Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Publikácie

Centrum vied o umení SAV, v. v. i.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • BARTOŠOVÁ, Zuzana. Ľuba Lauffová: vydržať v sebe navždy ukrižované svetlo. In plan.art : slovenská digitálna platforma o neprvoplánovom umení a kultúre, 2024, 21.03. ISSN 2730-1044. Dostupné na internete: https://www.plan.art/plan/vis-arch-dsg-plan/luba-lauffova-vydrzat-v-sebe-n Typ: GHG
  • GERÁT, Ivan. Holy Warriors in Socialist Czechoslovakia : Modernists, Iconology and Traditions. In Universal - International - Global : Art Historiographies of Socialist Eastern Europe. - Köln ; Paderborn : Böhlau Verlag : Brill, 2023, s. 121-137. ISBN 978-3-412-52081-6. Typ: ABC
  • HERUCOVÁ, Marta. Identifikácia vybraných antikou inšpirovaných diel anglickej proveniencie (príspevok k poznávaniu európskeho umenia na Slovensku) = Identification of Selected Antique-Inspired Works of English Provenance (Contribution to Knowledge about European Art in Slovakia). In Umenie a umelci v meste okolo roku 1800. - Bratislava : Stimul, 2023, s. 316-341. ISBN 978-80-8127-295-0. (VEGA č. 2/0071/19 : Symbolizmus na Slovensku) Typ: ABD
  • Slovenské divadlo : revue dramatických umení. Hlavný redaktor [2004-2013] Andrej Maťašík, hlavná redaktorka [2014-] Michaela Mojžišová. Bratislava : Kabinet divadla a filmu SAV, 1953-. Časopis je evidovaný v databázach Elsevier SCOPUS; EBSCO - Databáza Elton B. Stephens Company; CEJSH – The Central European Journal of Humanities and the Social Sciences; DOAJ (Directory of Open Access Journals). Podnázov do r. 1986:: revue pre otázky múzických umení. Štvrťročník. ISSN 0037-699X Typ: FAI
  • MEGYEŠI, Peter. Prekvapujúce súvislosti a objavné prepojenia: poznámky k tvorbe Samuela Velebného = Surprising correlations and exploratory cross-connections: notes on Samuel Velebný´s art. In Profil súčasného výtvarného umenia, 2024, roč. 31, č. 1, s. 74-85. ISSN 1335-9770. Typ: ADFB
  • MEGYEŠI, Peter. Hľadanie univerzálneho jazyka. In Artalk.cz : časopis o současném vizuálním umění na výtvarné scéně v Česku, na Slovensku i v zahraničí, 2024, 6. 2. ISSN 1805-6989. Dostupné na internete: https://artalk.info/news/hladanie-univerzalneho-jazyka Typ: EDI
  • MEGYEŠI, Peter. Feministické priestory. In Flash art : the world´s leading art magazine. Czech & Slovak edition, 2023, vol. 16, no. 70, s. 14. ISSN 1336-9644. Dostupné na internete: https://flashart.cz/2024/01/07/feministicke-priestory/ Typ: EDI
  • MIŠOVIC, Karol. Herectvo Štefana Kvietika na pozadí repertoáru Slovenského národného divadla šesťdesiatych rokov = Štefan Kvietik’s Acting against the Background of the Repertoire of the Slovak National Theatre in the 1960s. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení, 2024, roč. 72, č. 1, s. 85-107. ISSN 0037-699X. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/sd-2024-0007 (Vega 2/0049/22 : Profilové osobnosti slovenského činoherného a operného divadla) Typ: ADFB
  • Der den Kordax tanzt : Hommage an Johannes Koder und seine Forschungen über Byzanz und den Balkan. Mihailo St. Popović, Vratislav Zervan, Ralf C. Müller (Hgg.) ; recenzenti Martin Hurbanič, Johannes Tripps. Leipzig : Eudora, 2024. 170 s. ISBN 978-3-938533-87-1 Typ: FAI
  • ZERVAN, Vratislav. Migration into the Borderzone: A Case Study on Byzantine Macedonia after the Serbian Conquest (1282–1355). In Der den Kordax tanzt : Hommage an Johannes Koder und seine Forschungen über Byzanz und den Balkan. - Leipzig : Eudora, 2024, s. 131-148. ISBN 978-3-938533-87-1. Typ: ABC
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus