Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam členov Akademickej obce

Centrum vied o umení SAV, v. v. i.

Titul Meno Pracovné zaradenie

Ústav dejín umenia

Mgr., Ph.D.
Zuzana
Samostatný vedecký pracovník
doc. PhDr., DSc.
Ingrid
Vedúci vedecký pracovník
prof. PhDr., PhD.
Ivan
Samostatný vedecký pracovník
doc. Mgr., PhD.
Daniel
Vedecký pracovník
PhDr., Ph.D.
Marta
Vedecký pracovník
Mgr., Mgr. Art., PhD.
Barbara
Samostatný vedecký pracovník
Mgr.
Adrián
Interný doktorand
Mgr., PhD.
Veronika
Vedecký pracovník
doc. Mgr., PhD.
Peter
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Bibiana
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Vratislav
Vedecký pracovník

Ústav divadelnej a filmovej vedy

doc. Mgr., PhD.
Jana
Samostatný vedecký pracovník
doc. PhDr., PhD.
Elena
Samostatný vedecký pracovník
prof. PhDr., DrSc.
Miloš
Vedúci vedecký pracovník
doc. Mgr. art., PhD.
Karol
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Michaela
Samostatný vedecký pracovník
doc. Mgr., PhD.
Martin
Samostatný vedecký pracovník
PhDr., CSc.
Dagmar
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Zuzana
Vedecký pracovník

Počet členov a členiek Akademickej obce: 19