Informačná stránka organizácie SAV

Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV

Publikácie za rok 2020

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:
 • BARTUŠOVÁ, Michaela. Občianske vzdelávanie s využitím princípov deliberatívnej demokracie. In Pedagogika.sk : Slovak Journal for Educational Sciences, 2020, roč. 11, č. 1, s. 5-15. ISSN 1338-0982. Dostupné na internete: <http://www.casopispedagogika.sk/rocnik-11/cislo-1/studia-bartusova.pdf>. Typ: ADFB
 • BELÁN, Dóra - POPPER, Miroslav. Súčasné vzájomné postoje a vzťah členov slovenskej majority a maďarskej minority na Slovensku. In Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o človeku : „Poznaj sám seba" (zborník abstraktov). - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, s. 2.(VEGA č. 2/0127/19 : Sociálno-psychologické predpoklady antidiskriminačných intervencií: kvalitatívna metaanalýza). Typ: AFH
 • BIANCHI, Gabriel. Riziká sebapoznania a riziká intimity. In Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o človeku : „Poznaj sám seba" (zborník abstraktov). - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, s. 3.(APVV-18-0303 : MTIV - Medzníky v tranzíciách intímnych vzťahov a kvalita života v období adolescencie a mladej dospelosti). Typ: AFH
 • BIANCHI, Gabriel. Kto má viac P&P – ženy či muži? Ako zvládnuť súčasnú krízovú situáciu. In SME blog, 7.4.2020. ISSN 1335-4418. Dostupné na internete: <https://uvsk.blog.sme.sk/c/532795/kto-ma-viac-pp-zeny-ci-muzi-ako-zvladnut-sucasnu-krizovu-situaciu.html>. Typ: GII
 • BLAŽEKOVÁ, Kristína. Ako (s pomocou mediálnej gramotnosti) nepodľahnúť dezinformáciám o pandémii. In SME blog, 14.4.2020. ISSN 1335-4418. Dostupné na internete: <https://uvsk.blog.sme.sk/c/533463/ako-s-pomocou-medialnej-gramotnosti-nepodlahnut-dezinformaciam-o-pandemii.html>. Typ: GII
 • BOLDIŠOVÁ, Nikola - POPPER, Miroslav. Ako sú manželstvo vs. kohabitácia vnímané z pohľadu kvality života, motivácií a bariér. In Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o človeku : „Poznaj sám seba" (zborník abstraktov). - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, s. 5.(VEGA č. 2/0027/17 : Tradičné a alternatívne rodičovstvá 21. storočia: motivácie, dilemy a konzekvencie). Typ: AFH
 • BZDÚCH, Vladimír - JARIABKOVÁ, Katarína - STRAKA, Michal - BRENNEROVÁ, Katarína - PETRÍK, Michal - HORN, František. Hunterov syndróm. In Pediatria pre prax, 2020, roč. 21, č. 3, s. 121-122. ISSN 1337-4443. Typ: ADFB
 • FÚSKOVÁ, Jana - BIANCHI, Gabriel - HARGAŠOVÁ, Lucia - LUKŠÍK, Ivan - MARKOVÁ, Dagmar - POPPER, Miroslav. Laické diskurzy tradičných a alternatívnych rodičovstiev v online priestore. In Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o človeku : „Poznaj sám seba" (zborník abstraktov). - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, s. 10.(VEGA č. 2/0027/17 : Tradičné a alternatívne rodičovstvá 21. storočia: motivácie, dilemy a konzekvencie). Typ: AFH
 • HARGAŠOVÁ, Lucia. Reprezentácie lásky a ich konzekvencie pre zlaďovanie intimity a profesionality v náhradnej rodinnej starostlivosti. In Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o človeku : „Poznaj sám seba" (zborník abstraktov). - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, s. 15.(VEGA č. 2/0027/17 : Tradičné a alternatívne rodičovstvá 21. storočia: motivácie, dilemy a konzekvencie). Typ: AFH
 • HARGAŠOVÁ, Lucia - POSLON, Xenia-Daniela - LÁŠTICOVÁ, Barbara - BELÁN, Dóra. Dokážeme zmapovať a zhodnotiť intervencie na zmierňovanie predsudkov voči Rómom? : Cesta cez metodologické prekážky. In Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o človeku : „Poznaj sám seba" (zborník abstraktov). - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, s. 16.(PolRom - REC-AG-2017/REC-RDIS-DISC-AG-2017 : Identifikácia metód založených na dôkazoch, ktoré umožnia efektívne bojovať proti diskriminácii Rómov v meniacej sa politickej klíme v Európe. VEGA č. 2/0127/19 : Sociálno-psychologické predpoklady antidiskriminačných intervencií: kvalitatívna metaanalýza). Typ: AFH
 • HARGAŠOVÁ, Lucia - LÁŠTICOVÁ, Barbara - POSLON, Xenia-Daniela - BELÁN, Dóra. Antidiskriminačné intervencie na Slovensku zamerané na zmierňovanie predsudkov voči rómskej menšine. WP 4 "Intervencie na zmierňovanie predsudkov/Antidiskriminačné intervencie". Národná správa. PolRom, 2020. 13 s. Dostupné na internete: <https://polrom.eu/wp-content/uploads/2020/04/national-report-wp4-slovakia.pdf>(PolRom - REC-AG-2017/REC-RDIS-DISC-AG-2017 : Identifikácia metód založených na dôkazoch, ktoré umožnia efektívne bojovať proti diskriminácii Rómov v meniacej sa politickej klíme v Európe). Typ: GHG
 • HNATKOVIČOVÁ, Denisa - BIANCHI, Gabriel. Polyamoria - možnosti jej výskumu. In Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o človeku : „Poznaj sám seba" (zborník abstraktov). - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, s. 17.(APVV-18-0303 : MTIV - Medzníky v tranzíciách intímnych vzťahov a kvalita života v období adolescencie a mladej dospelosti). Typ: AFH
 • JIRSÁKOVÁ, Jitka - VOTAVA, Jiří - URBAN, Kamila. Experience and Awareness of upper Secondary School Students with Career Counselling in Czech Republic. In Rural Environment. Education. Personality. (REEP) : Proceedings of the 13th International Scientific Conference. Volume 13. Editor in-chief: Vija Dislere; Compiler of the Proceedings: Zane Beitere-Selegovska. - Jelgava : Latvia University of Life Sciences and Technologies, Faculty of Engineering, Institute of Education and Home Economics, 2020, s. 412-419. ISSN 2661-5207 (online). Dostupné na internete: <https://llufb.llu.lv/conference/REEP/2020/Latvia_REEP_2020_proceedings_No13_online.pdf>. Typ: AFC
 • KALLOVÁ, Nikola. Čo sme vedeli o šťastí pred vznikom psychológie. In Kvalita života a kvalita vzťahov : zborník z konferencie "Potrebujeme pozitívne myslieť, cítiť a konať?". Editovali: Nikola Kallová, Ivan Lukšík, Vedeckí recenzenti: Blanka Šulavíková, Miroslav Popper. - Bratislava : Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, 2020, s. 45-62. ISBN 978-80-973370-4-9.(APVV-18-0303 : MTIV - Medzníky v tranzíciách intímnych vzťahov a kvalita života v období adolescencie a mladej dospelosti). Typ: AFD
 • KALLOVÁ, Nikola. Je meranie nutnosťou pri poznávaní kvality života? = Is Measurement a Necessity When Cognizing the Quality of Life? In Kvalita života 2019 : interdisciplinarita ako bohatstvo poznania založené na rozmanitosti. Monika Kačmárová (Ed.) ; rec. Peter Babinčák, Matúš Adamkovič, Marcel Martončik, Michaela Šavrnochová. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2020, s. 212-221. ISBN 978-80-555-2404-7. Dostupné na internete: <http://www.pulib.sk/web/pdf/web/viewer.html?file=/web/kniznica/elpub/dokument/KacmarovaM1/subor/9788055524047.pdf>(APVV-18-0303 : MTIV - Medzníky v tranzíciách intímnych vzťahov a kvalita života v období adolescencie a mladej dospelosti. Kvalita života 2019 : česko-slovenská vedecká konferencia). Typ: AFD
 • KALLOVÁ, Nikola - BARTUŠOVÁ, Michaela. Testovanie PISA na Slovensku : Genéza merania kvality vzdelávania a prežívanej kvality života = PISA Assessment in Slovakia. Genesis of the Measurement of the Quality of Education and the Person's Sense of Quality of Life. In Naša škola : odborný metodický časopis pre učiteľov materských škôl a 1. stupňa základných škôl, 2020, roč. XXIII, č. 9-10, s. 17-26. ISSN 1335-2733. Typ: BDF
 • Kvalita života a kvalita vzťahov : zborník z konferencie "Potrebujeme pozitívne myslieť, cítiť a konať?". Editovali: Nikola Kallová, Ivan Lukšík, Vedeckí recenzenti: Blanka Šulavíková, Miroslav Popper. Bratislava : Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, 2020. ISBN 978-80-973370-4-9(APVV-18-0303 : MTIV - Medzníky v tranzíciách intímnych vzťahov a kvalita života v období adolescencie a mladej dospelosti). Typ: FAI
 • KALLOVÁ, Nikola. Ako byť šťastný (aj) počas pandémie. In SME blog, 2.4.2020. ISSN 1335-4418. Dostupné na internete: <https://uvsk.blog.sme.sk/c/532246/ako-byt-stastny-aj-pocas-pandemie.html>. Typ: GII
 • KENDE, Anna - HADARICS, Márton - BIGAZZI, Sára - BOZA, Mihaela - KUNST, Jonas R. - LANTOS, Nóra Anna - LÁŠTICOVÁ, Barbara - MINESCU, Anca - PIVETTI, Monica - URBIOLA, Ana. The last acceptable prejudice in Europe? Anti-Gypsyism as the obstacle to Roma inclusion. In Group Processes & Intergroup Relations, Vol., online 28. january (2020. (2019: 2.540 - IF, Q1 - JCR, 1.477 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1368-4302. Dostupné na internete: <https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1368430220907701>(VEGA č. 2/0127/19 : Sociálno-psychologické predpoklady antidiskriminačných intervencií: kvalitatívna metaanalýza). Typ: ADCA
 • LÁŠTICOVÁ, Barbara - POPPER, Miroslav. Témy, zdroje a možné dôsledky politického diskurzu o rómoch: Slovensko. WP 3 “Politický diskurz”. Národná správa. PolRom, 2020. 20 s. Dostupné na internete: <https://polrom.eu/wp-content/uploads/2020/04/polrom-wp3-cr-sk-final-1.pdf>(PolRom - REC-AG-2017/REC-RDIS-DISC-AG-2017 : Identifikácia metód založených na dôkazoch, ktoré umožnia efektívne bojovať proti diskriminácii Rómov v meniacej sa politickej klíme v Európe). Typ: GHG
 • LÁŠTICOVÁ, Barbara - POSLON, Xenia-Daniela. V čase krízy potrebujeme adekvátne komunikovať sociálne normy. In SME blog, 9.4.2020. ISSN 1335-4418. Dostupné na internete: <https://uvsk.blog.sme.sk/c/532978/v-case-krizy-potrebujeme-adekvatne-komunikovat-socialne-normy.html>. Typ: GII
 • LUKŠÍK, Ivan - BIANCHI, Gabriel - FÚSKOVÁ, Jana - GUILLAUME, Michaela - HARGAŠOVÁ, Lucia - HNATKOVIČOVÁ, Denisa - KALLOVÁ, Nikola - MARKOVÁ, Dagmar - POPPER, Miroslav - TURČAN, Ciprian. Ako skúmať intimitu? In Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o človeku : „Poznaj sám seba" (zborník abstraktov). - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, s. 26.(APVV-18-0303 : MTIV - Medzníky v tranzíciách intímnych vzťahov a kvalita života v období adolescencie a mladej dospelosti). Typ: AFH
 • LUKŠÍK, Ivan - BIANCHI, Gabriel - FÚSKOVÁ, Jana - GUILLAUME, Michaela - HARGAŠOVÁ, Lucia - HNATKOVIČOVÁ, Denisa - KALLOVÁ, Nikola - MARKOVÁ, Dagmar - POPPER, Miroslav - TURČAN, Ciprian. Premena Ja v dobe tekutej lásky. In Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o človeku : „Poznaj sám seba" (zborník abstraktov). - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, s. 27.(APVV-18-0303 : MTIV - Medzníky v tranzíciách intímnych vzťahov a kvalita života v období adolescencie a mladej dospelosti). Typ: AFH
 • LUKŠÍK, Ivan. Žijeme... ako v polepšovni. In SME blog, 16.4.2020. ISSN 1335-4418. Dostupné na internete: <https://uvsk.blog.sme.sk/c/533671/zijeme-ako-v-polepsovni.html>. Typ: GII
 • PETRJÁNOŠOVÁ, Magda. Ako (kvalitatívne) skúmať virtuálne / digitálne / online / internetové / sprostredkované aspekty sociálneho bytia? In Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o človeku : „Poznaj sám seba" (zborník abstraktov). - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, s. 36.(VEGA 2/0123/16 : Nové médiá a znižovanie prahu pre občiansku participáciu u málo participujúcich skupín: analýza príkladov dobrej praxe, "svetlých výnimiek" a subjektívnych bariér participácie v kontexte SR). Typ: AFH
 • PETRJÁNOŠOVÁ, Magda. Ako rozprávať s deťmi o koronavíruse (aj po mesiaci doma). In SME blog, 21.4.2020. ISSN 1335-4418. Dostupné na internete: <https://uvsk.blog.sme.sk/c/534128/ako-rozpravat-s-detmi-o-koronaviruse-aj-po-mesiaci-doma.html>. Typ: GII
 • POPPER, Miroslav - LUKŠÍK, Ivan - KANOVSKÝ, Martin. Quality of Life in Children Brought Up By Married and Cohabiting Couples. In Human Affairs : Postdisciplinary Humanities and Social Sciences Quarterly, 2020, vol. 30, no. 1, p. 47-59. (2019: 0.125 - SJR, Q3 - SJR). (2020 - Scopus). ISSN 1337-401X. Dostupné na internete: <https://www.degruyter.com/view/j/humaff.2020.30.issue-1/humaff-2020-0005/humaff-2020-0005.xml?format=INT&rskey=LKJcyl&result=1>. Typ: ADNB
 • POPPER, Miroslav - LÁŠTICOVÁ, Barbara - POSLON, Xenia-Daniela. Ako skúmať normatívny kontext predsudkov voči Rómom : možnosti zmiešaného výskumného prístupu. In Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o človeku : „Poznaj sám seba" (zborník abstraktov). - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, s. 38.(PolRom - REC-AG-2017/REC-RDIS-DISC-AG-2017 : Identifikácia metód založených na dôkazoch, ktoré umožnia efektívne bojovať proti diskriminácii Rómov v meniacej sa politickej klíme v Európe. VEGA č. 2/0127/19 : Sociálno-psychologické predpoklady antidiskriminačných intervencií: kvalitatívna metaanalýza). Typ: AFH
 • POPPER, Miroslav. Alternative Forms of Parenthood : Introduction to the Monothematic Symposium. In Human Affairs : Postdisciplinary Humanities and Social Sciences Quarterly, 2020, vol. 30, no. 1, p. 7-9. (2019: 0.125 - SJR, Q3 - SJR). (2020 - Scopus). ISSN 1337-401X. Dostupné na internete: <https://www.degruyter.com/view/j/humaff.2020.30.issue-1/humaff-2020-0001/humaff-2020-0001.xml?format=INT&rskey=LKJcyl&result=1>. Typ: BDNB
 • POPPER, Miroslav. A čo keď nežijem s partnerom v spoločnej domácnosti? In SME blog, 23.4.2020. ISSN 1335-4418. Dostupné na internete: <https://uvsk.blog.sme.sk/c/534322/a-co-ked-nezijem-s-partnerom-v-spolocnej-domacnosti.html>. Typ: GII
 • POSLON, Xenia-Daniela - LÁŠTICOVÁ, Barbara - POPPER, Miroslav - HARGAŠOVÁ, Lucia - BELÁN, Dóra. Postoje, politický diskurz a kolektívne správanie majority voči Rómom na Slovensku : Výsledky reprezentatívneho prieskumu. D2.9. Národná správa. PolRom, 2020. 12 s. Dostupné na internete: <http://polrom.eu/wp-content/uploads/2020/02/d2.9-country-report-slovakia-sk.pdf>(PolRom - REC-AG-2017/REC-RDIS-DISC-AG-2017 : Identifikácia metód založených na dôkazoch, ktoré umožnia efektívne bojovať proti diskriminácii Rómov v meniacej sa politickej klíme v Európe). Typ: GHG
 • POSLON, Xenia-Daniela. Are we ready to fight for the rights of the Roma? In Political Psychology, 2020, jun 30. Dostupné na internete: <https://medium.com/@PolPsyISPP/are-we-ready-to-fight-for-the-rights-of-the-roma-b880a3ab41e8>(PolRom - REC-AG-2017/REC-RDIS-DISC-AG-2017 : Identifikácia metód založených na dôkazoch, ktoré umožnia efektívne bojovať proti diskriminácii Rómov v meniacej sa politickej klíme v Európe. VEGA č. 2/0127/19 : Sociálno-psychologické predpoklady antidiskriminačných intervencií: kvalitatívna metaanalýza). Typ: GII
 • URBAN, Kamila - URBAN, Marek. Effects of performance feedback and repeated experience on self-evaluation accuracy in high- and low-performing preschool children. In European journal of psychology of education, Vol., online 06. january (2020. (2019: 1.247 - IF, Q3 - JCR, 0.839 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0256-2928. Dostupné na internete: <https://link.springer.com/article/10.1007/s10212-019-00460-6#citeas>. Typ: ADCA
 • URBAN, Kamila. Hrou k čítaniu. In Quark : Magazín o vede a technike, 2/2020. ISSN 1335-4000. Dostupné na internete: <https://www.quark.sk/hrou-k-citaniu/?fbclid=IwAR1XqP-WxZAvCLLLiiyps4cOcS0OupMun2G6P1-Ouce4nwJB7yp_W6gGEaI>. Typ: GII
 • URBAN, Kamila. (Ako zvládať) stres počas globálnej pandémie. In SME blog, 27.3.2020. ISSN 1335-4418. Dostupné na internete: <https://uvsk.blog.sme.sk/c/531537/ako-zvladat-stres-pocas-globalnej-pandemie.html>. Typ: GII
 • URBAN, Marek - VIGIL AVILÉS, Dany Josué - BOJOVIĆ, Miloš - URBAN, Kamila. Artificial, Cheap, Fake : Free Associations as a Research Method for Outdoor Billboard Advertising and Visual Pollution. In Human Affairs : Postdisciplinary Humanities and Social Sciences Quarterly, 2020, vol. 30, no. 2, p. 253-268. (2019: 0.125 - SJR, Q3 - SJR). (2020 - Scopus). ISSN 1337-401X. Dostupné na internete: <https://www.degruyter.com/view/journals/humaff/30/2/article-p253.xml>. Typ: ADNB
 • VIŠŇOVSKÝ, Emil - JANKECHOVÁ, Mariana. Dobrý život v ére info-techno-kultúry? In Kvalita života a kvalita vzťahov : zborník z konferencie "Potrebujeme pozitívne myslieť, cítiť a konať?". Editovali: Nikola Kallová, Ivan Lukšík, Vedeckí recenzenti: Blanka Šulavíková, Miroslav Popper. - Bratislava : Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, 2020, s. 109-123. ISBN 978-80-973370-4-9.(APVV-18-0303 : MTIV - Medzníky v tranzíciách intímnych vzťahov a kvalita života v období adolescencie a mladej dospelosti). Typ: AFD
 • Human Affairs : Postdisciplinary Humanities and Social Sciences Quarterly. Bratislava : Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, 2011-. Scopus, de Gruyter, SpringerLink,The Philosopher's Index, CEJSSH. Po vol. 20, 2010 podnázov: a postdisciplinary journal for humanities and social sciences. Do roku 2011 vydavateľ: Historický ústav SAV, od roku 2011 vydavateľ: Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV. 2x ročne, 4x ročne od roku 2009. Dostupné na internete: <URL: http://www.springerlink.com ; URL: http://www.versita.com; URL: http://www.degruyter.com>. ISSN 1337-401X. Typ: FAI
 • VOTAVA, Jiří - URBAN, Kamila - JIRSÁKOVÁ, Jitka. Student Typology in Terms of Career Learning Needs. In Efficiency and responsibility in education (ERIE) : 17th international conference. Editors: Jiří Fejfar, Martin Flégl. - Prague : Czech University of Life Sciences Prague, Faculty of Economics and Management, 2020, s. 316-323. ISBN 978-80-213-3022-1. ISSN 2336-744X. Dostupné na internete: <https://erie.v2.czu.cz/en/r-15999-proceedings-2020>. Typ: AFC

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus