Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i.

Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava 4
Slovenská republika

Riaditeľka

Tel: 02/ 5477 5683, 54773442
Fax: 02/ 5477 5683, 54773442

Sekretariát

Tel: 54773442, 54775683
Facebook stránka Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV, v.v.i.: https://www.facebook.com/UVSKSAV

Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i. vznikol v roku 1990. Realizujeme základný výskum predovšetkým v oblasti sociálnej komunikácie a medziľudských vzťahov. Vychádzame z konceptuálneho a metodologického rámca psychológie, pedagogiky a filozofie, pričom hľadáme prieniky medzi disciplínami. Spolupracujeme s domácimi aj medzinárodnými verejnými inštitúciami pôsobiacimi v oblasti vzdelávania, výchovy či zdravia, ktorým komunikujeme výsledky našich výskumov. Školíme doktorandov a doktorandky v spolupráci s univerzitami.

Skúmame úlohu jazyka, diskurzov a komunikácie v navzájom prepojených oblastiach:

- medziskupinové vzťahy (majority a etnických, sexuálnych, jazykových a iných minorít);
- transformácia intimity, partnerských vzťahov a rodičovstva;
gramotnosť a jej vývin (Centrum pedagogického výskumu);
- občianska participácia.

Súčasne realizujeme výskumné aktivity charakteru frontiers research aj v ďalších oblastiach – napr. projekty v oblasti „spoločnosť a technológie“.

Diferenciálnu hodnotu ústavu tvoria najmä:

- transdisciplinarita a kritický prístup k spoločenskovednému poznaniu;
- medzikultúrny porovnávací rámec;
- dôraz na spoločenský dopad našich výskumov, najmä v oblasti výchovy a vzdelávania.

Organizačná štruktúra:

Riaditeľka: Mgr. Barbara Lášticová, PhD.
Zástupca riaditeľky: doc. PhDr. Gabriel Bianchi, CSc.
Vedecká tajomníčka: Mgr. Zuzana Očenášová, PhD.
Sekretariát a knižnica: Mgr. Zuzana Dobrucká
Koordinátorka popularizácie vedy: Mgr. Xenia Daniela Poslon, PhD.

Vedecká rada a etická komisia:
Predseda: doc. Mgr. Miroslav Popper, CSc.
Interní členovia a členky:
Prof. PhDr. Ivan Lukšík, CSc.
Mgr. Kamila Urban, PhD.
Externí členovia a členky:
doc. PhDr. Andrej Findor, PhD., Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave
Mgr. Alena Holka Chudžíková, M.A., Centrum pre výskum etnicity a kultúry

Správna rada:
Mgr. Barbara Lášticová, PhD. (predsedníčka)
doc. PhDr. Gabriel Bianchi, CSc.
Mgr. Zuzana Dobrucká
Ing. Andrea Horová
doc. PhDr. Zuzana Petrová, PhD.

Dozorná rada:
Mgr. Zuzana Panczová, PhD. (predsedníčka), Predsedníctvo SAV
JUDr. Glória Gajdošová, Ústav materiálového výskumu SAV, v. v. i., THS organizácií SAV v Košiciach
prof. PhDr. Darina Malová, PhD., FiF UK

Medzinárodný poradný zbor:
doc. PhDr. Martina Hřebíčková, Dr., DSc., Psychologický ústav AV ČR, v. v. i., Brno, Česká republika
doc. Anna Kende, PhD., Eötvös Loránd University, Budapešť, Maďarsko
Prof. Paul Stenner, The Open University, Veľká Británia