Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Publikácie

Centrum vied o umení SAV, v. v. i.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
 • BAKOŠ, Ján. The End of Style? In Umění Art : časopis Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky, 2021, roč. 69, č. 3, s. 254-265. (2020: 0.100 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 0049-5123. (Vega 2/0045/19 : Štýl po kríze štýlu) Typ: ADMB
 • ARS : časopis Ústavu dejín umenia SAV. Editor Veronika Kucharská. Bratislava : Ústav dejín umenia, 1967-. Časopis je evidovaný v databázach Art Abstracts (H.W. Wilson); Art & Architecture Source; ARTbibliographies Modern; Art, Design & Architecture Collection, Art Index (H:W: Wilson); Bibliography of the History of Art; Central European Journal of Social Science and Humanities; OmniFile Full Text Mega (H:W: Wilson), OmniFile Full Text Select (H:W: Wilson), TOC Premier; Ulrich´s Periodicals Directory. od roku 2005 dvakrát do roka. ISSN 0044-9008 Typ: FAI
 • BARTOŠOVÁ, Zuzana. Freedom in Unfreedom : a Few Notes on the Slovak Unofficial Art Scene in the 1970s. In Crisis : The Avant-Garde and Modernism in Critical Modes. - Berlin ; Boston : De Gruyter, 2022, s. 207-233. ISBN 978-3-11-077352-1. ISSN 1869-3393. Dostupné na: https://doi.org/10.1515/9783110773637-010 Typ: AECA
 • BARTOŠOVÁ, Zuzana. Vladimir Ossif and Paris. In Vladimir Ossif - Paintings - 1982-2022. Bruno Osif, Vladimir Ossif, Richard Rampf (zost.). - Bratislava : Zahorian & Van Espen Gallery, 2022, s. 9-18. ISBN 978-80-970832-8-1. Typ: BEF
 • BARTOŠOVÁ, Zuzana. Vladimir Ossif and Madrid. In Vladimir Ossif - Paintings - 1982-2022. Bruno Osif, Vladimir Ossif, Richard Rampf (zost.). - Bratislava : Zahorian & Van Espen Gallery, 2022, s. 39-44. ISBN 978-80-970832-8-1. Typ: BEF
 • BARTOŠOVÁ, Zuzana. Klára Bočkayová: Šťastnú cestu, 2020, akryl na plátne, v. 100 x š. 80 cm. Majetok autorky = Klára Bočkayová: Happy Journey, 2020, acrylic on canvas, 100 x 80 cm. Courtesy of the artist. In Najlepší slovenský obraz 2000 - 2022 vo výbere slovenských výtvarných teoretikov, galeristov a zberateľov. - Bratislava : Rozhlas a televízia Slovenska, 2022, s. 20. ISBN 978-80-974289-1-4. Typ: GII
 • BARTOŠOVÁ, Zuzana. Pierre Restany et son apport à la globalisation. Acceptation des artistes visuels des anciens pays socialistes sur la carte internationale de la néo-avant-garde. In EAM 8 / Lisbon 2022 Globalosing the Avant-Garde : Abstarct Book 1 - 3 September FCSH, NOVA University of Lisbon. - Lisbon : Instituto de História da Arte, NOVA FCSH University of Lisbon, 2022, s. 37. (EAM2022 Lisbon : Globalising the Avant-Garde) Typ: GII
 • CIULISOVÁ, Ingrid. Julius von Schlosser, Court Art and Iconology. In Wiener Jahrbuch für Kunstgeschichte, 2021, roč. 66, s. 147-155. ISSN 0083-9981. Typ: ADEB
 • DUCÁROVÁ, Katarína - PECKO, Marián. Život s divadlom režiséra Mariána Pecka. In Scena.cz - 1. kulturní portál, 27. 12. 2021. Dostupné na internete: http://www.scena.cz/index.php?d=1&o=1&c=41341&r=3 (VEGA č. 2/0173/19 : Cesta slovenského divadla od uzavretej k otvorenej spoločnosti) Typ: GHG
 • DUDKOVÁ, Jana. Bednárikova Kaviareň Lýra ako palimpsest, dialóg i rekontextualizácia diel Dobroslava Chrobáka. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení, 2022, roč. 70, č. 1, s. 76-90. (2021: 0.158 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0037-699X. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/sd-2022-0006 (APVV-19-0522 : Tvorba a kritika hodnôt v súčasnom umení (výtvarné umenie, divadlo, film)) Typ: ADNB
 • DUDKOVÁ, Jana. Ponovembroví slovenskí debutanti a ich vzťah k téme migrácie. In Stopy začiatkov. Martin Kaňuch (ed.) ; recenzenti Jelena Paštéková, Eva Filová. - Bratislava : Asociácia slovenských filmových klubov : Slovenský filmový ústav, 2022, s. 124-136. ISBN 978-80-970420-8-0. (VEGA 2/0025/21 : Podoby slovenskej audiovizuálnej tvorby v súvislostiach neskorého socializmu) Typ: AFD
 • DUDKOVÁ, Jana. Two Adaptations by Goran Marojević: Balkanism Revisited in the Context of Central-European Television. In International Conference Soft Power of the Balkan Screen : Book of Abstracts. - Beograd : Fakultet dramskih umetnosti, 2022, s. 22. ISBN 978-86-82402-00-8. Typ: AFE
 • DUDKOVÁ, Jana. A on raz zabije aj teba... In Film.sk, 2022, roč. 23, č. 6, s. 34-35. ISSN 1335-8286. Typ: BDF
 • DUDKOVÁ, Jana. O hodnote nových začiatkov. In Film.sk, 2022, roč. 23, č. 7, s. 34-35. ISSN 1335-8286. Typ: BDF
 • DUDKOVÁ, Jana. Slovenský Balkán? In Film.sk, 2022, roč. 23, č. 9, s. 35. ISSN 1335-8286. Typ: EDI
 • DUDKOVÁ, Jana - HUDÁK, Tomáš. Jana Dudková: 90. roky sú obdobím, ku ktorému mám potrebu sa periodicky a do veľkej miery podvedome vracať. In Kinečko, 2022, roč. 13, č. 2. ISSN 1338-239X. Dostupné na internete: https://www.kinecko.com/jana-dudkova-90-roky-su-obdobim-ku-ktoremu-mam-potrebu-sa-periodicky-a-do-velkej-miery-podvedome-vracat/ Typ: GHG
 • DUDKOVÁ, Jana - FERENČUHOVÁ, Mária. Pôvodná televízna tvorba môže byť cenným a priamim komentárom diania. In Film.sk, 2022, roč. 23, č. 2, s. 22-27. ISSN 1335-8286. Typ: GII
 • DUDKOVÁ, Jana. Film. sk - slovenský film storočia. In Film.sk, 2022, roč. 23, č. 1, . s. 4-10. ISSN 1335-8286. Typ: GII
 • DUDKOVÁ, Jana. Filmový vedci a kritici hodnotia slovenské celovečerné filmy. In Film.sk, 2022, roč. 23, č. 1, s. 10-12. ISSN 1335-8286. Typ: GII
 • GERÁT, Ivan. Trojkráľová téma v umení vrcholného stredoveku. In Téma Troch kráľov v umení a v kultúre. - Bratislava : VEDA, 2021, s. 143-173. ISBN 978-80-224-1936-9. (APVV-15-0526 : Téma Troch kráľov v umení Slovenska – interdisciplinárne štúdie kultúrnej tradície a komunikácie) Typ: ABD
 • GERÁT, Ivan. K otázke neviditeľného v obraze. In Od dějin umění k uměleckému dílu : cesty k porozumění vizuální kultuře. - Brno : Masarykova univerzita : Books & Pipes, 2021, s. 543-554. ISBN 978-80-7485-247-3. Typ: AECA
 • GERÁT, Ivan. Bonaventure and Monastic Images of St Elizabeth. In How Do Images Work? Strategies of Visual Communication in Medieval Art : Proceedings from a conference in honour of Michael Victor Schwarz. Editors Christine Beier, Tim Juckes, Assaf Pinkus. - Turnhout : Brepols, 2021, s. 129-146. ISBN 978-2-503-59587-0. Typ: AFA
 • GERÁT, Ivan. Kateřina Kubínová – Klára Benešovská (eds.) Imago. Imagines. Výtvarné dílo a proměny jeho funkcí v českých zemích od 10. do první třetiny 16. století. In Umění Art : časopis Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky, 2021, roč. 69, č. 2, s. 218-221. (2020: 0.100 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 0049-5123. Typ: EDI
 • Téma Troch kráľov v umení a v kultúre. Editor Ivan Gerát ; recenzenti Rastislav Adamko, Michaela Ottová. Bratislava : VEDA, 2021. 557 s. ISBN 978-80-224-1936-9 (APVV-15-0526 : Téma Troch kráľov v umení Slovenska – interdisciplinárne štúdie kultúrnej tradície a komunikácie) Typ: FAI
 • GRÚŇ, Daniel. Stredná Európa v perspektíve plurality a tolerancie (Tomáš Strauss a jeho hodnotová orientácia). In Slovenský a európsky kunsthistorik Tomáš Strauss : idey a reflexie. Mária Bátorová (ed.). - Bratislava : Veda : Ústav svetovej literatúry SAV, 2021, s. 24-30. ISBN 978-80-224-1913-0. Dostupné na internete: https://www.sav.sk/uploads/monography/66/128/fulltext/10061239Batorova-Strauss_ebook.pdf (APVV-19-0522 : Tvorba a kritika hodnôt v súčasnom umení (výtvarné umenie, divadlo, film)) Typ: AFB
 • GRZNÁROVÁ, Iveta - PALÚCH, Martin. Režisér a filmový teoretik Martin Palúch. In Hospodárske noviny : magazín, 2022, roč. 8, č. 42, s. 6-11. ISSN 1335-4701. Typ: GII
 • HERUCOVÁ, Marta. Tête-à-tête o francúzskom umení (I) do roku 1789. Recenzenti Marian Hochel, Dan Jurkovič. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2022. 154 s. Pečate. ISBN 978-80-8119-136-7 (VEGA 2/0071/19 : Symbolizmus na Slovensku) Typ: AAB
 • HODÁSOVÁ, Barbara. Masterpieces, investment and representation : Goldsmithery of the Slovak mining towns in the early modern period. Recenzenti: Martin Mádl, Szabolcs Serfőző. 1. vyd. Bratislava ; Praha : Veda : Academia, 2022. 224 s. ISBN 978-80-224-1941-3 Typ: AAB
 • HODÁSOVÁ, Barbara. Skúsenosť človeka raného novoveku so scénou Klaňania troch kráľov prostredníctvom vybraných umeleckých diel zo stredoslovenských banských miest. In Téma Troch kráľov v umení a v kultúre. - Bratislava : VEDA, 2021, s. 341-375. ISBN 978-80-224-1936-9. (APVV-15-0526 : Téma Troch kráľov v umení Slovenska – interdisciplinárne štúdie kultúrnej tradície a komunikácie) Typ: ABD
 • HODOŇ, Martin. Milo Rau. And Justice for All. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení, 2022, vol. 70, no. 3, p. 270 - 281. (2021: 0.158 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0037-699X. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/sd-2022-0018 (Vega 2/0110/19 : Poetiky súčasného scénického umenia) Typ: ADNB
 • KNOPOVÁ, Elena. The Festival d´Avignon - a Shared Cultural Experience as a Way Forward. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení, 2022, vol. 70, no. 3, p. 296 - 311. (2021: 0.158 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0037-699X. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/sd-2022-0020 Typ: ADNB
 • KOBETIČ, Adrián. Pôdorys chrámu v súčasnom umení. Príklad Larvy Bohdana Hostiňáka [The Floor Plan of the Church in Contemporary Art. Example of the Painting Larva by Bohdan Hostiňák]. In ARS : časopis Ústavu dejín umenia SAV, 2022, roč. 55, č. 1, s. 44-50. ISSN 0044-9008. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/ars-2022-0003 Typ: ADFB
 • KOBETIČ, Adrián. The Cathedral in Contemporary Art: The connection of tradition and technology in the cases of Gerhard Richter and Marko Blažo. In European journal of media, art and photography, 2022, roč. 10, č. 1, s. 86-96. ISSN 1339-4940. Typ: ADNB
 • KOBETIČ, Adrián. Niekoľko poznámok k funkciám Trónu milosti z Polomy = Some Notes on the Functions of the Throne of Mercy from Poloma. In Doctorandorum dies 2022. Zostavovatelia Mária Dědová, Erik Hrnčiarik, Zuzana Lopatková ; recenzenti Ivan Gerát, Peter Guráň, Peter Halama, Ingrid Halászová, Vladimíra Kurincová Čavojová, Silvia Miháliková, Marián Špajdel, Marian Zervan. - Trnava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2022, s. 100-116. ISBN 978-80-568-0514-5. Dostupné na internete: http://ff.truni.sk/sites/default/files/publikacie/DD2022_0.pdf Typ: AFD
 • KOBETIČ, Adrián. Krehkosť blízka rozpadu. In Artalk.cz, 2022, 15. 7. ISSN 1805-6989. Dostupné na internete: https://artalk.cz/2022/07/15/krehkost-blizka-rozpadu/ Typ: EDI
 • KORCSMÁROS, Adam. Poznámky k potenciálnym metódam reflexie kontextuálnych prístupov v architektonickej tvorbe a architektonickom myslení v rokoch 1950 až 1989. In Doctorandorum dies 2022. Zostavovatelia Mária Dědová, Erik Hrnčiarik, Zuzana Lopatková ; recenzenti Ivan Gerát, Peter Guráň, Peter Halama, Ingrid Halászová, Vladimíra Kurincová Čavojová, Silvia Miháliková, Marián Špajdel, Marian Zervan. - Trnava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2022, s. 117-124. ISBN 978-80-568-0514-5. Dostupné na internete: http://ff.truni.sk/sites/default/files/publikacie/DD2022_0.pdf Typ: AFD
 • MADUNICKÁ, Klára. Operné štúdio VŠMU (1952-2022). Časť prvá: apoteóza. In Theatrica : Recenzovaný internetový časopis venovaný divadelným štúdiám, muzikológii a umenovede, 2022, 19. 7. ISSN 2729-9031. Dostupné na internete: https://www.theatrica.sk/sedemdesiate-vyrocie-operneho-studia-na-katedre-spevu-vsmu-1952-2022-apoteoza/ Typ: BDF
 • MADUNICKÁ, Klára. V opernom salóne SND sa prezentovali dva ústavy SAV. In Slovenská akadémia vied : Aktuality, 2022, 9. 5. Dostupné na internete: https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=services-news&source_no=20&news_no=10347 Typ: GHG
 • MEGYEŠI, Peter. Obrazy, texty, významy : interpretácie aplikovanej emblematiky. Recenzenti Lubomír Konečný, Barbara Hodásová. 1. vyd. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a Vedy, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2022. 155 s. ISBN 978-80-568-0440-7 (Vega č. 2/0075/19 : Ikonológia charity v mestách strednej Európy - príklad Bratislavy / Iconology of Charity in the towns of Central Europe) Typ: AAB
 • MEGYEŠI, Peter. Klaňanie troch kráľov v nástennom maliarstve 14. a 15. storočia na Slovensku: ikonografia a eucharistický kontext. In Téma Troch kráľov v umení a v kultúre. - Bratislava : VEDA, 2021, s. 175-199. ISBN 978-80-224-1936-9. (APVV-15-0526 : Téma Troch kráľov v umení Slovenska – interdisciplinárne štúdie kultúrnej tradície a komunikácie) Typ: ABD
 • MEGYEŠI, Peter. Vybrané kapitoly k súčasnému vizuálnemu umeniu na Slovensku. Recenzenti Daniel Grúň, Peter Tajkov. Trnava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2022. 86 s. Dostupné na internete: http://ff.truni.sk/sites/default/files/publikacie/ISBN%20978-80-568-0495-7.pdf. ISBN 978-80-568-0495-7 Typ: ACB
 • MEGYEŠI, Peter. Emblems in Liturgy: Bosch's Symbolographia and Picinelli's Mundus Symbolicus applied in Goldsmith Works by Johannes Szilassy (1704-1782). In Eliciting Wonder : The Emblem on the Stage. - Glasgow : Glasgow Emblem Studies, 2022, s. 191-206. ISBN 978-0-85261-974-2. Typ: AECA
 • MEGYEŠI, Peter. Boris Sirka. In Maľba SK. Editorka Zora Rusinová ; recenzenti Jiří Petrbok, Lenka Sýkorová. - Bratislava : White & Weiss Gallery : Slovart, 2022, s. 218-225. ISBN 978-80-566-5694-6. Typ: BEF
 • MEGYEŠI, Peter. Dávid Demjanovič, Jarmila Mitríková. In Maľba SK. Editorka Zora Rusinová ; recenzenti Jiří Petrbok, Lenka Sýkorová. - Bratislava : White & Weiss Gallery : Slovart, 2022, s. 80-85. ISBN 978-80-566-5694-6. Typ: BEF
 • MEGYEŠI, Peter. Juraj Kollár. In Maľba SK. Editorka Zora Rusinová ; recenzenti Jiří Petrbok, Lenka Sýkorová. - Bratislava : White & Weiss Gallery : Slovart, 2022, s. 124-131. ISBN 978-80-566-5694-6. Typ: BEF
 • MEGYEŠI, Peter. Návraty k bodu nula. In Artalk.cz, 2022, 9.9. ISSN 1805-6989. Dostupné na internete: https://artalk.cz/2022/09/09/navraty-k-bodu-nula/ Typ: EDI
 • MEGYEŠI, Peter. Futurológia umelej inteligencie. In Artalk.cz, 2022, 7.10. ISSN 1805-6989. Dostupné na internete: https://artalk.cz/2022/10/07/futurologia-umelej-inteligencie/ Typ: EDI
 • MEGYEŠI, Peter. Evolúcia, kapitalizmus a nádej. In Artalk.cz, 2022, 8.7. ISSN 1805-6989. Dostupné na internete: https://artalk.cz/2022/07/08/evolucia-kapitalizmus-a-nadej/ Typ: EDI
 • MEGYEŠI, Peter. Applied Baroque Emblematic in Slovakia. In Muta poesis, pictura loquens : 12th International Conference of the Society For Emblem Studies. Coimbra, 25-30 July 2022. Conference Booklet. - Coimbra : CIEC, 2022, s. 142-143. Typ: GII
 • MEGYEŠI, Peter. Monika Germuška Vrancová: Výhľad na monument, 2020, akryl na plátne, 200 x 150 cm. Majetok autorky = Monika Germuška Vrancová: View of the Monument, 2020, acrylic on canvas, 200 x 150 cm. Courtesy of the Artist. In Najlepší slovenský obraz 2000 - 2022 vo výbere slovenských výtvarných teoretikov, galeristov a zberateľov. - Bratislava : Rozhlas a televízia Slovenska, 2022, s. 30. ISBN 978-80-974289-1-4. Typ: GII
 • MISTRÍK, Miloš. Editorial. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení, 2022, roč. 70, č. 1, s. 3-5. (2021: 0.158 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0037-699X. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/sd-2022-0001 Typ: GII
 • MIŠOVIC, Karol. Medzi divadlom a filmom. Prvé slovenské (ne)filmové herečky. In Kino - Ikon : časopis pre vedu o filme a "pohyblivom obraze", 2022, roč. 26, č. 1[51], s. 47-71. ISSN 1335-1893. (Vega 2/0049/22 : Profilové osobnosti slovenského činoherného a operného divadla) Typ: ADFB
 • MOJŽIŠOVÁ, Michaela. Peter Konwitschny´s Musicologically Erudite Opera Direction. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení, 2022, vol. 70, no. 3, p. 256 - 269. (2021: 0.158 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0037-699X. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/sd-2022-0017 (Vega 2/0110/19 : Poetiky súčasného scénického umenia) Typ: ADNB
 • MOJŽIŠOVÁ, Michaela. Hudobné denníky: piaty projekt Otvorenej opery. In Opera Slovakia : online časopis, 2022, 1. 6. ISSN 2453-6490. Dostupné na internete: https://operaslovakia.sk/hudobne-denniky-piaty-projekt-otvorenej-opery/ Typ: EDI
 • MOJŽIŠOVÁ, Michaela. Reminiscencia z väzenskej cely : Janáčkova Jenúfa v Theater an der Wien. In Svět a divadlo : časopis o světě divadla a divadle světa, 2022, roč. 33, č. 3, s. 115-118. ISSN 0862-7258. Typ: EDI
 • MOJŽIŠOVÁ, Michaela. Alcina ako rekonštrukcia barokovej šou. In Hudobný život, 2022, roč. 54, č. 3, s. 10. ISSN 1335-4140. Typ: EDI
 • MOJŽIŠOVÁ, Michaela. Aspoň chvíľa so skutočným umením. In Hudobný život, 2022, roč. 54, č. 6, s. 14. ISSN 1335-4140. Typ: EDI
 • MOJŽIŠOVÁ, Michaela. Generačná obroda slovenskej opernej réžie sa (zatiaľ) nekoná. In k o d : konkrétne o divadle, 2022, roč. 16, č. 5, s. 34-39. ISSN 1337-1800. Typ: EDI
 • MOJŽIŠOVÁ, Michaela. Herecky aj hudobne vyladená Figarova svadba. Dlho odkladaná premiéra bratislavského konzervatória. In Opera Slovakia : online časopis, 2022, 22. 6. ISSN 2453-6490. Dostupné na internete: https://operaslovakia.sk/herecky-aj-hudobne-vyladena-figarova-svadba-dlho-odkladana-premiera-bratislavskeho-konzervatoria/ Typ: EDI
 • MOJŽIŠOVÁ, Michaela. Nová krv do žíl slovenskej opernej réžie? In Hudobný život, 2022, roč. 54, č. 4, s. 9, 12. ISSN 1335-4140. Typ: EDI
 • MOJŽIŠOVÁ, Michaela. Aj Salome je #meetoo. In k o d : konkrétne o divadle, 2022, roč. 16, č. 6, s. 47-50. ISSN 1337-1800. Typ: EDI
 • MOJŽIŠOVÁ, Michaela. Namiesto blahoprajného medailónu. In Hudobný život, 2022, roč. 54, č. 5, s. 11. ISSN 1335-4140. Typ: EDJ
 • MOJŽIŠOVÁ, Michaela. Sláva Daubnerová. Medzinárodná kariéra opernej režisérky, ktorú doma nepoznáme. In Opera Slovakia : online časopis, 2022, 20. 5. ISSN 2453-6490. Dostupné na internete: https://operaslovakia.sk/slava-daubnerova-medzinarodna-kariera-opernej-reziserky-ktoru-doma-nepozname/ Typ: EDJ
 • MOJŽIŠOVÁ, Michaela. Terézia Ursínyová. Dáma pevných zásad a láskavého srdca. In Hudobný život, 2022, roč. 54, č. 5, s. 10. ISSN 1335-4140. Typ: EDJ
 • MOJŽIŠOVÁ, Michaela. Ján Jaborník, nestor činohernej teatrológie s opernou dušou. In Opera Slovakia : online časopis, 2022, 27. 5. ISSN 2453-6490. Dostupné na internete: https://operaslovakia.sk/jan-jabornik-nestor-cinohernej-teatrologie-s-opernou-dusou/ Typ: EDJ
 • MOJŽIŠOVÁ, Michaela. Svetový deň divadla 2022: nemusíme sa zabávať. Musíme sa spojiť : 27. marec Svetový deň divadla. In Slovenská akadémia vied : Aktuality, 2022, 25. 3. Dostupné na internete: https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=services-news&source_no=20&news_no=10247 Typ: GHG
 • MOJŽIŠOVÁ, Michaela. Dôstojný priestor pre kritiku. In k o d : konkrétne o divadle, 2022, roč. 16, č. 2, s. 3. ISSN 1337-1800. Typ: GII
 • MOJŽIŠOVÁ, Michaela. Kríza v opere SND. Názory a súvislosti : Opäť je to o komunikácii a zle nastavených pravidlách. In Hudobný život, 2022, roč. 54, č. 6, s. 23-24. ISSN 1335-4140. Typ: GII
 • MOJŽIŠOVÁ, Michaela. Editorial. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení, 2022, vol. 70, no. 3, p. 227-228. (2021: 0.158 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0037-699X. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/sd-2022-0015 Typ: GII
 • PALÚCH, Martin. Využitie strihovej formy v slovenskom dokumentárnom filme šesťdesiatych rokov. In Kino - Ikon : časopis pre vedu o filme a "pohyblivom obraze", 2022, roč. 26, č. 1[51], s. 129-145. ISSN 1335-1893. Typ: ADFB
 • PALÚCH, Martin. Problém formy a prvé slovenské strihové filmy. In Kino - Ikon : časopis pre vedu o filme a "pohyblivom obraze", 2021, roč. 25, č. 2[50], s. 63-82. ISSN 1335-1893. (VEGA 2/0025/21 : Podoby slovenskej audiovizuálnej tvorby v súvislostiach neskorého socializmu) Typ: ADFB
 • PALÚCH, Martin. O strihovom filme Nikdy viac z roku 1958 a jeho vplyve na ďalšie filmy. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení, 2022, roč. 70, č. 1, s. 60-75. (2021: 0.158 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0037-699X. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/sd-2022-0005 (VEGA 2/0025/21 : Podoby slovenskej audiovizuálnej tvorby v súvislostiach neskorého socializmu) Typ: ADNB
 • PALÚCH, Martin. Prvý film svojho druhu - forma, dobová reflexia, využitie. In Stopy začiatkov. Martin Kaňuch (ed.) ; recenzenti Jelena Paštéková, Eva Filová. - Bratislava : Asociácia slovenských filmových klubov : Slovenský filmový ústav, 2022, s. 78-89. ISBN 978-80-970420-8-0. (VEGA 2/0025/21 : Podoby slovenskej audiovizuálnej tvorby v súvislostiach neskorého socializmu) Typ: AFD
 • PALÚCH, Martin. War and Post-War Compilation Films in Slovakia until 1970 = Vojnové a povojnové strihové filmy na Slovensku do roku 1970. In Horizonty umenia 9 : zborník abstraktov príspevkov z medzinárodnej vedeckej webovej konferencie 05.09.2022 - 09.09.2022/Paper Proceedings of the International Scientific Web Conference 05.09.2022 - 09.09.2022. Vedecký redaktor Mária Tomanová ; recenzenti Maciej Kołodziejski, Andriy Ivanovich Dushniy, Adam Marec. - Banská Bystrica : Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta múzických umení, 2022, s. 16. ISBN 978-80-8206-056-3. Typ: AFF
 • PALÚCH, Martin. Slovenský film v lockdowne. In Vlna, 2022, roč. 24, č. 91, s. 54-61. ISSN 1335-5341. Typ: BDF
 • PALÚCH, Martin. Filmovo-archívna rekonštrukcia historickej udalosti. In Vlna, 2022, roč. 24, č. 90, s. 64-67. ISSN 1335-5341. Typ: BDF
 • PAŠTÉKOVÁ, Jelena - KAŇUCH, Martin - DUDKOVÁ, Jana - FERENČUHOVÁ, Mária - MICHALOVIČ, Michal. Kino-Ikon 25. Diskusia o časopise pre vedu o filme a pohyblivom obraze. In Slovenský film v roku 2020 : zborník hodnotiacich príspevkov z Týždňa slovenského filmu 2021. - Bratislava : Slovenský filmový ústav, 2022, s. 85-102. ISBN 978-80-85187-91-5. Typ: GII
 • PODMAKOVÁ, Dagmar. Looking Back at the Theatre production of a Scenographer, Musician and Film Architect Tomáš Berka. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení, 2022, vol. 70, no. 3, p. 229 - 255. (2021: 0.158 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0037-699X. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/sd-2022-0016 (Vega 2/0049/22 : Profilové osobnosti slovenského činoherného a operného divadla) Typ: ADNB
 • PODMAKOVÁ, Dagmar. Osobné a odosobnené denníkové zápisky. In Monitoring divadiel na Slovensku, 2022, 17. 2. ISSN 2454-0129. Dostupné na internete: https://monitoringdivadiel.sk/osobne-a-odosobnene-dennikove-zapisky/ Typ: EDI
 • POMFYOVÁ, Bibiana. Svätenie kostolov a otázka cirkevno-právneho statusu drevených kostolov v stredoveku. In Pod stromom života : zborník k 70. narodeninám Michala Slivku. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2022, s. 251-264. ISBN 978-80-223-5389-2. (VEGA č. 2/0060/20 : Farské kostoly v stredoveku : vznik - formy - funkcie) Typ: AEDA
 • TIMČÍKOVÁ, Zuzana. Authenticity in Authorial Works of Devised Theatre: Approaches of the Millennials. In Amfiteater : Journal of Performing Arts Theory, 2022, vol. 10, no. 1, p. 180-192. ISSN 1855-4539. Dostupné na: https://doi.org/10.51937/Amfiteater-2022-1/180-196 Typ: ADMB
 • TIMČÍKOVÁ, Zuzana. Current Starting Points to Audience Development in Slovak Theatres. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení, 2022, vol. 70, no. 3, p. 282 - 295. (2021: 0.158 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0037-699X. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/sd-2022-0019 (Vega 2/0110/19 : Poetiky súčasného scénického umenia) Typ: ADNB
 • TIMČÍKOVÁ, Zuzana. Obrazy duše dnešných „teens“ a „twenties“ – viac než len generačná výpoveď. In Monitoring divadiel na Slovensku, 2. 5. 2022. ISSN 2454-0129. Dostupné na internete: https://monitoringdivadiel.sk/obrazy-duse-dnesnych-teens-a-twenties-viac-nez-len-generacna-vypoved/ Typ: EDI
 • TIMČÍKOVÁ, Zuzana. Meditácia nad počiatkom dialógu. In k o d : konkrétne o divadle, 2022, roč. 16, č. 2, s. 20-24. ISSN 1337-1800. Typ: EDI
 • TIMČÍKOVÁ, Zuzana. (Televízne) mánie nového milénia – umrieť či ostať žiť? In Monitoring divadiel na Slovensku, 31. 5. 2022. ISSN 2454-0129. Dostupné na internete: https://monitoringdivadiel.sk/televizne-manie-noveho-milenia-umriet-ci-ostat-zit/ Typ: EDI
 • TIMČÍKOVÁ, Zuzana. Manifesty tolerancie, obžaloba fanatikov a odvážne slová Bohu. In MLOKi : mladí o kultúre inak, 16. 3. 2022. ISSN 1339-8113. Dostupné na internete: https://mloki.sk/manifesty-tolerancie-obzaloba-fanatikov-a-odvazne-slova-bohu/ Typ: EDI
 • TIMČÍKOVÁ, Zuzana. Home sweet home. In MLOKi : mladí o kultúre inak, 6. 5. 2022. ISSN 1339-8113. Dostupné na internete: https://mloki.sk/home-sweet-home/ Typ: EDI
 • TIMČÍKOVÁ, Zuzana. Ja som sebe najmilšia osoba. In Monitoring divadiel na Slovensku, 22. 3. 2022. ISSN 2454-0129. Dostupné na internete: https://monitoringdivadiel.sk/ja-som-sebe-najmilsia-osoba/ Typ: EDI
 • TIMČÍKOVÁ, Zuzana. Hlasy mladej generácie : centralizovaná a nedramatická Nová dráma. In Svět a divadlo : časopis o světě divadla a divadle světa, 2022, roč. 33, č. 4, s. 95-105. ISSN 0862-7258. Typ: EDI
 • ZERVAN, Marián - GERÁT, Ivan. Trojkráľové stretnutie triptychovej formy a retábulového oltára. In Téma Troch kráľov v umení a v kultúre. - Bratislava : VEDA, 2021, s. 201-249. ISBN 978-80-224-1936-9. (APVV-15-0526 : Téma Troch kráľov v umení Slovenska – interdisciplinárne štúdie kultúrnej tradície a komunikácie) Typ: ABD
  Citácie:
  [4.1] HODÁSOVÁ, B. Skúsenosť človeka raného novoveku so scénou Klaňania troch kráľov prostredníctvom vybraných umeleckých diel zo stredoslovenských banských miest. In GERÁT, I. (ed.). Téma Troch kráľov v umení a v kultúre. Bratislava : VEDA, 2021, s. 349. ISBN 978-80-224-1936-9.
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus