Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Publikácie

Centrum spoločných činností SAV, v. v. i.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • GESCHWANDTNER, Branislav. Vybrané prípady kriminality žien na hornej Nitre v 18. storočí. = Selected Cases of Crimes by Women in the upper Nitra Region in the 18th Century. In Od konfliktu k zločinu : skúmanie kriminality minulosti. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav SAV, v. v. i., 2022, s. 200-218. ISBN 978-80-224-1992-5. (VEGA 2/0028/19 : Teoretické a metodologické otázky skúmania dejín kriminality Slovenska. APVV - 17 - 0398 : Na ceste k modernej spoločnosti. Tri storočia novoveku. VEGA 2/0028/19 : Teoretické a metodologické otázky skúmania dejín kriminality Slovenska) Typ: AEDA
  • JURÁNYI, Ladislav. Z histórie - Stará budova školy v Dénešde. In Lužniansky spravodaj, 2023, roč. 13, č. 1, s. 22. ISSN 1338-4945. Typ: GII
  • PUCHOVSKÝ, Ján** - PUCHOVSKÝ, Ján Sr. Venezuela in the Context of Chavismo and the First Pink Tide. In Human Affairs : Postdisciplinary Humanities and Social Sciences Quarterly, 2023, vol., no., p. ISSN 1337-401X. Dostupné na: https://doi.org/10.1515/humaff-2023-0015 Typ: ADNB
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus