Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Publikácie

Centrum vied o umení SAV, v. v. i.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
 • BARTOŠOVÁ, Zuzana. Ľuba Lauffová: vydržať v sebe navždy ukrižované svetlo. In plan.art : slovenská digitálna platforma o neprvoplánovom umení a kultúre, 2024, 21.03. ISSN 2730-1044. Dostupné na internete: https://www.plan.art/plan/vis-arch-dsg-plan/luba-lauffova-vydrzat-v-sebe-n Typ: GHG
 • GERÁT, Ivan. Medieval Narrative Structures and Visual Time (a historiographical outline) = Stredoveké naratívne štruktúry a vizuálny čas (historiografický náčrt). In ARS : časopis Centra vied o umení Slovenskej akadémie vied/Journal of the Art Research Centre of the Slovak Academy of Sciences, 2024, vol. 57, no. 1, pp. 3-20. ISSN 0044-9008. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/ars-2024-0001 Typ: ADFB
 • GRÚŇ, Daniel. Performatívna pamäť, archív a fotografia. Niekoľko poznámok k tvorbe Lucie Nimcovej = Performative Memory, Archive and Photography. A Few Notes on the Work of Lucia Nimcová. In ARS : časopis Centra vied o umení Slovenskej akadémie vied/Journal of the Art Research Centre of the Slovak Academy of Sciences, 2024, vol. 57, no. 1, pp. 67-77. ISSN 0044-9008. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/ars-2024-0005 (APVV-19-0522 : Tvorba a kritika hodnôt v súčasnom umení (výtvarné umenie, divadlo, film)) Typ: ADFB
 • HERUCOVÁ, Marta. Identifikácia vybraných antikou inšpirovaných diel anglickej proveniencie (príspevok k poznávaniu európskeho umenia na Slovensku) = Identification of Selected Antique-Inspired Works of English Provenance (Contribution to Knowledge about European Art in Slovakia). In Umenie a umelci v meste okolo roku 1800. Editorky Katarína Beňová — Katarína Kolbiarz Chmelinová ; recenzenti Eva Kowalská, Pavel Suchánek, Eva Szórádová. - Bratislava : Stimul, 2023, s. 316-341. ISBN 978-80-8127-295-0. (VEGA č. 2/0071/19 : Symbolizmus na Slovensku) Typ: AFD
 • HODÁSOVÁ, Barbara. Umenie a umelci v meste okolo roku 1800 / Art and Artists in the City around 1800. In ARS : časopis Centra vied o umení Slovenskej akadémie vied/Journal of the Art Research Centre of the Slovak Academy of Sciences, 2024, vol. 57, no. 1, pp. 95-97. ISSN 0044-9008. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/ars-2024-0010 Typ: EDI
 • Slovenské divadlo : revue dramatických umení. Hlavný redaktor [2004-2013] Andrej Maťašík, hlavná redaktorka [2014-] Michaela Mojžišová. Bratislava : Kabinet divadla a filmu SAV, 1953-. Časopis je evidovaný v databázach Elsevier SCOPUS; EBSCO - Databáza Elton B. Stephens Company; CEJSH – The Central European Journal of Humanities and the Social Sciences; DOAJ (Directory of Open Access Journals). Podnázov do r. 1986:: revue pre otázky múzických umení. Štvrťročník. ISSN 0037-699X Typ: FAI
 • MEGYEŠI, Peter. Erik Šille White & Weiss, Bratislava. In Flash art : the world´s leading art magazine. Czech & Slovak edition, 2024, vol. 16, no. 71, s. 63-64. ISSN 1336-9644. Typ: EDI
 • MEGYEŠI, Peter. Počas plavby rastie nádej. In Artalk.cz : časopis o současném vizuálním umění na výtvarné scéně v Česku, na Slovensku i v zahraničí, 2024, 5. 7. ISSN 1805-6989. Dostupné na internete: https://artalk.info/news/pocas-plavby-rastie-nadej Typ: EDI
 • MEGYEŠI, Peter. Umenie zjednocovania protikladov. In Artalk.cz, 2024, 17. 5. ISSN 1805-6989. Dostupné na internete: https://artalk.info/news/umenie-zjednocovania-protikladov Typ: EDI
 • MEGYEŠI, Peter. Apokalypsa a umění v českých zemích. "…a viděl jsem nové nebe a novou zemi…". In ARS : časopis Centra vied o umení Slovenskej akadémie vied/Journal of the Art Research Centre of the Slovak Academy of Sciences, 2024, vol. 57, no. 1, pp. 88-90. ISSN 0044-9008. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/ars-2024-0008 Typ: EDI
 • MEGYEŠI, Peter. Ako vysvetliť obrazy o medzidruhovom súžití mŕtvemu skalárovi. In Artalk.cz : časopis o současném vizuálním umění na výtvarné scéně v Česku, na Slovensku i v zahraničí, 2024, 26. 3. ISSN 1805-6989. Dostupné na internete: https://artalk.info/news/ako-vysvetlit-obrazy-o-medzidruhovom-suziti-mrtvemu-skalarovi Typ: EDI
 • MEGYEŠI, Peter. Hľadanie univerzálneho jazyka. In Artalk.cz : časopis o současném vizuálním umění na výtvarné scéně v Česku, na Slovensku i v zahraničí, 2024, 6. 2. ISSN 1805-6989. Dostupné na internete: https://artalk.info/news/hladanie-univerzalneho-jazyka Typ: EDI
 • MEGYEŠI, Peter. Feministické priestory. In Flash art : the world´s leading art magazine. Czech & Slovak edition, 2023, vol. 16, no. 70, s. 14. ISSN 1336-9644. Dostupné na internete: https://flashart.cz/2024/01/07/feministicke-priestory/ Typ: EDI
 • MEGYEŠI, Peter - VELEBNÝ, Samuel. Samuel Velebný v rozhovore s Petrom Megyešim : "Snažím sa tvoriť umelecké diela, ktoré pomáhajú pochopiť fenomény každodennosti v nejakých nových súvislostiach.". In Profil súčasného výtvarného umenia, 2024, roč. 31, č. 1, s. 86-97. ISSN 1335-9770. Typ: GII
 • MIŠOVIC, Karol. Herectvo Štefana Kvietika na pozadí repertoáru Slovenského národného divadla šesťdesiatych rokov = Štefan Kvietik’s Acting against the Background of the Repertoire of the Slovak National Theatre in the 1960s. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení, 2024, roč. 72, č. 1, s. 85-107. (2023: 0.158 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0037-699X. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/sd-2024-0007 (Vega 2/0049/22 : Profilové osobnosti slovenského činoherného a operného divadla) Typ: ADNB
 • PODMAKOVÁ, Dagmar. Projekt laboratória ako tvorivý pokus návratu k precíznosti hereckej práce. In Monitoring divadiel na Slovensku, 2024, 1. 2. ISSN 2454-0129. Dostupné na internete: https://monitoringdivadiel.sk/projekt-laboratoria-ako-tvorivy-pokus-navratu-k-preciznosti-hereckej-prace/ Typ: EDI
 • POMFYOVÁ, Bibiana. Überregionale Beziehungen in der Sakralarchitektur des 13. und 14. Jahrhunderts : die Beispiele Pressburg (Bratislava) und Kaschau (Košice). In Österreich in Geschichte und Literatur (mit Geographie), 2024, roč. 68, č. 1, s. 80-110. ISSN 0029-8743. (VEGA č. 2/0060/20 : Farské kostoly v stredoveku : vznik - formy - funkcie) Typ: BDE
 • Der den Kordax tanzt : Hommage an Johannes Koder und seine Forschungen über Byzanz und den Balkan. Mihailo St. Popović, Vratislav Zervan, Ralf C. Müller (Hgg.) ; recenzenti Martin Hurbanič, Johannes Tripps. Leipzig : Eudora, 2024. 170 s. ISBN 978-3-938533-87-1 Typ: FAI
 • SAMUEL, Marián - POMFYOVÁ, Bibiana. Osamote alebo spolu? : Cela verzus dormitórium v kláštornej architektúre = Alone or together? In Okno do historie - Benediktíni a Skalka. 1224 - 2024 : Zborník príspevkov z kultúrno-historického seminára. Zostavil Igor Zmeták ; rec. Eva Gazdíková, Janka Karlíková. 1. vyd. - Trenčín : Trenčianske osvetové stredisko, 2024, s. 6-15. ISBN 978-80-7092-057-2. (ORA ET ARS - Skalka 2024 : medzinároné výtvarno-literárne sympózium) Typ: AFB
 • ZERVAN, Vratislav. Migration into the Borderzone: A Case Study on Byzantine Macedonia after the Serbian Conquest (1282–1355). In Der den Kordax tanzt : Hommage an Johannes Koder und seine Forschungen über Byzanz und den Balkan. - Leipzig : Eudora, 2024, s. 131-148. ISBN 978-3-938533-87-1. Typ: ABC
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus