Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Projekty

Ústav orientalistiky SAV, v. v. i.

Medzinárodné projekty

HIDDEN - Dejiny dokladov totožnosti európskych národov: Občianstvo, štátna príslušnosť a migrácia

History of Identity Documentation in European Nations: Citizenship, Nationality and Migration

Egyptologický výskum lokality Tell el-Retábí v Egypte

Tell el-Retaba Joint Polish-Slovak Archaeological Mission

Perspektívy Kórejského polostrova v čase Studenej vojny

Perspectives on the Korean Peninsula during the Cold War

SlowMemory - Pomalá pamäť: Transformačné postupy v časoch nerovnomerných a zrýchľujúcich sa zmien

Slow Memory: Transformative Practices for Times of Uneven and Accelerating Change

COREnet - Prepájenie teórie a praktických otázok migrácie a náboženskej diverzity

Connecting Theory and Practical Issues of Migration and Religious Diversity

FHA - Projekt XXII Medzinárodnej akademickej únie; Pramene k dejinám Afriky

Project XXII of the International Union of Academies, Fontes Historiae Africanae

Národné projekty

Na pomedzí. Hranice v živote a život v pohraničí starovekého Egypta

-

Palestínske arabské noviny al-Quds (1908 – 1914): Komplexná analýza dosiaľ nepreskúmaného periodika

Palestinian Arabic Newspaper al-Quds (1908-1914): Complex Analysis of the Hitherto Unexplored Periodical

Pamäť a trauma v súčasnej egyptskej literatúre

-

Tradície a inovácie - formujúci činiteľ kultúrnej diverzity a vývoja civilizácií

-

Celkový počet projektov: 10