Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka organizácie SAV

Publikácie

Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
 • Ľudia a spoločnosť v čase pandémie: Multidisciplinárna on-line konferencia venovaná všetkým aspektom dopadov pandémie ochorenia Covid-19 na spoločnosť a jednotlivca : kniha abstraktov = People and Society in Times of the Pandemic: A multidisciplinary on-line conference dedicated to all aspects of impacts of the COVID-19 pandemic on societies and individuals: book of abstracts [elektronický zdroj]. Zostavili: Miloslav Bahna, Robert Klobucký, Barbara Lášticová, Marianna Mrva, Xenia Daniela Poslon. Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2021. 29 s. Dostupné na internete: http://sociologia.sav.sk/cms/uploaded/3180_attach_People%20and%20Society%20in%20Times%20of%20the%20Pandemic%20-%20Book%20of%20Abstracts.pdf. ISBN 978-80-89897-31-5 (Ľudia a spoločnosť v čase pandémie : multidisciplinárna on-line konferencia venovaná všetkým aspektom dopadov pandémie ochorenia Covid-19 na spoločnosť a jednotlivca) Typ: FAI
 • BELÁN, Dóra - POPPER, Miroslav. Identifying intergroup threats in the attitudes of young Slovaks toward ethnic minorities. In Diskuze v psychologii, 2020, roč. 2, č. 2, s. 48-56. ISSN 2694-8338. Dostupné na: https://doi.org/10.5507/dvp.2020.010 (VEGA č. 2/0127/19 : Sociálno-psychologické predpoklady antidiskriminačných intervencií: kvalitatívna metaanalýza) Typ: ADEB
 • BIANCHI, Gabriel. S akými očakávaniami môžu ľudia na Slovensku vstupovať do rodičovstva? In Analýza diskurzov o tradičných a alternatívnych rodičovstvách na Slovensku. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, 2021, s. 105-114. ISBN 978-80-224-1881-2. (VEGA č. 2/0027/17 : Tradičné a alternatívne rodičovstvá 21. storočia: motivácie, dilemy a konzekvencie) Typ: ABD
 • FÚSKOVÁ, Jana - BIANCHI, Gabriel. Mapovanie sociálnych reprezentácií a diskurzov rodičovstva na Slovensku. In Analýza diskurzov o tradičných a alternatívnych rodičovstvách na Slovensku. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, 2021, s. 53-74. ISBN 978-80-224-1881-2. (VEGA č. 2/0027/17 : Tradičné a alternatívne rodičovstvá 21. storočia: motivácie, dilemy a konzekvencie) Typ: ABD
 • HARGAŠOVÁ, Lucia - BIANCHI, Gabriel - FÚSKOVÁ, Jana - LUKŠÍK, Ivan - MARKOVÁ, Dagmar - POPPER, Miroslav. Diskurzy o rodičovstve v odborných a popularizačných publikáciách. In Analýza diskurzov o tradičných a alternatívnych rodičovstvách na Slovensku. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, 2021, s. 75-104. ISBN 978-80-224-1881-2. (VEGA č. 2/0027/17 : Tradičné a alternatívne rodičovstvá 21. storočia: motivácie, dilemy a konzekvencie) Typ: ABD
 • HARGAŠOVÁ, Lucia - LÁŠTICOVÁ, Barbara - POSLON, Xenia-Daniela - BELÁN, Dóra. Analýza intervencií na zmierňovanie predsudkov voči Rómom na Slovensku z pohľadu sociálno-psychologického poznania = Analysis of Interventions to Reduce Antigypsyism in Slovakia: A Social Psychology Perspective. In Slovenský národopis, 2021, roč. 69, č. 1, s. 116-136. ISSN 1335-1303. Dostupné na: https://doi.org/10.2478/se-2021-0007 (PolRom - REC-AG-2017/REC-RDIS-DISC-AG-2017 : Identifikácia metód založených na dôkazoch, ktoré umožnia efektívne bojovať proti diskriminácii Rómov v meniacej sa politickej klíme v Európe. VEGA č. 2/0127/19 : Sociálno-psychologické predpoklady antidiskriminačných intervencií: kvalitatívna metaanalýza) Typ: ADNB
 • KALLOVÁ, Nikola. T5 ako komparatívny nástroj. In KAŠČÁK, Ondrej et al. Nenápadná reforma? : Príbehy z testovania piatakov. - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2021, s. 187-214. ISBN 978-80-568-0225-0. Typ: ABD
 • KALLOVÁ, Nikola. Happiness as an Aim of Education. In Human Affairs : Postdisciplinary Humanities and Social Sciences Quarterly, 2021, vol. 31, no. 2, p. 165-174. ISSN 1337-401X. Dostupné na: https://doi.org/10.1515/humaff-2021-0014 (APVV-18-0303 : MTIV - Medzníky v tranzíciách intímnych vzťahov a kvalita života v období adolescencie a mladej dospelosti) Typ: ADNB
 • KENDE, Anna - HADARICS, Márton - BIGAZZI, Sára - BOZA, Mihaela - KUNST, Jonas R. - LANTOS, Nóra Anna - LÁŠTICOVÁ, Barbara - MINESCU, Anca - PIVETTI, Monica - URBIOLA, Ana. The last acceptable prejudice in Europe? Anti-Gypsyism as the obstacle to Roma inclusion. In Group Processes & Intergroup Relations, 2021, vol. 24, issue no. 3, p. 388–410. ISSN 1368-4302. Dostupné na: https://doi.org/10.1177/1368430220907701 (VEGA č. 2/0127/19 : Sociálno-psychologické predpoklady antidiskriminačných intervencií: kvalitatívna metaanalýza) Typ: ADCA
  Citácie:
  [2.2] PETRÍK, Juraj - UHRECKÝ, Branislav - POPPER, Miroslav - NÔTOVÁ, Lenka. Coworking with Roma: Exploration of Slovak majority’s cooperation intention using content analyses and networks of free association. In HUMAN AFFAIRS, vol. 31, no. 2, 2021, pp. 194-211. https://doi.org/10.1515/humaff-2021-0016
  [3.1] BELÁN, Dóra - POPPER, Miroslav. Identifying intergroup threats in the attitudes of young Slovaks toward ethnic minorities. In Diskuze v psychologii, 2020, roč. 2, č. 2, s. 48-56. ISSN 2694-8338. Dostupné na: https://doi.org/10.5507/dvp.2020.010
 • KÖVÉROVÁ, Estera. Conditions for School Success of Young People from Marginalized Roma Communities (MRC) in Slovakia - Looking for Positive Deviance Practices. In Positive Deviance Collaborative.(positivedeviance.org), january 4, 2021. Dostupné na internete: https://positivedeviance.org/case-studies-all/2021/1/4/conditions-for-school-success-of-young-people-from-marginalized-roma-communities-mrc-in-slovakia-looking-for-positive-deviance-practices Typ: GII
 • LÁŠTICOVÁ, Barbara - BOCAJ, Keti - POSLON, Xenia-Daniela. Stigmatizácia Rómov v politickom diskurze počas pandémie: prípad karantenizácie rómskych osád na Slovensku = Stigmatizing the Roma in political discourse during the pandemic: quarantine of the Roma settlements in Slovakia. In Ľudia a spoločnosť v čase pandémie: Multidisciplinárna on-line konferencia venovaná všetkým aspektom dopadov pandémie ochorenia Covid-19 na spoločnosť a jednotlivca : kniha abstraktov [elektronický zdroj]. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2021, s. 15. ISBN 978-80-89897-31-5. (VEGA č. 2/0127/19 : Sociálno-psychologické predpoklady antidiskriminačných intervencií: kvalitatívna metaanalýza. Ľudia a spoločnosť v čase pandémie : multidisciplinárna on-line konferencia venovaná všetkým aspektom dopadov pandémie ochorenia Covid-19 na spoločnosť a jednotlivca) Typ: AFH
 • LUKŠÍK, Ivan. Sociálne poznanie tradičných a alternatívnych rodičovstiev a ich kvalita života. In Analýza diskurzov o tradičných a alternatívnych rodičovstvách na Slovensku. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, 2021, s. 115-136. ISBN 978-80-224-1881-2. (VEGA č. 2/0027/17 : Tradičné a alternatívne rodičovstvá 21. storočia: motivácie, dilemy a konzekvencie) Typ: ABD
 • LUKŠÍK, Ivan - PETRŮ PUHROVÁ, Barbora. Som sama tak v podstate nefungujem vs. zmena domácej logistiky: ako pandémia Covid-19 zmenila životy mladých ľudí v dvoch stredoeurópskych krajinách = “I'm alone, so I basically don't work” vs. “Change in domestic logistics” as a Covid-19 pandemic changed the lives of young people in two Central European countries. In Ľudia a spoločnosť v čase pandémie: Multidisciplinárna on-line konferencia venovaná všetkým aspektom dopadov pandémie ochorenia Covid-19 na spoločnosť a jednotlivca : kniha abstraktov [elektronický zdroj]. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2021, s. 17. ISBN 978-80-89897-31-5. (APVV-18-0303 : MTIV - Medzníky v tranzíciách intímnych vzťahov a kvalita života v období adolescencie a mladej dospelosti. Ľudia a spoločnosť v čase pandémie : multidisciplinárna on-line konferencia venovaná všetkým aspektom dopadov pandémie ochorenia Covid-19 na spoločnosť a jednotlivca) Typ: AFH
 • LUKŠÍK, Ivan. Psychológ: Predchádzajúce obdobie bolo pre vzťahy rozptyľujúce, kríza ich väčšinou upevnila. In Denník N, 28. januára 2021. ISSN 1339-844X. Dostupné na internete: https://dennikn.sk/2245987/psycholog-predchadzajuce-obdobie-bolo-pre-vztahy-rozptylujuce-kriza-ich-vacsinou-upevnila/?ref=list&fbclid=IwAR2RnG6aAlaAKW_lBO5J7SOnWAojikh8AvtexDF-5GBzMDKa3DoTpwGIclo Typ: GII
 • PETROVÁ, Zuzana. Zmeny v čítaní v digitálnej dobe a ich dopad na testovanie čitateľskej gramotnosti. In Čitateľská gramotnosť : Výsledky slovenských žiakov v štúdii PISA 2018. Tematická správa. - Bratislava : NÚCEM, 2021, s. 62-70. (VEGA č. 2/0134/18 : Pedagogické a vývinovo-psychologické dopady inovácií predškolského vzdelávania. APVV-19-0074 : Stratégie efektívneho čitateľského správania a ich skúmanie v kľúčových etapách vývinu gramotnosti) Typ: BBB
 • POPPER, Miroslav. Reflexia aktérstva v publikáciách o rodičovstve a jeho rola vo vývine detí. In Analýza diskurzov o tradičných a alternatívnych rodičovstvách na Slovensku. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, 2021, s. 137-144. ISBN 978-80-224-1881-2. (VEGA č. 2/0027/17 : Tradičné a alternatívne rodičovstvá 21. storočia: motivácie, dilemy a konzekvencie) Typ: ABD
 • POPPER, Miroslav. Tradičné a alternatívne rodičovstvá : Situácia vo svete a na Slovensku. In Analýza diskurzov o tradičných a alternatívnych rodičovstvách na Slovensku. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, 2021, s. 9-32. ISBN 978-80-224-1881-2. (VEGA č. 2/0027/17 : Tradičné a alternatívne rodičovstvá 21. storočia: motivácie, dilemy a konzekvencie) Typ: ABD
 • Analýza diskurzov o tradičných a alternatívnych rodičovstvách na Slovensku. Miroslav Popper (ed.) ; recenzenti: Gabriela Šeboková, Peter Guráň. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, 2021. 152 s. ISBN 978-80-224-1881-2 (VEGA č. 2/0027/17 : Tradičné a alternatívne rodičovstvá 21. storočia: motivácie, dilemy a konzekvencie) Typ: FAI
 • POPPER, Miroslav. Záver. In Analýza diskurzov o tradičných a alternatívnych rodičovstvách na Slovensku. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, 2021, s. 145-146. ISBN 978-80-224-1881-2. (VEGA č. 2/0027/17 : Tradičné a alternatívne rodičovstvá 21. storočia: motivácie, dilemy a konzekvencie) Typ: GII
