Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Publikácie

Centrum experimentálnej medicíny SAV, v. v. i.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
 • ADAMEOVÁ, Adriana - HORVÁTH, Csaba - ABDUL-GHANI, Safa - VARGA, Zoltan V. - SULEIMAN, Saadeh - DHALLA, Naranjan S. Interplay of Oxidative Stress and Necrosis-like Cell Death in Cardiac Ischemia/Reperfusion Injury: A Focus on Necroptosis. In Biomedicines, 2022, vol. 10, no. 1, art. no. 127. (2021: 0.874 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2227-9059. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/biomedicines10010127 (APVV-15-0607 : Dynamika srdcového poškodenia: úloha nekroptotickej bunkovej smrti a prežívania kardiomyocytov. APVV-19-0540 : Úloha neischemických adaptačných stimulov v ochrane ischemického myokardu: štúdium spúšťacích mechanizmov a bunkovej kardioprotektívnej signalizácie) Typ: ADCA
 • ADAMEOVÁ, Adriana. RIP3 mediates necroptosis and non-necroptotic inflammatory response: an interesting pharmacological tool for treatment of heart diseases. In New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members, May 25-27, 2022, Bratislava : Program & Book of Abstracts. - Bratislava, Slovakia : Institute for Heart Research, Centre of Experimental Medicine, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia, 2022, p. 16. ISBN 978-80-8240-025-3. (APVV-19-0540 : Úloha neischemických adaptačných stimulov v ochrane ischemického myokardu: štúdium spúšťacích mechanizmov a bunkovej kardioprotektívnej signalizácie. APVV-15-0607 : Dynamika srdcového poškodenia: úloha nekroptotickej bunkovej smrti a prežívania kardiomyocytov. New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members) Typ: AFH
 • ANDELOVÁ, Katarína - SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara** - SÝKORA, Matúš - HLIVÁK, Peter - BARANČÍK, Miroslav - TRIBULOVÁ, Narcisa**. Mechanisms Underlying Antiarrhythmic Properties of Cardioprotective Agents Impacting Inflammation and Oxidative Stress. In International Journal of Molecular Sciences, 2022, vol. 23, no. 3, art. no. 1416. (2021: 1.176 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1422-0067. (VEGA č. 2/0002/20 : Podieľajú sa konexinové kanály v preťaženom srdcovom svale na extracelulárnej signalizácii?. VEGA č. 2/0158/19 : Modulácia dysregulácie extracelulárnej matrix a medzibunkovej komunikácie ako protekcia srdcového svalu pred jeho funkčným zlyhaním. APVV-18-0548 : Úloha matrixových metaloproteináz v patofyziológii ochorení kardiovaskulárneho systému a ich vzťah k bunkovej redoxnej signalizácii. ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení) Typ: ADCA
  Citácie:
  [1.1] MARAZZATO, Jacopo - BLASI, Federico - GOLINO, Michele - VERDECCHIA, Paolo - ANGELI, Fabio - DE PONTI, Roberto. Hypertension and Arrhythmias: A Clinical Overview of the Pathophysiology-Driven Management of Cardiac Arrhythmias in Hypertensive Patients. In JOURNAL OF CARDIOVASCULAR DEVELOPMENT AND DISEASE, 2022, vol. 9, no. 4, pp. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/jcdd9040110., Registrované v: WOS
  [1.1] SKIBSKA, Beata - GORACA, Anna - SKIBSKA, Agnieszka - STANCZAK, Andrzej. Effect of Alpha-Lipoic Acid on Rat Ventricles and Atria under LPS-Induced Oxidative Stress. In ANTIOXIDANTS, 2022, vol. 11, no. 4, pp. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/antiox11040734., Registrované v: WOS
 • ANDELOVÁ, Katarína - SÝKORA, Matúš - SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara - EGAN BEŇOVÁ, Tamara - KNEZL, Vladimír - SLEZÁK, Ján - TRIBULOVÁ, Narcisa. Distinct myocardial connexin-43 alteration due to cardiac hypertrophy and atrophy impact the vulnerability of the heart to malignant arrhythmias. In New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members, May 25-27, 2022, Bratislava : Program & Book of Abstracts. - Bratislava, Slovakia : Institute for Heart Research, Centre of Experimental Medicine, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia, 2022, p. 66. ISBN 978-80-8240-025-3. (VEGA č. 2/0002/20 : Podieľajú sa konexinové kanály v preťaženom srdcovom svale na extracelulárnej signalizácii?. VEGA č. 2/0158/19 : Modulácia dysregulácie extracelulárnej matrix a medzibunkovej komunikácie ako protekcia srdcového svalu pred jeho funkčným zlyhaním. ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení. New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members) Typ: AFL
 • ANDELOVÁ, Natália - WACZULÍKOVÁ, Iveta - TALIAN, Ivan - RAVINGEROVÁ, Táňa - FERKO, Miroslav. Dichloroacetate and reduced oxygen utilization in the heart: regulation of the mitochondrial proteome. In New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members, May 25-27, 2022, Bratislava : Program & Book of Abstracts. - Bratislava, Slovakia : Institute for Heart Research, Centre of Experimental Medicine, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia, 2022, p. 67. ISBN 978-80-8240-025-3. (APVV-15-0119 : Kompenzačné ochranné mechanizmy ako účinný nástroj voči zvýšenej energetickej deficiencii patologicky zaťaženého myokardu: Výhodná perspektíva v modernej experimentálnej kardioprotekcii. APVV-19-0540 : Úloha neischemických adaptačných stimulov v ochrane ischemického myokardu: štúdium spúšťacích mechanizmov a bunkovej kardioprotektívnej signalizácie. VEGA č. 2/0121/18 : Mitochondrie ako kľúčový efektor v procesoch kardioprotektívnych intervencií. VEGA č. 2/0141/18 : Štúdium spúšťacích faktorov a mechanizmov prenosu signálu indukovaných neinvazívnymi adaptačnými intervenciami v organizme potkana za účelom ochrany myokardu pred ischémiou. ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení. New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members) Typ: AFL
 • BALIŠ, Peter - BERÉNYIOVÁ, Andrea - RADOŠINSKÁ, Jana - KVANDOVÁ, Miroslava - BERNÁTOVÁ, Iveta - KLUKNAVSKÝ, Michal - PÚZSEROVÁ, Angelika. High concentration of uric acid did not affect endothelial function of various - small, medium-sized and large arteries from aged WKY rats. In New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members, May 25-27, 2022, Bratislava : Program & Book of Abstracts. - Bratislava, Slovakia : Institute for Heart Research, Centre of Experimental Medicine, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia, 2022, p. 70. ISBN 978-80-8240-025-3. (Vega č. 2/0190/17 : Mechanizmy zahrnuté v endotelovej dysfunkcii indukovanej kyselinou močovou v závislosti od veku a genetickej predispozície k hypertenzii. Vega č. 2/0158/20 : Vplyv terapie na redoxnú reguláciu, biochemické markery a bunkovú signalizáciu vekovo-závislých kardiovaskulárnych a neurodegeneratívnych ochorení. VEGA č. 2/0153/21 : Hyperurikémia pri rôznych komorbiditách metabolického syndrómu - mechanizmy vplyvu kyseliny močovej na endotelovú funkciu a deformabilitu erytrocytov. APVV-16-0263 : Výskum magnetických foriem železa v rozvoji kardiovaskulárnych chorôb a porúch správania. New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members) Typ: AFL
 • BALIŠ, Peter - BERÉNYIOVÁ, Andrea - RADOŠINSKÁ, Jana - KOLLÁROVÁ, Marta - RADOŠINSKÁ, Dominika - TÓTHOVÁ, Ľubomíra - ČAČÁNYIOVÁ, Soňa - DOVINOVÁ, Ima - PÚZSEROVÁ, Angelika. Vekom podmienené zmeny u normotenzných a hypertenzných potkanov - srdcovo-cievna štúdia = Age-related changes in normotensive and hypertensive rats - cardiovascular study. In Cardiology Letters, 2022, vol. 30, no. 5-6, p. 284-285. (2021: 0.136 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1338-3655. (XXVI. kongres Slovenskej kardiologickej spoločnosti. VEGA č. 2/0111/19 : Vazoaktívne účinky sulfidovej signalizácie a jej interakcia s oxidom dusnatým v rôznych animálnych modeloch metabolického syndrómu. VEGA č. 1/0193/21 : Vlastnosti erytrocytov a oxidačný stres za vybraných patológií a po podávaní antioxidantov. VEGA č. 2/0153/21 : Hyperurikémia pri rôznych komorbiditách metabolického syndrómu - mechanizmy vplyvu kyseliny močovej na endotelovú funkciu a deformabilitu erytrocytov. Grant SKS : Vekom podmienené zmeny vo funkcii endotelu v experimentálnej hypertenzii) Typ: AFL
 • BARTEKOVÁ, Monika** - SHAH, Anureet K - DHALLA, Naranjan S. Apoptosis in Ischemic Heart Disease. In Biochemistry of Apoptosis and Autophagy. - Springer, 2022, p. 37-59. ISBN 978-3-030-78799-8. Dostupné na internete: https://doi.org/10.1007/978-3-030-78799-8_3 Typ: ABC
 • New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members, May 25-27, 2022, Bratislava : Program & Book of Abstracts. Edited by M. Barteková, T. Ravingerová, V. Farkašová. Bratislava, Slovakia : Institute for Heart Research, Centre of Experimental Medicine, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia, 2022. 112 s. Dostupné na internete: https://newfrontiers2022.sav.sk/wp-content/uploads/2022/05/Book-of-abstracts_NF_2022.pdf. ISBN 978-80-8240-025-3 (New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members) Typ: FAI
 • BARTOŠOVÁ, Linda - HORVÁTH, Csaba - GALIS, Peter - FERENCZYOVÁ, Kristína - KALOČAYOVÁ, Barbora - SZOBI, Adrián - ADAMEOVÁ, Adriana - BARTEKOVÁ, Monika - RAJTÍK, Tomáš. Quercetin improves diastolic dysfunction and reduces heart hypertrophy in diabetic ZDF rats. In New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members, May 25-27, 2022, Bratislava : Program & Book of Abstracts. - Bratislava, Slovakia : Institute for Heart Research, Centre of Experimental Medicine, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia, 2022, p. 71. ISBN 978-80-8240-025-3. (VEGA č. 2/0104/20 : Štúdium nových mechanizmov kardioprotekcie voči ischemicko-reperfúznemu poškodeniu srdca: úloha extracelulárnych vezikúl, nekódujúcich RNA a vplyv metabolických komorbidít na tieto mechanizmy. VEGA č. 2/0147/18 : Vzťah medzi telesnou adipozitou a funkčnými vlastnosťami artérií u potkana. APVV-18-0548 : Úloha matrixových metaloproteináz v patofyziológii ochorení kardiovaskulárneho systému a ich vzťah k bunkovej redoxnej signalizácii. New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members) Typ: AFL
 • BASAK, Aydemir Gunes - BERÉNYIOVÁ, Andrea - DROBNÁ, Magdaléna - ČAČÁNYIOVÁ, Soňa - GOLAS, Samuel. The vasoactive effect of hydrogen sulfide donor and chronic fructose intake in spontaneously hypertensive rats. In New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members, May 25-27, 2022, Bratislava : Program & Book of Abstracts. - Bratislava, Slovakia : Institute for Heart Research, Centre of Experimental Medicine, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia, 2022, p. 68. ISBN 978-80-8240-025-3. (VEGA č. 2/0111/19 : Vazoaktívne účinky sulfidovej signalizácie a jej interakcia s oxidom dusnatým v rôznych animálnych modeloch metabolického syndrómu. New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members) Typ: AFL
 • BERÉNYIOVÁ, Andrea - BERNÁTOVÁ, Iveta - ZEMANČÍKOVÁ, Anna - DROBNÁ, Magdaléna - CEBOVÁ, Martina - GOLAS, Samuel - BALIŠ, Peter - LÍŠKOVÁ, Silvia - VALÁŠKOVÁ, Zuzana - KRŠKOVÁ, Katarína - ZORAD, Štefan - DAYAR, Ezgi - ČAČÁNYIOVÁ, Soňa**. Vascular Effects of Low-Dose ACE2 Inhibitor MLN-4760—Benefit or Detriment in Essential Hypertension? In Biomedicines, 2022, vol. 10, no. 1, art. no. 38. (2021: 0.874 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2227-9059. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/biomedicines10010038 (APVV PP-COVID-20-0043 : Nové perspektívy v liečbe kardiovaskulárnych komplikácií spojených s COVID19) Typ: ADMA
  Citácie:
  [1.2] AMBROSINO, Pasquale - GRASSI, Guido - MANISCALCO, Mauro. Endothelial Dysfunction: From a Pathophysiological Mechanism to a Potential Therapeutic Target. In Biomedicines, 2022-01-01, 10, 1, art. no. 78. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/biomedicines10010078., Registrované v: SCOPUS
 • BERÉNYIOVÁ, Andrea - GOLAS, Samuel - CEBOVÁ, Martina - ČAČÁNYIOVÁ, Soňa. Effect of the long-term fructose intake on the participation of nitric oxide and hydrogen sulfide signaling pathways in vasoregulation of rat thoracic aorta. In New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members, May 25-27, 2022, Bratislava : Program & Book of Abstracts. - Bratislava, Slovakia : Institute for Heart Research, Centre of Experimental Medicine, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia, 2022, p. 72. ISBN 978-80-8240-025-3. (VEGA č. 2/0111/19 : Vazoaktívne účinky sulfidovej signalizácie a jej interakcia s oxidom dusnatým v rôznych animálnych modeloch metabolického syndrómu. New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members) Typ: AFL
 • BERNÁTOVÁ, Iveta - KLUKNAVSKÝ, Michal - MIČUROVÁ, Andrea - BALIŠ, Peter - ŠKRÁTEK, Martin - OKULIAROVÁ, Monika - LÍŠKOVÁ, Silvia - MAŇKA, Ján. Acute stress-induced alterations in expressions of genes involved in iron metabolism in the hearts and livers of normotensive rats. In New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members, May 25-27, 2022, Bratislava : Program & Book of Abstracts. - Bratislava, Slovakia : Institute for Heart Research, Centre of Experimental Medicine, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia, 2022, p. 24. ISBN 978-80-8240-025-3. (VEGA č. 2/0157/21 : Úloha signalizácie sprostredkovanej jadrovým faktorom NRF2 v regulácii metabolizmu železa počas stresu. APVV-16-0263 : Výskum magnetických foriem železa v rozvoji kardiovaskulárnych chorôb a porúch správania. New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members) Typ: AFH
 • BESTERCIOVÁ, Dominika - MARKO, Martin - ROVNÝ, Rastislav - RIEČANSKÝ, Igor. The effects of cerebellar tDCS on lexical-semantic memory retrieval. In ICON 2022. International Conference of Cognitive Neuroscience, May, 18th-22nd, 2022. - Helsinky : University of Helsinki, 2022, no. 47. Dostupné na internete: <www2.helsinki.fi/sites/default/files/atoms/files/icon2022_poster_abstracts.pdf> (VEGA č. 2/0059/20 : Kognitívne a neurofyziologické determinanty sémantickej kognície. APVV-19-0570 : Kognitívne a mozgové mechanizmy sémantického spracovania informácií) Typ: AFG
 • BESTERCIOVÁ, Dominika - MARKO, Martin - ROVNÝ, Rastislav - RIEČANSKÝ, Igor. No effect of cerebellar tDCS on semantic prediction. In ICON 2022. International Conference of Cognitive Neuroscience, May, 18th-22nd, 2022. - Helsinky : University of Helsinki, 2022, no. 69. Dostupné na internete: <www2.helsinki.fi/sites/default/files/atoms/files/icon2022_poster_abstracts.pdf> (VEGA č. 2/0059/20 : Kognitívne a neurofyziologické determinanty sémantickej kognície. APVV-19-0570 : Kognitívne a mozgové mechanizmy sémantického spracovania informácií) Typ: AFG
 • BESTERCIOVÁ, Dominika - ROVNÝ, Rastislav - MARKO, Martin - RIEČANSKÝ, Igor. Vplyv tDCS mozočka na sémantickú pamäť. In 97. fyziologické dny : programový sborník s abstrakty. - Praha : Fyziologický ústav 1. lékařské fakulty, 2022, s. 31. Dostupné na internete: https://www.congressprague.cz/obj/editor/file/97_fyziologicke_dny/97_fyziologicke_dny_sbornik.pdf (VEGA č. 2/0059/20 : Kognitívne a neurofyziologické determinanty sémantickej kognície. APVV-19-0570 : Kognitívne a mozgové mechanizmy sémantického spracovania informácií) Typ: GHG
 • BOŤANSKÁ, Barbora - DOVINOVÁ, Ima - BARANČÍK, Miroslav. The Interplay between Autophagy and Redox Signaling in Cardiovascular Diseases. In Cells, 2022, vol. 11, no. 7, art. no. 1203. (2021: 1.452 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2073-4409. Typ: ADMA
 • BOŤANSKÁ, Barbora - SOVÍK, P. - BARANČÍK, Miroslav. Effect of sulforaphane on doxorubicin-induced toxicity in HEK 293 cells. In New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members, May 25-27, 2022, Bratislava : Program & Book of Abstracts. - Bratislava, Slovakia : Institute for Heart Research, Centre of Experimental Medicine, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia, 2022, p. 73. ISBN 978-80-8240-025-3. (VEGA č. 2/0179/21 : Úloha makroautofágie a autofágie sprostredkovanej šaperónmi (CMA) v odpovediach a v adaptácii živočíšnych buniek na účinky vyvolané pôsobením doxorubicínu. Vega č. 2/0158/20 : Vplyv terapie na redoxnú reguláciu, biochemické markery a bunkovú signalizáciu vekovo-závislých kardiovaskulárnych a neurodegeneratívnych ochorení. APVV-18-0548 : Úloha matrixových metaloproteináz v patofyziológii ochorení kardiovaskulárneho systému a ich vzťah k bunkovej redoxnej signalizácii. New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members) Typ: AFL
 • BZDÚŠKOVÁ, Diana - MARKO, Martin - HIRJAKOVÁ, Zuzana - KIMIJANOVÁ, Jana - HLAVAČKA, František - RIEČANSKÝ, Igor**. The effects of virtual height exposure on postural control and psychophysiological stress are moderated by individual height intolerance. In Frontiers in Human Neuroscience, 2022, vol. 15, no., art. no. 773091, 12 p. (2021: 0.859 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1662-5161. Dostupné na: https://doi.org/10.3389/fnhum.2021.773091 (Vega č. 2/0104/19 : Vplyv virtuálnej reality na senzorickú reguláciu rovnováhy, fyziologické a psychologické funkcie človeka. APVV-16-0233 : Návrh a implementácia metodiky pre rehabilitáciu pacientov s bolesťami chrbta s využitím zrakového biofeedbacku) Typ: ADMA
 • CEBOVÁ, Martina - BARTA, Andrej - PECHÁŇOVÁ, Oľga. HMGB1 as a potential target for treatment after experimental myocardial infarction. In New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members, May 25-27, 2022, Bratislava : Program & Book of Abstracts. - Bratislava, Slovakia : Institute for Heart Research, Centre of Experimental Medicine, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia, 2022, p. 75. ISBN 978-80-8240-025-3. (VEGA č. 2/0132/20 : Vplyv starnutia a hypertenzie na experimentálny infarkt myokardu. New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members) Typ: AFL
 • CSATLÓSOVÁ, Kristína - VIÑAS NOGUERA, Mireia - BELOVIČOVÁ, Kristína - GRINCHII, Daniil - KALOČAYOVÁ, Barbora - DREMENCOV, Eliyahu - DUBOVICKÝ, Michal. Dlhodobé účinky perinatálneho bupropiónu na neurobehaviorálny vývin potomstva potkanov = Long-term effects of perinatal bupropion on neurobehavioral development of rat offspring. In Psychiatrie, 2022, vol. 26, suppl. 1, p. 30. (2021: 0.116 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1211-7579. (Česko-slovenská psychofarmakologická konference virtuální : Psychofarmakologie v (post)covidové době. APVV-19-0435 : Nová generácia antidepresív - dlhodobé účinky na potomstvo. Vega č. 2/0124/19 : Experimentálna štúdia pôsobenia materskej depresie a antidepresívnej liečby počas gravidity a laktácie na zdravie matky a vývin potomstva) Typ: AFK
 • ČAČÁNYIOVÁ, Soňa - GOLAS, Samuel - CEBOVÁ, Martina - MAJZÚNOVÁ, Miroslava - MALINSKÁ, Hana - BERÉNYIOVÁ, Andrea. The role of interaction between perivascular adipose tissue and hydrogen sulfide in vasoactive responses of thoracic aorta in hypertriglyceridemic rats. In New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members, May 25-27, 2022, Bratislava : Program & Book of Abstracts. - Bratislava, Slovakia : Institute for Heart Research, Centre of Experimental Medicine, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia, 2022, p. 76. ISBN 978-80-8240-025-3. (New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members) Typ: AFL
 • DAYAR, Ezgi - PECHÁŇOVÁ, Oľga**. Targeted strategy in lipid-lowering therapy. In Biomedicines, 2022, vol. 10, no., art. no. 1090. (2021: 0.874 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2227-9059. Dostupné na internete: https://doi.org/10.3390/ (VEGA č. 2/0153/21 : Hyperurikémia pri rôznych komorbiditách metabolického syndrómu - mechanizmy vplyvu kyseliny močovej na endotelovú funkciu a deformabilitu erytrocytov. VEGA č. 2/0111/19 : Vazoaktívne účinky sulfidovej signalizácie a jej interakcia s oxidom dusnatým v rôznych animálnych modeloch metabolického syndrómu. APVV-16-0263 : Výskum magnetických foriem železa v rozvoji kardiovaskulárnych chorôb a porúch správania) Typ: ADCA
 • DHALLA, Naranjan S.** - SHAH, Anureet K - ADAMEOVÁ, Adriana - BARTEKOVÁ, Monika. Role of Oxidative Stress in Cardiac Dysfunction and Subcellular Defects Due to Ischemia-Reperfusion Injury. In Biomedicines, 2022, vol. 10, no. 7, art. no. 1473. (2021: 0.874 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2227-9059. Dostupné na internete: https://www.mdpi.com/2227-9059/10/7/1473/htm (APVV-15-0607 : Dynamika srdcového poškodenia: úloha nekroptotickej bunkovej smrti a prežívania kardiomyocytov. VEGA č. 2/0104/20 : Štúdium nových mechanizmov kardioprotekcie voči ischemicko-reperfúznemu poškodeniu srdca: úloha extracelulárnych vezikúl, nekódujúcich RNA a vplyv metabolických komorbidít na tieto mechanizmy) Typ: ADCA
 • DHALLA, Naranjan S.** - ELIMBAN, Vijayan - BARTEKOVÁ, Monika - ADAMEOVÁ, Adriana. Involvement of Oxidative Stress in the Development of Subcellular Defects and Heart Disease. In Biomedicines, 2022, vol. 10, no. 2, art. no. 393. (2021: 0.874 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2227-9059. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/biomedicines10020393 (APVV-15-0607 : Dynamika srdcového poškodenia: úloha nekroptotickej bunkovej smrti a prežívania kardiomyocytov) Typ: ADCA
  Citácie:
  [1.1] SKIBSKA, Beata - GORACA, Anna - SKIBSKA, Agnieszka - STANCZAK, Andrzej. Effect of Alpha-Lipoic Acid on Rat Ventricles and Atria under LPS-Induced Oxidative Stress. In ANTIOXIDANTS, 2022, vol. 11, no. 4, pp. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/antiox11040734., Registrované v: WOS
 • DOVINOVÁ, Ima - KLUKNAVSKÝ, Michal - MACEJOVÁ, Dana - BRTKO, Július - BALIŠ, Peter - BARANČÍK, Miroslav. Aktivácia PPARγ a Nrf2 popri antioxidantov, NOS, RXR u hypertenzie. In 97. fyziologické dny : programový sborník s abstrakty. - Praha : Fyziologický ústav 1. lékařské fakulty, 2022, s. 15-16. Dostupné na internete: https://www.congressprague.cz/obj/editor/file/97_fyziologicke_dny/97_fyziologicke_dny_sbornik.pdf Typ: GHG
 • DRÁFI, František - PONIŠT, Silvester - SEPODES, Bruno - BAUEROVÁ, Katarína. Effects of Selected Non-biological and Biological Disease-Modifying Anti-rheumatic Drugs, and mRNA Vaccines on Mononuclear Phagocyte System : 5.18. In Comprehensive Pharmacology : 1st Edition. - Elsevier Inc., 2022, p. 321-341. ISBN 978-0-12-820876-2. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/B978-0-12-820472-6.00110-9 (Vega č. 2/0136/20 : Hodnotenie a porovnanie protizápalovej a antioxidačnej účinnosti karotenoidov in vitro a in vivo pomocou modelov chronických zápalových ochorení. VEGA č. 2/0115/19 : Nové prístupy k liečbe kachexie, zápalu a oxidačného stresu v experimentálnej artritíde: Účinok rôznych rastlinných extraktov z olivových listov, Rhodiola rosea, Tribulus terrestris a extra panenského olivového oleja. APVV-15-0308 : Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii reumatoidnej artritídy hodnotenej v experimentálnych podmienkach in vivo a in vitro. APVV SK-PT-18-0022 : Spolupráca na komplexnom hodnotení farmakologického ovplyvnenia zápalových ochorení pohybového aparátu a gastrointestinálneho traktu na experimentálnych zvieracích modeloch. ITMS2014+:313011AVG3 : Vývoj biomodelov pre zlepšenie hodnotenia účinnosti liekov a látok, ktoré majú potenciál pri liečbe COVID-19 (BIOVID-19)) Typ: AECA
 • DREMENCOV, Eliyahu - DEKHTIARENKO, R. - GRINCHII, Daniil - VIÑAS NOGUERA, Mireia - CSATLÓSOVÁ, Kristína - DUBOVICKÝ, Michal - LACINOVÁ, Ľubica. Sex-specific effect of perinatal mirtazapine administration and pregestational stress on the excitability of serotonergic neurons in rats. In 33rd CINP Hybrid World Congress of Neuropsychopharmacology : 9 - 13 June 2022 Virtual & Taipei, Taiwan, Book of Abstracts. - Zurich : CINP Head Office, p. 109-110. (CINP Hybrid World Congress of Neuropsychopharmacology) Typ: AFG
 • FARKAŠOVÁ, Veronika - KINDERNAY, Lucia - LONEK, Ľubomír - RAVINGEROVÁ, Táňa. Nitric oxide as one of the triggering factors of cardioprotection induced by remote preconditioning. In New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members, May 25-27, 2022, Bratislava : Program & Book of Abstracts. - Bratislava, Slovakia : Institute for Heart Research, Centre of Experimental Medicine, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia, 2022, p. 78. ISBN 978-80-8240-025-3. (APVV-19-0540 : Úloha neischemických adaptačných stimulov v ochrane ischemického myokardu: štúdium spúšťacích mechanizmov a bunkovej kardioprotektívnej signalizácie. VEGA č. 2/0141/18 : Štúdium spúšťacích faktorov a mechanizmov prenosu signálu indukovaných neinvazívnymi adaptačnými intervenciami v organizme potkana za účelom ochrany myokardu pred ischémiou. New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members) Typ: AFL
 • FERENCZYOVÁ, Kristína - KINDERNAY, Lucia - KALOČAYOVÁ, Barbora - SÝKORA, Matúš - JELEMENSKÝ, Marek - BALIŠ, Peter - BERÉNYIOVÁ, Andrea - ZEMANČÍKOVÁ, Anna - TÖRÖK, Jozef - ČAČÁNYIOVÁ, Soňa - RAJTÍK, Tomáš - BARANČÍK, Miroslav - BARTEKOVÁ, Monika. Effects of polyphenol quercetin on selected cardiovascular parameters and ischemia-reperfusion injury of the myocardium in rats with type 2 diabetes. In New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members, May 25-27, 2022, Bratislava : Program & Book of Abstracts. - Bratislava, Slovakia : Institute for Heart Research, Centre of Experimental Medicine, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia, 2022, p. 79. ISBN 978-80-8240-025-3. (VEGA č. 2/0104/20 : Štúdium nových mechanizmov kardioprotekcie voči ischemicko-reperfúznemu poškodeniu srdca: úloha extracelulárnych vezikúl, nekódujúcich RNA a vplyv metabolických komorbidít na tieto mechanizmy. APVV-18-0548 : Úloha matrixových metaloproteináz v patofyziológii ochorení kardiovaskulárneho systému a ich vzťah k bunkovej redoxnej signalizácii. New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members) Typ: AFL
 • FRIMMEL, Karel - KRIŽÁK, Jakub - SOTNÍKOVÁ, Ružena - KNEZL, Vladimír - OKRUHLICOVÁ, Ľudmila. Lipopolysaccharide-induced changes in endothelial connexin-40 and occludin associated with macrophage infiltration in both normotensive and spontaneously hypertensive rats. In New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members, May 25-27, 2022, Bratislava : Program & Book of Abstracts. - Bratislava, Slovakia : Institute for Heart Research, Centre of Experimental Medicine, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia, 2022, p. 80. ISBN 978-80-8240-025-3. (Vega č. 2/0162/19 : Účinok bakteriálneho endotoxínu na komunikačné spojenia ciev srdca za podmienok hypertenzie. New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members) Typ: AFL
 • GALIS, Peter - BARTOŠOVÁ, Linda - SZOBI, Adrián - FARKAŠOVÁ, Veronika - KOVÁČOVÁ, D. - DURIŠ-ADAMEOVÁ, Adriana - RAJTÍK, Tomáš. Intermitentný hypoxický preconditioning zlepšuje srdcovú kontraktilitu v antracyklínovej kardiomyopatii u potkanov. In 97. fyziologické dny : programový sborník s abstrakty. - Praha : Fyziologický ústav 1. lékařské fakulty, 2022, p. (APVV-15-0607 : Dynamika srdcového poškodenia: úloha nekroptotickej bunkovej smrti a prežívania kardiomyocytov) Typ: GII
 • GOLAS, Samuel - ČAČÁNYIOVÁ, Soňa - BERÉNYIOVÁ, Andrea. The effect of perivascular adipose tissue in interaction with endogenous and exogenous hydrogen sulfide in vasoactive responses of isolated thoracic aorta in normotensive and spontaneously hypertensive rats. In New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members, May 25-27, 2022, Bratislava : Program & Book of Abstracts. - Bratislava, Slovakia : Institute for Heart Research, Centre of Experimental Medicine, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia, 2022, p. 83. ISBN 978-80-8240-025-3. (New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members) Typ: AFL
 • HEGER, Vladimír** - BENEŠOVÁ, Barbora - KISSOVÁ, Lea - MÁJEKOVÁ, Magdaléna - REZBÁRIKOVÁ, Petronela - HUNYADI, Attila - HORÁKOVÁ, Ľubica. Modulation of calcium homeostasis by interaction of natural phenolic agents with Ca2+ -ATPase from sarco/endoplasmic reticulum (SERCA). In Trends in Natural Products Research: A PSE Young Scientists’ Meeting. May 23-26, 2022, Kolymbari, Crete, Greece. - National and Kapodistrian University of Athens, Greece, PSE-Phytochemical Society to Europe, 2022, p. 198-199, PP21. (VEGA č. 2/0113/21 : Fenolové látky a ich semisyntetické deriváty ako terapeutické nástroje pre ovplyvnenie stresu endoplazmatického retikula prostredníctvom SERCA púmp. Vega č. 2/0063/22 : Môže byť modulácia sarko/endoplazmatickej Ca2+ - ATPázy (SERCA) vybranými prírodnými látkami regulovaná sirtuínmi? Význam v podpornej liečbe diabetických komplikácií a nádorových ochorení. APVV-20-0543 : Viac-cieľový prístup k rôznorodým molekulovým mechanizmom diabetických komplikácií a iných ochorení súvisiacich s toxicitou glukózy. PSE Trends in Natural Products Research: A PSE Young Scientists’ Meeting) Typ: GII
 • HOPPANOVÁ, Lucia - JURKOVIČOVÁ TARABOVÁ, Bohumila - IDUNKOVÁ, Alžbeta - TOMKO, Matúš - DUBOVICKÝ, Michal - LACINOVÁ, Ľubica. Alteration of hippocampal excitability by prenatally applied antidepressant. In 10th Slovak Biophysical Symposium, Máj 3-5, 2022, Smolenice : Book of Contributions. - Smolenice, Slovakia : Slovak Biophysical Society : Institute of Experimental Endocrinology, Biomedical Research Center of Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia, 2022, p. 35-36. ISBN 978-80-973719-4-4. (APVV-19-0435 : Nová generácia antidepresív - dlhodobé účinky na potomstvo. Vega č. 2/0081/22 : Modulácia neuronálnej excitability homocysteínom. Slovak Biophysical Symposium) Typ: AFH
 • HORVÁTH, Csaba - SZOBI, Adrián - YOUNG, Megan - JARABICOVÁ, Izabela - HRDLIČKA, Jaroslav - NECKÁŘ, Jan - LEWIS, Martin - KOLÁŘ, František - RAVINGEROVÁ, Táňa - SULEIMAN, Saadeh - ADAMEOVÁ, Adriana. Necroptosis mediates cardiac damage under conditions of ischemia and reperfusion: emphasis on duration of reperfusion. In New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members, May 25-27, 2022, Bratislava : Program & Book of Abstracts. - Bratislava, Slovakia : Institute for Heart Research, Centre of Experimental Medicine, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia, 2022, p. 32. ISBN 978-80-8240-025-3. (APVV-15-0607 : Dynamika srdcového poškodenia: úloha nekroptotickej bunkovej smrti a prežívania kardiomyocytov. APVV-19-0540 : Úloha neischemických adaptačných stimulov v ochrane ischemického myokardu: štúdium spúšťacích mechanizmov a bunkovej kardioprotektívnej signalizácie. VEGA č. 2/0141/18 : Štúdium spúšťacích faktorov a mechanizmov prenosu signálu indukovaných neinvazívnymi adaptačnými intervenciami v organizme potkana za účelom ochrany myokardu pred ischémiou. New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members) Typ: AFH
 • HRIVÍKOVÁ, Katarína - ROMANOVÁ, Zuzana - RIEČANSKÝ, Igor - JEŽOVÁ, Daniela. Cardiovascular response during acute stress in subjects with schizotypal personality traits. In New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members, May 25-27, 2022, Bratislava : Program & Book of Abstracts. - Bratislava, Slovakia : Institute for Heart Research, Centre of Experimental Medicine, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia, 2022, p. 88. ISBN 978-80-8240-025-3. (New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members) Typ: AFL
 • HROMNÍKOVÁ, Dominika - FURKA, Daniel - FURKA, Samuel - SANTANA, Julio Ariel Duenas - RAVINGEROVÁ, Táňa - KLÖCKLEROVÁ, Vanda - ŽITŇAN, Dušan. Prevention of tick-borne diseases: challenge to recent medicine. In Biologia, 2022, vol. 77, no. 6, p. 1533–1554. (2021: 0.339 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0006-3088. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11756-021-00966-9 (VEGA 2/0080/18 : Expresia a funkčná charakterizácia receptorov pre neuropeptidy hmyzu a kliešťov. APVV-16-0395 : Úloha neuropeptidov a ich receptorov pri regulácii aktivity endokrinných a reprodukčných orgánov priadky morušovej (Bombyx mori)) Typ: ADDA
 • IURILLI, Maria LC - ZHOU, Bin - BENNETT, James E - CARRILLO-LARCO, Rodrigo M - SOPHIEA, Marisa K - REGECOVÁ, Valéria. Heterogeneous contributions of change in population distribution of body mass index to change in obesity and underweight. In eLife, 2021, vol. 10, art. no. e60060. (2020: 8.146 - IF, Q1 - JCR, 5.879 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2050-084X. Dostupné na: https://doi.org/10.7554/eLife.60060 Typ: ADMA
  Citácie:
  [1.2] HSU, Chih Yu - CHEN, Liang Sien - CHANG, I. Jen - FANG, Wei Ching - HUANG, Sun Weng - LIN, Rong Ho - UENG, Steve Wen Neng - CHUANG, Hai Hua. Can anthropometry and body composition explain physical fitness levels in school-aged children? In Children, 2021-06-01, 8, 6, pp. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/children8060460., Registrované v: SCOPUS
 • JASENOVEC, Tomáš - RADOŠINSKÁ, Dominika - KOLLÁROVÁ, Marta - VRBJAR, Norbert - BALIŠ, Peter - TRUBAČOVÁ, Simona - PAULIS, Ľudovít - TÓTHOVÁ, Ľubomíra - RADOŠINSKÁ, Jana. Erythrocyte and plasma properties in monocrotaline model of pulmonary arterial hypertension. In New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members, May 25-27, 2022, Bratislava : Program & Book of Abstracts. - Bratislava, Slovakia : Institute for Heart Research, Centre of Experimental Medicine, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia, 2022, p. 34. ISBN 978-80-8240-025-3. (VEGA č. 1/0193/21 : Vlastnosti erytrocytov a oxidačný stres za vybraných patológií a po podávaní antioxidantov. New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members) Typ: AFH
 • JASENOVEC, Tomáš - RADOŠINSKÁ, Dominika - BALIŠ, Peter - TRUBAČOVÁ, Simona - PAULIS, Ľudovít - VRBJAR, Norbert - KOLLÁROVÁ, Marta - RADOŠINSKÁ, Jana. Vlastnosti erytrocytov v monokrotalínovom modeli pľúcnej artériovej hypertenzie. In 97. fyziologické dny : programový sborník s abstrakty. - Praha : Fyziologický ústav 1. lékařské fakulty, 2022, s. 18-19. Dostupné na internete: https://www.congressprague.cz/obj/editor/file/97_fyziologicke_dny/97_fyziologicke_dny_sbornik.pdf Typ: GHG
 • JASENOVEC, Tomáš - RADOŠINSKÁ, Dominika - KOLLÁROVÁ, Marta - BALIŠ, Peter - BERNÁTOVÁ, Iveta - ZORAD, Štefan - VRBJAR, Norbert - ČAČÁNYIOVÁ, Soňa - RADOŠINSKÁ, Jana. Modulácia angiotenzínovej signalizácie u spontánne hypertenzných potkanov a jej dôsledky na oxidačný stav a vlastnosti erytrocytov. In 97. fyziologické dny : programový sborník s abstrakty. - Praha : Fyziologický ústav 1. lékařské fakulty, 2022, s. 17-18. Dostupné na internete: https://www.congressprague.cz/obj/editor/file/97_fyziologicke_dny/97_fyziologicke_dny_sbornik.pdf Typ: GHG
 • KAPOOR, Sonam - KALA, David - SVOBODA, Jan - DAŇEK, Jan - FARIDOVÁ, A. - BRNOLIAKOVÁ, Zuzana - MIKULECKÁ, A. - FOLBERGROVÁ, Jaroslava - OTAHAL, Jakub**. The effect of sulforaphane on perinatal hypoxic-ischemic brain injury in rats. In Physiological Research, 2022, vol. 71, art. in press. (2021: 0.528 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0862-8408. Dostupné na: https://doi.org/10.33549/physiolres.934878 (Vega č. 2/0104/21 : Použitie hmotnostnej spektrometrie na porovnanie glykoprofilov rôznych kmeňov potkanov v intervencii metabolických porúch. APVV-18-0336 : Inovatívne prístupy v toxikológii starnutia) Typ: ADCA
 • KAPOOR, Sonam** - NEMČOVIČ, Marek - FOLBERGROVÁ, Jaroslava - KALA, David - SVOBODA, Jan - OTAHAL, Jakub - BRNOLIAKOVÁ, Zuzana. N-glycans Profiling in Pilocarpine Induced Status Epilepticus in Immature Rats. In European Pharmaceutical Journal, 2022, vol. xxx, art. in press. (2021: 0.138 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1338-6786. (ITMS2014+: 313021Y920 : Štúdium štruktúrnych zmien komplexných glykokonjugátov v procese dedičných metabolických a civilizačných ochorení. APVV-18-0336 : Inovatívne prístupy v toxikológii starnutia. Vega č. 2/0104/21 : Použitie hmotnostnej spektrometrie na porovnanie glykoprofilov rôznych kmeňov potkanov v intervencii metabolických porúch) Typ: ADNB
 • KIMIJANOVÁ, Jana - HIRJAKOVÁ, Zuzana - BZDÚŠKOVÁ, Diana - HLAVAČKA, František. Influence of vision on gait initiation and first step kinematics in young and older adults. In Physiological Research, 2021, vol. 70, suppl. 3, p. S409-S417. (2020: 1.881 - IF, Q4 - JCR, 0.647 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents). ISSN 0862-8408. Dostupné na: https://doi.org/10.33549/physiolres.934813 (Vega č. 2/0104/19 : Vplyv virtuálnej reality na senzorickú reguláciu rovnováhy, fyziologické a psychologické funkcie človeka. APVV-16-0233 : Návrh a implementácia metodiky pre rehabilitáciu pacientov s bolesťami chrbta s využitím zrakového biofeedbacku) Typ: ADCA
 • KINDERNAY, Lucia - JELEMENSKÝ, Marek - FERENCZYOVÁ, Kristína - RAVINGEROVÁ, Táňa. The cardioprotective effect of remote ischemic preconditioning and protective signaling pathways in aging rats. In New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members, May 25-27, 2022, Bratislava : Program & Book of Abstracts. - Bratislava, Slovakia : Institute for Heart Research, Centre of Experimental Medicine, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia, 2022, p. 92. ISBN 978-80-8240-025-3. (APVV-16-0263 : Výskum magnetických foriem železa v rozvoji kardiovaskulárnych chorôb a porúch správania. APVV-19-0540 : Úloha neischemických adaptačných stimulov v ochrane ischemického myokardu: štúdium spúšťacích mechanizmov a bunkovej kardioprotektívnej signalizácie. VEGA č. 2/0141/18 : Štúdium spúšťacích faktorov a mechanizmov prenosu signálu indukovaných neinvazívnymi adaptačnými intervenciami v organizme potkana za účelom ochrany myokardu pred ischémiou. New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members) Typ: AFL
 • KLUKNAVSKÝ, Michal - MIČUROVÁ, Andrea - BALIŠ, Peter - ŠKRÁTEK, Martin - MAŇKA, Ján - BERNÁTOVÁ, Iveta. Tissue- and strain-dependent differences in iron metabolism after single administration of iron oxide nanoparticles. In New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members, May 25-27, 2022, Bratislava : Program & Book of Abstracts. - Bratislava, Slovakia : Institute for Heart Research, Centre of Experimental Medicine, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia, 2022, p. 40. ISBN 978-80-8240-025-3. (VEGA č. 2/0160/17 : Vplyv ultra malých superparamagnetických nanočastíc železa na kardiovaskulárny systém potkana v podmienkach vysokého krvného tlaku. VEGA č. 2/0164/17 : Výskum možností a rozvoj SQUID magnetometrie pre vybrané aplikácie v biomedicíne a materiálovom výskume. APVV-16-0263 : Výskum magnetických foriem železa v rozvoji kardiovaskulárnych chorôb a porúch správania. New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members) Typ: AFH
