-0887. Dostupné na internete: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14780887.2019.1605671>(VEGA 2/0123/16 : Nové médiá a znižovanie prahu pre občiansku participáciu u málo participujúcich skupín: analýza príkladov dobrej praxe, "svetlých výnimiek" a subjektívnych bariér participácie v kontexte SR. APVV-14-0531 : Intervencie na zmierňovanie predsudkov voči stigmatizovaným minoritám: vývoj meracích nástrojov a experimentálne testovanie kontaktnej hypotézy v terénnych podmienkach). Typ: ADCA
 • MASARYK, Radomír - LÁŠTICOVÁ, Barbara - PETRJÁNOŠOVÁ, Magda. Hľadanie kvality pri tvorení dôveryhodnej histórie kvalitatívneho výskumu: "The Making of". In Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku : Hledání kvality. - České Budějovice : Zdratotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 2019, s. 13-14. Typ: AFE
 • PETRJÁNOŠOVÁ, Magda - LEIX, Alicia. Prepletence identity a jazyka v stredoeurópskom priestore (pohľad sociálnopsychologický) = How Identities and Languages Interwine in Central Europe (Socio-psychological Perspective). In Regionální a národní identita : mezinárodní odborný workshop konaný dne 16. 10. 2019 v Českém Těšíně. - Ostrava : ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, z.ú., 2019, s. 183-189. ISBN 978-80-87955-08-6. Dostupné na internete: <http://atlas-slezska.cz/wokrkshop/01_identita/Sbornik/Sbornik_identita.pdf>(Regionální a národní identita : mezinárodní odborný workshop). Typ: AECA
 • PETRJÁNOŠOVÁ, Magda - BLAŽEKOVÁ, Kristína. Mladí ignoranti alebo mladí aktívni občania a občianky? In Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku : Hledání kvality. - České Budějovice : Zdratotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 2019, s. 30.(VEGA 2/0123/16 : Nové médiá a znižovanie prahu pre občiansku participáciu u málo participujúcich skupín: analýza príkladov dobrej praxe, "svetlých výnimiek" a subjektívnych bariér participácie v kontexte SR). Typ: AFG
 • PETRJÁNOŠOVÁ, Magda. Sú deti online ohrozené? Ak áno, aké nástroje im dať k dispozícii, aby to zvládli? In Dieťa v ohrození : aby pomoc prišla včas... [elektronický zdroj]. - Bratislava : Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, 2019, nestr. Typ: AFH
 • POPPER, Miroslav. Liminal hotspots, transhumanism, and pothumanism. In Promises and perils of emerging technologies for human condition : Voices from four postcommunist Central and East European countries. - Berlin : Peter Lang GmbH, 2019, s. 17-33. ISBN 978-3-631-77512-7.(APVV-0379-12 : Analýza filozoficko-etických dimenzií NBIC-technológií vo vzťahu k vylepšovaniu človeka). Typ: ABC
 • POPPER, Miroslav. Tradičné a alternatívne rodičovstvá a kvalita života. In Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku : Hledání kvality. - České Budějovice : Zdratotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 2019, s. 15.(VEGA č. 2/0027/17 : Tradičné a alternatívne rodičovstvá 21. storočia: motivácie, dilemy a konzekvencie). Typ: AFE
 • POPPER, Miroslav - LUKŠÍK, Ivan. Kto sú lepší rodičia: kohabitujúci alebo manželia? In Private, Civil, and Public SEXUALITIES - XI. International Academic Conference : Proceedings of Abstracts. - Prague : Institute of Sociology, Czech Academy of Sciences, 2019, s. 9. Typ: AFG
 • POSLON, Xenia-Daniela - LÁŠTICOVÁ, Barbara. The Silver Lining Between Perceived Similarity and Intergroup Differences : Increasing Confidence in Intergroup Contact. In Human Affairs : Postdisciplinary Humanities and Social Sciences Quarterly, 2019, vol. 29, no. 1, p. 63-73. ISSN 1337-401X. Dostupné na internete: <https://www.degruyter.com/view/j/humaff.2019.29.issue-1/humaff-2019-0006/humaff-2019-0006.xml>(APVV-14-0531 : Intervencie na zmierňovanie predsudkov voči stigmatizovaným minoritám: vývoj meracích nástrojov a experimentálne testovanie kontaktnej hypotézy v terénnych podmienkach. VEGA č. 2/0127/19 : Sociálno-psychologické predpoklady antidiskriminačných intervencií: kvalitatívna metaanalýza). Typ: ADNB
 • POSLON, Xenia-Daniela - LÁŠTICOVÁ, Barbara - POPPER, Miroslav - KENDE, Anna. Political discourse perception predicts Roma stereotype endorsement. In Kognícia a umelý život 2019. Zostavili: Igor Farkaš, Martin Takáč (Editor), Peter Gergeľ, Matúš Tomko ; recenzenti: Ľubica Beňušková, Ivana Budinská a ďalší. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2019, s. 87-88. ISBN 978-80-223-4720-4.(APVV-14-0531 : Intervencie na zmierňovanie predsudkov voči stigmatizovaným minoritám: vývoj meracích nástrojov a experimentálne testovanie kontaktnej hypotézy v terénnych podmienkach. PolRom - REC-AG-2017/REC-RDIS-DISC-AG-2017 : Identifikácia metód založených na dôkazoch, ktoré umožnia efektívne bojovať proti diskriminácii Rómov v meniacej sa politickej klíme v Európe). Typ: AFD
 • PUPALA, Branislav. Programy pre výchovnú starostlivosť v súčasných „jasliach" = Programs for „educare" in current institutions for children under three years of age. In Naša škola : odborný metodický časopis pre učiteľov materských škôl a 1. stupňa základných škôl, 2019, roč. XXII, č. 7-8, s. 4-15. ISSN 1335-2733. Typ: BDF
 • URBAN, Kamila - URBAN, Marek. Improving the accuracy of the self-evaluation during on-screen self-regulated learning through calibration feedback. In INTED 2019 : 13th International Technology, Education and Development Conference. Edited by L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. - Valencia, Spain : IATED Academy, 2019, s. 9002-9007. ISBN 978-84-09-08619-1.(VEGA č. 2/0134/18 : Pedagogické a vývinovo-psychologické dopady inovácií predškolského vzdelávania). Typ: AFC
 • URBAN, Kamila - URBAN, Marek. Effect of performance feedback on accuracy of predictive and postdictive judgments in preschoolers. In Book of Abstracts JURE 2019. 10. - 11. August 2019. - Aachen : Aachen University, 2019, p. 42. Dostupné na internete: <https://earli.org/sites/default/files/2019-08/JURE2019-BOA_0.pdf>. Typ: AFG
 • URBAN, Kamila - ZÁPOTOČNÁ, Oľga - URBAN, Marek. Comprehension monitoring and certainty monitoring in preschoolers from different socioeconomic backgrounds. In CPH 2019 - Conference on Literacy : Learning from the Past for the Future: Literacy for All. August 4th - 7th, 2019. - Copenhagen, Denmark : Landsforeningen af Laesepaedagoger, 2019, p. 32. Dostupné na internete: <http://cph2019.dk/wp-content/uploads/2019/04/214.-Kamila-Urban.pdf>. Typ: AFG
 • URBAN, Kamila. Diagnostika vývinovej dysfázie pomocou testovej batérie SON-R2 1/2-7 = Diagnosing Specific Language Impairment Using SON-R2 1/2-7 Test Battery. In Osobnosť v kontexte kognícií, emocionality a motivácií VII : Kniha abstraktov. Medzinárodná konferencia, 27.-28. november 2019. - Bratislava : Katedra psychológie FiF UK, 2019, s. 44. ISBN 978-80-8127-252-3. Dostupné na internete: <http://psychologica.sk/wp-content/uploads/2019/11/Kniha-abstraktov-2019.pdf>. Typ: AFH
 • URBAN, Marek - URBAN, Kamila. Creativity, metacognition and intrinsic motivation : a new perspective on self-regulated learning. In Book of Abstracts JURE 2019. 10. - 11. August 2019. - Aachen : Aachen University, 2019, p. 4. Dostupné na internete: <https://earli.org/sites/default/files/2019-08/JURE2019-BOA_0.pdf>. Typ: AFG
 • VIŠŇOVSKÝ, Emil. The pragmatist philosophical view of human enhancement. In Promises and perils of emerging technologies for human condition : Voices from four postcommunist Central and East European countries. - Berlin : Peter Lang GmbH, 2019, s. 105-121. ISBN 978-3-631-77512-7.(APVV-0379-12 : Analýza filozoficko-etických dimenzií NBIC-technológií vo vzťahu k vylepšovaniu človeka). Typ: ABC
 • VIŠŇOVSKÝ, Emil. The University as a Philosophical Problem. In Human Affairs : Postdisciplinary Humanities and Social Sciences Quarterly, 2019, vol. 29, no. 2, p. 235-245. ISSN 1337-401X. Dostupné na internete: <https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/humaff.2019.29.issue-2/humaff-2019-0019/humaff-2019-0019.pdf>. Typ: ADNB
 • VIŠŇOVSKÝ, Emil - JANKECHOVÁ, Mariana. Dobrý život v ére info-techno-kultúry? In Potrebujeme pozitívne myslieť, cítiť a konať? : Transdisciplinárna vedecká konferencia. - Bratislava : Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, 2019, s. 3-4. ISBN 978-80-973370-2-5.(APVV-18-0303 : MTIV - Medzníky v tranzíciách intímnych vzťahov a kvalita života v období adolescencie a mladej dospelosti). Typ: AFH
 • ZÁPOTOČNÁ, Oľga - URBAN, Kamila. Vývin raných jazykových kompetencií u detí zo sociálno-ekonomicky znevýhodňujúceho prostredia. In Dieťa v ohrození : aby pomoc prišla včas... [elektronický zdroj]. - Bratislava : Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, 2019, nestr. Typ: AFH
 • ZÁPOTOČNÁ, Oľga - URBAN, Kamila. Jazykovo-kognitívne indikátory predškolského vývinu gramotnosti v socioekonomickej perspektíve = A Socio-Economic Perspective on Language-Cognitive Indicators of Preschool Literacy Development. In Osobnosť v kontexte kognícií, emocionality a motivácií VII : Kniha abstraktov. Medzinárodná konferencia, 27.-28. november 2019. - Bratislava : Katedra psychológie FiF UK, 2019, s. 45. ISBN 978-80-8127-252-3. Dostupné na internete: <http://psychologica.sk/wp-content/uploads/2019/11/Kniha-abstraktov-2019.pdf>. Typ: AFH

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus