Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Projekty

Centrum vied o umení SAV, v. v. i.

Národné projekty

Kontexty slovenského a českého výtvarného umenia v druhej polovici 20. storočia na príklade vybraných neoavantgardných tendencií

The Contexts of Slovak and Czech Visual Art in the Latter of the 20th Century Illustrated by Selected Neo-avant-garde Tendenciesd

Na hrade a v podhradí

At the Castle and underneath

Orient vo výtvarnom umení Slovenska

-

Poetiky absurdity, nonsensu a paradoxu v súčasnom divadle

Poetics of absurdity, nonsense and paradox in contemporary theatre

Profilové osobnosti slovenského činoherného a operného divadla

-

Temporality ikonológie

-

Vizuálne pramene k dejinám Uhorského kráľovstva v 16. storočí

Visual Sources on the History of the Kingdom of Hungary in the 16th Century

Celkový počet projektov: 7