Informačná stránka organizácie SAV

Centrum vied o umení SAV

Medzinárodné projekty

MOCAHIC - Karol IV. ako zberateľ
Charles IV as a collector
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Ciulisová Ingrid DSc.
Anotácia:Hlavnou témou projektu je zberateľstvo v období stredoveku. V centre záujmu sú európske panovnícke dvory 14. storočia v západnej a strednej Európe, pričom v popredí stojí dvor rímskeho cisára a českého kráľa Karla IV (1316-1378). Pozornosť je upriamená na vzácne umelecké objekty, ktoré tento panovník získal, resp. vyhotovenie ktorých priamo objednal, a ktoré boli vzhľadom na ich bezprostredný súvis so stredovekým kultom relikvií v rozhodujúcej miere sústreďované v chrámových pokladoch. Na základe komplexnej analýzy konkrétnych zachovaných umeleckých objektov sa projekt zacieľuje na výskum mocenských stratégií, ktorých integrálnou súčasťou tieto objekty boli, ako aj na výskum role, ktorú tieto objekty ako symboly vladárskej legitimity zohrávali. Projekt je koncipovaný interdisciplinárne a transnacionálne. Predpokladá sa využitie širokého spektra metód a postupov z dejín umenia, histórie, pomocných vied historických, mineralógie, antropológie, klasických štúdií a štúdií materiálnej kultúry. Cieľom projektu je predstaviť Karla IV. z hľadiska transnacionálnej, imperiálnej perspektívy.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2020


Národné projekty

Hudobné divadlo v Bratislave od druhej polovice 19. do prvej polovice 20. storočia (osobnosti, inštitúcie, repertoár, reflexia)
Musical Theatre in Bratislava from the Second Half of the 19th Century to the First Half of the 20th Century (Exponents, Institutions, Repertory, Reflection)
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Laslavíková Jana PhD.
Anotácia:Vedecký projekt vychádza z pramenného výskumu, ktorého cieľom je relevantne vyhodnotiť repertoár Mestského divadla v rokoch 1886-1920 a preskúmať esteticko-kritické náhľady na hudobné divadlo skrze inscenačnú prax v SND v rokoch 1920-1950. Prostredníctvom dobových operných kritík, ktoré budú podrobené textovo-kritickej analýze, skúmaním a rešeršovaním primárnych a sekundárnych prameňov (osobné pozostalosti, notový materiál, nariadenia a organizačné smernice k umeleckej prevádzke divadla) a zostavovaním databázy denného hracieho plánu od roku 1886 bude možné získať ucelený pohľad na hudobné divadlo odohrávajúce sa v jednej budove počas dvoch rozličných historických období. Súčasťou projektu bude dvojzväzková monografia k dejinám divadla v Bratislave.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021

Inštitucionálne, produkčné a koprodučné vzťahy medzi verejnoprávnou televíziou a pôvodnou filmovou tvorbou po roku 1989
Institicional, Productional and Co-productional Relations Between Public-Service Television and Film Production After 1989
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Palúch Martin PhD.
Anotácia:Výskumný projekt sa zameriava na analýzu vývoja historických súvislostí a ich vplyvov na inštitucionálne väzby, ktoré determinovali výrobné vzťahy medzi verejnoprávnou televíziou a filmovou tvorbou na Slovensku po roku 1989. Na základe analýzy produkčného a koprodukčného zázemia sa pokúsime v rámci výskumu identifikovať kľúčový sumár najpálčivejších tém a oblastí, ktoré určovali charakter pôvodnej tvorby u nás v rôznych etapách spoločenského, kultúrneho a politického vývoja. Okrem analýzy dobových súvislostí sa zameriame aj na výskum estetických a rétorických funkcií v oblasti pôvodnej dokumentárnej a hranej televíznej tvorby. V rámci možností sa pokúsime zosumarizovať politické tlaky na výrobu relácií rôznych formátov a žánrov ako aj určiť dominantné impulzy pre smerovanie vývoja v oblasti pôvodnej televíznej tvorby u nás. Politika verejnoprávnej televízie sa totiž častokrát menila, čo malo zásadný vplyv na smerovanie pôvodnej tvorby i na jej tvorivých pracovníkov.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2020

SLODIK - Slovenské divadlo a súčasná európska divadelná kultúra - kontinuita a diskontinuita
Slovak theatre and contemporary European theatre culture - continuity and discontinuity
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Mistrík Miloš DrSc.
Anotácia:Výskum slovenského divadla sa zameria na domácu tradíciu a komparatívne na európsky vplyv, ktorý bol prítomný od rokov jeho profesionalizácie (roku 1920) a ktorý ovplyvňuje aj súčasný stav na začiatku 21. storočia. Cieľom projektu je v základnom výskume preskúmať slovenské divadlo a súvislosti interkultúrnej situácie, a to z viacerých uhlov – v oblasti dramatickej, režijnej, hudobnej, hereckej a scénickej. V slovenskom divadle, jeho činohre a opere, ktorými sa projekt zaoberá predovšetkým, išlo hlavne o interferencie s českými, nemeckými a ruskými inšpiráciami, ktoré boli v minulosti najvýznamnejšie, avšak postupne aj ďalšími: hlavne anglickými, francúzskymi a poľskými. Tento projekt vytvára kolektívnu platformu na riešenie nastolenej problematiky a na systematickú analýzu toho, čo najviac prispievalo a prispieva k prekračovaniu kultúrnych hraníc a posúva nás na medzinárodnú úroveň (v rámci jednotlivých divadiel, inscenácií a divadelných osobností). Projekt neobchádza tradíciu slovenského divadla, ale skúma jej postavenie v európskom kontexte. Výskumný tím nemôže ašpirovať na definitívny a celkový obraz, ale môže dať významný impulz pre pozornosť tejto téme, posunúť slovenskú teatrológiu k rozšíreniu optiky a cez interkultúrny dialóg nadviazať užšiu spoluprácu so zahraničnými teatrologickými pracoviskami.
Doba trvania: 1.7.2016 - 30.6.2020

Slovensko-francúzske a francúzsko-slovenské vzťahy v oblasti výtvarného umenia a jeho interpretácie počas 20. storočia II.
-
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Bartošová Zuzana Ph.D.
Anotácia:Francúzsko-slovenské a slovensko-francúzske vzťahy výrazne ovplyvnili podobu nášho výtvarného umenia 20. storočia. Práca na grante VEGA 2/0127/15 tieto vzťahy sumarizuje a snaží sa poukázať na ich kľúčové momenty. Vedeckým cieľom pokračovania projektu bude prebádať, zmapovať a interpretovať doposiaľ len okrajovo známe vplyvy francúzskych intelektuálov na formovanie nášho výtvarného umenia i života druhej polovice 20. storočia. Osvetliť historické väzby a oceniť vklad Pierra Restanyho do formovania pluralitnej podoby nášho výtvarného umenia šesťdesiatych rokov, ako i jej zotrvanie v nezávislej pozícii počas nasledujúceho obdobia tzv. normalizácie vďaka tvorbe umelcov neoficiálnej slovenskej výtvarnej scény, na čom mal zásluhu i Etienne Cornevin. Tento inovatívny pohľad umožní ďalší výskum v Les Archives des Critiques d´art (Universitée Rennes) vo fonde Pierre Restany i v komplexe jeho publikácií, rovnako ako výskum v pozostalosti E. Cornevina v Chatoroux. Je evidentné, že bez prispenia P. Restanyho by sa neboli počas šesťdesiatych rokov konali v takom relevantnom medzinárodnom obsadení reprezentatívne výstavy a tvorivé sochárske sympóziá na Slovensku. Naša anglofónne orientovaná umenoveda v súčasnosti nedokáže patrične uchopiť túto skutočnosť. Význam intelektuálnych aktivít E. Cornevina je známy najmä v relatívne úzkom okruhu autorov slovenskej neoficiálnej výtvarnej scény, ktorých tvorbe sa počas obdobia tzv. normalizácie venoval. V našej umeleckohistorickej literatúre však nie sú citované jeho francúzsky písané štúdie napriek tomu, že zásadným spôsobom interpretujú zvolené témy. Projekt svojím hlbším bádaním vo francúzsky písaných dokumentoch oboch osobností vrátane kompletizovania ich osobnej korešpondencie s niekoľkými slovenskými frankofónne orientovanými umelcami a kritikmi umenia a následnou interpretáciou výsledkov výskumu osvetlí ich vklad do formovania nášho výtvarného umenia. Umožní tak relevantné citovanie ich myšlienok, názorov a postojov. Obháji ich prínos a poukáže na význam ich aktivít.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2020

Stredoveké kláštory žobravých reholí na Slovensku
Medieval Monasteries of the Mendicant Orders in Slovakia
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Pomfyová Bibiana PhD.
Anotácia:Kláštory žobravých reholí tvoria najpočetnejšiu skupinu stredovekých kláštorov na území Slovenska. Napriek tomu im doteraz nebol venovaný systematický výskum. Predložený projekt sa pokúsi uvedený deficit aspoň čiastočne odstrániť. Plánované sú dva hlavné výstupy. V štandardnom vedeckom katalógu budú spracované umeleckohistorické (prevažne architektonické), archeologické, epigrafické a paleografické pamiatky, teda zachovaný pamiatkový fond. Druhý výstup - monografia bude obsahovať interdisciplinárnu, kultúrno-historickú analýzu, s osobitným zreteľom na architektúru žobravých reholí. Budeme skúmať sakrálny priestor ako miesto, kde prebiehala interakcia medzi dejom (liturgia, kázne, rôzne spoločenské stretnutia a udalosti), hmotným architektonickým rámcom a ostatnými súčasťami, ktoré dotvárali interiér a exteriér mendikantských stavieb.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2019

3KRALI - Téma Troch kráľov v umení Slovenska - interdisciplinárne štúdie kultúrnej tradície a komunikácie
The Three Magi as a Theme in the Art in Slovakia - Interdisciplinary Studies on Cultural Tradition and Communication
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Gerát Ivan PhD.
Anotácia:Téma Troch kráľov predstavuje otvorenie pôvodného hebrejského horizontu Evanjelia, vďaka čomu po stáročia rezonovala a rezonuje v kultúre mnohých krajín. Na pôde európskej kultúry možno sledovať jej vývoj a rozmanitosť, charakterizovaný prežívaním východiskových prvkov a motívov v rôznych kultúrnych vrstvách. Jej umeleckú podobu možno zaznamenať, doložiť a študovať z hľadiska rôznych disciplín. V predloženom projekte dominujú dejiny a teória divadla, hudby a výtvarného umenia. Každá z uvedených disciplín disponuje vlastnou metodologickou tradíciou, pričom interdisciplinárny dialóg – vrátane dialógu s biblistom, ktorý je členom tímu – umožní otváranie nových perspektív práve tam, kde sa stretávajú rôzne mediálne reprezentácie presne vymedzenej témy skúmania pri dotváraní konkrétnej historickej podoby úcty, pripomínania, rituálnych praktík či divadelných predstavení.
Doba trvania: 1.7.2016 - 30.6.2020

Celkový počet projektov: 7