Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam doktorandov

Centrum vied o umení SAV, v. v. i.

Titul Meno Forma štúdia Univerzita

Ústav dejín umenia

Mgr.
Adrián
Interná Trnavská univerzita v Trnave
Mgr.
Adam
Interná Trnavská univerzita v Trnave
M.A.
Martina
Interná Trnavská univerzita v Trnave
Mgr.
Katarína
Interná Trnavská univerzita v Trnave
Mgr.
Dominik
Interná Trnavská univerzita v Trnave

Ústav divadelnej a filmovej vedy

Mgr.
Klára
Interná Filozofická fakulta UKF

Počet doktorandov: 6