Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Projekty

Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i.

Medzinárodné projekty

ATHENA - Implementácia plánov rodovej rovnosti s cieľom podpory výskumného potenciálu výskumných a výskum-financujúcich organizácií v Európe

ATHENA - Implementing gender equality plans to unlock research potential of RPOs and RFOs in Europe

Komplexnosť sociálnej identity a jej vplyv na akulturačné preferencie príslušníkov majority

Explaining the Effects of Social Identity Complexity on Majority Members Acculturation Preferences

UKR - Spoločenská sonda ukrajinských migrantov a migrantiek na Slovensku

Social survey of Ukrainian migrants in Slovakia

Národné projekty

Antecedenty medziskupinovej solidarity v kontexte spoločenských kríz: zmiešaný výskumný prístup

Antecedents of intergroup solidarity in the context of societal crises: a mixed method approach

Jazykovo-kognitívne dopady sociálno-ekonomických, kultúrnych a vzdelávacích podmienok v predškolskom veku na vývin čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní

Language and cognitive impacts of socio-economic, cultural and educational conditions in preschool age on the development of literacy in primary education

Moc, kontrola a zraniteľnosť v intímnych vzťahoch - digitálne technológie a starostlivosť

-

Podpora prípravy projektov v programe Horizont Európa - UVSK SAV, v. v. i._1

Support for project preparation in Horizon Europe - UVSK SAV, v. v. i._1

Rodinné konštelácie s biologickými a nie biologickými deťmi

Family constellations involving biological and non-biological children

Učenie sa z intímnych vzťahov u mladých dospelých na Slovensku: úloha typov vzťahu a kognitívnej rigidity

Learning from intimate relationships among young adults in Slovakia: the role of relationship types and cognitive rigidity

Úloha nových médií vo zvyšovaní kvality života, reziliencie a vzdelania u detí, mládeže a mladých dospelých v závislosti od ne/prítomnosti postihnutia, etnickej príslušnosti a socioekonomického statusu

The role of new media in supporting higher quality of life, resilience and education levels in children, youth and young adults depending on (non) existence of a disability, their ethnicity and socioeconomic status

Celkový počet projektov: 10