Informačná stránka organizácie SAV

Centrum experimentálnej medicíny SAV

Publikácie za rok 2020

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:
 • ANDREADOU, Ioanna** - SCHULZ, Rainer - BADIMON, L. - ADAMEOVÁ, Adriana - KLEINBOGARD, Petra - LECOUR, Sandrine - NIKOLAOU, P. E. - FALCÃO-PIRES, I. - VILAHUR, Gemma - WOUDBERG, N. - HEUSCH, Gerd - FERDINANDY, Péter**. Hyperlipidaemia and cardioprotection: animal models for translational studies. In British journal of pharmacology, 2019, vol., no., p. (2018: 6.583 - IF, Q1 - JCR, 2.665 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2019 - Current Contents). ISSN 0007-1188. Typ: ADCA
 • BARTEKOVÁ, Monika - HUSSEINOVÁ, Marta - RADOŠINSKÁ, Jana**. Importance of hematopoietic stem cells in the pathogenesis and treatment of cardiovascular diseases: the role of extracellular vesicles in the mechanism of their action = Význam hematopoetických kmeňových buniek v patogenéze a terapii kardiovaskulárnych ochorení: úloha extracelulárnych vezikúl v mechanizme ich účinku. In Cardiology Letters, 2019, vol. 28, no. 6, p. 218-226. (2018: 0.107 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1338-3655.(VEGA č. 2/0061/16 : Úloha extracelulárnych vezikúl v medziorgánovej komunikácii zahrnutej v kardioprotekcii na diaľku (remote conditioning)). Typ: ADNB
 • BARTEL, Grégory* - MARKO, Martin* - RAMESES, Imani - LAMM, Claus - RIEČANSKÝ, Igor**. Left prefrontal cortex supports the recognition of meaningful patterns in ambiguous stimuli. In Frontiers in Neuroscience, 2020, vol. 14, article 152, p. 1-8. ISSN 1662-453X.(Vega č. 2/0039/17 : Vplyv transkraniálnej stimulácie mozgu jednosmerným prúdom na senzorimotorické vrátkovanie u človeka. VEGA č. 2/0170/19 : Elektrofyziologické koreláty a determinanty presnosti vizuálnej pracovnej pamäti. VEGA č. 2/0059/20 : Kognitívne a neurofyziologické determinanty sémantickej kognície. APVV-16-0202 : Vylepšovanie kognície a motorickej rehabilitácie s využitím zmiešanej reality). Typ:
 • BERÉNYIOVÁ, Andrea - GOLAS, Samuel - GRMAN, Marián - CEBOVÁ, Martina - ČAČÁNYIOVÁ, Soňa. Vazoaktivný účinok endogénneho sírovodíka a jeho donora v normotenzii a experimentálnej hypertenzii. In 96. Fyziologické dni : zborník abstraktov. - Martin : Jesseniova Lekárska Fakulta v Martine Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, s. 5. ISBN 978-80-8187-074-3.(VEGA č. 2/0111/19 : Vazoaktívne účinky sulfidovej signalizácie a jej interakcia s oxidom dusnatým v rôznych animálnych modeloch metabolického syndrómu. VEGA č. 2/0103/18 : Nitrózo-sulfidová signálna dráha - nové regulačné vazoaktívne účinky v rôznych modeloch artériovej hypertenzie. APVV-15-0565 : Nové regulačné účinky oxidu dusnatého a ich úloha v rozvoji esenciálnej hypertezie. Fyziologické dni). Typ: AFH
 • BERÉNYIOVÁ, Andrea** - GRMAN, Marián - MIŠÁK, Anton - GOLAS, Samuel - ČUCHOROVÁ, Justína - ČAČÁNYIOVÁ, Soňa. The possible role of the nitroso-sulfide signaling pathway in the vasomotoric effect of garlic juice. In Molecules, 2020, vol. 25, no. 3, art. no. 590, 15 p. ISSN 1420-3049.(APVV-15-0565 : Nové regulačné účinky oxidu dusnatého a ich úloha v rozvoji esenciálnej hypertezie. APVV-15-0371 : Štúdium biologických účinkov produktov H2S/NO interakcie a molekulárne mechanizmy ich pôsobenia. VEGA č. 2/0111/19 : Vazoaktívne účinky sulfidovej signalizácie a jej interakcia s oxidom dusnatým v rôznych animálnych modeloch metabolického syndrómu. VEGA 2/0079/19 : Biologické účinky nitrózopersulfidu a reaktívnych foriem síry na mitochondrie). Typ:
 • BERNÁTOVÁ, Iveta - KLUKNAVSKÝ, Michal - MIČUROVÁ, Andrea - BALIŠ, Peter - VALOVIČ, Pavol - ŠKRÁTEK, Martin - CIGÁŇ, Alexander - MAŇKA, Ján. Repeated acute stress alters expressions of genes involved in iron metabolism in the liver of Wistar-Kyoto rats. In 96. Fyziologické dni : zborník abstraktov. - Martin : Jesseniova Lekárska Fakulta v Martine Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, s. 6. ISBN 978-80-8187-074-3.(APVV-16-0263 : Výskum magnetických foriem železa v rozvoji kardiovaskulárnych chorôb a porúch správania. VEGA č. 2/0160/17 : Vplyv ultra malých superparamagnetických nanočastíc železa na kardiovaskulárny systém potkana v podmienkach vysokého krvného tlaku. VEGA č. 2/0164/17 : Výskum možností a rozvoj SQUID magnetometrie pre vybrané aplikácie v biomedicíne a materiálovom výskume. Fyziologické dni). Typ: AFH
 • BUZGÓOVÁ, Katarína - BALAGOVÁ, Lucia - MARKO, Martin - KAPSDORFER, Daniela - RIEČANSKÝ, Igor - JEŽOVÁ, Daniela. Higher perceived stress is associated with lower cortisol concentrations but higher salivary interleukin-1beta in socially evaluated cold pressor test. In Stress : the international journal on the biologie of stress, 2020, vol., no., p. ISSN 1025-3890.(APVV-14-0840 : Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie. VEGA 2/0022/19 : Súvislosti medzi endokrinnými a psychickými charakteristikami žien v reprodukčnom veku). Typ: ADMA
 • BUZGÓOVÁ, Katarína - CHOMANIČ, Pavol - CHUDÁ, Zuzana - ORAVCOVÁ, Henrieta - MARKO, Martin - RIEČANSKÝ, Igor - JEŽOVÁ, Daniela. Stresové hormóny a epizodická pamäť u ľudí so schizotypovými osobnostnými črtami = Stress hormones and episodic memory in subjects with schizotypal personality traits. In Psychiatrie. - Praha : TIGIS, 2020, vol. 24, suppl. 1, p. 38. ISSN 1211-7579.(Česko-slovenská psychofarmakologická konference : Farmakologie duše. APVV-14-0840 : Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie. VEGA 2/0022/19 : Súvislosti medzi endokrinnými a psychickými charakteristikami žien v reprodukčnom veku). Typ: AFK
 • CAPCAROVÁ, Marcela** - KALAFOVÁ, Anna - SCHWARZOVÁ, Marianna - SCHNEIDGENOVÁ, Monika - ŠOLTÉSOVÁ PRNOVÁ, Marta - ŠVÍK, Karol - SLOVÁK, Lukáš - KISSKA, Peter - KOVÁČIK, Anton - BRINDZA, Ján. Consumption of bee bread influences glycaemia and development of diabetes in obese spontaneous diabetic rats. In Biologia, 2020, vol., no, [online 16 August 2019]. ISSN 0006-3088.(APVV-15-0229 : Vplyv flavonoidov a mykotoxínov na tukové tkanivo v závislosti od celkového metabolického stavu, zápalu a oxidačného stresu). Typ: ADDA
 • BÖGI, Eszter - ŠIMONČIČOVÁ, Eva - BELOVIČOVÁ, Kristína - CSATLÓSOVÁ, Kristína - DUBOVICKÝ, Michal. Dôsledky materskej depresie a jej liečby na hipokampálnu neurogenézu a gliogenézu matiek potkana = Effect of maternal depression and antidepresant treatment on hippoampal neurogenesis and gliogenesis of the rat dams. In Psychiatrie, 2020, vol. 24, suppl. 1, p. 49. ISSN 1211-7579.(Česko-slovenská psychofarmakologická konference : Farmakologie duše. Vega č. 2/0124/19 : Experimentálna štúdia pôsobenia materskej depresie a antidepresívnej liečby počas gravidity a laktácie na zdravie matky a vývin potomstva. APVV-15-0388 : Prenatálne a postnatálne účinky ligandov δ a µ opioidných receptorov na vývoj a funkciu hipokampu.). Typ: AFK
 • CSATLÓSOVÁ, Kristína - ŠIMONČIČOVÁ, Eva - BELOVIČOVÁ, Kristína - BÖGI, Eszter - DUBOVICKÝ, Michal. Zmeny správania juvenilného potomstva pri podávaní bupropiónu počas gravidity a laktácie u potkanov = Behavioral changes in juvenile offspring after bupropion administration during gravidity and lactation in rats. In Psychiatrie, 2020, vol. 24, suppl. 1, p. 49-50. ISSN 1211-7579.(Česko-slovenská psychofarmakologická konference : Farmakologie duše. Vega č. 2/0124/19 : Experimentálna štúdia pôsobenia materskej depresie a antidepresívnej liečby počas gravidity a laktácie na zdravie matky a vývin potomstva). Typ: AFK
 • ČAČÁNYIOVÁ, Soňa - BERÉNYIOVÁ, Andrea - MAJZÚNOVÁ, Miroslava - CEBOVÁ, Martina - GOLAS, Samuel. Perivaskulárne tukové tkanivo determinuje vazoaktívny účinok sírovodíka v hrudnej aorte hypertriglyceridemických potkanov. In 96. Fyziologické dni : zborník abstraktov. - Martin : Jesseniova Lekárska Fakulta v Martine Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, s. 12. ISBN 978-80-8187-074-3.(VEGA č. 2/0111/19 : Vazoaktívne účinky sulfidovej signalizácie a jej interakcia s oxidom dusnatým v rôznych animálnych modeloch metabolického syndrómu. VEGA č. 2/0103/18 : Nitrózo-sulfidová signálna dráha - nové regulačné vazoaktívne účinky v rôznych modeloch artériovej hypertenzie. APVV-15-0565 : Nové regulačné účinky oxidu dusnatého a ich úloha v rozvoji esenciálnej hypertezie. Fyziologické dni). Typ: AFH
 • DAVIDSON, Sean** - ADAMEOVÁ, Adriana - BARILE, Lucio - CABRERA FUENTES, Hector - LAZOU, Antigone - PAGLIARO, Pasquale - STENSLØKKEN, K. O. - GARCIA-DORADO, David. Mitochondrial and mitochondrial-independent pathways of myocardial cell death during ischaemia and reperfusion injury. In Journal of cellular and molecular medicine, 2020, vol., no., p. [Epub ahead of print]. ISSN 1582-1838.(APVV-15-0607 : Dynamika srdcového poškodenia: úloha nekroptotickej bunkovej smrti a prežívania kardiomyocytov. VEGA č. 1/0271/16 : Relevancia nekroptózy v odumieraní myokardiálneho tkaniva v dôsledku rôznych typov poškodenia: vplyv na excitačno-kontrakčné prepojenie.). Typ: ADCA
 • DOBRÓCSYOVÁ, Viktória** - SLAMKOVÁ, Miroslava - KRŠKOVÁ, Katarína - BALÁŽOVÁ, Lucia - SUSKI, Maciej - OLSZANECKI, Rafal - ČAČÁNYIOVÁ, Soňa - ZORAD, Štefan. AVE0991, a nonpeptide angiotensin 1-7 receptor agonist, improves glucose metabolism in the skeletal muscle of obese zucker rats: possible involvement of prooxidant/antioxidant mechanisms. In Oxidative medicine and cellular longevity, 2020, vol. 2020, art.no. 63729335. ISSN 1942-0900.(VEGA 2/0174/17 : Vplyv inhibície aminopeptidázovej aktivity iRAP (inzulínom-regulovaná aminopeptidáza) na metabolizmus tukového tkaniva pri obezite a inzulínovej rezistencii. APVV-15-0229 : Vplyv flavonoidov a mykotoxínov na tukové tkanivo v závislosti od celkového metabolického stavu, zápalu a oxidačného stresu. APVV-15-0565 : Nové regulačné účinky oxidu dusnatého a ich úloha v rozvoji esenciálnej hypertezie). Typ: ADEA
 • DOVINOVÁ, Ima - GREŠOVÁ, Linda - KVANDOVÁ, Miroslava - BALIŠ, Peter - PÚZSEROVÁ, Angelika - MAJZÚNOVÁ, Miroslava - BARANČÍK, Miroslav. Účinky aktivácie PPAR gama a Nrf2 pôsobia na úpravu hypertenzie. In 96. Fyziologické dni : zborník abstraktov. - Martin : Jesseniova Lekárska Fakulta v Martine Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, s. 16. ISBN 978-80-8187-074-3.(VEGA č. 2/0148/17 : Sledovanie kritických endogénnych biomarkerov a signálnych dráh v hypertenzii a pri kardiovaskulárnych ochoreniach. VEGA č. 2/0160/18 : Úloha Nrf2 signálnej dráhy v odpovediach srdcových buniek na patologické podnety. APVV-0348-12 : Štúdium regulácie radikálovej a bunkovej signalizácie v hypertenzii a vplyv nových terapií na túto signalizáciu.. APVV-18-0548 : Úloha matrixových metaloproteináz v patofyziológii ochorení kardiovaskulárneho systému a ich vzťah k bunkovej redoxnej signalizácii. Fyziologické dni). Typ: AFH
 • FERENCZYOVÁ, Kristína* - KALOČAYOVÁ, Barbora* - BARTEKOVÁ, Monika**. Potential Implications of Quercetin and its Derivatives in Cardioprotection. In International Journal of Molecular Sciences, 2020, vol. 21, no. 5, pii: E1585. ISSN 1422-0067.(2/0104/20 : Štúdium nových mechanizmov kardioprotekcie voči ischemicko-reperfúznemu poškodeniu srdca: úloha extracelulárnych vezikúl, nekódujúcich RNA a vplyv metabolických komorbidít na tieto mechanizmy). Typ: ADCA
 • FERENCZYOVÁ, Kristína - KALOČAYOVÁ, Barbora - KINDERNAY, Lucia - JELEMENSKÝ, Marek - BALIŠ, Peter - BERÉNYIOVÁ, Andrea - ZEMANČÍKOVÁ, Anna - FARKAŠOVÁ, Veronika - SÝKORA, Matúš - TÓTHOVÁ, Ľubomíra - JASENOVEC, Tomáš - RADOŠINSKÁ, Jana - TÖRÖK, Jozef - ČAČÁNYIOVÁ, Soňa - BARANČÍK, Miroslav - BARTEKOVÁ, Monika**. Quercetin Exerts Age-Dependent Beneficial Effects on Blood Pressure and Vascular Function, But Is Inefficient in Preventing Myocardial Ischemia-Reperfusion Injury in Zucker Diabetic Fatty Rats. In Molecules, 2020, vol. 25, iss. 1, pii: E187. doi: 10.3390/molecules25010187. ISSN 1420-3049.(VEGA č. 2/0061/16 : Úloha extracelulárnych vezikúl v medziorgánovej komunikácii zahrnutej v kardioprotekcii na diaľku (remote conditioning). 2/0104/20 : Štúdium nových mechanizmov kardioprotekcie voči ischemicko-reperfúznemu poškodeniu srdca: úloha extracelulárnych vezikúl, nekódujúcich RNA a vplyv metabolických komorbidít na tieto mechanizmy. 2/0147/18 : Vzťah medzi telesnou adipozitou a funkčnými vlastnosťami artérií u potkana. APVV-18-0548 : Úloha matrixových metaloproteináz v patofyziológii ochorení kardiovaskulárneho systému a ich vzťah k bunkovej redoxnej signalizácii). Typ: ADCA

  Citácie:
  [1.2] MARTINELLI, Ilenia - TOMASSONI, Daniele - MORUZZI, Michele - ROY, Proshanta - CIFANI, Carlo - AMENTA, Francesco - TAYEBATI, Seyed Khosrow. Cardiovascular changes related to metabolic syndrome: Evidence in obese zucker rats. In International Journal of Molecular Sciences. ISSN 16616596, 2020-03-02, 21, 6, pp., Registrované v: SCOPUS

 • FERENCZYOVÁ, Kristína - KALOČAYOVÁ, Barbora - KINDERNAY, Lucia - SÝKORA, Matúš - BALIŠ, Peter - ZEMANČÍKOVÁ, Anna - TÖRÖK, Jozef - BERÉNYIOVÁ, Andrea - ČAČÁNYIOVÁ, Soňa - BARTEKOVÁ, Monika. Kardiovaskulárne účinky kvercetínu u Zucker diabetických (ZDF) potkanov. In 96. Fyziologické dni : zborník abstraktov. - Martin : Jesseniova Lekárska Fakulta v Martine Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, s. 20. ISBN 978-80-8187-074-3.(VEGA č. 2/0147/18 : Vzťah medzi telesnou adipozitou a funkčnými vlastnosťami artérií u potkana. APVV-18-0548 : Úloha matrixových metaloproteináz v patofyziológii ochorení kardiovaskulárneho systému a ich vzťah k bunkovej redoxnej signalizácii. Fyziologické dni). Typ: AFH
 • GOLAS, Samuel - ČAČÁNYIOVÁ, Soňa - BERÉNYIOVÁ, Andrea. Vplyv perivaskulárneho tukového tkaniva na vazoaktívne odpovede endogénneho a exogénneho H2S v mezenterickej artérii normotenzných a spontánne hypertenzných potkanov. In 96. Fyziologické dni : zborník abstraktov. - Martin : Jesseniova Lekárska Fakulta v Martine Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, s. 22. ISBN 978-80-8187-074-3.(VEGA č. 2/0103/18 : Nitrózo-sulfidová signálna dráha - nové regulačné vazoaktívne účinky v rôznych modeloch artériovej hypertenzie. APVV-15-0565 : Nové regulačné účinky oxidu dusnatého a ich úloha v rozvoji esenciálnej hypertezie. Fyziologické dni). Typ: AFH
 • GRABAN, Ján - PUHOVÁ, Agneša - LONEK, Ľubomír - RAVINGEROVÁ, Táňa - JEŽOVÁ, Daniela. Zmeny expresie beta3-adrenergických receptorov v srdci a tukovom tkanive potkanov v závislosti od intenzity dobrovoľného behania. In 96. Fyziologické dni : zborník abstraktov. - Martin : Jesseniova Lekárska Fakulta v Martine Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, s. 24. ISBN 978-80-8187-074-3.(APVV-15-0388 : Prenatálne a postnatálne účinky ligandov δ a µ opioidných receptorov na vývoj a funkciu hipokampu.. VEGA 2/0042/19 : Mineralokortikoidné receptory v atypických cieľových tkanivách - patofyziologický význam a zúčastnené mechanizmy. VEGA č. 2/0141/18 : Štúdium spúšťacích faktorov a mechanizmov prenosu signálu indukovaných neinvazívnymi adaptačnými intervenciami v organizme potkana za účelom ochrany myokardu pred ischémiou. Fyziologické dni). Typ: AFH
 • GVOZDJAKOVÁ, Anna - KUCHARSKÁ, Jarmila - KURA, Branislav - VANČOVÁ, Olga - RAUSOVÁ, Zuzana - SUMBALOVÁ, Zuzana - ULIČNÁ, Oľga - SLEZÁK, Ján**. A new insight into the molecular hydrogen effect on coenzyme Q and mitochondrial function of rats. In Canadian Journal of Physiology and Pharmacology, 2020, vol. 98, iss. 1, p. 29-34. ISSN 0008-4212. Typ: ADCA
 • HLAVÁČ, Matúš - KOVÁČIKOVÁ, Lucia - ŠOLTÉSOVÁ PRNOVÁ, Marta - ŠRAMEL, Peter - ADDOVÁ, Gabriela - MÁJEKOVÁ, Magdaléna - HANQUET, Gilles - BOHÁČ, A. - ŠTEFEK, Milan**. Development of Novel Oxotriazinoindole Inhibitors of Aldose Reductase: Isosteric Sulfur/Oxygen Replacement in the Thioxotriazinoindole Cemtirestat Markedly Improved Inhibition Selectivity. In Journal of medicinal chemistry, 2020, vol. 63, no. 1, p. 369-381. ISSN 0022-2623.(Vega č. 2/0005/18 : Deriváty kyseliny 1-indoloctovej ako inhibítory aldózareduktázy: vzťah štruktúry a aktivity. Vega č. 2/0127/18 : Nové látky pre prevenciu a terapiu ochorení spôsobených toxicitou glukózy. ITMS 26230120002 : Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie – Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť. APVV-15-0455 : Farmakologické ovplyvnenie glukózovej toxicity pri diabete typu 2. SAS-TUBITAK JRP 2015/7 : Ovplyvnenie molekulovych dráh glucolipotoxicity novým karboxymetylovaným merkaptotriazinoindolovým ihibítorom aldo-ketoreduktázy AKRlBl v diabete, zápale a vekom podmienenej neurodegenerácii. COST Action CA15135 : MuTaLig - Viac-cieľový model pre inovatívnu identifikáciu látok v procese objavovania liečiv). Typ: ADCA
 • HLAVÁČOVÁ, Nataša - CHMELOVÁ, Magdaléna - JEŽOVÁ, Daniela - RIEČANSKÝ, Igor. Neurotrofná signalizácia cez VGF/BDNF/TrkB v animálnom modeli neurovývinových psychických porúch = Neurotrophic signalling via VGF/BDNf/TrkB in animal model of neurodevelopmental disorders. In Psychiatrie. - Praha : TIGIS, 2020, vol. 24, suppl. 1, p. 34-35. ISSN 1211-7579.(Česko-slovenská psychofarmakologická konference : Farmakologie duše. VEGA 2/0042/19 : Mineralokortikoidné receptory v atypických cieľových tkanivách - patofyziologický význam a zúčastnené mechanizmy. APVV-14-0840 : Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie). Typ: AFG
 • HLAVÁČOVÁ, Nataša - CHMELOVÁ, Magdaléna - JEŽOVÁ, Daniela - RIEČANSKÝ, Igor. Vplyv sociálnej izolácie mladých potkanov na neurotrofnú signalizáciu cez VGF/BDNF/TrkB a správanie v dospelosti. In 96. Fyziologické dni : zborník abstraktov. - Martin : Jesseniova Lekárska Fakulta v Martine Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, s. 28. ISBN 978-80-8187-074-3.(VEGA 2/0042/19 : Mineralokortikoidné receptory v atypických cieľových tkanivách - patofyziologický význam a zúčastnené mechanizmy. APVV-14-0840 : Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie. Fyziologické dni). Typ: AFH
 • HUSSEINOVÁ, Marta - PÚZSEROVÁ, Angelika - BALIŠ, Peter - BARANČÍK, Miroslav - RADOŠINSKÁ, Jana. Zmeny v aktivitách MMP-2 a MMP-9 v animálnom modeli esenciálnej hypertenzie. In 96. Fyziologické dni : zborník abstraktov. - Martin : Jesseniova Lekárska Fakulta v Martine Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, s. 32. ISBN 978-80-8187-074-3.(Vega č. 2/0190/17 : Mechanizmy zahrnuté v endotelovej dysfunkcii indukovanej kyselinou močovou v závislosti od veku a genetickej predispozície k hypertenzii. VEGA č. 2/0160/18 : Úloha Nrf2 signálnej dráhy v odpovediach srdcových buniek na patologické podnety. Grant SKS : Vekom podmienené zmeny vo funkcii endotelu v experimentálnej hypertenzii. Fyziologické dni). Typ: AFH
 • CHMELOVÁ, Magdaléna - KARAILIEVOVÁ, Lucia - JEŽOVÁ, Daniela - RIEČANSKÝ, Igor - HLAVÁČOVÁ, Nataša. Ovplyvní blokáda mineralokortikoidných receptorov neurotrofnú signalizáciu a správanie v modeli sociálnej izolácie? = Does blockade of mineralocorticoid receptors affect neurotrophic signaling and behavior in a model of social isolation? In Psychiatrie. - Praha : TIGIS, 2020, vol. 24, suppl. 1, p. 50-51. ISSN 1211-7579.(Česko-slovenská psychofarmakologická konference : Farmakologie duše. APVV-14-0840 : Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie. VEGA 2/0042/19 : Mineralokortikoidné receptory v atypických cieľových tkanivách - patofyziologický význam a zúčastnené mechanizmy). Typ: AFK
 • CHUDÁ, Zuzana - BUZGÓOVÁ, Katarína - RIEČANSKÝ, Igor - JEŽOVÁ, Daniela. Neverbálne správanie a koncentrácie neurosteroidov počas chladového testu pod sociálnym tlakom = Nonverbal behavior and concentrations of neurosteroids during the socially evaluated cold pressor test. In Psychiatrie. - Praha : TIGIS, 2020, vol. 24, suppl. 1, p. 40-41. ISSN 1211-7579.(Česko-slovenská psychofarmakologická konference : Farmakologie duše. APVV-14-0840 : Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie. VEGA 2/0022/19 : Súvislosti medzi endokrinnými a psychickými charakteristikami žien v reprodukčnom veku). Typ: AFK
 • JASENOVEC, Tomáš - BABINSKÁ, Katarína - VIDOŠOVIČOVÁ, Mária - CELUŠÁKOVÁ, Hana - PÚZSEROVÁ, Angelika - RADOŠINSKÁ, Jana. Vlastnosti červených krviniek u detí s poruchou autistického spektra. In 96. Fyziologické dni : zborník abstraktov. - Martin : Jesseniova Lekárska Fakulta v Martine Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, s. 35. ISBN 978-80-8187-074-3.(VEGA č. 1/0286/18 : Črevná mikrobiota detí s autizmom na Slovensku, jej korelácia s neurologickými markermi a špecifickými behaviorálnymi prejavmi. APVV-15-0085 : Autizmus vo svetle emočných, kognitívnych a biologických kontextov. Fyziologické dni). Typ: AFH
 • KARAILIEV, Peter - CHMELOVÁ, Magdaléna - RIEČANSKÝ, Igor - HLAVÁČOVÁ, Nataša - JEŽOVÁ, Daniela. Sociálna izolácia potkanov od odstavu vedie k zmenám v génovej expresii bielkovín črevnej epiteliálnej bariéry. In 96. Fyziologické dni : zborník abstraktov. - Martin : Jesseniova Lekárska Fakulta v Martine Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, s. 42. ISBN 978-80-8187-074-3.(VEGA 2/0042/19 : Mineralokortikoidné receptory v atypických cieľových tkanivách - patofyziologický význam a zúčastnené mechanizmy. APVV-14-0840 : Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie. Fyziologické dni). Typ: AFH
 • KARAILIEV, Peter - CHMELOVÁ, Magdaléna - RIEČANSKÝ, Igor - HLAVÁČOVÁ, Nataša - JEŽOVÁ, Daniela. Expresia dopamínových receptorov v amygdale potkanov vystavených animálnemu modelu psychických porúch = Expression of dopamine receptors in the amygdala of rats exposed to an animal model of psychiatric disorders. In Psychiatrie. - Praha : TIGIS, 2020, vol. 24, suppl. 1, p. 51. ISSN 1211-7579.(Česko-slovenská psychofarmakologická konference : Farmakologie duše. VEGA 2/0042/19 : Mineralokortikoidné receptory v atypických cieľových tkanivách - patofyziologický význam a zúčastnené mechanizmy. APVV-14-0840 : Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie). Typ: AFK
 • KLUKNAVSKÝ, Michal - BALIŠ, Peter - ŠKRÁTEK, Martin - MAŇKA, Ján - BERNÁTOVÁ, Iveta. (–)-Epicatechin reduces the blood pressure of young borderline hypertensive rats during the post-treatment period. In Antioxidants, 2020, vol. 9, no. 2, p. 96. ISSN 2076-3921. Typ: ADMA
 • KOPRDOVÁ, Romana - OSACKÁ, Jana - KISS, Alexander - MACH, Mojmír. Porovnanie vplyvu opakovaného podávania haloperidolu a aripiprazolu na behaviorálne ukazovatele v modeli mierneho chronického stresu u potkana = Comparison of the effect of repeated administration of haloperidol and aripiprazole on behavioral outcomes in the rat model of chronic mild stress. In Psychiatrie, 2020, vol. 24, suppl. 1, p. 53. ISSN 1211-7579.(Česko-slovenská psychofarmakologická konference : Farmakologie duše. APVV-15-0037 : Štúdium anatomicko-funkčných rozdielov v účinkoch aripiprazolu a kvetiapínu, atypických antipsychotík s podobnými terapeutickými vlastnosťami, ale rozdielnym vplyvom na dopaminergické receptory v mozgu, u experimentálnych zvierat). Typ: AFK
 • KURA, Branislav - SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara - KALOČAYOVÁ, Barbora - SÝKORA, Matúš - SLEZÁK, Ján**. Oxidative Stress-Responsive MicroRNAs in Heart Injury. In International Journal of Molecular Sciences, 2020, vol. 21, no. 1, pii: E358. ISSN 1422-0067.(VEGA č. 2/0021/15 : Nové molekulárne mechanizmy poškodenia kardiovaskulárneho systému ionizujúcim žiarením a možnosti jeho cielenej medikamentóznej prevencie. VEGA č. 2/0063/18 : Ochrana srdca v situáciách nadmernej tvorby kyslíkových a nitrozylových radikálov: Molekulárny vodík ako nový potenciálny terapeutický nástroj?. VEGA č. 2/0158/19 : Modulácia dysregulácie extracelulárnej matrix a medzibunkovej komunikácie ako protekcia srdcového svalu pred jeho funkčným zlyhaním. VEGA č. 2/0166/17 : Vlastnosti Na, K-ATPázy, jedného z kľúčových systémov pre udržiavanie koncentrácie sodíka v organizme, v podmienkach zaťaženia organizmu po ožiarení.. VEGA č. 2/0002/20 : Podieľajú sa konexinové kanály v preťaženom srdcovom svale na extracelulárnej signalizácii?). Typ: ADCA
 • KURA, Branislav - KALOČAYOVÁ, Barbora - DEVAUX, Yvan - BARTEKOVÁ, Monika**. Potential Clinical Implications of miR‐1 and miR‐21 in Heart Disease and Cardioprotection. In International Journal of Molecular Sciences, 2020, vol. 21, no. 3, pii: E700. ISSN 1422-0067.(VEGA č. 2/0061/16 : Úloha extracelulárnych vezikúl v medziorgánovej komunikácii zahrnutej v kardioprotekcii na diaľku (remote conditioning). 2/0104/20 : Štúdium nových mechanizmov kardioprotekcie voči ischemicko-reperfúznemu poškodeniu srdca: úloha extracelulárnych vezikúl, nekódujúcich RNA a vplyv metabolických komorbidít na tieto mechanizmy. APVV-15-0376 : Ochrana srdca v situáciách zvýšenej produkcie voľných kyslíkových radikálov: radiačné a reperfúzne poškodenie. COST Action CA 17129 : CardioRNA - Katalýza transkriptomického výskumu kardiovaskulárnych ochorení). Typ: ADCA

  Citácie:
  [3.1] GALATOU, Eleftheria - LAZOU, Antigone. Long Noncoding and Circular RNAs as therapeutic targets in myocardial and cerebral ischemia/reperfusion injury. Conditioning Medicine (2020), 3(1):47-57, Registrované v: google scholar

 • LAKOTA, Ján** - DUBROVČÁKOVÁ, Mária. Overexpression of CA1 mRNA and the CA I protein in tumor cells does not change the gene expression of the ECM proteins. In International Journal of Molecular Sciences, 2020, vol. 21, no. 2, art.no. 639. ISSN 1422-0067. Dostupné na internete: <https://www.mdpi.com/1422-0067/21/2/639>(APVV-0854-12 : Úloha mikroprostredia a B-bunkovej imunity v spontánnej regresii u MM pacientov po vysokodávkovej terapii a autológnej transplantácii krvotvorných buniek. RFL2009 : Cancer Research Foundation fund). Typ: ADCA
 • LAZOU, Antigone** - IKONOMIDIS, Ignatios - BARTEKOVÁ, Monika - BENEDEK, Theodora - MAKAVOS, George - PALIOURA, D. - CABRERA FUENTES, Hector - ANDREADOU, Ioanna**. Chronic inflammatory diseases, myocardial function and cardioprotection. In British Journal of Pharmacology, 2020, vol., no., p. ISSN 0007-1188. Typ: ADCA
 • LONEK, Ľubomír - KINDERNAY, Lucia - KOVÁČOVÁ, D. - KARAILIEVOVÁ, Lucia - PUHOVÁ, Agneša - ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra, ml. - GRABAN, Ján - JEŽOVÁ, Daniela - RAVINGEROVÁ, Táňa. Využitie fyzickej aktivity a "remote" preconditioningu za účelom ochrany myokardu pred ischémiou. In 96. Fyziologické dni : zborník abstraktov. - Martin : Jesseniova Lekárska Fakulta v Martine Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, s. 57. ISBN 978-80-8187-074-3.(VEGA č. 2/0141/18 : Štúdium spúšťacích faktorov a mechanizmov prenosu signálu indukovaných neinvazívnymi adaptačnými intervenciami v organizme potkana za účelom ochrany myokardu pred ischémiou. APVV-15-0607 : Dynamika srdcového poškodenia: úloha nekroptotickej bunkovej smrti a prežívania kardiomyocytov. APVV-15-0388 : Prenatálne a postnatálne účinky ligandov δ a µ opioidných receptorov na vývoj a funkciu hipokampu.. ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení. COST CA16225 : EU-CARDIOPROTECT - Realizácia terapeutického potenciálu nových kardioprotektívnych terapií. Fyziologické dni). Typ: AFH
 • MARKO, Martin - CIMROVÁ, Barbora - RIEČANSKÝ, Igor. Úloha neurálnych theta oscilácií v sémantickej pamäti. In 96. Fyziologické dni : zborník abstraktov. - Martin : Jesseniova Lekárska Fakulta v Martine Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, s. 60. ISBN 978-80-8187-074-3.(VEGA č. 2/0170/19 : Elektrofyziologické koreláty a determinanty presnosti vizuálnej pracovnej pamäti. Fyziologické dni). Typ: AFH
 • MARRELLA, Alessandra - BURATTI, Paolo - MARKUŠ, Ján - FIRPO, Giuseppe - PESENTI, Mario - LANDRY, Timothy - AYEHUNIE, Seyoum - SCAGLIONE, Silvia** - KANĎÁROVÁ, Helena - AIELLO, Maurizio. In vitro demonstration of intestinal absorption mechanisms of different sugars using 3D organotypic tissues in a fluidic device. In ALTEX - Alternatives to Animal Experimentation, 2020, vol. 37, [Epub ahead of print]. ISSN 1868-596X. Typ: ADMA
 • MIČUROVÁ, Andrea - KLUKNAVSKÝ, Michal - BALIŠ, Peter - ŠKRÁTEK, Martin - CIGÁŇ, Alexander - MAŇKA, Ján - BERNÁTOVÁ, Iveta. Superparamagnetic polyethylene glycol-coated iron oxide nanoparticles alter expressions of genes involved in iron metabolism. In 96. Fyziologické dni : zborník abstraktov. - Martin : Jesseniova Lekárska Fakulta v Martine Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, s. 63. ISBN 978-80-8187-074-3.(APVV-16-0263 : Výskum magnetických foriem železa v rozvoji kardiovaskulárnych chorôb a porúch správania. VEGA č. 2/0160/17 : Vplyv ultra malých superparamagnetických nanočastíc železa na kardiovaskulárny systém potkana v podmienkach vysokého krvného tlaku. VEGA č. 2/0164/17 : Výskum možností a rozvoj SQUID magnetometrie pre vybrané aplikácie v biomedicíne a materiálovom výskume. BAV-SAV-18-11 : Study the role of iron oxide nanoparticles in a model of hypertension and comorbid Alzheimer’s disease. Fyziologické dni). Typ: AFH
 • MOLNÁROVÁ, Agáta - PALENČÁR, Drahomír - FEKIAČOVÁ, Dagmar - BIELIKOVÁ, Eva - TICHÁ, Elena - MACH, Mojmír**. Adenovirus and RSV infections during pregnancy and their relationship to orofacial clefts. In Biologia, 2020, vol., no, [online 03 January 2020]. ISSN 0006-3088.(VEGA č. 2/0166/16 : Prenatálne programovanie chorôb v dospelosti: subchronická prenatálna asfyxia u potkanov ako vhodný model na štúdium mechanizmov embryo-fetálneho programovania neurobehaviorálnych zmien v dospelosti). Typ: ADDA
 • MURGOCI, Adriana-Natalia* - BACIAK, Ladislav* - CUBÍNKOVÁ, Veronika - SMOLEK, Tomáš - TVRDÍK, Tomáš - JURÁNEK, Ivo - KAFKA, Jozef - ČÍŽKOVÁ, Dáša**. Diffusion Tensor Imaging: Tool for Tracking Injured Spinal Cord Fibres in Rat. In Neurochemical Research, 2020, vol. 45, no. 1, p. 180-187. ISSN 0364-3190.(APVV-15-0029 : Výskum komparatívnych zobrazovacích metód na báze magnetickej rezonancie na diagnostiku neurologických a muskuloskeletálnych ochorení. APVV-15-0077 : Učenie a nervová plasticita spevavcov). Typ: ADCA
 • NOVÁK, Igor** - KLEINOVÁ, Angela - MATYAŠOVSKÝ, Ján - JURKOVIČ, Peter - DUCHOVIČ, Peter - VALACHOVÁ, Katarína - ŠOLTÉS, Ladislav. Investigation of Wood Surfaces Modification by Radio-Frequency Plasma. In Research Methodologies and Practical Applications of Chemistry : Innovations in Physical Chemistry: Monograph Series. - Oakville, Ontario : Apple Academic Press, 2020, p. 269-280. ISBN 978-1-77188-784-7.(Vega č. 2/0019/19 : Účinky prírodných a syntetických zlúčenín pri oxidačnom poškodení biomakromolekúl. Pro- a antioxidačné mechanizmy). Typ: AECA
 • RADOŠINSKÁ, Jana - JASENOVEC, Tomáš - KALNOVIČOVÁ, Terézia - KRAJČÍR, Juraj - LACEKOVÁ, Jana - KUČEROVÁ, Katarína - PÚZSEROVÁ, Angelika - TÓTHOVÁ, Ľubomíra - KOVAČIČOVÁ, Ivona - VRBJAR, Norbert. Zmeny v hemoreológii a charakteristikách erytrocytov po podávaní vitamínu C. In 96. Fyziologické dni : zborník abstraktov. - Martin : Jesseniova Lekárska Fakulta v Martine Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, s. 90. ISBN 978-80-8187-074-3.(VEGA č. 2/0166/17 : Vlastnosti Na, K-ATPázy, jedného z kľúčových systémov pre udržiavanie koncentrácie sodíka v organizme, v podmienkach zaťaženia organizmu po ožiarení.. VEGA č. 1/0286/18 : Črevná mikrobiota detí s autizmom na Slovensku, jej korelácia s neurologickými markermi a špecifickými behaviorálnymi prejavmi. APVV-15-0085 : Autizmus vo svetle emočných, kognitívnych a biologických kontextov. ITMS 26240120020 - CEKOMAT II : Centrum excelentnosti na výskum a vývoj konstrukčných kompozitných materiálov pre strojárske, stavebné a medicínske aplikácie II. Fyziologické dni). Typ: AFH
 • RAVINGEROVÁ, Táňa - LONEK, Ľubomír - GRABAN, Ján - PUHOVÁ, Agneša - KOVÁČOVÁ, D. - KINDERNAY, Lucia - ZOHDI, Vladislava - JEŽOVÁ, Daniela. Cvičenie ako forma neischemického "conditioningu" myokardu: potenciálna úloha beta-3 adrenergických receptorov v srdci. In 96. Fyziologické dni : zborník abstraktov. - Martin : Jesseniova Lekárska Fakulta v Martine Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, s. 91. ISBN 978-80-8187-074-3.(VEGA č. 2/0141/18 : Štúdium spúšťacích faktorov a mechanizmov prenosu signálu indukovaných neinvazívnymi adaptačnými intervenciami v organizme potkana za účelom ochrany myokardu pred ischémiou. APVV-15-0607 : Dynamika srdcového poškodenia: úloha nekroptotickej bunkovej smrti a prežívania kardiomyocytov. APVV-15-0388 : Prenatálne a postnatálne účinky ligandov δ a µ opioidných receptorov na vývoj a funkciu hipokampu.. ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení. COST CA16225 : EU-CARDIOPROTECT - Realizácia terapeutického potenciálu nových kardioprotektívnych terapií. Fyziologické dni). Typ: AFH
 • REGECOVÁ, Valéria** - JURKOVIČOVÁ, Jana - BABJAKOVÁ, J. - BERNÁTOVÁ, Iveta. The effect of a single dose of dark chocolate on cardiovascular parameters and their reactivity to mental stress. In Journal of the American College of Nutrition, 2019, vol., no. 1, p. (2018: 2.080 - IF, Q3 - JCR, 0.720 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2019 - Current Contents). ISSN 0731-5724.(VEGA č. 2/0160/17 : Vplyv ultra malých superparamagnetických nanočastíc železa na kardiovaskulárny systém potkana v podmienkach vysokého krvného tlaku. APVV-16-0263 : Výskum magnetických foriem železa v rozvoji kardiovaskulárnych chorôb a porúch správania). Typ:
 • RIEČANSKÝ, Igor - LENGERSDORFF, Lukas L. - PFABIGAN, Daniela M. - LAMM, Claus**. Increasing self-other bodily overlap increases sensorimotor resonance to others’ pain. In Cognitive, Affective, & Behavioral Neuroscience, 2020, vol. 20, no. 1, p. 19-33. ISSN 1530-7026. Typ: ADMA

  Citácie:
  [1.1] MINIO-PALUELLO, I. - PORCIELLO, G. - GANDOLFO, M. - BOUKARRAS, S. - AGLIOTI, S.M. The enfacement illusion boosts facial mimicry. In CORTEX. ISSN 0010-9452, FEB 2020, vol. 123, p. 113-123., Registrované v: WOS

 • RIEČANSKÝ, Igor. Biologické dráhy oxidu dusnatého: potenciálny cieľ vo farmakoterapii psychických porúch = biological pathways of nitric oxide: a potential target in the pharmacotherapy of psychiatric disorders. In Psychiatrie. - Praha : TIGIS, 2020, vol. 24, suppl. 1, p. 25. ISSN 1211-7579.(Česko-slovenská psychofarmakologická konference : Farmakologie duše. APVV-14-0840 : Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie. VEGA č. 2/0170/19 : Elektrofyziologické koreláty a determinanty presnosti vizuálnej pracovnej pamäti). Typ: AFE
 • RODRÍGUEZ, Yoel - MÁJEKOVÁ, Magdaléna**. Structural Changes of Sarco/Endoplasmic Reticulum Ca2+-ATPase Induced by Rutin Arachidonate: A Molecular Dynamics Study. In Biomolecules : Open Access Journal, 2020, vol. 10, no. 2, art. no. 214. ISSN 2218-273X. Dostupné na internete: <https://www.mdpi.com/2218-273X/10/2/214>(Vega č. 2/0127/18 : Nové látky pre prevenciu a terapiu ochorení spôsobených toxicitou glukózy. APVV-15-0455 : Farmakologické ovplyvnenie glukózovej toxicity pri diabete typu 2. ITMS 26230120002 : Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie – Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť. ITMS 26210120002 : Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie - Konvergencia). Typ: ADMA
 • ROVNÝ, Rastislav - BESTERCIOVÁ, Dominika - RIEČANSKÝ, Igor. Genetické determinanty vrátkovania senzorických podnetov u človeka. In 96. Fyziologické dni : zborník abstraktov. - Martin : Jesseniova Lekárska Fakulta v Martine Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, s. 94. ISBN 978-80-8187-074-3.(VEGA č. 2/0170/19 : Elektrofyziologické koreláty a determinanty presnosti vizuálnej pracovnej pamäti. Fyziologické dni). Typ: AFH
 • SILVA, Daniel Botelho - MENDES, Eduarda - SUMMERS, Eleanor J - NECA, Ana - JACINTO, Ana C. - REIS, Telma - AGOSTINHO, Paula - BOLEA, Irene - JIMENO, Luisa M. - MATEUS, Luisa M. - OLIVEIRA-CAMPOS, Ana M.F. - UNZETA, Mercedes - MARCO-CONTELLES, José - MÁJEKOVÁ, Magdaléna - RAMSAY, Rona R.** - CARREIRAS, Carmo M.**. Synthesis, biological evaluation, and molecular modeling of nitrile-containing compounds: Exploring multiple activities as anti-Alzheimer agents. In Drug Development Research, 2019, Early Access. ISSN 0272-4391.(COST Action CM1103 : Štrukturálne podmienené navrhovanie liečiv na diagnózu a liečenie neurologických ochorení. Vega č. 2/0127/18 : Nové látky pre prevenciu a terapiu ochorení spôsobených toxicitou glukózy. APVV-15-0455 : Farmakologické ovplyvnenie glukózovej toxicity pri diabete typu 2). Typ: ADCA
 • SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara - RADOŠINSKÁ, Jana - WALLUKAT, G. - BARANČÍK, Miroslav - WALLUKAT, A. - KNEZL, Vladimír - SÝKORA, Matúš - PAULIS, Ľudovít - TRIBULOVÁ, Narcisa**. Suppression of β1-Adrenoceptor Autoantibodies is Involved in the Antiarrhythmic Effects of Omega-3 Fatty Acids in Male and Female Hypertensive Rats. In International Journal of Molecular Sciences, 2020, vol. 21, no. 2, pii: E526. ISSN 1422-0067.(VEGA č. 2/0002/20 : Podieľajú sa konexinové kanály v preťaženom srdcovom svale na extracelulárnej signalizácii?. VEGA č. 2/0158/19 : Modulácia dysregulácie extracelulárnej matrix a medzibunkovej komunikácie ako protekcia srdcového svalu pred jeho funkčným zlyhaním. APVV-18-0548 : Úloha matrixových metaloproteináz v patofyziológii ochorení kardiovaskulárneho systému a ich vzťah k bunkovej redoxnej signalizácii. APVV-15-0376 : Ochrana srdca v situáciách zvýšenej produkcie voľných kyslíkových radikálov: radiačné a reperfúzne poškodenie. APVV-15-0119 : Kompenzačné ochranné mechanizmy ako účinný nástroj voči zvýšenej energetickej deficiencii patologicky zaťaženého myokardu: Výhodná perspektíva v modernej experimentálnej kardioprotekcii. ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení). Typ: ADCA
 • ŠKANDÍK, Martin - MRVOVÁ, Nataša - BEZEK, Štefan - RAČKOVÁ, Lucia**. Semisynthetic quercetin-quinone mitigates BV-2 microglia activation through modulation of Nrf2 pathway. In Free Radical Biology and Medicine, 2020, vol. 152, p. 18-32. ISSN 0891-5849.(VEGA č. 2/0041/17 : Redoxná homeostáza, proteostáza a zápal ako potenciálne ciele pre ovplyvnenie starnutia a s ním spojených ochorení: Modulácia pomocou látok prírodného a syntetického pôvodu. VEGA č. 2/0031/12 : Starnutie mozgu a neuroprotektívne antioxidanty: Ovplyvnenie glií ako terapeutická stratégia?. VEGA č. 2/0029/16 : Redoxná regulácia profesionálnych fagocytov v krvi a v centrálnom nervovom systéme: molekulárne mechanizmy a funkčný význam. APVV-18-0336 : Inovatívne prístupy v toxikológii starnutia. APVV-15-0308 : Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii reumatoidnej artritídy hodnotenej v experimentálnych podmienkach in vivo a in vitro. ITMS 26240220040 : Hodnotenie prírodných látok a ich výber pre prevenciu a liečbu civilizačných ochorení). Typ: ADCA
 • ŠOLTÉSOVÁ PRNOVÁ, Marta - KOVÁČIKOVÁ, Lucia - ŠVÍK, Karol - BEZEK, Štefan - ELMAZOGLU, Zübeyir - KARASU, Çimen - ŠTEFEK, Milan**. Triglyceride-lowering effect of the aldose reductase inhibitor cemtirestat - another factor that may contribute to attenuation of symptoms of peripheral neuropathy in STZ-diabetic rats. In Naunyn-Schmiedeberg's Archives of Pharmacology, 2019, [Early Access]. ISSN 0028-1298.(Vega č. 2/0005/18 : Deriváty kyseliny 1-indoloctovej ako inhibítory aldózareduktázy: vzťah štruktúry a aktivity. APVV-15-0455 : Farmakologické ovplyvnenie glukózovej toxicity pri diabete typu 2. SAS-TUBITAK JRP 2015/7 : Ovplyvnenie molekulovych dráh glucolipotoxicity novým karboxymetylovaným merkaptotriazinoindolovým ihibítorom aldo-ketoreduktázy AKRlBl v diabete, zápale a vekom podmienenej neurodegenerácii). Typ: ADCA
 • ŠOLTÉSOVÁ PRNOVÁ, Marta** - RAČKOVÁ, Lucia - KOVÁČIKOVÁ, Lucia - BALLEKOVÁ, Jana - VISKUPIČOVÁ, Jana - MICHÁLIKOVÁ, Silvia - TASKOPARAN, Betul - ELMAZOGLU, Zübeyir - LANIŠNIK RIŽNER, Tea - KARASU, Çimen - BANERJEE, Sreeparna - ŠTEFEK, Milan. General toxicity assessment of the novel aldose reductase inhibitor cemtirestat. In Interdisciplinary toxicology, 2019, vol. 12, no. 3, p. 120-128. (2018: 0.274 - SJR, Q3 - SJR). (2019 - SCOPUS). ISSN 1337-6853.(Vega č. 2/0005/18 : Deriváty kyseliny 1-indoloctovej ako inhibítory aldózareduktázy: vzťah štruktúry a aktivity. APVV-15-0455 : Farmakologické ovplyvnenie glukózovej toxicity pri diabete typu 2. SAS-TUBITAK JRP 2015/7 : Ovplyvnenie molekulovych dráh glucolipotoxicity novým karboxymetylovaným merkaptotriazinoindolovým ihibítorom aldo-ketoreduktázy AKRlBl v diabete, zápale a vekom podmienenej neurodegenerácii). Typ: ADNB
 • TAMER ABD-EL RAZIK, Tamer Mahmoud - HASSAN, Mohamed A.** - VALACHOVÁ, Katarína** - OMER, Ahmed Mohamed - EL-SHAFEEY, Muhammad E.A. - MOHY-ELDIN, Mohamed Samir - ŠOLTÉS, Ladislav. Enhancement of wound healing by chitosan/hyaluronan polyelectrolyte membrane loaded with glutathione: in vitro and in vivo evaluations. In Journal of Biotechnology, 2020, vol. 310, p. 103-113. ISSN 0168-1656.(Vega č. 2/0019/19 : Účinky prírodných a syntetických zlúčenín pri oxidačnom poškodení biomakromolekúl. Pro- a antioxidačné mechanizmy. APVV-15-0308 : Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii reumatoidnej artritídy hodnotenej v experimentálnych podmienkach in vivo a in vitro). Typ: ADCA
 • TÖRÖK, Jozef - ZEMANČÍKOVÁ, Anna. Vplyv perivaskulárneho tukového tkaniva na adrenergické kontrakcie magistrálnych tepien u potkanov s rôznou predispozíciou k hypertenzii. In 96. Fyziologické dni : zborník abstraktov. - Martin : Jesseniova Lekárska Fakulta v Martine Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, s. 115. ISBN 978-80-8187-074-3.(VEGA č. 2/0147/18 : Vzťah medzi telesnou adipozitou a funkčnými vlastnosťami artérií u potkana. Fyziologické dni). Typ: AFH
 • VALACHOVÁ, Katarína** - HAFEZ, Elsayed E. - NAGY, Milan - ŠOLTÉS, Ladislav. Antioxidative Properties of Punica granatum, Peganum harmala, Dianthus caryophyllus, and Vitis vinifera Extracts against Free Radicals : chapter 10. In Green Chemistry and Biodiversity : Principles, Techniques, and Correlations. - Burlington, Ontario : Apple Academic Press, CRC Press, 2020, p. 135-152. ISBN 9781771887946. Typ: ABC
 • VALACHOVÁ, Katarína** - ŠVÍK, Karol - BIRÓ, Csaba - ŠOLTÉS, Ladislav. Skin wound healing with composite biomembranes loaded by tiopronin or captopril. In Journal of Biotechnology, 2020, vol. 310, p. 49-53. ISSN 0168-1656.(Vega č. 2/0019/19 : Účinky prírodných a syntetických zlúčenín pri oxidačnom poškodení biomakromolekúl. Pro- a antioxidačné mechanizmy. APVV-15-0308 : Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii reumatoidnej artritídy hodnotenej v experimentálnych podmienkach in vivo a in vitro). Typ: ADCA
 • ZEMANČÍKOVÁ, Anna - TÖRÖK, Jozef - VALOVIČ, P. - BALIŠ, Peter - CHOMOVÁ, Mária. Vplyv perivaskulárneho tukového tkaniva na adrenergické kontrakcie mezenterickej tepny u potkanov s rôznym stupňom telesnej adipozity. In 96. Fyziologické dni : zborník abstraktov. - Martin : Jesseniova Lekárska Fakulta v Martine Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, s. 126. ISBN 978-80-8187-074-3.(VEGA č. 2/0147/18 : Vzťah medzi telesnou adipozitou a funkčnými vlastnosťami artérií u potkana. Fyziologické dni). Typ: AFH
 • ŽDÍMALOVÁ, Mária - BOHUMEL, Tomáš - PLACHÁ-GREGOROVSKÁ, Kateřina - WEISMANN, Peter - EL FALOUGY, Hisham. Graph cutting in image processing handling with biological data analysis. In Advances in Intelligent Systems and Computing.Information Technology, System Research, and Computational Physics. - Cham : Springer Nature, 2020, vol. 945, P. 203-216. ISBN 978-3-030-18057-7. Contemporary Computational Science : proceedings of the International Multi-Conference on Computational Science (CS 2018). ITSRCP18, CompIMAGE18. - Kraków : AGH University of Science and Technology, 2018, p. 112. ISBN 978-83-66016-22-4.(APVV-15-0205 : Zmeny regulácie neuritogenézy vo vzťahu k neurovývinovým ochoreniam. Conference on Information Technology, Systems Research and Computational Physics. ITSRCP18). Typ: AECA

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus