Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam členov akademickej obce

Centrum vied o umení SAV, v. v. i.

Titul Meno Pracovné zaradenie

Ústav dejín umenia

Mgr., Ph.D.
Zuzana
Samostatná vedecká pracovníčka
doc. PhDr., DSc.
Ingrid
Vedúca vedecká pracovníčka
prof. PhDr., PhD.
Ivan
Samostatný vedecký pracovník
doc. Mgr., PhD.
Daniel
Vedecký pracovník
PhDr., Ph.D.
Marta
Vedecká pracovníčka
Mgr., Mgr. Art., PhD.
Barbara
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr.
Adrián
Interný doktorand
Mgr., PhD.
Veronika
Vedecká pracovníčka
doc. Mgr., PhD.
Peter
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Bibiana
Vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Vratislav
Vedecký pracovník

Ústav divadelnej a filmovej vedy

doc. Mgr., PhD.
Jana
Samostatná vedecká pracovníčka
doc. PhDr., PhD.
Elena
Samostatná vedecká pracovníčka
prof. PhDr., DrSc.
Miloš
Vedúci vedecký pracovník
doc. Mgr. art., PhD.
Karol
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Michaela
Samostatná vedecká pracovníčka
doc. Mgr., PhD.
Martin
Samostatný vedecký pracovník
PhDr., CSc.
Dagmar
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Zuzana
Vedecká pracovníčka

Počet členov a členiek akademickej obce: 19