Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Publikácie

Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
 • AGLIETTI, Claudia - ANTONIJEVIC, Zorana - BERLIRI, Maresa - BOBEK, Alicja - CIAPUTA, Ewelina - DE CHEVEIGNÉ, Suzanne - DE VRIES, Miranda - MONTALBÁN, Paloma Ellis - ENSARI, Pınar - GHIDONI, Elena - GOLEMANOVA, Ralitsa - GUENTHER, Elisabeth Anna - IZAGUIRRE, Ainhoa - JÓHANNSDÓTTIR, Guðbjörg Helga - KAMBOURI, Nelli - KENDE, Agnes - KERREMANS, Aart - KYPRIANOU, Maria - MARTIN, Annika - MAUFRAS ČERNOHORSKÁ, Vanda - OČENÁŠOVÁ, Zuzana - ROLANDSEN AGUSTIN, Lise - DE OLIVEIRA, Catarina Sales - STEINÞÓRSDÓTTIR, Finnborg Salome - SANDSTRÖM, Lina - SARNAVKA, Sanja - STILL, Alexis - STOVELL, Clare - STROE, Monica - TANHUA, Inkeri - THIDEMANN FABER, Stine - THRYSØE NIELSEN, Lærke - TRETJAKOVA, Vaida - TUNCER, Fatma - TÜRKER, Nazlı - TZANAKOU, Charikleia - VAN ENGEN, Marloes - WIENAND-SANGARE, Carolina - WUIAME, Nathalie - ZITMANE, Marita - ZUPEVC, Katarina. (Better) Stories from the Pandemic. Editors: Claudia Aglietti, Caitriona Delaney, Pınar Ensari, Elena Ghidoni, Audrey Harroche, Alexis Still, Nazlı Türker. First edition. Örebro : Örebro University Press, 2023. 200 pp. Dostupné na: https://doi.org/10.5281/zenodo.8061703. ISBN 978-91-87789-83-0 Typ: EDJ
 • ČERNOHORSKÁ, Vanda - OČENÁŠOVÁ, Zuzana - KENDE, Agnes. The COVID-19 Pandemic and Gender+ Inequalities in the Czech Republic, Hungary, and Slovakia: The Heteronormativity of Anti-Pandemic Measures and Their Impact on Vulnerable Groups. In Gender a výzkum, 2023, roč. 24, č. 1, s. 114-134. (2022: 0.161 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 2570-6578. Dostupné na: https://doi.org/10.13060/gav.2023.007 Typ: ADMB
 • ČIERNA, Andrea. Odzadu dopredu - na čo sú a nie sú dobré sexuologické dotazníky. In PhD existence 13 - „(Ne)šťastná čísla“ : Bulletin abstraktů. 1. vydání. - Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, 2023, s. 57. ISBN 978-80-244-6260-8. Typ: AFG
 • JIRSÁKOVÁ, Jitka - VOTAVA, Jiří - URBAN, Kamila - GÜRTLER, Jana - GUBANI, Přemysl. Strategie rozvoje kariérového poradenství ve středním odborném vzdělávání : Jak učit žáky kariérně myslet [elektronický dokument]. Recenzovali: Lucie Václavková, Sylvie Navarová. Praha : Nakladatelství České zemědělské univerzity, 2022. 146 s. ISBN 978-80-213-3235-5 Typ: AAA
 • KALLOVÁ, Nikola. Šťastnejší žiaci druhého stupňa ZŠ: Ako to docieliť na podklade školských dokumentov = Happier second graders: How to achieve this on the basis of school documents. In e-Pedagogium, 2023, roč. 23, č. 1, s. 34-45. ISSN 1213-7758. Dostupné na: https://doi.org/10.5507/epd.2023.002 (APVV-18-0303 : MTIV - Medzníky v tranzíciách intímnych vzťahov a kvalita života v období adolescencie a mladej dospelosti) Typ: ADEB
 • KALLOVÁ, Nikola - LUKŠÍK, Ivan - HNATKOVIČOVÁ, Denisa. Young people’s perceived (in)vulnerability during the Covid-19 pandemic and media depictions. In Youth Voice Journal, s. 3-21. ISSN 2056-2969. Dostupné na internete: https://www.rj4allpublications.com/product/young-peoples-perceived-invulnerability-during-covid-19/ (APVV-18-0303 : MTIV - Medzníky v tranzíciách intímnych vzťahov a kvalita života v období adolescencie a mladej dospelosti) Typ: ADMB
 • KALLOVÁ, Nikola - ČIERNA, Andrea. Partnerská a sexuálna výchova : Pracovný zošit pre stredné školy a gymnáziá [elektronický dokument]. Bratislava : Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i., 2023. 30 s. Dostupné na internete: https://uvsk.sav.sk/wp-content/uploads/uploaded/documents/publications/human-communication-studies/Partnerska-a-sexualna-vychova.pdf. ISBN 978-80-973370-8-7 (APVV-18-0303 : MTIV - Medzníky v tranzíciách intímnych vzťahov a kvalita života v období adolescencie a mladej dospelosti) Typ: GII
 • KANYICSKA BELÁN, Dóra - POPPER, Miroslav. Different Minority Groups Elicit Different Safety, Economic, Power, and Symbolic Threats. In Human Affairs : Postdisciplinary Humanities and Social Sciences Quarterly, 2023, vol. 33, no. 1, p. 51-66. (2022: 0.4 - IF, 0.16 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1337-401X. Dostupné na: https://doi.org/10.1515/humaff-2022-2031 (VEGA č. 2/0102/22 : Antecedenty medziskupinovej solidarity v kontexte spoločenských kríz: zmiešaný výskumný prístup) Typ: ADNB
 • KENDE, Anna - NARIMAN, Hadi Sam - NYÚL, Boglárka - BADEA, Constantina - LÁŠTICOVÁ, Barbara - MAHFUD, Yara - GRUEV-VINTILA, Andreea - MINESCU, Anca - O’CONNOR, Ashley - BOZA, Mihaela - POSLON, Xenia-Daniela - POPPER, Miroslav - HADARICS, Márton. “Put a Little Love in Your Heart”: Acceptance of Paternalistic and Ally Political Discourses Both Predict Pro-Roma Solidarity Intentions Through Moral Inclusion. In Political Psychology, 2023, vol. 44, no. 5, p. 1077-1095. (2022: 4.6 - IF, Q1 - JCR, 2.61 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0162-895X. Dostupné na: https://doi.org/10.1111/pops.12877 Typ: ADCA
 • LUKŠÍK, Ivan - BIANCHI, Gabriel - BABOŠ, Pavol. Kto na Slovensku perie partnerskú bielizeň? O partnerských vzťahoch z rodového hľadiska z pohľadu psychológie a kultúrnej antropológie = Who Does the Partner’s Laundry? On Partner Relationships from a Gender Perspective in Psychology and Cultural Anthropology. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 2023, roč. 71, č. 1, s. 61-75. (2022: 0.3 - IF, 0.182 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1335-1303. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/SN.2023.1.05 (APVV-18-0303 : MTIV - Medzníky v tranzíciách intímnych vzťahov a kvalita života v období adolescencie a mladej dospelosti) Typ: ADNB
 • LUKŠÍK, Ivan - KALLOVÁ, Nikola - GABRIŠ, Ján. Prípady zlého zaobchádzania a podobného diskriminačného konania pri výkone verejnej moci vo vzťahu k Rómom - tematické zisťovanie. 1. vydanie. Bratislava : Úrad vlády Slovenskej republiky, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, 2023. 56 s. ISBN 978-80-974522-2-3 Typ: EDJ
 • OČENÁŠOVÁ, Zuzana. Keď sa stratégia násilia stane spoločenskou normou: vplyv sociálnej izolácie počas pandémie na partnerské násilie na ženách = When a Strategy of Violence Becomes a Social Norm: the Impact of Social Isolation on Women Experiencing Intimate Partner Violence. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 2023, roč. 71, č. 1, s. 29-41. (2022: 0.3 - IF, 0.182 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1335-1303. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/SN.2023.1.03 Typ: ADNB
 • OĽHOVÁ, Simona - LÁŠTICOVÁ, Barbara - KUNDRÁT, Josef - KANOVSKÝ, Martin. Using fiction to improve intergroup attitudes: Testing indirect contact interventions in a school context. In Social Psychology of Education, 2023, vol. 26, no. 1, p. 81-105. (2022: 2.9 - IF, Q2 - JCR, 1.042 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1381-2890. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11218-022-09708-4 (APVV-14-0531 : Intervencie na zmierňovanie predsudkov voči stigmatizovaným minoritám: vývoj meracích nástrojov a experimentálne testovanie kontaktnej hypotézy v terénnych podmienkach. VEGA č. 2/0127/19 : Sociálno-psychologické predpoklady antidiskriminačných intervencií: kvalitatívna metaanalýza. VEGA č. 2/0102/22 : Antecedenty medziskupinovej solidarity v kontexte spoločenských kríz: zmiešaný výskumný prístup) Typ: ADCA
 • OĽHOVÁ, Simona - LÁŠTICOVÁ, Barbara - DRÁĽ, Peter - FINDOR, Andrej - POPPER, Miroslav - PETRJÁNOŠOVÁ, Magda. Príbehmi proti predsudkom 2 : využitie literárnej fikcie vo vzdelávaní. Bratislava : Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i., 2023. 23 s. ISBN 978-80-974522-0-9 (APVV-14-0531 : Intervencie na zmierňovanie predsudkov voči stigmatizovaným minoritám: vývoj meracích nástrojov a experimentálne testovanie kontaktnej hypotézy v terénnych podmienkach) Typ: GII
 • PETRJÁNOŠOVÁ, Magda. Ako zmysluplne skúmať využívanie nových médií a digitálne spôsobilosti u detí a mládeže. In Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku. XXII. ročník : Punk v kvalitativním výzkumu aneb „Kvalita is not dead" (sborník abstraktů). 1. vydání. - České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023, s. 28. ISBN 978-80-7394-987-7. (VEGA č. 2/0169/21 : Úloha nových médií vo zvyšovaní kvality života, reziliencie a vzdelania u detí, mládeže a mladých dospelých v závislosti od ne/prítomnosti postihnutia, etnickej príslušnosti a socioekonomického statusu) Typ: AFG
 • PETROVÁ, Zuzana. Preschool Narrative Production as a Precursor for Successful Reading and Literacy Development. In Development of Key Literacy Skills in Early Childhood Education. 1. vyd. - Berlin : Peter Lang, 2023, pp. 101-118. ISBN 978-3-631-88645-8. Dostupné na: https://doi.org/10.3726/b20261 (VEGA č. 2/0026/21 : Jazykovo-kognitívne dopady sociálno-ekonomických, kultúrnych a vzdelávacích podmienok v predškolskom veku na vývin čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní. APVV-19-0074 : Stratégie efektívneho čitateľského správania a ich skúmanie v kľúčových etapách vývinu gramotnosti) Typ: ABC
 • POPPER, Miroslav. Zmeny v partnerských a rodinných vzťahoch: Tanec medzi liminalitou a normativitou. 1. vydanie. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2022. 102 s. ISBN 978-80-224-2023-5 (VEGA č. 2/0035/21 : Rodinné konštelácie s biologickými a nie biologickými deťmi. APVV-18-0303 : MTIV - Medzníky v tranzíciách intímnych vzťahov a kvalita života v období adolescencie a mladej dospelosti) Typ: AAB
 • ŠEBÁŇ, Peter - URBAN, Kamila - ŠIKL, Radovan. A Comparison Between Rereading and Reading of Multiple Texts. In EARLI 2023 Book of Abstracts : The 20th Biennial EARLI Conference for Research on Learning and Instruction. - Thessaloniki, Greece : EARLI.org, 2023, s. 369. Dostupné na internete: https://www.earli.org/assets/files/EARLI2023-BOA-110823.pdf Typ: GII
 • ŠEVČÍKOVÁ, Henrieta - LÁŠTICOVÁ, Barbara. Úskalia skúmania viacnásobnej sociálnej kategorizácie a intersekcionality: Možnosti a limity [Pitfalls of multiple social categorization and intersectionality research: Possibilities and limits]. In Československá psychologie, 2023, roč. 67, č. 3-4, s. 192-212. (2022: 0.4 - IF, Q4 - JCR, 0.145 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0009-062X. Dostupné na: https://doi.org/10.51561/cspsych.67.3-4.192 (VEGA č. 2/0102/22 : Antecedenty medziskupinovej solidarity v kontexte spoločenských kríz: zmiešaný výskumný prístup. DoktoGrant APP0277 : Stigmatizácia rovesníkov: medziskupinové postoje a prosociálne správanie v školskom kontexte) Typ: ADCA
 • ŠEVČÍKOVÁ, Henrieta - LÁŠTICOVÁ, Barbara - POSLON, Xenia-Daniela. Viacnásobná sociálna kategorizácia v školskom prostředí. In PhD existence 13 - „(Ne)šťastná čísla“ : Bulletin abstraktů. 1. vydání. - Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, 2023, s. 63. ISBN 978-80-244-6260-8. (VEGA č. 2/0102/22 : Antecedenty medziskupinovej solidarity v kontexte spoločenských kríz: zmiešaný výskumný prístup) Typ: AFG
 • ŠROL, Jakub - ŠUDILA ŽILINSKÁ, Miroslava. Úvodné slovo. In Zmena klímy : II. diel. - Bratislava : Slovenská akadémia vied, 2023, s. 5-6. ISBN 978-80-974295-5-3. Dostupné na internete: https://otvorenaakademia.sav.sk/vysvetlujeme/brozury/zmena-klimy-2-diel/ Typ: GII
 • ŠUDILA ŽILINSKÁ, Miroslava. Psychológia prežívania klimatickej krízy: od klimatickej úzkosti k aktívnej nádeji. In Zmena klímy : II. diel. Recenzenti Pavol Siman, Vladimíra Kurincová Čavojová. - Bratislava : Slovenská akadémia vied, 2023, s. 44-49. ISBN 978-80-974295-5-3. Dostupné na internete: https://otvorenaakademia.sav.sk/vysvetlujeme/brozury/zmena-klimy-2-diel/ Typ: BEF
 • ŠUĽOVÁ, Mária - POPPER, Miroslav. Analýza sociálnych reprezentácií surogátneho materstva na internetových fórach. In PhD existence 13 - „(Ne)šťastná čísla“ : Bulletin abstraktů. 1. vydání. - Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, 2023, s. 50. ISBN 978-80-244-6260-8. (VEGA č. 2/0035/21 : Rodinné konštelácie s biologickými a nie biologickými deťmi) Typ: AFG
 • ŠUĽOVÁ, Mária - POPPER, Miroslav. „Aký je váš názor na vynosenie dieťaťa inou ženou?“ Sociálne reprezentácie surogátneho materstva v online prostredí. In Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku. XXII. ročník : Punk v kvalitativním výzkumu aneb „Kvalita is not dead" (sborník abstraktů). 1. vydání. - České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023, s. 33-34. ISBN 978-80-7394-987-7. (VEGA č. 2/0035/21 : Rodinné konštelácie s biologickými a nie biologickými deťmi) Typ: AFG
 • TRTÍLEK, Jan - NAVRÁTILOVÁ, Natálie - FOJTŮ, Nikol - LÁŠTICOVÁ, Barbara. „Chci to studovat víc a chci to dělat dobře“: vnímání profese studenty a studentkami psychologie během pandemie COVID-19 = “I want to study it more and I want to do it well”: psychology students‘ perceptions of the profession during the covid-19 pandemic. In Diskuze v psychologii, 2021, roč. 3, č. 2, s. 73-85. ISSN 2694-8338. Dostupné na: https://doi.org/10.5507/dvp.2022.003 Typ: ADEB
 • URBAN, Kamila. Role of Metacognition in Early Literacy Development. In Development of Key Literacy Skills in Early Childhood Education. 1. vyd. - Berlin : Peter Lang, 2023, pp. 83-99. ISBN 978-3-631-88645-8. Dostupné na: https://doi.org/10.3726/b20261 (VEGA č. 2/0026/21 : Jazykovo-kognitívne dopady sociálno-ekonomických, kultúrnych a vzdelávacích podmienok v predškolskom veku na vývin čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní. APVV-19-0074 : Stratégie efektívneho čitateľského správania a ich skúmanie v kľúčových etapách vývinu gramotnosti) Typ: ABC
 • Development of Key Literacy Skills in Early Childhood Education. Kamila Urban (ed.) ; recenzenti: Radka Wildová, Varun Ashokan. 1. vyd. Berlin : Peter Lang, 2023. 132 s. Dostupné na: https://doi.org/10.3726/b20261. ISBN 978-3-631-88645-8 (VEGA č. 2/0026/21 : Jazykovo-kognitívne dopady sociálno-ekonomických, kultúrnych a vzdelávacích podmienok v predškolskom veku na vývin čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní. APVV-19-0074 : Stratégie efektívneho čitateľského správania a ich skúmanie v kľúčových etapách vývinu gramotnosti) Typ: FAI
 • URBAN, Kamila - URBAN, Marek. Standardization of Metacognition in Creative Problem-Solving (MCPS) Scale. In EARLI 2023 Book of Abstracts : The 20th Biennial EARLI Conference for Research on Learning and Instruction. - Thessaloniki, Greece : EARLI.org, 2023, s. 345. Dostupné na internete: https://www.earli.org/assets/files/EARLI2023-BOA-110823.pdf Typ: GII
 • URBAN, Kamila - URBAN, Marek. The Role of Co-Regulation and Socially Shared Regulation in a Case Study of Beatles. In MIC Conference 2023: Book of Abstracts : Creative Cross-Pollinations. - Trieste, Italy : Marconi Institute for Creativity, 2023, s. 74. Dostupné na internete: https://www.mic-conference.org/book-of-abstracts-3/ Typ: GII
 • URBAN, Kamila. Introduction: The Importance of Literacy-rich Classrooms. In Development of Key Literacy Skills in Early Childhood Education. - Berlin : Peter Lang, 2023, s. 11-17. ISBN 978-3-631-88645-8. Dostupné na: https://doi.org/10.3726/b20261 (VEGA č. 2/0026/21 : Jazykovo-kognitívne dopady sociálno-ekonomických, kultúrnych a vzdelávacích podmienok v predškolskom veku na vývin čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní. APVV-19-0074 : Stratégie efektívneho čitateľského správania a ich skúmanie v kľúčových etapách vývinu gramotnosti) Typ: GII
 • URBAN, Marek - URBAN, Kamila. Orientation Toward Intrinsic Motivation Mediates the Relationship Between Metacognition and Creativity. In Journal of creative behavior, 2023, vol. 57, no. 1, p. 6-16. (2022: 3.9 - IF, Q1 - JCR, 0.989 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0022-0175. Dostupné na: https://doi.org/10.1002/jocb.558 (VEGA č. 2/0026/21 : Jazykovo-kognitívne dopady sociálno-ekonomických, kultúrnych a vzdelávacích podmienok v predškolskom veku na vývin čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní. APVV-19-0074 : Stratégie efektívneho čitateľského správania a ich skúmanie v kľúčových etapách vývinu gramotnosti) Typ: ADCA
  Citácie:
  [1.1] JIANG, L. - YANG, C.L. - PI, Z.L. - LI, Y.P. - LIU, S.H. - YI, X.F. Individuals with High Metacognitive Ability Are Better at Divergent and Convergent Thinking. In JOURNAL OF INTELLIGENCE. AUG 2023, vol. 11, no. 8. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/jintelligence11080162., Registrované v: WOS
  [3.1] HUBBARD JACKSON, Layne – ADRICULA, Norielle – BROWN, Chelsea – PERKOFF, E. Margaret – DUDY, Shiran – COLUNGA, Eliana – YEH, Tom. The Dimensions of Reflection Coding Scheme: A New Tool for Measuring the Impact of Designing for Reflection in Early Childhood. In C&C '23: PROCEEDINGS OF THE 15TH CONFERENCE ON CREATIVITY AND COGNITION. June 19 - 21, 2023, New York: Association for Computing Machinery, ISBN: 979-8-4007-0180-1, pp. 519-528
  [3.1] HUTSON, James – LIVELY, Jason – ROBERTSON, Bryan – COTRONEO, Peter – LANG, Martin. Pedagogical Paradigm Shift: Reimagining Art and Design Education. In Creative Convergence: The AI Renaissance in Art and Design. Springer Series on Cultural Computing, ISBN 978-3-031-45126-3, p. 87-100, 2024, Dostupné na: https://doi.org/10.1007/978-3-031-45127-0
 • URBAN, Marek - URBAN, Kamila - NIETFELD, John L. The efect of a distributed metacognitive strategy intervention on reading comprehension. In Metacognition and Learning, 2023, vol. 18, issue 2, p. 405-424. (2022: 3.3 - IF, Q2 - JCR, 1.07 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1556-1623. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11409-023-09334-1 Typ: ADCA
 • URBAN, Marek - URBAN, Kamila. Do We Need Metacognition for Creativity? The Necessary Condition Analysis of Creative Metacognition. In EARLI 2023 Book of Abstracts : The 20th Biennial EARLI Conference for Research on Learning and Instruction. - Thessaloniki, Greece : EARLI.org, 2023, s. 236-237. Dostupné na internete: https://www.earli.org/assets/files/EARLI2023-BOA-110823.pdf Typ: GII
 • URBAN, Marek - URBAN, Kamila. Creative Problem-Solving in Essay Writing: A Mixed-Methods Study. In MIC Conference 2023: Book of Abstracts : Creative Cross-Pollinations. - Trieste, Italy : Marconi Institute for Creativity, 2023, s. 72. Dostupné na internete: https://www.mic-conference.org/book-of-abstracts-3/ Typ: GII
 • Human Affairs : Postdisciplinary Humanities and Social Sciences Quarterly. Bratislava : Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, 2011-. Scopus, de Gruyter, SpringerLink,The Philosopher's Index, CEJSSH. Po vol. 20, 2010 podnázov: a postdisciplinary journal for humanities and social sciences. Do roku 2011 vydavateľ: Historický ústav SAV, od roku 2011 vydavateľ: Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV. 2x ročne, 4x ročne od roku 2009. Dostupné na internete: <URL: http://www.springerlink.com ; URL: http://www.versita.com; URL: http://www.degruyter.com>. ISSN 1337-401X Typ: FAI
 • ZÁPOTOČNÁ, Oľga. Role of Story Listening Comprehension in Early Literacy Skills. In Development of Key Literacy Skills in Early Childhood Education. 1. vyd. - Berlin : Peter Lang, 2023, s. 63-82. ISBN 978-3-631-88645-8. Dostupné na: https://doi.org/10.3726/b20261 (VEGA č. 2/0026/21 : Jazykovo-kognitívne dopady sociálno-ekonomických, kultúrnych a vzdelávacích podmienok v predškolskom veku na vývin čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní. APVV-19-0074 : Stratégie efektívneho čitateľského správania a ich skúmanie v kľúčových etapách vývinu gramotnosti) Typ: ABC
 • ZÁPOTOČNÁ, Oľga. Conclusion: The Difficult Journey of the New Literacy Curriculum to Preschool Education: Promising Impacts and Future Perspectives. In Development of Key Literacy Skills in Early Childhood Education. 1. vyd. - Berlin : Peter Lang, 2023, pp. 119-127. ISBN 978-3-631-88645-8. Dostupné na: https://doi.org/10.3726/b20261 (VEGA č. 2/0026/21 : Jazykovo-kognitívne dopady sociálno-ekonomických, kultúrnych a vzdelávacích podmienok v predškolskom veku na vývin čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní. APVV-19-0074 : Stratégie efektívneho čitateľského správania a ich skúmanie v kľúčových etapách vývinu gramotnosti) Typ: GII
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus