Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Projekty

Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i.

Medzinárodné projekty

Ambasádori sociálnej psychológie EASP

Social Psychology Ambassadors of the EASP

ATHENA - Implementácia plánov rodovej rovnosti s cieľom podpory výskumného potenciálu výskumných a výskum-financujúcich organizácií v Európe

ATHENA - Implementing gender equality plans to unlock research potential of RPOs and RFOs in Europe

Národné projekty

Antecedenty medziskupinovej solidarity v kontexte spoločenských kríz: zmiešaný výskumný prístup

Antecedents of intergroup solidarity in the context of societal crises: a mixed method approach

Jazykovo-kognitívne dopady sociálno-ekonomických, kultúrnych a vzdelávacích podmienok v predškolskom veku na vývin čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní

Language and cognitive impacts of socio-economic, cultural and educational conditions in preschool age on the development of literacy in primary education

Rodinné konštelácie s biologickými a nie biologickými deťmi

Family constellations involving biological and non-biological children

ELD-ET - Stratégie efektívneho čitateľského správania a ich skúmanie v kľúčových etapách vývinu gramotnosti

Effective reading behavior strategies studied at key stages of literacy development

Úloha nových médií vo zvyšovaní kvality života, reziliencie a vzdelania u detí, mládeže a mladých dospelých v závislosti od ne/prítomnosti postihnutia, etnickej príslušnosti a socioekonomického statusu

The role of new media in supporting higher quality of life, resilience and education levels in children, youth and young adults depending on (non) existence of a disability, their ethnicity and socioeconomic status

Celkový počet projektov: 7