 • POPPER, Miroslav. Úvod. In Analýza diskurzov o tradičných a alternatívnych rodičovstvách na Slovensku. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, 2021, s. 7-8. ISBN 978-80-224-1881-2. (VEGA č. 2/0027/17 : Tradičné a alternatívne rodičovstvá 21. storočia: motivácie, dilemy a konzekvencie) Typ: GII
 • RYCHARD, Andrzej - KOSTELECKÝ, T. - KUSTEC, Simona - KENDE, Anna - BIANCHI, Gabriel - PUNTSCHER RIEKMANN, Sonja. Direct Democracy. In Akademie im Dialog 21 : Joint Academy Day 2019. - Wien : Austrian Academy of Sciences, 2020, s. 83-97. Typ: GII
 • SNĚHOTOVÁ, Jiřina - URBAN, Kamila - VOTAVA, Jiří. Teaching module 4 : Self-Direction. In Catch 21st Century Skills : Teaching Materials. - Prague : Czech University of Life Sciences Prague, Institute of Education and Communication, 2021, s. 97-134. ISBN 978-80-213-3076-4. Dostupné na internete: https://static1.squarespace.com/static/5dc28ad57b92e564895cd0b9/t/60054b58c50f244aee714920/1610959717962/Teaching_materials_CATCH_2021+Jan+2021.pdf Typ: ACC
 • URBAN, Kamila - URBAN, Marek. Effects of performance feedback and repeated experience on self-evaluation accuracy in high- and low-performing preschool children. In European journal of psychology of education, 2021, vol. 36, p. 109–124. ISSN 0256-2928. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s10212-019-00460-6 Typ: ADCA
  Citácie:
  [3.1] CRUZ MALDONADO, José Eduardo. Evaluacion mas justa = Fairer assessment. February 2020. 19 pp. Dostupné na internete: <https://www.researchgate.net/publication/339548197_Evaluacion_mas_justa_-_Fairer_assessment>
  [3.1] HIDAYATI Nisail Mugni, AHMAN Eeng, MACHMUD Amir, KUSNENDI. Apakah Design Konten E-Learning Mempengaruhi Hasil Belajar Siswa? = Does E-Learning Content Design Affect Student Learning Outcomes? In SOCIA: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial, 2020, Vol. 17, no. 2, pp. 89-99
  [3.1] MONTOYA LONDOÑO, Diana Marcela - CARDOZO ORREGO, Mary – FERRERAS PUENTE, Aníbal - TAMAYO ALZATE, Óscar Eugenio. Juicios metacognitivos en población infantil: una revisión de las tendencias conceptuales en investigación. In TESIS PSICOLÓGICA. Vol. 16, no. 1 (2021), p. 1-34. https://doi.org/10.37511/tesis.v16n1a6
 • URBAN, Kamila - URBAN, Marek. Anchoring Effect of Performance Feedback on Accuracy of Metacognitive Monitoring in Preschool Children. In Europe's Journal of Psychology, 2021, vol. 17, no. 1, p. 104-118. ISSN 1841-0413. Dostupné na: https://doi.org/10.5964/ejop.2397 (VEGA č. 2/0134/18 : Pedagogické a vývinovo-psychologické dopady inovácií predškolského vzdelávania) Typ: ADMB
 • URBAN, Kamila - JIRSÁKOVA, Jitka. Motivation and personality traits in adult learners. In Journal of Adult and Continuing Education, 2021, vol., no., p. 1-16. ISSN 1477-9714. Dostupné na: https://doi.org/10.1177/14779714211000361 (VEGA č. 2/0026/21 : Jazykovo-kognitívne dopady sociálno-ekonomických, kultúrnych a vzdelávacích podmienok v predškolskom veku na vývin čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní) Typ: ADMB
 • URBAN, Kamila. Metakognitívne procesy a stratégie čítania a učenia. In Čitateľská gramotnosť : Výsledky slovenských žiakov v štúdii PISA 2018. Tematická správa. - Bratislava : NÚCEM, 2021, s. 80-88. (VEGA č. 2/0134/18 : Pedagogické a vývinovo-psychologické dopady inovácií predškolského vzdelávania. APVV-19-0074 : Stratégie efektívneho čitateľského správania a ich skúmanie v kľúčových etapách vývinu gramotnosti) Typ: BBB
 • URBAN, Kamila - URBAN, Marek. Supplementary materials to: Anchoring effect of performance feedback on accuracy of metacognitive monitoring in preschool children. Germany : Leibniz Institute for Psychology, 2021. 3 pp. Dostupné na: https://doi.org/10.23668/psycharchives.4615 Typ: EAI
 • URBAN, Marek - URBAN, Kamila. Čo sa môžeme naučiť od vytrvalých ľudí? Využívanie kopingových stratégií počas pandémie COVID-19 = What can we learn from gritty persons? Coping strategies adopted during COVID-19 lockdown. In Ľudia a spoločnosť v čase pandémie: Multidisciplinárna on-line konferencia venovaná všetkým aspektom dopadov pandémie ochorenia Covid-19 na spoločnosť a jednotlivca : kniha abstraktov [elektronický zdroj]. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2021, s. 25. ISBN 978-80-89897-31-5. (Ľudia a spoločnosť v čase pandémie : multidisciplinárna on-line konferencia venovaná všetkým aspektom dopadov pandémie ochorenia Covid-19 na spoločnosť a jednotlivca) Typ: AFH
 • VALOVIČ, Jakub - MIKLOVIČOVÁ, Júlia - ZÁPOTOČNÁ, Oľga. Tradície a problematické stránky vyučovania čítania a písania v slovenskom vzdelávacom prostredí v hľadáčiku štúdie PISA 2018. In Čitateľská gramotnosť : Výsledky slovenských žiakov v štúdii PISA 2018. Tematická správa. - Bratislava : NÚCEM, 2021, s. 52-61. Typ: BBB
 • VALOVIČ, Jakub - MIKLOVIČOVÁ, Júlia - URBAN, Kamila. Metakognitívne procesy a stratégie čítania a učenia v hľadáčiku štúdie PISA 2018. In Čitateľská gramotnosť : Výsledky slovenských žiakov v štúdii PISA 2018. Tematická správa. - Bratislava : NÚCEM, 2021, s. 89-94. Typ: BBB
 • VALOVIČ, Jakub - MIKLOVIČOVÁ, Júlia - PETROVÁ, Zuzana. Zmeny v čítaní v digitálnej dobe a ich dopad na testovanie čitateľskej gramotnosti v hľadáčiku štúdie PISA 2018. In Čitateľská gramotnosť : Výsledky slovenských žiakov v štúdii PISA 2018. Tematická správa. - Bratislava : NÚCEM, 2021, s. 71-79. Typ: BBB
 • VIŠŇOVSKÝ, Emil. Introduction: The prize essays. In Human Affairs : Postdisciplinary Humanities and Social Sciences Quarterly, 2021, vol. 31, no. 1, p. 3-5. ISSN 1337-401X. Dostupné na: https://doi.org/10.1515/humaff-2021-0001 Typ: BDNB
 • Human Affairs : Postdisciplinary Humanities and Social Sciences Quarterly. Bratislava : Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, 2011-. Scopus, de Gruyter, SpringerLink,The Philosopher's Index, CEJSSH. Po vol. 20, 2010 podnázov: a postdisciplinary journal for humanities and social sciences. Do roku 2011 vydavateľ: Historický ústav SAV, od roku 2011 vydavateľ: Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV. 2x ročne, 4x ročne od roku 2009. Dostupné na internete: <URL: http://www.springerlink.com ; URL: http://www.versita.com; URL: http://www.degruyter.com>. ISSN 1337-401X Typ: FAI
 • ZÁPOTOČNÁ, Oľga. Tradície a problematické stránky vyučovania čítania a písania v slovenskom vzdelávacom prostredí. In Čitateľská gramotnosť : Výsledky slovenských žiakov v štúdii PISA 2018. Tematická správa. - Bratislava : NÚCEM, 2021, s. 43-51. (VEGA č. 2/0134/18 : Pedagogické a vývinovo-psychologické dopady inovácií predškolského vzdelávania. APVV-19-0074 : Stratégie efektívneho čitateľského správania a ich skúmanie v kľúčových etapách vývinu gramotnosti) Typ: BBB
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus