Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Publikácie

Výskumné pracovisko v Spišskej Novej Vsi

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
 • ANTONIO, Margaret L. - WEIß, Clemens L. - GAO, Ziyne - SAWYER, Susanna - OBERREITER, Victoria - ELSCHEK, Kristian - HUKEĽOVÁ, Zuzana - KROŠLÁKOVÁ, Mária - PIETA, Karol - RUTTKAY, Matej. Stable population structure in Europe since the Iron Age, despite high mobility. In bioRXiv : the preprint server for biology [elektronický zdroj], 2022, nestr. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na: https://doi.org/10.1101/2022.05.15.491973 Typ: GHG
 • BARTA, Peter - HAJNALOVÁ, Mária - BENEDIKOVÁ, Lucia - DRESLEROVÁ, Dagmar - PIETA, Karol. Radiocarbon Dated Pulse and Cereal Crops Indicate Diachronic Use of Iron Age Extreme Upland Sites in the Western Carpathians, Slovakia. In Geochronometria, 2023, vol. 50, nr. 1, p. 1-20. (2022: 1.2 - IF, Q4 - JCR, 0.674 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1733-8387. Dostupné na: https://doi.org/10.2478/geochr-2023-0001 Typ: ADCA
 • BÁTORA, Jozef - RASSMANN, Knut. Výsledky archeologického výskumu vo Vrábľoch = Results of Archaeological Excavation in Vráble. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2017. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023, s. 20-21. ISBN 978-80-8196-063-5. ISSN 0231-925X. (VEGA č. 1/0100/19 : Poznanie hospodárstva a spoločnosti doby bronzovej, v oblasti stredného Dunaja, prostredníctvom archeologických a enviromentálnych prameňov. VEGA č. 2/0139/21 : Mobilita pravekých, protohistorických a historických spoločenstiev na Slovensku a jej prejavy v archeologických prameňoch) Typ: AEDA
 • BÁTORA, Jozef - TÓTH, Peter. Záverečná sezóna výskumu opevneného sídliska zo staršej doby bronzovej v Rybníku = The Final Excavation Season at the Fortified Settlement from the Early Bronze Age in Rybník. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2017. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023, s. 21-22. ISBN 978-80-8196-063-5. ISSN 0231-925X. (VEGA č. 2/0139/21 : Mobilita pravekých, protohistorických a historických spoločenstiev na Slovensku a jej prejavy v archeologických prameňoch. VEGA č. 1/0100/19 : Poznanie hospodárstva a spoločnosti doby bronzovej, v oblasti stredného Dunaja, prostredníctvom archeologických a enviromentálnych prameňov) Typ: AEDA
 • BÁTORA, Jozef - NEUMANN, Martin - PÁLINKÁS, Tibor. Výskum opevneného sídliska badenskej a hatvanskej kultúry v Šahách = Excavation of the Fortified Settlement of the Baden and Hatvan Cultures in Šahy. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2017. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023, s. 18-20. ISBN 978-80-8196-063-5. ISSN 0231-925X. (VEGA č. 2/0139/21 : Mobilita pravekých, protohistorických a historických spoločenstiev na Slovensku a jej prejavy v archeologických prameňoch. VEGA č. 1/0100/19 : Poznanie hospodárstva a spoločnosti doby bronzovej, v oblasti stredného Dunaja, prostredníctvom archeologických a enviromentálnych prameňov) Typ: AEDA
 • BÁTORA, Jozef. Záverečná sezóna výskumu opevneného sídliska zo staršej doby bronzovej v Santovke = Final Season of Excavation of the Fortified Settlement from the Early Bronze Age in Santovka. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2017. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023, s. 18. ISBN 978-80-8196-063-5. ISSN 0231-925X. (VEGA č. 1/0100/19 : Poznanie hospodárstva a spoločnosti doby bronzovej, v oblasti stredného Dunaja, prostredníctvom archeologických a enviromentálnych prameňov. VEGA č. 2/0139/21 : Mobilita pravekých, protohistorických a historických spoločenstiev na Slovensku a jej prejavy v archeologických prameňoch) Typ: AEDA
 • BAZOVSKÝ, Igor - HLADÍKOVÁ, Katarína - ČAMBAL, Radoslav - RAJTÁR, Ján - HALAMA, Jakub - ŠEFČÁKOVÁ, Alena. Žiarové pohrebisko z doby rímskej v Závode = Das Brandgräberfeld aus der Römischen Kaiserzeit in Závod. In Zborník Slovenského národného múzea : Archeológia, 2022, roč. CXVI, č. 32, s. 179-271. (2021: 0.131 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1336-6637. Dostupné na: https://doi.org/10.55015/HKYM2944 (APVV 15-0491 : Proces a zákonitosti osídlenia horských a podhorských oblastí západného Slovenska. VEGA č. 2/0035/22 : Relikty kultúrnej krajiny – identifikácia a interpretácia. VEGA č. 2/0139/21 : Mobilita pravekých, protohistorických a historických spoločenstiev na Slovensku a jej prejavy v archeologických prameňoch) Typ: ABB
 • BEDNÁR, Peter - ŠIMKOVIC, Michal. Pokračovanie výskumu Vinianskeho hradu = Continuation of Excavation at Viniansky Hrad Castle. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2017. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023, s. 23-25. ISBN 978-80-8196-063-5. ISSN 0231-925X. (APVV-19-0563 : Mocenské centrá a ich zázemie v 8.–11. storočí. VEGA č. 2/0115/22 : Exploatácia prírodných zdrojov vo včasnej dobe dejinnej až novoveku vo vybraných regiónoch Slovenska. VEGA 2/0124/20 : Ekonomika stredoveku (6.-13. storočie)) Typ: AEDA
 • BEDNÁR, Peter - DEBNÁR, Peter - NEZVALOVÁ, Lucia. Výskum v areáli veľkoprepošstsva v Nitre = Excavation in the Area of the Provostry in Nitra. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2017. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023, s. 22-23. ISBN 978-80-8196-063-5. ISSN 0231-925X. (VEGA č. 2/0115/22 : Exploatácia prírodných zdrojov vo včasnej dobe dejinnej až novoveku vo vybraných regiónoch Slovenska. VEGA 2/0124/20 : Ekonomika stredoveku (6.-13. storočie). APVV-19-0563 : Mocenské centrá a ich zázemie v 8.–11. storočí) Typ: AEDA
 • BEDNÁR, Peter - FOTTOVÁ, Eva. Castles as Part of the Mining Activity. In Castrum Bene 17 : Castle and Law : Book of Abstracts and Field Trip Guides. Eds. Josef Hložek, Vilém Knoll, Alice Tihelková, Zdeněk Vávra, František Záruba. 1. vyd. - Pilsen : University of West Bohemia, 2023, s. 8. ISBN 978-80-261-1170-2. (Castrum Bene : vedecká konferencia) Typ: AFE
 • BELJAK, Ján - MITÁŠ, Vladimír. Archeologický prieskum stredného a horného Poiplia = Archaeological Survey of the Central and Upper Poiplie Region. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2017. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023, s. 32-33. ISBN 978-80-8196-063-5. ISSN 0231-925X. (VEGA č. 1/0240/21 : Krajina a sídla u Keltov a Germánov. Vzťahy navzájom, v krajine a ku krajine. VEGA č. 2/0062/21 : Odraz sociálno-ekonomických zmien v štruktúre zakladania a budovania pravekých sídlisk) Typ: AEDA
 • BELJAK, Ján - BELJAK PAŽINOVÁ, Noémi - PUTŠKO, Mária. Výskum Pustého hradu vo Zvolene = Investigation of Pustý Hrad Castle in Zvolen. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2017. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023, s. 27-32. ISBN 978-80-8196-063-5. ISSN 0231-925X. (APVV-17-0063 : Vita intra muros – interdisciplinárny výskum hradov stredného Slovenska) Typ: AEDA
 • BELJAK, Ján - BEDNÁR, Peter - DEBNÁR, Peter - FECKO, Peter - HREHA, Rastislav - MELO, Matúš - HORVÁTHOVÁ, Eva - MALČEK, Róbert - MIROŠŠAYOVÁ, Elena - NEMERGUT, Adrián - SOJÁK, Marián - VOJTEČEK, Marek. Archeologický prieskum na trase prepojovacieho VTL plynovodu Poľsko – Slovensko = Archaeological Survey Along the Interconnecting High Pressure Gas Pipeline Poland – Slovakia. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2017. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023, s. 25-27. ISBN 978-80-8196-063-5. ISSN 0231-925X. (VEGA 2/0124/20 : Ekonomika stredoveku (6.-13. storočie). VEGA č. 1/0240/21 : Krajina a sídla u Keltov a Germánov. Vzťahy navzájom, v krajine a ku krajine. APVV 18-0276 : Prostredie a sídliskové siete mladšieho praveku na príklade vybratých období a regiónov Slovenska) Typ: AEDA
 • BELJAK, Ján - MORDOVIN, Maxim. Výskum na hrade Čabraď = Excavation at the Castle of Čabraď. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2017. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023, s. 33-34. ISBN 978-80-8196-063-5. ISSN 0231-925X. (APVV-17-0063 : Vita intra muros – interdisciplinárny výskum hradov stredného Slovenska) Typ: AEDA
 • BELJAK, Ján - ČIERNY, Miloš. Žiar nad Hronom - Pri futbalovom štadióne, Park Štefana Moyzesa : VS 20877. Nitra : AÚ SAV, 2023. 59 s. Typ: GII
 • BELJAK, Ján - DEBNÁR, Peter - MURÍN, Igor. Podhorie-Žákyl - Hrad Žákyl p.č. 1540 : VS 20869. Nitra : AÚ SAV, 2023. 76 s. Typ: GII
 • BELJAK, Ján - ČIERNY, Miloš. Zvolen - Hrčkov jarok II, p.č. 3160/52, 183, 278, 291, 368-369 : VS 20868. Nitra : AÚ SAV, 2023. 77 s. Typ: GII
 • BELJAK, Ján - DEBNÁR, Peter. Ostrá Lúka - Kaštieľ I., Ostrolúckeho p.č. 188/38 : VS 20960. Nitra : AÚ SAV, 2023. 51 s. Typ: GII
 • BELJAK, Ján - DEBNÁR, Peter. Kremnica - FTTC 1977 BB A OLT Kremnica, Orange : VS 20962. Nitra : AÚ SAV, 2023. 44 s. Typ: GII
 • BELJAK, Ján - DEBNÁR, Peter. Lieskovec - RD p.č. 345 : VS 20961. Nitra : AÚ SAV, 2023. 32 s. Typ: GII
 • BELJAK, Ján - DEBNÁR, Peter. Zvolen - Rekonštrukcia plynovodov, ul. Študentská, ... : VS 20979. Nitra : AÚ SAV, 2023. 88 s. Typ: GII
 • BELJAK PAŽINOVÁ, Noémi - BISTÁKOVÁ, Alena. Dead and cremated: on cremation burials in the Linear Pottery culture in Central Europe. In Documenta Praehistorica, 2022, vol. 49, p. 260-279. (2021: 0.349 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1408-967X. Dostupné na: https://doi.org/10.4312/dp.49.24 (VEGA č. 2/0075/21 : Sídlisková aglomerácia kultúry lineárnej v údolí Žitavy) Typ: ADMB
 • BELJAK PAŽINOVÁ, Noémi - GODIŠ, Jakub - BELJAK, Ján. The late and Final Bronze Age settlement at Zvolen, Pustý hrad site (Central Slovakia). In Book of Abstracts : The 2nd International Conference "Archaeology of the Montains: research, methods, analysis. Ed. Sylwia Bulawka et al. 1. vyd. - Warsaw : Institute of Archaeology and Ethnology of the PAS, 2023, s. 10. ISBN 978-83-66463-76-9. (Archaeology of the Mountains: research, methods, analysis : International Conference) Typ: AFE
 • BENEDIKOVÁ, Lucia. Výskum na Skale v Streženiciach = Excavations on Skala in Streženice. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2017. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023, s. 38-40. ISBN 978-80-8196-063-5. ISSN 0231-925X. (VEGA č. 2/0043/22 : Archeologické pramene k včasnej dobe dejinnej a začiatku stredoveku v strednom Podunajsku) Typ: AEDA
 • BENEDIKOVÁ, Lucia. 21. medzinárodná konferenica Doba laténska v strednej Európe - KELTOVÉ/THE CELTS/DIE KELTEN 2022. In Informátor : Revue slovenských archeológov. 33. ročník / 2022 / 1-2. - Nitra : Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV, 2023, s. 44-45. ISBN 978-80-974149-1-7. Typ: GII
 • BENEDIKOVÁ, Lucia. Medzinárodná konferencia Early Iron Age in Central Europe 2022 v Nitre. In Informátor : Revue slovenských archeológov. 33. ročník/2022/1-2. - Nitra : Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV, 2023, s. 45. ISBN 978-80-974149-1-7. Typ: GII
 • BIELICH, Mário. Desiata sezóna archeologického výskumu Lietavského hradu = The Tenth Season of Archaeological Excavation at Lietavský hrad Castle. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2017. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023, s. 40-41. ISBN 978-80-8196-063-5. ISSN 0231-925X. (VEGA č. 2/0083/21 : Úloha materiálnej kultúry pri formovaní ekonomických a sociálnych väzieb u neskorstredovekých a novovekých komunitách) Typ: AEDA
 • BIELICH, Mário. Prvá sezónna archeologického výskumu Plaveckého hradu = The First Season of Archaeological Excavation at Plavecký hrad Castle. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2017. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023, s. 41-42. ISBN 978-80-8196-063-5. ISSN 0231-925X. (VEGA 2/0124/20 : Ekonomika stredoveku (6.-13. storočie). VEGA č. 2/0083/21 : Úloha materiálnej kultúry pri formovaní ekonomických a sociálnych väzieb u neskorstredovekých a novovekých komunitách) Typ: AEDA
 • BIELICH, Mário. Pottery Finds from the 16th and 17th Century in Upper Hungary Based on the Archaeological Investigation of Lietava Castle (Slovakia). In Europa Postmediaevalis 3/2022 : Connections and Networking. Ed. Gabriela Blažková, Kristýna Matějková, Tania Manuel Casimiro, Ricardo Costeira de Silva. 1. vyd. - Oxford : Archaeopress, 2023, s. 185-198. ISBN 978-1803274904. (VEGA č. 2/0083/21 : Úloha materiálnej kultúry pri formovaní ekonomických a sociálnych väzieb u neskorstredovekých a novovekých komunitách) Typ: AFA
 • BIELICH, Mário. A Castle of Two Palaces. Gymeš Castle (5 Years of Archaeological Research). In Castrum Bene 17 : Castle and Law : Book of Abstracts and Field Trip Guides. Eds. Josef Hložek, Vilém Knoll, Alice Tihelková, Zdeněk Vávra, František Záruba. 1. vyd. - Pilsen : University of West Bohemia, 2023, p. 9. ISBN 978-80-261-1170-2. (Castrum Bene : vedecká konferencia) Typ: AFE
 • BIELICH, Mário. Správa z konferencie "Europa Postmediaevalis 2022. Connections and networking". In Informátor : Revue slovenských archeológov. 33. ročník / 2022 / 1-2. - Nitra : Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV, 2023, s. 37-38. ISBN 978-80-974149-1-7. Typ: GII
 • BIELICHOVÁ, Zora. Zvieracie zvyšky z rituálneho sídliskového objektu v Spišskom Štvrtku = Animal Remains from the Ritual Settlement Pit in Spišský Štvrtok. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2017. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023, s. 42-44. ISBN 978-80-8196-063-5. ISSN 0231-925X. (VEGA 2/0124/20 : Ekonomika stredoveku (6.-13. storočie). VEGA č. 1/0100/19 : Poznanie hospodárstva a spoločnosti doby bronzovej, v oblasti stredného Dunaja, prostredníctvom archeologických a enviromentálnych prameňov) Typ: AEDA
 • BIELICHOVÁ, Zora. Mačky a archeológia. In Pes a mačka, 2023, roč. 23, č. 2, s. 29-33. ISSN 1335-7778. (VEGA č. 1/0240/21 : Krajina a sídla u Keltov a Germánov. Vzťahy navzájom, v krajine a ku krajine) Typ: BDF
 • BIELICHOVÁ, Zora. Po stopách domácej mačky v strednej Európe. In Informátor : Revue slovenských archeológov. 33. ročník/2022/1-2. Hlavný redaktor Vladimír Turčan. - Nitra : Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV, 2023, s. 18-19. ISBN 978-80-974149-1-7. (VEGA č. 1/0240/21 : Krajina a sídla u Keltov a Germánov. Vzťahy navzájom, v krajine a ku krajine) Typ: BEF
 • BIELICHOVÁ, Zora - VÁVRA, Roman. Archeoichtyológovia sa stretli vo Viedni. In Informátor : Revue slovenských archeológov. 33. ročník / 2022 / 1-2. - Nitra : Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV, 2023, s. 39-41. ISBN 978-80-974149-1-7. Typ: GII
 • BŘEZINOVÁ, Gertrúda. Settlements of the Celts in southwestern Slovakia. In Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV, 2023, roč. 70, č. 1, s. 29-47. (2022: 0.2 - IF, 0.172 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0560-2793. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/szausav.2023.70.2 (VEGA č. 1/0240/21 : Krajina a sídla u Keltov a Germánov. Vzťahy navzájom, v krajine a ku krajine. APVV-20-0044 : Vplyv využívania prírodných zdrojov na spôsob života v dobe bronzovej a v dobe železnej) Typ: ADNA
 • BŘEZINOVÁ, Gertrúda. Stredoveký pyrotechnický objekt z Mostnej ulice v Nitre = The medieval pyrotechnic feature from Mostná ulica street in Nitra. In Zborník Slovenského národného múzea : Archeológia, 2022, roč. CXVI, č. 32, s. 379-392. (2021: 0.131 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1336-6637. Dostupné na: https://doi.org/10.55015/KDXD6301 (VEGA č. 2/0035/22 : Relikty kultúrnej krajiny – identifikácia a interpretácia) Typ: ADNB
 • Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV. Alena Bistáková, Gertrúda Březinová (editorky). Nitra : Archeologický ústav SAV. WOS, SCOPUS, ERIH PLUS, CEJSH. 2 x ročne, + Supplementum (mimoriadne číslo). ISSN 0560-2793 Typ: FAI
 • ČEKLOVSKÝ, Tomáš - ORVOŠOVÁ, Monika - BIROŇ, Adrián - TÓTH, Csaba - SOJÁK, Marián - ŠUPINSKÝ, Jozef. Predbežné výsledky výskumu jaskyne Domica – sedimentológia, paleontológia a archeológia. In Český kras. roč. 48. - Beroun : Muzeum Českého krasu, s. 70-71. ISSN 1211-1642. Typ: BEE
 • DAŇOVÁ, Klaudia. Výskum v Komárne = Excavation in Komárno. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2017. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023, s. 45-46. ISBN 978-80-8196-063-5. ISSN 0231-925X. (VEGA č. 2/0025/22 : Brody, mosty, diaľkové cesty. Dávnoveké komunikácie a sídla na Požitaví a Pohroní s využitím archeológie pod vodou) Typ: AEDA
 • DAŇOVÁ, Klaudia - DAŇOVÁ, Miroslava. Svetový kongres IKUWA 7. In Informátor : Revue slovenských archeológov. 33. ročník/2022/1-2. - Nitra : Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV, 2023, s. 44. ISBN 978-80-974149-1-7. Typ: GII
 • DAŇOVÁ, Miroslava - DAŇOVÁ, Klaudia - HALINÁR, Michal - HOFFMAN, Michal - LIESKOVSKÝ, Tibor - KOPRIVŇANSKÝ, Andrej - SOČUVKA, Valentín. Hľadanie rímskeho prístavu : O počiatkoch systematického prieskumu riečneho dna Dunaja pri Iži = Searching the Roman port. About the beginnings of the systematic exploration of the bottom of the Danube river near Iža. In Zborník Slovenského národného múzea : Archeológia, 2022, roč. CXVI, č. 32, s. 319-328. (2021: 0.131 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1336-6637. Dostupné na: https://doi.org/10.55015/WNMK8399 (VEGA č. 2/0025/22 : Brody, mosty, diaľkové cesty. Dávnoveké komunikácie a sídla na Požitaví a Pohroní s využitím archeológie pod vodou) Typ: ADNB
 • DEBNÁR, Peter. Banská Bystrica - Ul. Bakossova a nám. Š. Moyzesa - rekonštrukcia : VS 20866/2023. Nitra : AÚ SAV, 2023. 58 s. Typ: GII
 • DEBNÁR, Peter. Revišťské Podzámčie - Hrad, p.č. 629 : VS 20942/2023. Nitra : AÚ SAV, 2023. 147 s. Typ: GII
 • DEBNÁR, Peter. Sliač - Rybáre - Rekonštrukcia plynovodov, Kúpele 2 SC., UO 0211 : VS 20980. Nitra : AÚ SAV, 2023. 54 s. Typ: GII
 • DROBERJAR, Eduard. Spony typu Langton Down ve středoevropském barbariku = The Langton Down type Fibulae in the Central European Barbaricum. In Archeologie ve středních Čechách, 2022, roč. 26, č. 2, s. 347-354. ISSN 1214-3553. Typ: ADEB
 • DROBERJAR, Eduard. Frühe römische Distelfibeln im Barbaricum. In Zborník Slovenského národného múzea : Archeológia, 2022, roč. CXVI, č. 32, s. 81-92. (2021: 0.131 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1336-6637. Dostupné na: https://doi.org/10.55015/GUHQ9106 Typ: ADNB
 • DROBERJAR, Eduard. Silberfibeln bei den Elbgermanischen Eliten in der älteren römischen Kaiserzeit nördlich vom Mitteldonaugebiet. In Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV, 2023, roč. 70, č. 1, s. 125-147. (2022: 0.2 - IF, 0.172 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0560-2793. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/szausav.2023.70.8 (APVV-21-0257 : Elity doby rímskej u stredoeurópskych Svébov) Typ: ADNB
 • DROZD, Dominik - NEUMANN, Martin - BÁTORA, Jozef. What the lion is keeping quiet about: The battle of Veľké Vozokany (1652) from the prespective of the KOCOA analysis. In Archaeology of Conflicts II. Ed. Pavel Drnovský, Petr Hejhal, Ladislav Rytíř. 1. vyd. - Hradec Králové : Univerzita, 2023, s. 95-107. ISBN 978-80-7465-596-8. Typ: AFA
 • ELSCHEK, Kristian - SEDLMAYER, Helga. In caliga militari – Ein Krughenkel mit Militärsandale und ein Aureus des Vespasianus für Titus aus der germanischen Großsiedlung von Kostolište im Marchland. In Zborník Slovenského národného múzea : Archeológia, 2022, roč. CXVI, č. 32, s. 145-168. (2021: 0.131 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1336-6637. Dostupné na: https://doi.org/10.55015/UZCX1036 (VEGA č. 2/0001/18 : Slovensko a stredné Podunajsko: vývoj od včasnej doby dejinnej po začiatok stredoveku) Typ: ADNB
 • EVERSHED, Richard P - DAVEY SMITH, George - PAVÚK, Juraj. Dairying, diseases and the evolution of lactase persistence in Europe. In Nature, 2022, vol. 608, no. 7922, p. 336-345. (2021: 69.504 - IF, Q1 - JCR, 17.897 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0028-0836. Dostupné na: https://doi.org/10.1038/s41586-022-05010-7 Typ: ADCA
 • FOTTOVÁ, Eva - HOLEŠČÁK, Michal. Záchranný výskum v Malom Cetíne = Rescue Excavation in Malý Cetín. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2017. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023, s. 54-55. ISBN 978-80-8196-063-5. ISSN 0231-925X. (VEGA č. 2/0145/22 : Chronologické a regionálne aspekty včasnostredovekej keramiky z oblastí Ponitria a Považia/Chronological and regional aspects of the early medieval ceramics from the regions Ponitrie and Považie) Typ: AEDA
 • FOTTOVÁ, Eva. Rekonštrukcia plynovodov v centre Trenčína = Reconstruction of Gas Pipelines in the Centre of Trenčín. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2017. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023, s. 52-54. ISBN 978-80-8196-063-5. ISSN 0231-925X. (VEGA č. 2/0145/22 : Chronologické a regionálne aspekty včasnostredovekej keramiky z oblastí Ponitria a Považia/Chronological and regional aspects of the early medieval ceramics from the regions Ponitrie and Považie) Typ: AEDA
 • FOTTOVÁ, Eva. Šiesta etapa archeologického výskumu na hrade Divín = Stage Six of the Excavation at the Castle of Divín. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2017. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023, s. 49-52. ISBN 978-80-8196-063-5. ISSN 0231-925X. (VEGA č. 2/0115/22 : Exploatácia prírodných zdrojov vo včasnej dobe dejinnej až novoveku vo vybraných regiónoch Slovenska) Typ: AEDA
 • FOTTOVÁ, Eva - BISTÁKOVÁ, Alena. Branovo (okr. Nové Zámky) 2022. Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023. nestr. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: http://archeol.sav.sk/files/Web_poster-Branovo-2022.pdf (VEGA č. 2/0145/22 : Chronologické a regionálne aspekty včasnostredovekej keramiky z oblastí Ponitria a Považia/Chronological and regional aspects of the early medieval ceramics from the regions Ponitrie and Považie) Typ: GHG
 • FOTTOVÁ, Eva. Nitra - Chrenová : VS 20853. Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023. 6 s. Typ: GII
 • FUSEK, Gabriel - HOLEŠČÁK, Michal - SLANÁ, Andrea - STANEKOVÁ, Zuzana. Piata sezóna výskumu na hradisku Veľký vrch v Divinke = Season Five of Excavation at the Hillfort of veľKý Vrch in Divinka. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2017. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023, s. 55-56. ISBN 978-80-8196-063-5. ISSN 0231-925X. (VEGA č. 2/0088/20 : Etnické a kultúrne zmeny stredovekej spoločnosti (6.-13.storočie) v archeologických prameňoch) Typ: AEDA
 • GABULOVÁ, Monika. Nitra - Dolné Krškany - Výrobno-skladová hala, p.č. 2310/19 : VS 20955. Nitra : AÚ SAV, 2023. 21 s. Typ: GII
 • GABULOVÁ, Monika. Svätoplukovo - RD, p.č. 2360/61, 1342/12 : VS 20956. Nitra : AÚ SAV, 2023. 52 s. Typ: GII
 • GABULOVÁ, Monika. Dolné Lefantovce - RD, p.č. 645/130 : VS 20954. Nitra : AÚ SAV, 2023. 26 s. Typ: GII
 • GABULOVÁ, Monika. Nitra - Mlynárce - Čerpacia stanica PHM, p.č. 1053, 2, 12, 1055/44 : VS 20957. Nitra : AÚ SAV, 2023. 19 s. Typ: GII
 • GABULOVÁ, Monika - DAŇOVÁ, Klaudia. Nitra - Dolné Krškany - Muehlbauer, 4.etapa, p.č. 2310/2 : VS 20978. Nitra : AÚ SAV, 2023. 788 s. Typ: GII
 • HOLEŠČÁK, Michal. The Oriental Coin Hoard from Ružomberok, Slovakia. In Chronica : Annual of the Institute Faculty of Humanities and Social Sciences University of Szeged Hungary. volume 21. - Szeged : Institute of History FHSS, 2023, s. 291-300. ISSN 1588-2039. Typ: BEE
 • HORÁČKOVÁ, Šárka** - LIESKOVSKÝ, Tibor - RUSINKO, Adam** - BÁTORA, Jozef** - MURÍN, Igor** - LABAŠ, Peter**. Semi-Automated Identification of the Bronze Age Burial Mounds - Hidden Anthropogenic Landforms in the Agricultural Landscape. In Geomorphological proceedings 21 : Books of abstracts - State of geomorphological research in the year 2023. - Ústí nad Labem : Jan Evangelista Purkyně University : Institute of Rock Structure and Mechanics, Czech Academy of Sciences : Brown Coal Research Institute, p. [21]. (Vega č. 2/0052/21 : Georeliéf - zdroj informácií o tektonickom vývoji Západných Karpát v pliocénno - kvartérnom období. State of geomorphological research in the year 2023) Typ: GII
 • CHEBEN, Ivan - FURHOLT, Martin. Výskum vchodov do ohradeného areálu kultúry s lineárnou keramikou vo Vrábľoch = Investigation of Entrances to the Enclosed Area of the Linear Pottery Culture in Vráble. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2017. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023, s. 62-66. ISBN 978-80-8196-063-5. ISSN 0231-925X. (APVV-20-0521 : Význam zdrojov obsidiánu na Slovensku v období paleolitu až eneolitu. VEGA č. 2/0075/21 : Sídlisková aglomerácia kultúry lineárnej v údolí Žitavy) Typ: AEDA
 • CHEBEN, Ivan - FURHOLT, Martin. Prieskum a dokumentácia sídlisk kultúry s lineárnou keramikou a želiezovskej skupiny v povodí horného toku Žitavy = Research and Documentation of the Settlements of the Linear Pottery Culture and Želiezovce Group. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2017. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023, s. 58-61. ISBN 978-80-8196-063-5. ISSN 0231-925X. (APVV-20-0521 : Význam zdrojov obsidiánu na Slovensku v období paleolitu až eneolitu. VEGA č. 2/0075/21 : Sídlisková aglomerácia kultúry lineárnej v údolí Žitavy) Typ: AEDA
 • Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2017. Odborní redaktori Ivan Cheben, Klaudia Daňová. 1. vyd. Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023. 216 s. ISBN 978-80-8196-063-5. ISSN 0231-925X Typ: FAI
 • CHEBEN, Ivan. Nové Zámky - Andovská ulica - Bytový komplex Soho II : VS 20958. Nitra : AÚ SAV, 2023. 26 s. Typ: GII
 • CHEBEN, Ivan. Zbehy - Objekt obchod a služby, p.č. 2798, 2888/10, 18 : VS 20959. Nitra : AÚ SAV, 2023. 25 s. Typ: GII
 • JAKUBČINOVÁ, Miriam. Výstava "Návraty ku koreňom. Archeológia k počiatkom našej národnej kultúry". In Informátor : Revue slovenských archeológov. 33. ročník / 2022 / 1-2. - Nitra : Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV, 2023, s. 54. ISBN 978-80-974149-1-7. Typ: GII
 • KAMINSKÁ, Ľubomíra. Le Mésolithique de Slovaquie. In KAMINSKÁ, Ľubomíra. Le Mésolithique de Slovaquie. Litikum. Vol. 9/2021. - Budapest : Lithic Research Roundtable, 2023, s. 15-26. ISSN 2064-3640. Dostupné na: https://doi.org/10.23898/litikuma0028 (VEGA č. 2/0056/22 : Stratégia osídlenia východného Slovenska v kontexte pravekého vývoja severného Potisia. VEGA č. 2/0056/22 : Stratégia osídlenia východného Slovenska v kontexte pravekého vývoja severného Potisia) Typ: AECA
 • KISSOVÁ, Miroslava - BŘEZINOVÁ, Gertrúda - BÓNA, Martin. Záchranný archeologický výskum v záhrade Nitrianskej galérie = Rescue Excavation in the Garden of Nitra Gallery. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2017. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023, s. 68-69. ISBN 978-80-8196-063-5. ISSN 0231-925X. (APVV-20-0044 : Vplyv využívania prírodných zdrojov na spôsob života v dobe bronzovej a v dobe železnej. VEGA č. 1/0240/21 : Krajina a sídla u Keltov a Germánov. Vzťahy navzájom, v krajine a ku krajine) Typ: AEDA
 • KOTOROVÁ-JENČOVÁ, Mária - KIKLICA, Jozef. Náhodný nález rímskej mince z Breznice = Accidental Find of a Roman Coin from Breznica. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2017. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023, s. 71-72. ISBN 978-80-8196-063-5. ISSN 0231-925X. Typ: AEDA
 • KOTOROVÁ-JENČOVÁ, Mária. Nálezy fajok zo Stropkova = Finds of Pipes from Stropkov. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2017. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023, s. 69-71. ISBN 978-80-8196-063-5. ISSN 0231-925X. Typ: AEDA
 • KOTOROVÁ-JENČOVÁ, Mária. The Archaeological Park "Living Archaeology" in Hanušovce nad Topľou - a place for experimentation acquiring knowledge, and entertainment. In Archaeological open-air museums : Reconstruction and re-enactment - reality of fiction? 1. vyd. - Krosno : Muzeum Podkarpackie, 2022, p. 103-141. ISBN 978-83-963219-2-3. (APVV-19-0563 : Mocenské centrá a ich zázemie v 8.–11. storočí) Typ: BEE
 • KOTOROVÁ-JENČOVÁ, Mária. Konferencia Včasný stredovek v Karpatoch v Poľsku. In Informátor : Revue slovenských archeológov. 33. ročník/2022/1-2. - Nitra : Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV, 2023, s. 32-33. ISBN 978-80-974149-1-7. (VEGA č. 2/0115/18 : Metalurgia a využitie farebných kovov v mladšom praveku až vo včasnom stredoveku na Slovensku. APVV-19-0563 : Mocenské centrá a ich zázemie v 8.–11. storočí) Typ: GII
 • KOVÁCS, Péter - PROHÁSZKA, Péter. Römische Inschriften aus Neckenmarkt (Sopronnyék) im Spiegel eines Briefes von Iván Paúr. In Römisches Österreich. 45/2022. - Graz : Unipress Verlag, s. 69-78. ISSN 1012-5833. Dostupné na: https://doi.org/10.25364/26.45:2022.6 Typ: AECA
 • KOVÁR, Branislav - MATEJKA, Miroslav. Archeologický výskum Oporného múru pri Žigmundovej bráne na Bratislavskom hrade = Archaeological Excavation of the Retaining Wall near the Sigismund Gate at the Castle of Bratislava. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2017. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023, s. 72-75. ISBN 978-80-8196-063-5. ISSN 0231-925X. (VEGA 2/0124/20 : Ekonomika stredoveku (6.-13. storočie)) Typ: AEDA
 • KOVÁR, Branislav. Spôsobil Caesar genocídu Keltov a Germánov? In HistoryLab : informačný portál o histórii, 2023, 11.9, nestr. ISSN 2729-9287. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: https://historylab.dennikn.sk/starovek/sposobil-caesar-genocidu-keltov-a-germanov/ Typ: BDF
 • KOZUBOVÁ, Anita. Die eine aus dem Westen, die andere aus dem Süden : Eine kleine Studie zu Fibeln in der Vekerzug-Kultur. In Materiały i sprawozdania Rzeszowskiego ośrodka archeologicznego : Tom XLIII/2022. - Rzeszów : Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 135-158. ISSN 0137-5725. Dostupné na: https://doi.org/10.15584/misroa.2022.43.8 (VEGA č. 2/0139/21 : Mobilita pravekých, protohistorických a historických spoločenstiev na Slovensku a jej prejavy v archeologických prameňoch) Typ: AECA
 • KUJOVSKÝ, Rudolf - BARÁNKOVÁ, Katarína - BOBEK, Pavol. Objekt z neskorej doby rímskej vo Veľkom Záluží = Feature from the Late Roman Period in Veľké Zálužie. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2017. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023, s. 75-76. ISBN 978-80-8196-063-5. ISSN 0231-925X. (VEGA č. 2/0139/21 : Mobilita pravekých, protohistorických a historických spoločenstiev na Slovensku a jej prejavy v archeologických prameňoch) Typ: AEDA
 • LUŠTÍKOVÁ, Lucia. Výskumy počas rekonštrukcie plynovodov v Košiciach = Excavations during Reconstruction of Gas Pipelines in Košice. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2017. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023, s. 78-79. ISBN 978-80-8196-063-5. ISSN 0231-925X. (VEGA č. 2/0056/22 : Stratégia osídlenia východného Slovenska v kontexte pravekého vývoja severného Potisia) Typ: AEDA
 • LUŠTÍKOVÁ, Lucia. Záchranný výskum v Rimavskej Sobote = Rescue Excavation in Rimavská Sobota. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2017. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023, s. 80. ISBN 978-80-8196-063-5. ISSN 0231-925X. (VEGA č. 2/0056/22 : Stratégia osídlenia východného Slovenska v kontexte pravekého vývoja severného Potisia) Typ: AEDA
 • LUŠTÍKOVÁ, Lucia. Košice - Terasa - Národné tenisové centrum, p.č. 4695/1,3, 4696/1 : VS 20981. Nitra : AÚ SAV, 2023. 77 s. Typ: GII
 • MADARAS, László - PROHÁSZKA, Péter. Über gallische Kontakte eines Grabes des 5. Jahrhunderts in der Theißregion. In Über Speisen, Getränke und Macht zwischen Spätantike und Karolingerzeit : Akten der 29. und 30. internationalen Symposien „Grundprobleme der frühgeschichtlichen Entwicklung im mittleren Donauraum“. 1. vyd. - Grenzach-Wyhlen : Verlag Bernhard Albert Greiner, 2022, s. 33-42. ISBN 978-3-86705-088-3. Typ: AECA
 • MALČEK, Róbert. Výsledky výskumu v intraviláne Dolných Lefantoviec = Results of the Excavation in the Urban Area of Dolné Lefantovce. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2017. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023, s. 80-81. ISBN 978-80-8196-063-5. ISSN 0231-925X. (VEGA č. 2/0062/21 : Odraz sociálno-ekonomických zmien v štruktúre zakladania a budovania pravekých sídlisk. APVV 18-0276 : Prostredie a sídliskové siete mladšieho praveku na príklade vybratých období a regiónov Slovenska) Typ: AEDA
 • MALČEK, Róbert. Výsledky záchranného terénneho výskumu vo Zvolene = Results of Rescue Field Excavation in Zvolen. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2017. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023, s. 86-87. ISBN 978-80-8196-063-5. ISSN 0231-925X. (APVV 18-0276 : Prostredie a sídliskové siete mladšieho praveku na príklade vybratých období a regiónov Slovenska. VEGA č. 2/0062/21 : Odraz sociálno-ekonomických zmien v štruktúre zakladania a budovania pravekých sídlisk) Typ: AEDA
 • MALČEK, Róbert - TITTONOVÁ, Viktória - VOZÁROVÁ, Bianka. Výsledky výskumu na hrade Fiľakovo = Results of the Excavation at the Castle of Fiľakovo. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2017. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023, s. 89-93. ISBN 978-80-8196-063-5. ISSN 0231-925X. (VEGA č. 2/0062/21 : Odraz sociálno-ekonomických zmien v štruktúre zakladania a budovania pravekých sídlisk. APVV 18-0276 : Prostredie a sídliskové siete mladšieho praveku na príklade vybratých období a regiónov Slovenska) Typ: AEDA
 • MALČEK, Róbert. Záchranný výskum v areáli kaštieľa v Jelšave = Rescue Excavation in the Area of the Manor in Jelšava. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2017. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023, s. 81-84. ISBN 978-80-8196-063-5. ISSN 0231-925X. (APVV 18-0276 : Prostredie a sídliskové siete mladšieho praveku na príklade vybratých období a regiónov Slovenska. VEGA č. 2/0062/21 : Odraz sociálno-ekonomických zmien v štruktúre zakladania a budovania pravekých sídlisk) Typ: AEDA
 • MALČEK, Róbert. Výskum meštianskeho domu v Krupine = Excavation at the Burgher House in Krupina. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2017. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023, s. 85-86. ISBN 978-80-8196-063-5. ISSN 0231-925X. (VEGA č. 2/0062/21 : Odraz sociálno-ekonomických zmien v štruktúre zakladania a budovania pravekých sídlisk. APVV 18-0276 : Prostredie a sídliskové siete mladšieho praveku na príklade vybratých období a regiónov Slovenska) Typ: AEDA
 • MALČEK, Róbert - MITÁŠ, Vladimír - POLÁKOVÁ, Zuzana. Nedeštruktívna prospekcia Širkovského hradu v Širkovciach = Non-destructive Prospecting of the Castle in Širkovce. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2017. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023, s. 87-89. ISBN 978-80-8196-063-5. ISSN 0231-925X. (APVV-16-0441 : Prínos Slovenska pre hospodársky a spoločenský rozvoj stredoeurópskych popolnicových polí) Typ: AEDA
 • MALČEK, Róbert - HREHA, Rastislav - KISSOVÁ, Miroslava. Drahňov - Uločný pahorok, lok.3, p.č. 858 : VS 20865/2023. Nitra : AÚ SAV, 2023. 377 s. Typ: GII
 • MALČEK, Róbert - ČIERNY, Miloš. Zvolen - Nádvorná residencia, p.č. 988/33 : VS 20867. Nitra : AÚ SAV, 2023. 62 s. Typ: GII
 • MITÁŠ, Vladimír - BOBEK, Pavol. Mojmírovce - Grasalkovičova ul., p.č. 660/7, 661/8 : VS 20878. Nitra : AÚ SAV, 2023. 422 s. Typ: GII
 • NEMERGUT, Adrián - MILOVÁ, Beáta. Prieskum paleolitických lokalít na Poiplí = Survey of Paleolithic Sites in the Region of Poiplie. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2017. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023, s. 98-100. ISBN 978-80-8196-063-5. ISSN 0231-925X. (APVV-20-0521 : Význam zdrojov obsidiánu na Slovensku v období paleolitu až eneolitu. VEGA č. 2/0101/19 : Technológia a ekonómia surovín v kontexte vývoja postpaleolitických kamenných industrií na Slovensku) Typ: AEDA
 • NEMERGUT, Adrián - SOJÁK, Marián - POPOVIČOVÁ, Lucia. Early Holocene occupation of caves and rock shelters in Ružín - preliminary results of new excavation. In Mikulov Anthropology meeting III : Abstract book. 1. vyd. - Brno : Institute of Archaeology Czech Academy of Sciences, 2023, s. 57. ISBN 978-80-7524-067-5. (APVV-20-0521 : Význam zdrojov obsidiánu na Slovensku v období paleolitu až eneolitu. VEGA č. 2/0033/23 : Verifikácia jaskynných archeologických kontextov zo sklonku stredného a počiatku mladého paleolitu na Slovensku. Mikulov Anthropology Meeting : konferencia) Typ: AFG
 • NEVIZÁNSKY, Gabriel. Kvádske sídlisko v Ipeľskom Sokolci = The Quadi Settlement in Ipeľský Sokolec. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2017. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023, s. 100-101. ISBN 978-80-8196-063-5. ISSN 0231-925X. (VEGA č. 2/0062/21 : Odraz sociálno-ekonomických zmien v štruktúre zakladania a budovania pravekých sídlisk) Typ: AEDA
 • NEZVALOVÁ, Lucia - FOTTOVÁ, Eva - MILOVÁ, Beáta - SVĚTLÍK - PACHNEROVÁ BRABCOVÁ, Kateřina. The First Radiocarbon Data from the Settlement Nitra-Lupka. In Radiocarbon, 2023, vol. 65, nr. 3, p. 1-9. (2022: 8.3 - IF, Q1 - JCR, 4.271 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0033-8222. Dostupné na: https://doi.org/10.1017/RDC.2023.59 Typ: ADCA
 • NEZVALOVÁ, Lucia. 28. konferencia Európskej asociácie archeológov v Budapešti. In Informátor : Revue slovenských archeológov. 33. ročník / 2022 / 1-2. - Nitra : Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV, 2023, s. 46-47. ISBN 978-80-974149-1-7. Typ: GII
 • NEZVALOVÁ, Lucia. 24. konferencia rádiouhlíka a 10. konferenica 14C archeológia. In Informátor : Revue slovenských archeológov. 33. ročník/2022/1-2. - Nitra : Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV, 2023, s. 38-39. ISBN 978-80-974149-1-7. Typ: GII
 • PIETA, Karol - ROBAK, Zbigniew. Výskum včasnostredovekej aglomerácie Bojná v roku 2017 = Excavation of the Early Medieval Agglomeration of Bojná in 2017. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2017. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023, s. 107-108. ISBN 978-80-8196-063-5. ISSN 0231-925X. (APVV-19-0563 : Mocenské centrá a ich zázemie v 8.–11. storočí. VEGA č. 2/0043/22 : Archeologické pramene k včasnej dobe dejinnej a začiatku stredoveku v strednom Podunajsku. VEGA 2/0124/20 : Ekonomika stredoveku (6.-13. storočie)) Typ: AEDA
 • PIETA, Karol - JAKUBČINOVÁ, Miriam. Bojná - Valy I., p.č. 2935, 2941 : VS 20941/2023. Nitra : AÚ SAV, 2023. 55 s. Typ: GII
 • PIETA, Karol - JAKUBČINOVÁ, Miriam. Bojná IV, Železná dolina : VS 20854. Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023. 14 s. Typ: GII
 • PINAR GIL, J. - SAMMITO, A. - SCERRA, S. - BEGHELLI, M. - CRISCIONE, A. - FIORILLA, S. - HUKEĽOVÁ, Zuzana - PLESKA, M. - SCHMIDTOVÁ, D. Modica RG. Notizie preliminari sugli scavi della catacomba di C. da Scorrione. In Hyblaea : Studi di archeologia e topografia dell’altopiano ibleo. Volume 1. 1. vyd. - Oxford : Archaeopress, 2022, s. 151-162. ISBN 9781803273143. Typ: AECA
 • POLÁKOVÁ, Zuzana. Výstava "Reiternomaden in Europa" v Schallaburgu. In Informátor : Revue slovenských archeológov. 33. ročník/2022/1-2. - Nitra : Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV, 2023, s. 51-54. ISBN 978-80-974149-1-7. (VEGA 2/0124/20 : Ekonomika stredoveku (6.-13. storočie). VEGA č. 2/0083/21 : Úloha materiálnej kultúry pri formovaní ekonomických a sociálnych väzieb u neskorstredovekých a novovekých komunitách) Typ: GII
 • POLÁKOVÁ, Zuzana. Význmné ocenenie Gabriela Nevizánskeho. In Informátor : Revue slovenských archeológov. 33. ročník / 2022 / 1-2. - Nitra : Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV, 2023, s. 79. ISBN 978-80-974149-1-7. Typ: GII
 • POLÁKOVÁ, Zuzana - VLKOLINSKÁ, Ivona. Jubilantky Emília Chropovská a Alžbeta Kováčová. In Informátor : Revue slovenských archeológov. 33. ročník / 2022 / 1-2. - Nitra : Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV, 2023, s. 67. ISBN 978-80-974149-1-7. Typ: GII
 • PROHÁSZKA, Péter. Mérnökök szerepe Brigetio régészeti emlékeinek 19. századi kutatásában. Rec. László Madaras, László Szende. 1. vyd. Tatabánya : Tatabányai Múzeum, 2022. 187 s. Tatabányai Múzeum Tudományos Füzetek, 13. ISBN 978-615-82103-1-7 Typ: AAA
 • PROHÁSZKA, Péter**. Zu den Histamena des Romanos III. Argyros im Karpatenbecken. In Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae, 2023, vol. 74, no. 1, pp. 143-147. (2022: 0.244 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0001-5210. Dostupné na: https://doi.org/10.1556/072.2023.00010 Typ: ADEB
 • PROHÁSZKA, Péter. III. Romanos Argyros székesfehérvári nomisma histamenonjához. Rec. László Kovács, Csaba Tóth. In Numizmatikai közlöny. CXVIII-CXIX. évfolyam 2019-2020. - Budapest : Magyar Numizmatikai Társulat, 2023, s. 161-166. ISSN 0230-0583. Typ: AECA
 • PROHÁSZKA, Péter. Sztachovics Remig jelentései brigetioi és ozsai feliratos emlékekről. In Vallás és feliratok a görög-római korban. 1. vyd. - Budapest : Kódex Könyvgártó Kft., 2023, s. 221-228. ISBN 978-615-6448-28-6. ISSN 2559-8805. Typ: AECA
 • PROHÁSZKA, Péter - SZÉKELY, György. Avar kori bizánci érmek Dunafalva határából. In Numizmatikai közlöny. CXVIII-CXIX. évfolyam 2019-2020. - Budapest : Magyar Numizmatikai Társulat, 2023, s. 7-18. ISSN 0230-0583. Typ: AECA
 • PROHÁSZKA, Péter. Schietzel, K.: Spurensuche Haithabu. Archäologische Spurensuche in der frühmittelalterlichen Ansiedlung Haithabu. Dokumentation und Chronik 1963–2013. In Archaeologiai értesitö, 2022, vol. 147, issue 1, p. 229-231. (2021: 0.104 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0003-8032. Recenzia na: Spurensuche Haithabu : Archäologische Spurensuche in der frühmittelalterlichen Ansiedlung Haithabu. Dokumentation und Chronik 1963–2013 / Schietzel, K. - Kiel : Wachholtz, 2021. - ISBN 978-3-529-01797-1. Dostupné na: https://doi.org/10.1556/0208.2022.00037 Typ: EDI
 • PROHÁSZKA, Péter - TÓTH, Csaba. Ján Hunka (1958-2021). In Numizmatikai közlöny. CXVIII-CXIX. évfolyam 2019-2020. - Budapest : Magyar Numizmatikai Társulat, 2023, s. 7. ISSN 0230-0583. Typ: GII
 • RAJTÁR, Ján - KOLNÍKOVÁ, Eva. Rímske mince z germánskeho osídlenia obce Marcelová v okrese Komárno – nálezy 2022. In Numizmatika. 31. 1. vyd. - Bratislava : Slovenská numizmatická spoločnosť pri SAV, 2023, s. 45-51. ISBN 80-901414-0-4. ISSN 2644-6693. Typ: AEDA
 • RAJTÁR, Ján. Opustila nás prof. Klára Kuzmová. In Informátor : Revue slovenských archeológov. 33. ročník / 2022 / 1-2. - Nitra : Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV, 2023, s. 73-74. ISBN 978-80-974149-1-7. Typ: GII
 • RAJTÁR, Ján - DAŇOVÁ, Miroslava. Iža - Leányvár, p.č. 1704/1,4 : VS 20862. Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023. 92 s. Typ: GII
 • RUTTKAY, Matej - SOJÁK, Marián. Štvrtá etapa výskumu lokality Štrba-Šoldov. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2017. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023, s. 110-113. ISBN 978-80-8196-063-5. ISSN 0231-925X. (VEGA 2/0124/20 : Ekonomika stredoveku (6.-13. storočie)) Typ: AEDA
 • SOJÁK, Marián. Z novších numizmatických pamiatok z doby rímskej zo Spiša. In Múzeum : metodický, študijný a informačný recenzovaný časopis pre zamestnancov múzeí a galérií, 2023, roč. 69, č. 1, s. 2-6. ISSN 0027-5263. Typ: ADFB
 • SOJÁK, Marián. Prvé dve etapy záchranného výskumu v Spišskej Novej Vsi = Fisrt Two Stages of the Rescue Excavation in Spišská Nová Ves. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2017. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023, s. 119-122. ISBN 978-80-8196-063-5. ISSN 0231-925X. (APVV-20-0521 : Význam zdrojov obsidiánu na Slovensku v období paleolitu až eneolitu. VEGA č. 2/0101/19 : Technológia a ekonómia surovín v kontexte vývoja postpaleolitických kamenných industrií na Slovensku) Typ: AEDA
 • SOJÁK, Marián. Výskum pri Kostole Narodenia Panny Márie v Spišskom Štiavniku = Excavation at the Church of the Nativity of the Virgin Mary in Spišský Štiavnik. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2017. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023, s. 113-115. ISBN 978-80-8196-063-5. ISSN 0231-925X. (VEGA č. 2/0043/22 : Archeologické pramene k včasnej dobe dejinnej a začiatku stredoveku v strednom Podunajsku) Typ: AEDA
 • SOJÁK, Marián. Výskum zaniknutého Kostola sv. Jána evanjelistu vo Vlkovej-Levkovciach = Excavation at the Demised Church of St. John the Evangelist in Vlková-Levkovce. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2017. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023, s. 116-119. ISBN 978-80-8196-063-5. ISSN 0231-925X. (VEGA č. 2/0043/22 : Archeologické pramene k včasnej dobe dejinnej a začiatku stredoveku v strednom Podunajsku) Typ: AEDA
 • SOJÁK, Marián - TERRAY, Miroslav. Georadarový prieskum v Kostole sv. Michala Archanjela v Gánovciach = Georadar Survey in the Church of St. Michael the Archangel in Gánovce. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2017. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023, s. 122-123. ISBN 978-80-8196-063-5. ISSN 0231-925X. (VEGA č. 2/0043/22 : Archeologické pramene k včasnej dobe dejinnej a začiatku stredoveku v strednom Podunajsku) Typ: AEDA
 • SOJÁK, Marián. Caves of the Slovak part of the Carpathians - important prehistoric sites. In Book of Abstracts : The 2nd International Conference "Archaeology of the Montains: research, methods, analysis. Ed. Sylwia Bulawka et al. 1. vyd. - Warsaw : Institute of Archaeology and Ethnology of the PAS, 2023, s. 49. ISBN 978-83-66463-76-9. (Archaeology of the Mountains: research, methods, analysis : International Conference) Typ: AFE
 • SOJÁK, Marián - BACA, Mateusz - HAJNALOVÁ, Mária - KERNEDE-GUBALA, Katarzyna - KOWAL, Magda - KOSCIUK-ZALUPKA, Julia - KRASZEWSKA, Anna - LEMANIK, Anna - LISA, Lenka - NADACHOWSKI, Adam - ORVOŠOVÁ, Monika - SKLUCKI, Jakub - WACNIK, Agnieszka - VALDE-NOWAK, Pawel. Hučiva cave. Late Pleistocene hunting camp in the Tatra Mountains. In Book of Abstracts : The 2nd International Conference "Archaeology of the Montains: research, methods, analysis. Ed. Sylwia Bulawka et al. 1. vyd. - Warsaw : Institute of Archaeology and Ethnology of the PAS, 2023, s. 51-52. ISBN 978-83-66463-76-9. (Archaeology of the Mountains: research, methods, analysis : International Conference) Typ: AFE
 • SOJÁK, Marián. Rímske mince z kežmarského Jeruzalemského vrchu = Roman coins from Kežmarok’s Jerusalem hill. In Denarius : Numizmatický časopis. 10. Zostavil Marek Budaj. - Bratislava : SNM - Historické múzeum, 2022, s. 6-13. ISBN 978-80-8060-530-8. Typ: BEF
 • SOJÁK, Marián. Spišská Nová Ves - Zelené údolie, Pod modrým vrchom : VS 20983. Nitra : AÚ SAV, 2023. 1476 s. Typ: GII
 • SOJÁK, Marián. Spišská Nová Ves - Polyfunkčný bytový komplex a IBV, Pod Modrým vrchom : VS 20982. Nitra : AÚ SAV, 2023. 646 s. Typ: GII
 • ŠTOLCOVÁ, Tereza - ZAJONC, Juraj - VANDEN BERGHE, Ina. Picking up the threads : Reconstruction of the 1600-year-old tapestry from Poprad-Matejovce based on new analyses of colours, fibres, and motives. In Interdisciplinary Approaches to Research of North and Central European Archaeological Textiles : the proceedings of the North European Symposium for archeological textiles (23rd–26th August 2021 in Oulu). Ed. Sanna Lipkin, Erika Ruhl, Krista Wright. 1. vyd. - Oulu : Suomen arkeologinen seura ry, 2023, p. 47-62. ISBN 978-952-69942-1-5. ISSN 1799-861. Dostupné na internete: <www.sarks.fi/masf/masf_12/MASF12_4_S%CC%8Ctolcova%CC%81_et_al.pdf> (SoE/2019/692/BELT : From the Late Roman Border to the Barbarian Hinterland: A Study of Leather and Textile Objects Found in Germanic Elite Graves of the 4th and 5th Centuries AD, with a Focus on the Territory of Slovakia. Interdisciplinary approaches to research of North and Central European archaeological textiles : the proceedings of the North European Symposium for archeological textiles) Typ: AFA
 • VANGĽOVÁ, Terézia. Záchranný archeologický výskum v areáli Kláštora benediktínov v Hronskom Beňadiku = Rescue Excavation in the Area of the Benedictine Monastery in Hronský Beňadik. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2017. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023, s. 131. ISBN 978-80-8196-063-5. ISSN 0231-925X. (VEGA č. 2/0145/22 : Chronologické a regionálne aspekty včasnostredovekej keramiky z oblastí Ponitria a Považia/Chronological and regional aspects of the early medieval ceramics from the regions Ponitrie and Považie) Typ: AEDA
 • VANGĽOVÁ, Terézia - JAKUBČINOVÁ, Miriam - NEZVALOVÁ, Lucia. Trnava - Polyfunkčný súbor Hviezdoslavova-Hornopotočná : VS 20855. Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023. 14 s. Typ: GII
 • VANGĽOVÁ, Terézia. Lužianky - Kajsianske lúky, Haly S p.č. 2860/1 : VS 20940. Nitra : AÚ SAV, 2023. 31 s. Typ: GII
 • VANGĽOVÁ, Terézia. Nitra - Zobor, Martinský vrch - Kreatívne centrum : VS 20952. Nitra : AÚ SAV, 2023. 51 s. Typ: GII
 • VANGĽOVÁ, Terézia - MILOVÁ, Beáta. Lužianky - Výrobno-skladovací areál, p.č. 2037 : VS 20953. Nitra : AÚ SAV, 2023. 42 s. Typ: GII
 • VANGĽOVÁ, Terézia. Štitáre - Dolné Štitáre - Vodovod a prípojky, č.v. 964/27, 128 : VS 20977. Nitra : AÚ SAV, 2023. 33 s. Typ: GII
 • VANGĽOVÁ, Terézia. Štitáre - Dolné Štitáre - Vodovod a prípojky, p.č. 964/109,110 : 20976. Nitra : AÚ SAV, 2023. 37 s. Typ: GII
 • VARSIK, Vladimír. Plastika hlineného vtáčika z doby rímskej zo Žitného ostrova = Roman Period earthen bird from Žitný Ostrov. In Zborník Slovenského národného múzea : Archeológia, 2022, roč. CXVI, č. 32, s. 283-296. (2021: 0.131 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1336-6637. Dostupné na: https://doi.org/10.55015/LCZO7277 (VEGA č. 1/0240/21 : Krajina a sídla u Keltov a Germánov. Vzťahy navzájom, v krajine a ku krajine) Typ: ADNB
 • VARSIK, Vladimír. Die spätantike quadische Residenz in Cífer-Pác : Rekonstruktion der Bauentwicklung. In Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV, 2023, roč. 70, č. 1, s. 193-212. (2022: 0.2 - IF, 0.172 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0560-2793. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/szausav.2023.70.12 (APVV-21-0257 : Elity doby rímskej u stredoeurópskych Svébov. VEGA č. 1/0240/21 : Krajina a sídla u Keltov a Germánov. Vzťahy navzájom, v krajine a ku krajine. VEGA č. 2/0043/22 : Archeologické pramene k včasnej dobe dejinnej a začiatku stredoveku v strednom Podunajsku) Typ: ADNB
 • VOJTEČEK, Marek - DAŇOVÁ, Klaudia - GABULOVÁ, Monika - CHEBEN, Michal - NEMERGUT, Adrián - KISSOVÁ, Miroslava - VANGĽOVÁ, Terézia. Archeologické výskumy v priemyselnom parku v Nitre = Archaeological Excavations in the Industrial Park in Nitra. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2017. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023, s. 132-138. ISBN 978-80-8196-063-5. ISSN 0231-925X. (VEGA 2/0124/20 : Ekonomika stredoveku (6.-13. storočie). APVV-19-0563 : Mocenské centrá a ich zázemie v 8.–11. storočí. VEGA č. 2/0075/21 : Sídlisková aglomerácia kultúry lineárnej v údolí Žitavy. VEGA č. 2/0025/22 : Brody, mosty, diaľkové cesty. Dávnoveké komunikácie a sídla na Požitaví a Pohroní s využitím archeológie pod vodou) Typ: AEDA
 • WILCZYŃSKI, Jarosław - ŽAÁR, Ondrej - GYÖRGY, Lengyel - NEMERGUT, Adrián - ŽAÁROVÁ, Ľubica. Revízny archeologický výskum v Trenčianskych Bohuslaviciach = Revisory Excavation in Trenčianske Bohuslavice. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2017. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023, s. 138. ISBN 978-80-8196-063-5. ISSN 0231-925X. (APVV-20-0521 : Význam zdrojov obsidiánu na Slovensku v období paleolitu až eneolitu. VEGA č. 2/0033/23 : Verifikácia jaskynných archeologických kontextov zo sklonku stredného a počiatku mladého paleolitu na Slovensku) Typ: AEDA
 • ŽAÁR, Ondrej - MORAVCOVÁ, Martina - NEMERGUT, Adrián - MANDÁK, Peter. Výskum szeletienskej lokality Banka - Štepnica 2 v rokoch 2021 a 2023. In 9. Geologicko-paleontologicko-Archeologická Diskusia 2023 : Trnava, 4. 5. 2023 (Zborník abstraktov). - Trnava : Krajský pamiatkový úrad, 2023, s. 3. Typ: GII
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus