Informačná stránka organizácie SAV

Ústav orientalistiky SAV

Medzinárodné projekty

Egyptologický výskum lokality Tell er-Retába v Egypte
Tell el-Retaba Archaeological Mission
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Hudec Jozef PhD.
Anotácia:Spoločný slovenský a poľský archeologický výskum na lokalite Tell er-Retaba začal pod vedením egyptológov Dr. S. Rzepku (Archeologický ústav Varšavskej univerzity) a Dr. Jozefa Hudeca (Nadácia Aigyptos, v súčasnosti Ústav orientalistiky SAV) v roku 2007. Do roku 2012 sa uskutočnilo 6 archeologických výskumných sezón. Boli odkryté zvyšky vojenských opevnení a architektúry z Novej ríše (16.- 11. storočie pred Kristom), Tretieho prechodného obdobia (11. – 7. storočie pred Kristom) a Neskorej doby (7. – 6. storočie pred Kristom) a pohrebiská z Druhého prechodného obdobia (18. – 16. storočie pred Kristom) a Novej ríše.
Doba trvania: 1.10.2013 -

FHA - Projekt XXII Medzinárodnej akademickej únie; Pramene k dejinám Afriky
Project XXII of the International Union of Academies, Fontes Historiae Africanae
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Vilhanová Viera DrSc.
Anotácia:Najvýznamnejšou akciou, na ktorú sa zamerali aktivity v rámci medzinárodného projektu XXII.Medzinárodnej únie akadémií v Bruseli - l’Union Académique Internationale Fontes Historiae Africanae- Pramene k africkým dejinám, ktorý koordinuje na medzinárodnej úrovni pracovníčka Ústavu orientalistiky SAV Viera Vilhanová, bola v roku r. 2011 príprava pracovného stretnutia vedúcich národných komitétov a medzinárodnej konferencie na tému Sources for African History in African Languages written in Arabic (Ajami) and Latin Scripts in Eastern and Southern Africa, ktorá sa bude konať v dňoch 15-20.apríla 2012 v hlavnom meste Mozambiku, Mapute. Akciu spoluorganizuje vedúca projektu a riaditeľ Mozambického štátneho archívu Prof. Joel Neves Tembe
Web stránka projektu:www.orient.sav.sk
Doba trvania: 15.7.1997 -


Národné projekty

RGSFKAAO - Reflexia globalizácie ako celospoločenského fenoménu v kultúrach Ázie, Afriky a Oceánie
-
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof., PhDr. Sorby Karol R. DrSc.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021

SLOVYSULODUWAHA - Slovenský výskum na sudánskej lokalite Duwejm Wad Hadž
Slovak research in the Sudanese site Duweym Wad Haj
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Hudec Jozef PhD.
Anotácia:Lokalita Duwejm Wad Hadž sa nachádza na ľavom brehu Nílu, oproti UNESCO lokalite Džebel Barkal, južnej rezidencii staroegyptského boha Amona. Na základe prieskumov sa dá očakávať, že na lokalite Duwejm sa pod starou mešitou môže nachádzať staroveký chrám. Výskyt chrámov na ľavom brehu Nílu dokazuje aj lokalita Sanam. Projekt je založený na interdisciplinárnej spolupráci humanitných a prírodovedných vied a moderných výkopových a dokumentačných metódach. Predpokladá sa dôraz na konzervovanie kultúrneho dedičstva. Projekt pozostáva z troch hlavných častí: (1) archeologického interdisciplinárneho výskumu v Sudáne, (2) vedeckého výskumu na Slovensku a (3) popularizácie. K hlavným cieľom projektu patrí získať nové poznatky o lokalite prostredníctvom základného výskumu, potvrdiť prítomnosť chrámovej architektúry, 3D metódou zdokumentovať architektúry a preskúmať stavebný vývoj a históriu osídlenia v kontexte postavenia sakrálnej architektúry v priestore a v okolitej krajine. Splniteľnosť stanovených cieľov projektu je reálna, k čomu môžu prispieť doterajšie skúsenosti, profesionálny interdisciplinárny tím a zázemie v Sudáne.
Doba trvania: 1.8.2018 - 31.7.2022

Celkový počet projektov: 4