Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Projekty

Centrum vied o umení SAV, v. v. i.

Národné projekty

Farské kostoly v stredoveku: Vznik - Formy - Funkcie

Parish Churches in the Middle Ages: Origins - Forms - Functions

Kontexty slovenského a českého výtvarného umenia v druhej polovici 20. storočia na príklade vybraných neoavantgardných tendencií

The Contexts of Slovak and Czech Visual Art in the Latter of the 20th Century Illustrated by Selected Neo-avant-garde Tendenciesd

Orient vo výtvarnom umení Slovenska

-

Podoby slovenskej audiovizuálnej tvorby v súvislostiach neskorého socializmu a postsocializmu

Slovak Audiovisual Production in Contexts of the Late Socialism and Postsocialism

Profilové osobnosti slovenského činoherného a operného divadla

-

Temporality ikonológie

-

TKHSU - Tvorba a kritika hodnôt v súčasnom umení (výtvarné umenie, divadlo, film)

Creation and Crique of Values in Contemporary Arts (Visual Arts, Theater, Film)

Vizuálne pramene k dejinám Uhorského kráľovstva v 16. storočí

Visual Sources on the History of the Kingdom of Hungary in the 16th Century

Celkový počet projektov: 8