 • KOLLÁROVÁ, Marta - CHOMOVÁ, Mária - RADOŠINSKÁ, Dominika - TÓTHOVÁ, Ľubomíra - RADOŠINSKÁ, Jana. Left ventricle remodellation in Zucker diabetic fatty rats but also in Zucker lean rats. In New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members, May 25-27, 2022, Bratislava : Program & Book of Abstracts. - Bratislava, Slovakia : Institute for Heart Research, Centre of Experimental Medicine, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia, 2022, p. 41. ISBN 978-80-8240-025-3. (VEGA č. 1/0314/19 : Príspevok diabetes mellitus k neurodegenerácii mozgu. VEGA č. 1/0193/21 : Vlastnosti erytrocytov a oxidačný stres za vybraných patológií a po podávaní antioxidantov. New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members) Typ: AFH
 • KURA, Branislav - KALOČAYOVÁ, Barbora - SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara - SÝKORA, Matúš - TRIBULOVÁ, Narcisa - HUDEC, Vladan - ONDRUŠEK, Matej - GAŠPAROVIČ, Ivo - ŠRAMATÝ, Rastislav - HULMAN, Michal - SLEZÁK, Ján. Beneficial effect of hydrogen gas on the heart that has undergone simulated heart transplantation, possible new therapeutic agent? In New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members, May 25-27, 2022, Bratislava : Program & Book of Abstracts. - Bratislava, Slovakia : Institute for Heart Research, Centre of Experimental Medicine, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia, 2022, p. 42. ISBN 978-80-8240-025-3. (APVV-15-0376 : Ochrana srdca v situáciách zvýšenej produkcie voľných kyslíkových radikálov: radiačné a reperfúzne poškodenie. APVV-19-0317 : Úloha miRNA pri vzniku a priebehu kardiovaskulárnych ochorení – nové prístupy ochrany srdca v situáciách zvýšenej produkcie reaktívnych foriem kyslíka. ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení. VEGA č. 2/0063/18 : Ochrana srdca v situáciách nadmernej tvorby kyslíkových a nitrozylových radikálov: Molekulárny vodík ako nový potenciálny terapeutický nástroj?. New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members) Typ: AFH
 • KUREKOVÁ, Simona* - ŠEVČÍKOVÁ TOMÁŠKOVÁ, Zuzana* - ANDELOVÁ, Natália - MACEJOVÁ, Dana - ČERVIENKOVÁ, Michaela - BRTKO, Július - FERKO, Miroslav - GRMAN, Marián - MACKOVÁ, Katarína**. The effect of all-trans retinoic acid on the mitochondrial function and survival of cardiomyoblasts exposed to local photodamage. In Cell Biology International, 2022, vol. 46, no. 6, p. 947-964. (2021: 0.762 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1065-6995. Dostupné na: https://doi.org/10.1002/cbin.11784 (Vega č. 2/0090/18 : Vzťah mikroarchitektúry mitochondriálnej siete a jej funkčného spriahnutia v kardiomyocytoch. VEGA č. 2/0121/18 : Mitochondrie ako kľúčový efektor v procesoch kardioprotektívnych intervencií. VEGA 2/0079/19 : Biologické účinky nitrózopersulfidu a reaktívnych foriem síry na mitochondrie. APVV-15-0372 : Nové synergické protinádorové vlastnosti agonistov nukleárnych retinoidných X receptorov (RXR) ako následok vzniku „conditional“ RXR-RAR heterodiméru v ľudských nádorových bunkách prsníka. APVV-19-0093 : Viaclieková rezistencia u leukemických buniek - fenotyp spôsobený interferenciou viacerých molekulárnych príčin. APVV-20-0314 : Molekulárne mechanizmy protinádorových vlastností trialkyl- /triarylcíničitých izotiokyanátov a karboxylátov, nových ligandov jadrových retinoidných X receptorov v karcinómoch mliečnej žľazy potkana a v ľudských nádorových bunkách prsníka. APVV-15-0119 : Kompenzačné ochranné mechanizmy ako účinný nástroj voči zvýšenej energetickej deficiencii patologicky zaťaženého myokardu: Výhodná perspektíva v modernej experimentálnej kardioprotekcii. ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení) Typ: ADMA
 • BRNOLIAKOVÁ, Zuzana - KNEZL, Vladimír - SOTNÍKOVÁ, Ružena - GÁSPÁROVÁ, Zdenka. Metabolic syndrome in hypertriacylglycerolemic rats: effects of antioxidants. In New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members, May 25-27, 2022, Bratislava : Program & Book of Abstracts. - Bratislava, Slovakia : Institute for Heart Research, Centre of Experimental Medicine, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia, 2022, p. 74. ISBN 978-80-8240-025-3. (Vega č. 2/0120/19 : Vplyv fruktózovej diéty v experimentálnych modeloch metabolického syndrómu a u zdravých jedincov: návrh účinnej farmakologickej liečby. Vega č. 2/0104/21 : Použitie hmotnostnej spektrometrie na porovnanie glykoprofilov rôznych kmeňov potkanov v intervencii metabolických porúch. APVV-18-0336 : Inovatívne prístupy v toxikológii starnutia. ITMS2014+: 313021Y920 : Štúdium štruktúrnych zmien komplexných glykokonjugátov v procese dedičných metabolických a civilizačných ochorení. New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members) Typ: AFL
 • LAUBERTOVÁ, Lucia - DVORÁKOVÁ, M.** - BALIŠ, Peter - PÚZSEROVÁ, Angelika - ŽITŇANOVÁ, Ingrid - BERNÁTOVÁ, Iveta. Preliminary findings on the effect of ultrasmall superparamagnetic iron oxide nanoparticles and acute stress on selected markers of oxidative stress in normotensive and hypertensive rats. In Antioxidants, 2022, vol. 11, no. 4, art. no. 751. (2021: 1.008 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2076-3921. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/antiox11040751 (APVV-16-0263 : Výskum magnetických foriem železa v rozvoji kardiovaskulárnych chorôb a porúch správania. VEGA č. 2/0157/21 : Úloha signalizácie sprostredkovanej jadrovým faktorom NRF2 v regulácii metabolizmu železa počas stresu) Typ: ADMA
 • LÍŠKOVÁ, Silvia - BALIŠ, Peter - MIČUROVÁ, Andrea - BERNÁTOVÁ, Iveta. The effect of iron oxide nanoparticles on vascular function of the femoral artery of normotensive rats. In New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members, May 25-27, 2022, Bratislava : Program & Book of Abstracts. - Bratislava, Slovakia : Institute for Heart Research, Centre of Experimental Medicine, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia, 2022, p. 43. ISBN 978-80-8240-025-3. (VEGA č. 2/0157/21 : Úloha signalizácie sprostredkovanej jadrovým faktorom NRF2 v regulácii metabolizmu železa počas stresu. APVV-16-0263 : Výskum magnetických foriem železa v rozvoji kardiovaskulárnych chorôb a porúch správania. New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members) Typ: AFH
 • MÁJEKOVÁ, Magdaléna** - HEGER, Vladimír - KISSOVÁ, Lea - RODRÍGUEZ, Yoel. Interaction of ligands and calcium pump. In 10th Slovak Biophysical Symposium, Máj 3-5, 2022, Smolenice : Book of Contributions. - Smolenice, Slovakia : Slovak Biophysical Society : Institute of Experimental Endocrinology, Biomedical Research Center of Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia, 2022, p. 53. ISBN 978-80-973719-4-4. (Vega č. 2/0103/22 : Ligandom podmienená modulácia vápnikovej pumpy - štúdium mechanizmu a návrh nových látok. APVV-20-0543 : Viac-cieľový prístup k rôznorodým molekulovým mechanizmom diabetických komplikácií a iných ochorení súvisiacich s toxicitou glukózy. Slovak Biophysical Symposium) Typ: AFH
 • MALÍKOVÁ, Eva - KMECOVÁ, Zuzana - DÓKA, Gabriel - PIVÁČKOVÁ, Lenka - BALIŠ, Peter - TRUBAČOVÁ, Simona - VELASOVÁ, Eva - KŘENEK, Peter - KLIMAS, Ján**. Pioglitazone restores phosphorylation of downregulated caveolin-1 in right ventricle of monocrotaline-induced pulmonary hypertension. In Clinical and Experimental Hypertension, 2022, vol. 44, no. 2, p. 101-112. (2021: 0.481 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1064-1963. Dostupné na: https://doi.org/10.1080/10641963.2021.1996589 (APVV-15-0685 : Teranostický potenciál komponentov alternatívneho RAS pri modulácii funkcie a dysfunkcie pravej komory. APVV-19-0458 : Konvergencia sérotonínu a rastových faktorov súvisiacich s pľúcnou hypertenziou v modulácii pravokomorovej funkcie a zlyhania. VEGA č. 1/0203/19 : Cielená downregulácia expresie endotelínu-1 v pľúcnej artériovej hypertenzii) Typ: ADCA
 • MARKO, Martin - RIEČANSKÝ, Igor. Prefrontal transcranial direct current stimulation enhances inhibition during semantic memory retrieval. In ICON 2022. International Conference of Cognitive Neuroscience, May, 18th-22nd, 2022. - Helsinky : University of Helsinki, 2022, no. 312. Dostupné na internete: <www2.helsinki.fi/sites/default/files/atoms/files/icon2022_poster_abstracts.pdf> (APVV-19-0570 : Kognitívne a mozgové mechanizmy sémantického spracovania informácií) Typ: AFG
 • MIČUROVÁ, Andrea - KLUKNAVSKÝ, Michal - LÍŠKOVÁ, Silvia - BALIŠ, Peter - ŠKRÁTEK, Martin - OKRUHLICOVÁ, Ľudmila - MAŇKA, Ján - BERNÁTOVÁ, Iveta. Differences in distribution and biological effects of polyethylene glycol-coated iron oxide nanoparticles in normotensive and hypertensive rats - focus on vascular function and liver. In New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members, May 25-27, 2022, Bratislava : Program & Book of Abstracts. - Bratislava, Slovakia : Institute for Heart Research, Centre of Experimental Medicine, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia, 2022, p. 44. ISBN 978-80-8240-025-3. (VEGA č. 2/0157/21 : Úloha signalizácie sprostredkovanej jadrovým faktorom NRF2 v regulácii metabolizmu železa počas stresu. APVV-16-0263 : Výskum magnetických foriem železa v rozvoji kardiovaskulárnych chorôb a porúch správania. New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members) Typ: AFH
 • MICHALKO, Drahomír - PLICHTOVÁ, Jana - ŠESTÁKOVÁ, A.**. Network analysis approach for exploring dementia representations in the Slovak media. In DEMENTIA-LONDON, 2022, vol., no., p. (2021: 0.795 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1471-3012. Dostupné na: https://doi.org/10.1177/1471301221105497 (APVV-17-0536 : Social representations of dementia and their implications for the support of cognitive health in Slovakia) Typ: ADCA
 • NEUHAUS, Winfried** - REININGER-GUTMANN, Birgit - RINNER, Beate - PLASENZOTTI, Roberto - WILFLINGSEDER, Doris - KANĎÁROVÁ, Helena. The Rise of Three Rs Centres and Platforms in Europe. In Alternatives to Laboratory Animals (ATLA), 2022, vol. 50, no. 2, p. 90-120. (2021: 0.331 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0261-1929. Dostupné na: https://doi.org/10.1177/02611929221099165 Typ: ADCA
 • OMELKA, Radoslav** - MARTINIAKOVÁ, Monika** - BÁBIKOVÁ, Martina - ŠVÍK, Karol - SLOVÁK, Lukáš - KOVÁČOVÁ, Veronika - VOZÁR, Juraj - ŠOLTÉSOVÁ PRNOVÁ, Marta. Chicken eggshell powder more effectively alleviates bone loss comparted to inorganic calcium carbonate: an animal study performed on ovariectomized rats. In Journal of Physiology and Pharmacology : formerly Acta Physiologica Polonica, 2021, vol. 72, no. 6, p. 873-879. (2020: 3.011 - IF, Q2 - JCR, 0.839 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents). ISSN 0867-5910. Dostupné na: https://doi.org/10.26402/jpp.2021.6.05 Typ: ADCA
 • OSACKÁ, Jana - KISS, Alexander - MACH, Mojmír - TILLINGER, Andrej - KOPRDOVÁ, Romana**. Haloperidol and aripiprazole affects CRH system and behaviour of animals exposed to chronic mild stress. In Neurochemistry International, 2022, vol. 152, art. no. 105224. (2021: 0.858 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0197-0186. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.neuint.2021.105224 (APVV-15-0037 : Štúdium anatomicko-funkčných rozdielov v účinkoch aripiprazolu a kvetiapínu, atypických antipsychotík s podobnými terapeutickými vlastnosťami, ale rozdielnym vplyvom na dopaminergické receptory v mozgu, u experimentálnych zvierat. VEGA 2/0037/19 : Vplyv haloperidolu a olanzapínu na neurogenézu a apotózu v schizofrenickom modeli) Typ: ADCA
 • ÖZBAŞAK, Hande - ELBEHEIRY, Hani M - CSEKES, Erika - SCHULZ, Martin - MACH, Mojmír - RAČKOVÁ, Lucia. Investigating the effect of novel NO-releasing ruthenium-terpyridine compound’s cytotoxicity and redox profile in human fibroblasts. In 1st Symposium on Molecular Biosensing: From Theory to Practice. November 17th – 19th, 2021, online : book of abstracts. - Jena : Leibniz Institute of Photonic Technology, 2021. (H2020–LOGIC LAB – MSCA-ITN-2018 : Molecular logic lab-on-a-vesicle for intracellular diagnostics. Molecular Biosensing: From Theory to Practice) Typ: GII
 • PECHÁŇOVÁ, Oľga - DAYAR, Ezgi - BARTA, Andrej - CEBOVÁ, Martina. Combined therapy with simvastatin- and coenzyme Q10-loaded nanoparticles ameliorates PI3K-Akt-eNOS pathway in experimental metabolic syndrome. In New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members, May 25-27, 2022, Bratislava : Program & Book of Abstracts. - Bratislava, Slovakia : Institute for Heart Research, Centre of Experimental Medicine, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia, 2022, p. 50. ISBN 978-80-8240-025-3. (APVV-14-0932 : Účinok nanoenkapsulovaného simvastatínu na kardiovaskulárny systém pri experimentálnom metabolickom syndróme. ITMS2014+:313011AVG3 : Vývoj biomodelov pre zlepšenie hodnotenia účinnosti liekov a látok, ktoré majú potenciál pri liečbe COVID-19 (BIOVID-19). New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members) Typ: AFH
 • RADOŠINSKÁ, Jana - JASENOVEC, Tomáš - RADOŠINSKÁ, Dominika - KOLLÁROVÁ, Marta - BALIŠ, Peter - TÓTHOVÁ, Ľubomíra - BARTEKOVÁ, Monika. Protektívny účinok quercetínu na vlastnosti erytrocytov v animálnom modeli diabetes mellitus 2. typu = Protective effect of quercetin on erythrocyte properties in animal model of type 2 diabetes. In Cardiology Letters, 2022, vol. 30, no. 5-6, p. 290-291. (2021: 0.136 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1338-3655. (XXVI. kongres Slovenskej kardiologickej spoločnosti. VEGA č. 1/0193/21 : Vlastnosti erytrocytov a oxidačný stres za vybraných patológií a po podávaní antioxidantov. VEGA č. 2/0153/21 : Hyperurikémia pri rôznych komorbiditách metabolického syndrómu - mechanizmy vplyvu kyseliny močovej na endotelovú funkciu a deformabilitu erytrocytov. VEGA č. 2/0104/20 : Štúdium nových mechanizmov kardioprotekcie voči ischemicko-reperfúznemu poškodeniu srdca: úloha extracelulárnych vezikúl, nekódujúcich RNA a vplyv metabolických komorbidít na tieto mechanizmy. APVV-18-0287 : Neinvazívne a predsa nevyužívané markery obličkových funkcií: problémy, príčiny a príležitosti) Typ: AFL
 • RAVINGEROVÁ, Táňa - LONEK, Ľubomír - KINDERNAY, Lucia - ZOHDI, Vladislava - ADAMEOVÁ, Adriana. Non-invasive "conditioning": potential mechanisms of antiischemic cardioprotection. In New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members, May 25-27, 2022, Bratislava : Program & Book of Abstracts. - Bratislava, Slovakia : Institute for Heart Research, Centre of Experimental Medicine, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia, 2022, p. 52. ISBN 978-80-8240-025-3. (APVV-19-0540 : Úloha neischemických adaptačných stimulov v ochrane ischemického myokardu: štúdium spúšťacích mechanizmov a bunkovej kardioprotektívnej signalizácie. New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members) Typ: AFH
 • ROMANOVÁ, Zuzana - HRIVÍKOVÁ, Katarína - RIEČANSKÝ, Igor - JEŽOVÁ, Daniela**. Salivary testosterone, testosterone/cortisol ratio and non-verbal behavior in stress. In Steroids, 2022, vol. 182, art. no. 108999. (2021: 0.501 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0039-128X. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.steroids.2022.108999 (APVV-17-0451 : Identifikácia psychických a somatických markerov v súvislosti s vulnerabilitou na stres a analýza efektivity psychologických intervencií. APVV-18-0283 : Premostenie psychiky a neuroendokrinných funkcií matky a jej dieťaťa: zúčastnené mechanizmy. VEGA 2/0022/19 : Súvislosti medzi endokrinnými a psychickými charakteristikami žien v reprodukčnom veku) Typ: ADCA
 • ROVNÝ, Rastislav - MARKO, Martin - MINÁRIK, Gabriel - RIEČANSKÝ, Igor**. Absence of a significant interaction of two common NOS1 and 5-HTT polymorphisms on sensorimotor gatin in humans. In Physiological Research, 2021, vol. 70, suppl. 3, p. S387-S395. (2020: 1.881 - IF, Q4 - JCR, 0.647 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents). ISSN 0862-8408. Dostupné na: https://doi.org/10.33549/physiolres.934819 (VEGA č. 2/0056/16 : Vplyv konštitučných faktorov redoxnej regulácie na endofenotypové znaky schizofrénie. Vega č. 2/0039/17 : Vplyv transkraniálnej stimulácie mozgu jednosmerným prúdom na senzorimotorické vrátkovanie u človeka. VEGA č. 2/0170/19 : Elektrofyziologické koreláty a determinanty presnosti vizuálnej pracovnej pamäti. APVV-14-0840 : Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie) Typ: ADCA
 • ROVNÝ, Rastislav - MARKO, Martin - MICHALKO, Drahomír - VANČOVÁ, Zuzana - DRAGAŠEK, Jozef - RIEČANSKÝ, Igor. Vplyv genetickej variability mozgového neurotrofického faktora na pamäť a učenie človeka. In 97. fyziologické dny : programový sborník s abstrakty. - Praha : Fyziologický ústav 1. lékařské fakulty, 2022, s. 67. Dostupné na internete: https://www.congressprague.cz/obj/editor/file/97_fyziologicke_dny/97_fyziologicke_dny_sbornik.pdf (VEGA č. 2/0170/19 : Elektrofyziologické koreláty a determinanty presnosti vizuálnej pracovnej pamäti. APVV-19-0570 : Kognitívne a mozgové mechanizmy sémantického spracovania informácií) Typ: GHG
 • SEIDLE, Troy** - KANĎÁROVÁ, Helena - HARTUNG, Thomas - LEIST, Marcel - NEUHAUS, Winfried - SPIELMANN, Horst - ROVIDA, Costanza. Open letter: Selection of a new Executive Director of the European Chemicals Agency (ECHA) provides an opportunity for the EU to lead in the field of chemicals management and implementation of innovative science. In ALTEX : Alternatives to Animal Experimentation, 2022, vol. 39, no. 1, p. 149-150. (2021: 1.058 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1868-596X. Dostupné na: https://doi.org/10.14573/altex.2110271 Typ: BDMA
 • SLEZÁK, Ján - HULMAN, Michal - HUDEC, Vladan - LUPTÁK, J. - OLEJÁROVÁ, I. - ONDRUŠEK, Matej - GAŠPAROVIČ, Ivo - ŠRAMATÝ, Rastislav - SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara - BARANČÍK, Miroslav - SÝKORA, Matúš - OKRUHLICOVÁ, Ľudmila - TRIBULOVÁ, Narcisa - BOLLI, Roberto - KALOČAYOVÁ, Barbora - LE BARON, Tyler W. - RAVINGEROVÁ, Táňa - LONEK, Ľubomír - ZÁLEŠÁK, Marek - ANDELOVÁ, Katarína - KURA, Branislav. Transplantation of the heart. Innovative method mitigating oxidative stress by molecular hydrogen. In New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members, May 25-27, 2022, Bratislava : Program & Book of Abstracts. - Bratislava, Slovakia : Institute for Heart Research, Centre of Experimental Medicine, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia, 2022, p. 54. ISBN 978-80-8240-025-3. (APVV-0241-11 : Poškodenie zdravého tkaniva srdca a ciev pri ožiarení protónmi - patofyziológia a prevencia. APVV-15-0376 : Ochrana srdca v situáciách zvýšenej produkcie voľných kyslíkových radikálov: radiačné a reperfúzne poškodenie. APVV-19-0317 : Úloha miRNA pri vzniku a priebehu kardiovaskulárnych ochorení – nové prístupy ochrany srdca v situáciách zvýšenej produkcie reaktívnych foriem kyslíka. VEGA č. 2/0063/18 : Ochrana srdca v situáciách nadmernej tvorby kyslíkových a nitrozylových radikálov: Molekulárny vodík ako nový potenciálny terapeutický nástroj?. ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení. New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members) Typ: AFH
 • SONAWANE, Akshay - VADLOORI, Bharadwaja - POOSALA, Suresh - KANĎÁROVÁ, Helena - KULKARNI, Mandar - OLAYANJU, Adedamola - DEY, Tuli - SAXENA, Uday - SMIRNOVA, Lena - KANDA, Yasunari - REDDY, Jaganmohan - DRAVIDA, Subhadra - BISWAS, Saikat - VINKEN, Mathieu - GETTAYACAMIN, Montip - AHLUWALIA, Arti - MONDINI, Franco - BHATTACHARYA, Somshuvra - KULKARNI, Pushkar - JACOBSEN, Kirsten Rosenmay - VANGALA, Subrahmanyam - MILLÁS, Ana Luiza. Advances in Animal Models and Cutting-Edge Research in Alternatives: Proceedings of the Second International Conference on 3Rs Research and Progress, Hyderabad, 2021. In Alternatives to Laboratory Animals (ATLA), 2022, vol. 50, no. 2, p. 156-171. (2021: 0.331 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0261-1929. Dostupné na: https://doi.org/10.1177/02611929221089216 Typ: ADCA
  Citácie:
  [1.1] MADDEN, Judith C. Editorial. In ATLA-ALTERNATIVES TO LABORATORY ANIMALS. ISSN 0261-1929, 2022, vol. 50, no. 2, pp. 81-82. Dostupné na: https://doi.org/10.1177/02611929221097003., Registrované v: WOS
 • SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara - EGAN BEŇOVÁ, Tamara - SÝKORA, Matúš - ŽURMANOVÁ, Jitka - KNEZL, Vladimír - ANDELOVÁ, Katarína - TRIBULOVÁ, Narcisa. Effect of omacor against the increased incidence of malignant cardiac arrhythmias triggered by light pollution. In New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members, May 25-27, 2022, Bratislava : Program & Book of Abstracts. - Bratislava, Slovakia : Institute for Heart Research, Centre of Experimental Medicine, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia, 2022, p. 104. ISBN 978-80-8240-025-3. (VEGA č. 2/0002/20 : Podieľajú sa konexinové kanály v preťaženom srdcovom svale na extracelulárnej signalizácii?. VEGA č. 2/0158/19 : Modulácia dysregulácie extracelulárnej matrix a medzibunkovej komunikácie ako protekcia srdcového svalu pred jeho funkčným zlyhaním. APVV-18-0548 : Úloha matrixových metaloproteináz v patofyziológii ochorení kardiovaskulárneho systému a ich vzťah k bunkovej redoxnej signalizácii. APVV-19-0317 : Úloha miRNA pri vzniku a priebehu kardiovaskulárnych ochorení – nové prístupy ochrany srdca v situáciách zvýšenej produkcie reaktívnych foriem kyslíka. ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení. New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members) Typ: AFL
 • TÖRÖK, Jozef - ZEMANČÍKOVÁ, Anna - BALIŠ, Peter. Vplyv vysokotučnej stravy a jej kombinácie s nadmerným príjmom fruktózy na reaktivitu izolovaných artérií a jej moduláciu perivaskulárnym tukom. In Cardiology Letters, 2022, vol. 30, no. 5-6, p. 293-294. (2021: 0.136 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1338-3655. (XXVI. kongres Slovenskej kardiologickej spoločnosti. VEGA č. 2/0156/21 : Mezenterický perivaskulárny tuk a jeho špecifická úloha v regulácii črevnej cirkulácie u potkana pri rôznych režimoch príjmu potravy. VEGA č. 2/0153/21 : Hyperurikémia pri rôznych komorbiditách metabolického syndrómu - mechanizmy vplyvu kyseliny močovej na endotelovú funkciu a deformabilitu erytrocytov) Typ: AFL
 • TÖRÖK, Jozef - ZEMANČÍKOVÁ, Anna - BALIŠ, Peter. Neurogenic regulation of splanchnic arteries in rats treated with high-fat diet in combination with high-fructose intake. In New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members, May 25-27, 2022, Bratislava : Program & Book of Abstracts. - Bratislava, Slovakia : Institute for Heart Research, Centre of Experimental Medicine, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia, 2022, p. 106. ISBN 978-80-8240-025-3. (VEGA č. 2/0156/21 : Mezenterický perivaskulárny tuk a jeho špecifická úloha v regulácii črevnej cirkulácie u potkana pri rôznych režimoch príjmu potravy. VEGA č. 2/0153/21 : Hyperurikémia pri rôznych komorbiditách metabolického syndrómu - mechanizmy vplyvu kyseliny močovej na endotelovú funkciu a deformabilitu erytrocytov. New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members) Typ: AFL
 • TRIBULOVÁ, Narcisa - ANDELOVÁ, Katarína - SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara - SÝKORA, Matúš - EGAN BEŇOVÁ, Tamara. Cardiac connexin-43 hemichannels and pannexin-1 channels: potential novel antiarrhythmic targets. In New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members, May 25-27, 2022, Bratislava : Program & Book of Abstracts. - Bratislava, Slovakia : Institute for Heart Research, Centre of Experimental Medicine, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia, 2022, p. 107. ISBN 978-80-8240-025-3. (VEGA č. 2/0002/20 : Podieľajú sa konexinové kanály v preťaženom srdcovom svale na extracelulárnej signalizácii?. VEGA č. 2/0158/19 : Modulácia dysregulácie extracelulárnej matrix a medzibunkovej komunikácie ako protekcia srdcového svalu pred jeho funkčným zlyhaním. New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members) Typ: AFL
 • UJHÁZY, Eduard. Helena Rašková a Terezín. In Roš Chodeš, 2022, roč. 84, č. červen, s. 23. ISSN 121074 68. Typ: GII
 • UJHÁZY, Eduard - HAMAR, Tomáš - DUBOVICKÝ, Michal - NAVAROVÁ, Jana - JEŽOVÁ, Daniela - MACH, Mojmír. Spomienka na pozoruhodnú osobnosť slovenskej vedy a pedagogiky doc. PhDr. Magdu Kouřilovú‑Urbanczik, CSc. In Monitor Medicíny SLS, 2022, vol. 12, č. 1-2, s. 58-59. ISSN 1338-2551. Typ: GII
 • VALACHOVÁ, Katarína** - ŠOLTÉS, Ladislav. Investigation of the Substance Antioxidative Profile by Hyaluronan, Cu(II) and Ascorbate : chapter 2. In Advances in Health and Disease. Vol. 51. - New York : Nova Science Publishers, 2022, p. 61-98. ISBN 978-1-68507-XXX-X. ISSN 2770-7385. (Vega č. 2/0019/19 : Účinky prírodných a syntetických zlúčenín pri oxidačnom poškodení biomakromolekúl. Pro- a antioxidačné mechanizmy. APVV PP-COVID-20-0043 : Nové perspektívy v liečbe kardiovaskulárnych komplikácií spojených s COVID19) Typ: ABC
 • VALACHOVÁ, Katarína** - ŠVÍK, Karol - BIRÓ, Csaba - MACH, Mojmír - JURÁNEK, Ivo - ŠOLTÉS, Ladislav. Self-Associating Chitosan-Hyaluronan Carrier for a Drug Treating Injured Skin : chapter 5. In Advances in Health and Disease. Vol. 50. - New York : Nova Science Publishers, 2022, p. 91-114. ISBN 978-1-68507-XXX-X. ISSN 2770-7385. (Vega č. 2/0019/19 : Účinky prírodných a syntetických zlúčenín pri oxidačnom poškodení biomakromolekúl. Pro- a antioxidačné mechanizmy. Vega č. 2/0166/20 : Experimentálna liečba neonatálnej hypoxicko-ischemickej encefalopatie (nHIE): potenciácia hypotermickej neuroprotekcie melatonínom u novorodených potkanov. APVV PP-COVID-20-0043 : Nové perspektívy v liečbe kardiovaskulárnych komplikácií spojených s COVID19) Typ: ABC
 • VALACHOVÁ, Katarína** - EL MELIGY, Mahmoud Atya - ŠOLTÉS, Ladislav. Hyaluronic acid and chitosan-based electrospun wound dressings: Problems and solutions. In International Journal of Biological Macromolecules, 2022, vol. 206, p. 74-91. (2021: 1.100 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0141-8130. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2022.02.117 (Vega č. 2/0019/19 : Účinky prírodných a syntetických zlúčenín pri oxidačnom poškodení biomakromolekúl. Pro- a antioxidačné mechanizmy) Typ: ADCA
 • VALENT, Ivan** - BEDNÁROVÁ, Lucie - SCHREIBER, Igor - BUJDÁK, Juraj - VALACHOVÁ, Katarína - ŠOLTÉS, Ladislav. Reaction of N-Acetylcysteine with Cu2+: Appearance of Intermediates with High Free Radical Scavenging Activity: Implications for Anti-/Pro-Oxidant Properties of Thiols. In International Journal of Molecular Sciences, 2022, vol. 23, no. 11, art. no. 6199. (2021: 1.176 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1422-0067. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ijms23116199 (Vega č. 2/0019/19 : Účinky prírodných a syntetických zlúčenín pri oxidačnom poškodení biomakromolekúl. Pro- a antioxidačné mechanizmy) Typ: ADCA
 • VANHAVERBEKE, Maarten - ATTARD, Ritienne - BARTEKOVÁ, Monika - BEN-AICHA, Soumaya - BRANDENBURGER, Timo - GONZALO-CALVO, David - EMANUELI, Costanza - FARRUGIA, Rosienne - GRILLARI, Johannes - HACKL, Matthias - KALOČAYOVÁ, Barbora - MARTELLI, Fabio - SCHOLZ, Markus - WETTINGER, Stephanie Bezzina - DEVAUX, Yvan. Peripheral blood RNA biomarkers for cardiovascular disease from bench to bedside: A Position Paper from the EU-CardioRNA COST Action CA17129. In Cardiovascular Research, vol., no., p. ISSN 0008-6363. (COST Action CA 17129 : CardioRNA - Katalýza transkriptomického výskumu kardiovaskulárnych ochorení. VEGA č. 2/0104/20 : Štúdium nových mechanizmov kardioprotekcie voči ischemicko-reperfúznemu poškodeniu srdca: úloha extracelulárnych vezikúl, nekódujúcich RNA a vplyv metabolických komorbidít na tieto mechanizmy) Typ: ADCA
 • VIÑAS NOGUERA, Mireia** - CSATLÓSOVÁ, Kristína - ŠIMONČIČOVÁ, Eva - BÖGI, Eszter - UJHÁZY, Eduard - DUBOVICKÝ, Michal - BELOVIČOVÁ, Kristína. Sex- and age- dependent effect of pre-gestational chronic stress and mirtazapine treatment on neurobehavioral development of Wistar rat offspring. In PLoS ONE, 2022, vol. 17, no. 2, art. no. e0255546. (2021: 0.852 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1932-6203. Dostupné na: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0255546 (Vega č. 2/0124/19 : Experimentálna štúdia pôsobenia materskej depresie a antidepresívnej liečby počas gravidity a laktácie na zdravie matky a vývin potomstva. APVV-19-0435 : Nová generácia antidepresív - dlhodobé účinky na potomstvo) Typ: ADMA
 • VLKOVIČOVÁ, Jana - ŠNÚRIKOVÁ, Denisa - VRBJAR, Norbert - KURA, Branislav - SLEZÁK, Ján - HUDEC, Vladan - ONDRUŠEK, Matej - GAŠPAROVIČ, Ivo - ŠRAMATÝ, Rastislav - LUPTÁK, J. - HULMAN, Michal - KALOČAYOVÁ, Barbora. Application of molecular hydrogen in the cardiac surgery - associated acute kidney injury. In New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members, May 25-27, 2022, Bratislava : Program & Book of Abstracts. - Bratislava, Slovakia : Institute for Heart Research, Centre of Experimental Medicine, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia, 2022, p. 108. ISBN 978-80-8240-025-3. (New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members) Typ: AFL
 • VYLETELOVÁ, Veronika - NOVÁKOVÁ, Mária - BAUEROVÁ, Katarína - PONIŠT, Silvester - OBLOŽINSKÝ, Marek - PAŠKOVÁ, Ľudmila. Modifications of HDL Components ́ Gene Expression in Liver of Rat with Adjuvant Arthritis. In 49th Conference Synthesis and Analysis of Drugs 2021 : book of abstracts. - Hradec Králové : electronicky - Faculty of Pharmacy, Charles University, Czech Republic, 2021, p. 16, SC-1. Dostupné na internete: https://www.faf.cuni.cz/getattachment/Special/SAL2021/Program/SAD2021_Book-of-Abstracts_v1-2.pdf.aspx?lang=en-GB (VEGA č. 2/0115/19 : Nové prístupy k liečbe kachexie, zápalu a oxidačného stresu v experimentálnej artritíde: Účinok rôznych rastlinných extraktov z olivových listov, Rhodiola rosea, Tribulus terrestris a extra panenského olivového oleja. Conference Synthesis and Analysis of Drugs) Typ: GHG
 • ZEMANČÍKOVÁ, Anna - TÖRÖK, Jozef - BALIŠ, Peter - VALOVIČ, Pavol - CHOMOVÁ, Mária. Sympathoadrenergic contractions in mesenteric arteries from Zucker diabetic fatty rats: focus on perivascular adipose tissue. In New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members, May 25-27, 2022, Bratislava : Program & Book of Abstracts. - Bratislava, Slovakia : Institute for Heart Research, Centre of Experimental Medicine, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia, 2022, p. 110. ISBN 978-80-8240-025-3. (VEGA č. 2/0156/21 : Mezenterický perivaskulárny tuk a jeho špecifická úloha v regulácii črevnej cirkulácie u potkana pri rôznych režimoch príjmu potravy. VEGA č. 2/0153/21 : Hyperurikémia pri rôznych komorbiditách metabolického syndrómu - mechanizmy vplyvu kyseliny močovej na endotelovú funkciu a deformabilitu erytrocytov. VEGA č. 1/0314/19 : Príspevok diabetes mellitus k neurodegenerácii mozgu. New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members) Typ: AFL
 • ZHOU, Bin - CARRILLO-LARCO, Rodrigo M - DANAEI, Goodarz - RILEY, Leanne M. - PACIOREK, Christopher J. - REGECOVÁ, Valéria. Worldwide trends in hypertension prevalence and progress in treatment and control from 1990 to 2019: a pooled analysis of 1201 population-representative studies with 104 million participants. In Lancet, 2021, vol. 398, no. 10304, p. 957-980. (2020: 79.323 - IF, Q1 - JCR, 13.103 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents). ISSN 0140-6736. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)01330-1 Typ: ADCA
  Citácie:
  [1.1] AZEGAMI, T. - UCHIDA, K. - TOKUMURA, M. - MORI, M. Blood Pressure Tracking From Childhood to Adulthood. In FRONTIERS IN PEDIATRICS. ISSN 2296-2360, NOV 15 2021, vol. 9., Registrované v: WOS
  [1.1] BLANCO-METZLER, A. - VEGA-SOLANO, J. - FRANCO-ARELLANO, B. - ALLEMANDI, L. - LARROZA, R.B. - SAAVEDRA-GARCIA, L. - WEIPPERT, M. - SIVAKUMAR, B. - BENAVIDES-AGUILAR, K. - TISCORNIA, V. - BUZARQUIS, G.S. - GUARNIERI, L. - MEZA-HERNANDEZ, M. - VILLALBA, F.C. - CASTRONUOVO, L. - SCHERMEL, A. - L'ABBE, M.R. - ARCAND, J. Changes in the Sodium Content of Foods Sold in Four Latin American Countries: 2015 to 2018. In NUTRIENTS. NOV 2021, vol. 13, no. 11., Registrované v: WOS
  [1.1] GALLO, G. - RUBATTU, S. - VOLPE, M. Targeting Cyclic Guanylate Monophosphate in Resistant Hypertension and Heart Failure: Are Sacubitril/Valsartan and Vericiguat Synergistic and Effective in Both Conditions?. In HIGH BLOOD PRESSURE & CARDIOVASCULAR PREVENTION. ISSN 1120-9879, NOV 2021, vol. 28, no. 6, p. 541-545., Registrované v: WOS
  [1.1] GUO, D.D. - WANG, H.F. - LAI, X.Y. - LI, J.Y. - XIE, D.M. - ZHEN, L. - JIANG, C.H. - LI, M. - LIU, X.M. Development and validation of a nomogram for predicting acute kidney injury after orthotopic liver transplantation. In RENAL FAILURE. ISSN 0886-022X, JAN 1 2021, vol. 43, no. 1, p. 1588-1600., Registrované v: WOS
  [1.1] JIANG, L.H. - TAN, X.X. - LI, J. - LI, Y.L. Incidence and Risk of Hypertension in Cancer Patients Treated With Atezolizumab and Bevacizumab: A Systematic Review and Meta-Analysis. In FRONTIERS IN ONCOLOGY. ISSN 2234-943X, OCT 12 2021, vol. 11., Registrované v: WOS
  [1.1] KOBAYASHI, K. Minimizing the cumulative burden of hypertension to reduce the risk of end-stage renal disease COMMENT. In HYPERTENSION RESEARCH. ISSN 0916-9636, DEC 2021, vol. 44, no. 12, p. 1683-1685., Registrované v: WOS
  [1.1] NGUYEN, T.N. - CHOW, C.K. Global and national high blood pressure burden and control. In LANCET. ISSN 0140-6736, SEP 11 2021, vol. 398, no. 10304, p. 932-933., Registrované v: WOS
  [1.1] RAKUGI, H. Step for breaking free from clinical inertia. In HYPERTENSION RESEARCH. ISSN 0916-9636, JAN 2022, vol. 45, no. 1, p. 5-7., Registrované v: WOS
  [1.1] RUBATTU, S. - GALLO, G. The Natriuretic Peptides for Hypertension Treatment. In HIGH BLOOD PRESSURE & CARDIOVASCULAR PREVENTION. ISSN 1120-9879, JAN 2022, vol. 29, no. 1, p. 15-21., Registrované v: WOS
  [1.1] SZCZEPANIAK, P. - MIKOLAJCZYK, T.P. - CZESNIKIEWICZ-GUZIK, M. - GUZIK, T.J. Periodontitis as an inflammatory trigger in hypertension: From basic immunology to clinical implications. In KARDIOLOGIA POLSKA. ISSN 0022-9032, NOV 30 2021, vol. 79, no. 11, p. 1206-1214., Registrované v: WOS
  [1.1] VOLPE, M. - GALLO, G. - RUBATTU, S. Novel ANP (Atrial Natriuretic Peptide)-Based Therapy for Hypertension: The Promising Role of a Disease Mechanism Targeted Approach. In HYPERTENSION. ISSN 0194-911X, DEC 2021, vol. 78, no. 6, p. 1868-1870., Registrované v: WOS
  [1.1] VOLPE, M. - PATRONO, C. Quadruple combination of quarter doses of blood pressure-lowering agents: a string QUARTET in the symphony of hypertension management?. In EUROPEAN HEART JOURNAL. ISSN 0195-668X, DEC 21 2021, vol. 42, no. 48, p. 4885-4886., Registrované v: WOS
  [1.1] WOLF, J. - NARKIEWICZ, K. Hypertension management in the COVID-19 era. Getaway from pandemic snares. In ARTERIAL HYPERTENSION. ISSN 2449-6170, 2021, vol. 25, no. 3, p. 93-99., Registrované v: WOS
  [1.1] YEN, H.Y. - HUANG, W.H. The efficacy of commercial smartwatches with a blood pressure-monitoring feature: A pilot randomized controlled trial. In JOURNAL OF NURSING SCHOLARSHIP. ISSN 1527-6546, 2021, p.., Registrované v: WOS
  [1.1] YEUNG, S.M.H. - HOORN, E.J. - ROTMANS, J.I. - GANSEVOORT, R.T. - BAKKER, S.J.L. - VOGT, L. - DE BORST, M.H. Urinary Potassium Excretion, Fibroblast Growth Factor 23, and Incident Hypertension in the General Population-Based PREVEND Cohort. In NUTRIENTS. DEC 2021, vol. 13, no. 12., Registrované v: WOS
  [1.2] BHAGAVATHULA, Akshaya Srikanth - SHAH, Syed Mahboob - ABURAWI, Elhadi Husein. Prevalence, awareness, treatment, and control of hypertension in the United Arab Emirates: A systematic review and meta-analysis. In International Journal of Environmental Research and Public Health. ISSN 16617827, 2021-12-01, 18, 23, pp. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ijerph182312693., Registrované v: SCOPUS
  [1.2] FANG, Rui - ZHOU, Yue - YU, Ming Kun - CHEN, Kai Fei - YANG, Yong - LIU, Ping - LIN, Hong Yuan - CHAI, Ling - LI, Si Yao - XU, Wen Feng - MEI, Zhi Gang - GE, Jin Wen. Traditional Chinese medicine syndrome differentiation combined anti-hypertensive drugs intervened hypertensive early renal damage patients: A systematic review and Meta-analysis of randomized clinical trials. In Chinese Traditional and Herbal Drugs. ISSN 02532670, 2021-09-28, 52, 18, pp. 5649-5662. Dostupné na: https://doi.org/10.7501/j.issn.0253-2670.2021.18.020., Registrované v: SCOPUS
  [1.2] KOBYAKOVA, Olga S. - STARODUBOV, Vladimir I. - KHALTOURINA, Daria A. - ZYKOV, Viktor A. - ZUBKOVA, Tatiana S. - ZAMIATNINA, Elena S. Promising measures to reduce the mortality in Russia: an analytical review. In Health Care of the Russian Federation. ISSN 0044197X, 2021-01-01, 65, 6, pp. 573-580. Dostupné na: https://doi.org/10.47470/0044-197X-2021-65-6-573-580., Registrované v: SCOPUS
  [1.2] KUCHMIN, Alexei N. - EKIMOV, Vitaly V. - GALAKTIONOV, Denis A. - BORISOV, Igor M. - SHEVELIOV, Andrei A. - SVEKLINA, Tatiana S. Blood pressure profiles in patients with arterial hypertension and obstructive sleep apnea in different age groups. In Arterial Hypertension (Russian Federation). ISSN 1607419X, 2021-01-01, 27, 5, pp. 530-535. Dostupné na: https://doi.org/10.18705/1607-419X-2021-27-5-530-535., Registrované v: SCOPUS
  [1.2] QIAN, Ningjing - YANG, Dandan - LI, Huajun - DING, Siyin - YU, Xia - FAN, Qingqiu - YU, Zhebin - YE, Shenfeng - YU, Hualiang - WANG, Yaping - PAN, Xiaohong. Considering Psychosocial Factors When Investigating Blood Pressure in Patients with Short Sleep Duration: A Propensity Score Matched Analysis. In International Journal of Hypertension. ISSN 20900384, 2021-01-01, 2021, pp. Dostupné na: https://doi.org/10.1155/2021/7028942., Registrované v: SCOPUS
  [1.2] SIMENYURA, Sofya S. - SIZOVA, Zhanna M. The role of non-drug methods of increasing adherence to the treatment of patients with arterial hypertension in a polyclinic. In Meditsinskiy Sovet. ISSN 2079701X, 2021-01-01, 2021, 21-2, pp. 16-25. Dostupné na: https://doi.org/10.21518/2079-701X-2021-21-2-16-25., Registrované v: SCOPUS
 • ŽURMANOVÁ, Jitka - MARVANOVÁ, A. - TIBENSKÁ, V. - KŠÍK, P. - ŽBÍRKOVÁ, A. - ELSNICOVÁ, B. - HEJNOVÁ, L. - HORNÍKOVÁ, D. - VODIČKA, P. - NOVOTNÝ, Josef - SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara - SÝKORA, Matúš - TRIBULOVÁ, Narcisa - KOLÁŘ, F. - NOVÁKOVÁ, Olga. Mild cold acclimation as a new cardioprotective intervention. In New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members, May 25-27, 2022, Bratislava : Program & Book of Abstracts. - Bratislava, Slovakia : Institute for Heart Research, Centre of Experimental Medicine, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia, 2022, p. 63. ISBN 978-80-8240-025-3. (New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members) Typ: AFH
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus