Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka organizácie SAV

Publikácie

Centrum experimentálnej medicíny SAV

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
 • ANDELOVÁ, Katarína - EGAN BEŇOVÁ, Tamara - SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara - SÝKORA, Matúš - PRADO, Natalia - DIEZ, Emiliano - HLIVÁK, Peter - TRIBULOVÁ, Narcisa**. Cardiac Connexin-43 Hemichannels and Pannexin1 Channels: Provocative Antiarrhythmic Targets. In International Journal of Molecular Sciences, 2021, vol. 22, article number: 260. ISSN 1422-0067. (VEGA č. 2/0002/20 : Podieľajú sa konexinové kanály v preťaženom srdcovom svale na extracelulárnej signalizácii?. VEGA č. 2/0158/19 : Modulácia dysregulácie extracelulárnej matrix a medzibunkovej komunikácie ako protekcia srdcového svalu pred jeho funkčným zlyhaním. APVV-18-0548 : Úloha matrixových metaloproteináz v patofyziológii ochorení kardiovaskulárneho systému a ich vzťah k bunkovej redoxnej signalizácii. ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení) Typ: ADCA
  Citácie:
  [1.1] HIRSCHHAEUSER, Christine - LISSONI, Alessio - GOERGE, Philipp Maximilian - LAMPE, Paul D. - HEGER, Jacqueline - SCHLUETER, Klaus-Dieter - LEYBAERT, Luc - SCHULZ, Rainer - BOENGLER, Kerstin. Connexin 43 phosphorylation by casein kinase 1 is essential for the cardioprotection by ischemic preconditioning. In BASIC RESEARCH IN CARDIOLOGY. ISSN 0300-8428, 2021, vol. 116, no. 1, pp., Registrované v: WOS
  [1.1] OLEJNICKOVA, Veronika - KOCKA, Matej - KVASILOVA, Alena - KOLESOVA, Hana - DZIACKY, Adam - GIDOR, Tom - GIDOR, Lihi - SANKOVA, Barbora - GREGOROVICOVA, Martina - GOURDIE, Robert G. - SEDMERA, David. Gap Junctional Communication via Connexin43 between Purkinje Fibers and Working Myocytes Explains the Epicardial Activation Pattern in the Postnatal Mouse Left Ventricle. In INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES, 2021, vol. 22, no. 5, pp., Registrované v: WOS
 • BALLÓOVÁ, Alexandra - CSATLÓSOVÁ, Kristína - ŠIMONČIČOVÁ, Eva - BÖGI, Eszter - KALOČAYOVÁ, Barbora - MACH, Mojmír - DUBOVICKÝ, Michal. Krátkodobé neurobehaviorálne dôsledky liečby bupropiónom v perinatálnom období potomstva potkanov = Short term neurobehavioral consequences of bupropion treatment of rat offspirng during perinatal period. In Psychiatrie, 2021, vol. 25, suppl. 1, p. 27. ISSN 1211-7579. (Česko-slovenská psychofarmakologická konference virtuální : Křižovatky v psychofarmakologii. Vega č. 2/0124/19 : Experimentálna štúdia pôsobenia materskej depresie a antidepresívnej liečby počas gravidity a laktácie na zdravie matky a vývin potomstva) Typ: AFK
 • BARTEKOVÁ, Monika** - ADAMEOVÁ, Adriana - GÖRBE, Anikó - FERENCZYOVÁ, Kristína - PECHÁŇOVÁ, Oľga - LAZOU, Antigone - DHALLA, Naranjan S. - FERDINANDY, Péter - GIRICZ, Zoltán**. Natural and synthetic antioxidants targeting cardiac oxidative stress and redox signaling in cardiometabolic diseases. In Free Radical Biology and Medicine, 2021, vol. 169, p. 446-477. ISSN 0891-5849. (2/0104/20 : Štúdium nových mechanizmov kardioprotekcie voči ischemicko-reperfúznemu poškodeniu srdca: úloha extracelulárnych vezikúl, nekódujúcich RNA a vplyv metabolických komorbidít na tieto mechanizmy. APVV-18-0548 : Úloha matrixových metaloproteináz v patofyziológii ochorení kardiovaskulárneho systému a ich vzťah k bunkovej redoxnej signalizácii. APVV-15-0607 : Dynamika srdcového poškodenia: úloha nekroptotickej bunkovej smrti a prežívania kardiomyocytov. APVV-14-0932 : Účinok nanoenkapsulovaného simvastatínu na kardiovaskulárny systém pri experimentálnom metabolickom syndróme. COST CA16225 : EU-CARDIOPROTECT - Realizácia terapeutického potenciálu nových kardioprotektívnych terapií) Typ: ADCA
 • BERNÁTOVÁ, Iveta** - LÍŠKOVÁ, Silvia. Mechanisms modified by (−)-epicatechin and taxifolin relevant for the treatment of hypertension and viral infection: Knowledge from preclinical studies. In Antioxidants, 2021, vol. 10, no. 3, art. no. 467, p. 1-26. ISSN 2076-3921. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/antiox10030467 (APVV-16-0263 : Výskum magnetických foriem železa v rozvoji kardiovaskulárnych chorôb a porúch správania. APVV PP-COVID-20-0043 : Nové perspektívy v liečbe kardiovaskulárnych komplikácií spojených s COVID19. VEGA č. 2/0160/17 : Vplyv ultra malých superparamagnetických nanočastíc železa na kardiovaskulárny systém potkana v podmienkach vysokého krvného tlaku. VEGA č. 2/0157/21 : Úloha signalizácie sprostredkovanej jadrovým faktorom NRF2 v regulácii metabolizmu železa počas stresu) Typ: ADMA
 • BESTERCIOVÁ, Dominika. Multifunkčný MOZOČEK. In Quark : magazín o vede a technike, 2021, roč. XXVII, č. 5, s. 40. ISSN 1335-4000. Typ: BDF
 • BOŤANSKÁ, Barbora - BARTEKOVÁ, Monika - FERENCZYOVÁ, Kristína - FOGARASSYOVÁ, Mária - KINDERNAY, Lucia - BARANČÍK, Miroslav**. Matrix Metalloproteinases and Their Role in Mechanisms Underlying Effects of Quercetin on Heart Function in Aged Zucker Diabetic Fatty Rats. In International Journal of Molecular Sciences, 2021, vol. 22, art. no. 4457. ISSN 1422-0067. (VEGA č. 2/0160/18 : Úloha Nrf2 signálnej dráhy v odpovediach srdcových buniek na patologické podnety. 2/0104/20 : Štúdium nových mechanizmov kardioprotekcie voči ischemicko-reperfúznemu poškodeniu srdca: úloha extracelulárnych vezikúl, nekódujúcich RNA a vplyv metabolických komorbidít na tieto mechanizmy. APVV-18-0548 : Úloha matrixových metaloproteináz v patofyziológii ochorení kardiovaskulárneho systému a ich vzťah k bunkovej redoxnej signalizácii. ITMS: 26220120062 : Centrum excelentnosti pre integrovaný manažment povodí v meniacich sa podmienkach prostredia) Typ: ADCA
 • BRUCKNEROVÁ, Jana - BABALA, Jozef - UJHÁZY, Eduard - MACH, Mojmír - JURÁNEK, Ivo - BRUCKNEROVÁ, Ingrid**. Rare Causes of Respiratory Insufficiency in Newborns. In Physiological Research, 2020, vol. 69, suppl. 4, p. S637-S647. (2019: 1.655 - IF, Q4 - JCR, 0.651 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents). ISSN 0862-8408. Dostupné na: https://doi.org/10.33549/physiolres.934613 (Vega č. 2/0166/20 : Experimentálna liečba neonatálnej hypoxicko-ischemickej encefalopatie (nHIE): potenciácia hypotermickej neuroprotekcie melatonínom u novorodených potkanov. Vega č. 2/0154/20 : Prenatálne programovanie chorôb v dospelosti: možnosti terapie a prevencie následkov prenatálnej hypoxie u potomstva potkanov) Typ: ADCA
 • CSATLÓSOVÁ, Kristína - BÖGI, Eszter - ĎURIŠOVÁ, Barbora - GRINCHII, Daniil - PALIOKHA, Ruslan - MORAVČÍKOVÁ, Lucia - LACINOVÁ, Ľubica - JEŽOVÁ, Daniela - DREMENCOV, Eliyahu**. Maternal immune activation in rats attenuates the excitability of monoamine-secreting neurons in adult offspring in a sex-specific way. In European Neuropsychopharmacology, 2021, vol. 43, p. 82-91. ISSN 0924-977X. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.euroneuro.2020.12.002 (VEGA č. 2/0046/18 : Štúdium mechanizmov účinku nových antidepresív: pyridoindolové deriváty a ligandy „trace amine-associated receptor one“ (TAAR1). APVV-15-0388 : Prenatálne a postnatálne účinky ligandov δ a µ opioidných receptorov na vývoj a funkciu hipokampu.. NEURON II/2018/569/UNMET : Odkrytie mechanizmov zodpovedných za prešmyk z depresie do mánie počas antidepresívnej liečby: úloha glutamátu) Typ: ADCA
 • CSATLÓSOVÁ, Kristína - ŠIMONČIČOVÁ, Eva - VIÑAS NOGUERA, Mireia - BELOVIČOVÁ, Kristína - DUBOVICKÝ, Michal - BÖGI, Eszter. Účinky perinatálneho podávania bupropiónu na vývin potomstva potkanov od pôrodu až do dospelosti = Effects of perinatal bupropion administration on the rat offspring development from birth to adulthood. In Psychiatrie, 2021, vol. 25, suppl. 1, p. 27. ISSN 1211-7579. (Česko-slovenská psychofarmakologická konference virtuální : Křižovatky v psychofarmakologii. Vega č. 2/0124/19 : Experimentálna štúdia pôsobenia materskej depresie a antidepresívnej liečby počas gravidity a laktácie na zdravie matky a vývin potomstva) Typ: AFK
 • ČAČÁNYIOVÁ, Soňa** - GOLAS, Samuel - ZEMANČÍKOVÁ, Anna - MAJZÚNOVÁ, Miroslava - CEBOVÁ, Martina - MALINSKÁ, Hana - HÜTTL, Martina - MARKOVA, Irena - BERÉNYIOVÁ, Andrea. The vasoactive role of perivascular adipose tissue and the sulfide signaling pathway in a nonobese model of metabolic syndrome. In Biomolecules : Open Access Journal, 2021, vol. 11, no. 1, art. no. 108, pp. 1-19. ISSN 2218-273X. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/biom11010108 (APVV-15-0565 : Nové regulačné účinky oxidu dusnatého a ich úloha v rozvoji esenciálnej hypertezie. VEGA č. 2/0103/18 : Nitrózo-sulfidová signálna dráha - nové regulačné vazoaktívne účinky v rôznych modeloch artériovej hypertenzie. VEGA č. 2/0132/20 : Vplyv starnutia a hypertenzie na experimentálny infarkt myokardu. VEGA č. 2/0111/19 : Vazoaktívne účinky sulfidovej signalizácie a jej interakcia s oxidom dusnatým v rôznych animálnych modeloch metabolického syndrómu) Typ: ADMA
 • DOVINOVÁ, Ima** - KVANDOVÁ, Miroslava - BALIŠ, Peter - GREŠOVÁ, Linda - MAJZÚNOVÁ, Miroslava - HORÁKOVÁ, Ľubica - CHAN JULIE, Y.H. - BARANČÍK, Miroslav. The role of Nrf2 and PPARγ in the improvement of oxidative stress in hypertension and cardiovascular diseases. In Physiological Research, 2020, vol. 69, suppl. 4, p. S541-S553. (2019: 1.655 - IF, Q4 - JCR, 0.651 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents). ISSN 0862-8408. Dostupné na: https://doi.org/10.33549/physiolres.934612 (APVV-18-0548 : Úloha matrixových metaloproteináz v patofyziológii ochorení kardiovaskulárneho systému a ich vzťah k bunkovej redoxnej signalizácii. Vega č. 2/0158/20 : Vplyv terapie na redoxnú reguláciu, biochemické markery a bunkovú signalizáciu vekovo-závislých kardiovaskulárnych a neurodegeneratívnych ochorení. Vega č. 2/0190/17 : Mechanizmy zahrnuté v endotelovej dysfunkcii indukovanej kyselinou močovou v závislosti od veku a genetickej predispozície k hypertenzii) Typ: ADCA
 • ELMAZOGLU, Zübeyir - ŠOLTÉSOVÁ PRNOVÁ, Marta - SANTAMARIA, Abel - ŠTEFEK, Milan - KARASU, Çimen**. Combatting Nitrosative Stress and Inflammation with Novel Substituted Triazinoindole Inhibitors of Aldose Reductase in PC12 Cells Exposed to 6-Hydroxydopamine Plus High Glucose. In Neurotoxicity Research, 2021, vol. 39, no. 2, p. 210-226. ISSN 1029-8428. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s12640-020-00305-x (SAS-TUBITAK JRP 2015/7 : Ovplyvnenie molekulovych dráh glucolipotoxicity novým karboxymetylovaným merkaptotriazinoindolovým ihibítorom aldo-ketoreduktázy AKRlBl v diabete, zápale a vekom podmienenej neurodegenerácii. APVV-15-0455 : Farmakologické ovplyvnenie glukózovej toxicity pri diabete typu 2. Vega č. 2/0005/18 : Deriváty kyseliny 1-indoloctovej ako inhibítory aldózareduktázy: vzťah štruktúry a aktivity) Typ: ADMA
 • ELMAZOGLU, Zübeyir - ŠOLTÉSOVÁ PRNOVÁ, Marta - ŠTEFEK, Milan - CEYLAN-ISIK, Asli F. - ASCHNER, Michael - RANGEL-LÓPEZ, Edgar - SANTAMARIA, Abel** - KARASU, Çimen**. Protective Effects of Novel Substituted Triazinoindole Inhibitors of Aldose Reductase and Epalrestat in Neuron‑like PC12 Cells and BV2 Rodent Microglial Cells Exposed to Toxic Models of Oxidative Stress: Comparison with the Pyridoindole Antioxidant Stobadine. In Neurotoxicity Research, 2021, vol. 39, no. 3, p. 588-597. ISSN 1029-8428. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s12640-021-00349-7 Typ: ADMA
 • GUO, Yiru - NONG, Yibing - LI, Qianhong - TOMLIN, Alex - KAHLON, Arunpreet - GUMPERT, Anna - SLEZÁK, Ján - ZHU, Xiaoping - BOLLI, Roberto**. Comparison of One and Three Intraventricular Injections of Cardiac Progenitor Cells in a Murine Model of Chronic Ischemic Cardiomyopathy. In Stem Cell Reviews and Reports, 2021, vol. 17, iss. 2, p. 604-615. ISSN 2629-3269. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s12015-020-10063-0 Typ: ADCA
 • HASSAN, Mohamed A.** - TAMER ABD-EL RAZIK, Tamer Mahmoud** - VALACHOVÁ, Katarína - OMER, Ahmed Mohamed - EL-SHAFEEY, Muhammad E.A. - MOHY-ELDIN, Mohamed Samir - ŠOLTÉS, Ladislav. Antioxidant and antibacterial polyelectrolyte wound dressing based on chitosan/ hyaluronan/phosphatidylcholine dihydroquercetin. In International Journal of Biological Macromolecules, 2021, vol. 166, p. 18-31. ISSN 0141-8130. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2020.11.119 (Vega č. 2/0019/19 : Účinky prírodných a syntetických zlúčenín pri oxidačnom poškodení biomakromolekúl. Pro- a antioxidačné mechanizmy. APVV-15-0308 : Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii reumatoidnej artritídy hodnotenej v experimentálnych podmienkach in vivo a in vitro) Typ: ADCA
  Citácie:
  [1.2] SHAFIQUE, Maryam - SOHAIL, Muhammad - MINHAS, Muhammad Usman - KHALIQ, Touba - KOUSAR, Mubeen - KHAN, Shahzeb - HUSSAIN, Zahid - MAHMOOD, Arshad - ABBASI, Mudassir - AZIZ, Heather C. - SHAH, Syed Ahmed. Bio-functional hydrogel membranes loaded with chitosan nanoparticles for accelerated wound healing. In International Journal of Biological Macromolecules. ISSN 01418130, 2021-02-15, 170, pp. 207-221., Registrované v: SCOPUS
 • HLAVÁČ, Matúš** - KOVÁČIKOVÁ, Lucia - ŠOLTÉSOVÁ PRNOVÁ, Marta - ADDOVÁ, Gabriela - HANQUET, Gilles - ŠTEFEK, Milan - BOHÁČ, A. Novel substituted N-benzyl(oxotriazinoindole) inhibitors of aldose reductase exploiting ALR2 unoccupied interactive pocket. In Bioorganic & Medicinal Chemistry, 2021, vol. 29, art. no. 115885. ISSN 0968-0896. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.bmc.2020.115885 (Vega č. 2/0005/18 : Deriváty kyseliny 1-indoloctovej ako inhibítory aldózareduktázy: vzťah štruktúry a aktivity. COST Action CA15135 : MuTaLig - Viac-cieľový model pre inovatívnu identifikáciu látok v procese objavovania liečiv) Typ: ADCA
 • HORVÁTH, Csaba - SZOBI, Adrián - KINDERNAY, Lucia - RAVINGEROVÁ, Táňa - ADAMEOVÁ, Adriana. Pleiotropic, non-cell death-associated effects of inhibitors of receptor-interacting protein kinase 1 in the heart. In Molecular and Cellular Biochemistry : an international journal for chemical biology in health and disease, 2021, vol., iss., p. ISSN 0300-8177. (APVV-15-0607 : Dynamika srdcového poškodenia: úloha nekroptotickej bunkovej smrti a prežívania kardiomyocytov. APVV-19-0540 : Úloha neischemických adaptačných stimulov v ochrane ischemického myokardu: štúdium spúšťacích mechanizmov a bunkovej kardioprotektívnej signalizácie. VEGA č. 2/0141/18 : Štúdium spúšťacích faktorov a mechanizmov prenosu signálu indukovaných neinvazívnymi adaptačnými intervenciami v organizme potkana za účelom ochrany myokardu pred ischémiou) Typ: ADCA
 • JANOUŠEK, Stanislav - VLKOVÁ, Alena** - JÍROVÁ, Gabriela - KEJLOVÁ, Kristína - KRSEK, Daniel - JÍROVÁ, Dagmar - KANĎÁROVÁ, Helena - WITTLINGEROVÁ, Zdenka - HEINONEN, Tuula - MANNERSTROM, Marika - MALÝ, Marek. Qualitative and Quantitative Analysis of Certain Aspects of the Cytotoxic and Genotoxic Hazard of Hospital Wastewaters by Using a Range of In Vitro Assays. In ATLA-Alternatives to Laboratory Animals : Fund for the Replacement of Animals in Medical Experiments, 2021, 16 p. [Epub 2021 Apr 28]. ISSN 0261-1929. Dostupné na: https://doi.org/10.1177/02611929211004956 Typ: ADCA
 • KANĎÁROVÁ, Helena** - HAYDEN, Patrick J. Standardised Reconstructed Skin Models in Toxicology and Pharmacology: State of the Art and Future Development. In Handbook of Experimental Pharmacology. - Springer Nature, 2021, 2021, vol. 265, p. 57-71. ISSN 0171-2004. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/164_2020_417 Typ: ADMB
 • KANĎÁROVÁ, Helena - RAABE, Hans - HILBERER, Allison - CHOKSI, Neepa - ALLEN, David. Retrospective review on in vitro phototoxicity data generated in 3D skin models to support the development of new OECD Test Guideline. In The Toxicologist : supplement to Toxicological Sciences. - The Society of Toxicology (SOT), Oxford University Press, 2021, vol. 180, suppl. S1, abstract 2350. ISBN 1096-6080. (SOT Annual Meeting and ToxExpo) Typ: AFK
 • KOPRDOVÁ, Romana - KISS, Alexander - TILLINGER, Andrej - MACH, Mojmír - OSACKÁ, Jana. Podávanie aripirazolu a haloperidolu neovplyvnilo expresiu CRH a CRHR1 u potkanov podrobených miernemu chronickému stresu = Aripiprazole and haloperidol administration did not affect CRH and CRHR1 expression in rats subjected to chronic mild stress. In Psychiatrie, 2021, vol. 25, suppl. 1, p. 31. ISSN 1211-7579. (Česko-slovenská psychofarmakologická konference virtuální : Křižovatky v psychofarmakologii. APVV-15-0037 : Štúdium anatomicko-funkčných rozdielov v účinkoch aripiprazolu a kvetiapínu, atypických antipsychotík s podobnými terapeutickými vlastnosťami, ale rozdielnym vplyvom na dopaminergické receptory v mozgu, u experimentálnych zvierat. VEGA 2/0037/19 : Vplyv haloperidolu a olanzapínu na neurogenézu a apotózu v schizofrenickom modeli) Typ: AFK
 • KOVÁČIKOVÁ, Lucia - ŠOLTÉSOVÁ PRNOVÁ, Marta - MÁJEKOVÁ, Magdaléna - BOHÁČ, A. - KARASU, Çimen - ŠTEFEK, Milan**. Development of Novel Indole-Based Bifunctional Aldose Reductase Inhibitors/Antioxidants as Promising Drugs for the Treatment of Diabetic Complications. In Molecules, 2021, vol. 26, no. 10, art. no. 2867. ISSN 1420-3049. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/molecules26102867 (Vega č. 2/0005/18 : Deriváty kyseliny 1-indoloctovej ako inhibítory aldózareduktázy: vzťah štruktúry a aktivity. Vega č. 2/0127/18 : Nové látky pre prevenciu a terapiu ochorení spôsobených toxicitou glukózy. APVV-15-0455 : Farmakologické ovplyvnenie glukózovej toxicity pri diabete typu 2. SAS-TUBITAK JRP 2015/7 : Ovplyvnenie molekulovych dráh glucolipotoxicity novým karboxymetylovaným merkaptotriazinoindolovým ihibítorom aldo-ketoreduktázy AKRlBl v diabete, zápale a vekom podmienenej neurodegenerácii) Typ: ADCA
 • KRÁTKÝ, Vojtěch** - VAŇOURKOVÁ, Zdeňka - SÝKORA, Matúš - SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara - HRUŠKOVÁ, Zdeňka - KIKERLOVÁ, Soňa - HÚSKOVÁ, Zuzana - KOPKAN, Libor. AT 1 receptor blocker, but not an ACE inhibitor, prevents kidneys from hypoperfusion during congestive heart failure in normotensive and hypertensive rats. In Scientific Reports, 2021, vol. 11, no. 1, art. no. 4271. (2021 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 2045-2322. (VEGA č. 2/0158/19 : Modulácia dysregulácie extracelulárnej matrix a medzibunkovej komunikácie ako protekcia srdcového svalu pred jeho funkčným zlyhaním) Typ: ADCA
 • KURA, Branislav - KALOČAYOVÁ, Barbora - SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara - FÜLÖP, Marko - ŠAGÁTOVÁ, A. - SÝKORA, Matúš - ANDELOVÁ, Katarína - ABUAWAD, Ziad - SLEZÁK, Ján. The effect of selected drugs on the mitigation of myocardial injury caused by gamma radiation. In Canadian Journal of Physiology and Pharmacology, 2021, vol. 99, iss. 1, p. 80-88. ISSN 0008-4212. Typ: ADCA
 • MALIK, Akshi - BAGCHI, Ashim K. - VINAYAK, Kartik - AKOLKAR, Gauri - SLEZÁK, Ján - BELLÓ-KLEIN, Adriane - JASSAL, Davinder S. - SINGAL, Pawan K. Vitamin C: historical perspectives and heart failure. In Heart Failure Reviews, 2021, vol. 26, no. 3, p. 699-709. ISSN 1382-4147. Typ: ADCA
  Citácie:
  [1.1] ZHU, Ning - HUANG, Bingwu - JIANG, Wenbing. Targets of Vitamin C With Therapeutic Potential for Cardiovascular Disease and Underlying Mechanisms: A Study of Network Pharmacology. In FRONTIERS IN PHARMACOLOGY. ISSN 1663-9812, 2021, vol. 11, no., pp., Registrované v: WOS
 • MARKO, Martin - RIEČANSKÝ, Igor**. The left prefrontal cortex supports inhibitory processing during semantic memory retrieval. In Cortex, 2021, vol. 134, p. 296-306. ISSN 0010-9452. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.cortex.2020.11.001 (VEGA č. 2/0059/20 : Kognitívne a neurofyziologické determinanty sémantickej kognície. VEGA č. 2/0170/19 : Elektrofyziologické koreláty a determinanty presnosti vizuálnej pracovnej pamäti. APVV-19-0570 : Kognitívne a mozgové mechanizmy sémantického spracovania informácií. APVV-16-0202 : Vylepšovanie kognície a motorickej rehabilitácie s využitím zmiešanej reality) Typ: ADCA
 • MARÔNEK, Milan - NOVÁK, Igor - MICHALEC, Ivan - MATYAŠOVSKÝ, Ján - JURKOVIČ, Peter - VALACHOVÁ, Katarína - ŠOLTÉS, Ladislav. Analysis of fumes arising during fabrication of hybrid adhesive-laser joints. In Chemistry and chemical Engineering for Sustainable Development: Best Practices and Research Directions. - Apple Academic Press, 2021, chapter. 11, [23] P. ISBN 978-1-771888-70-7. Typ: ABC
 • BELOVIČOVÁ, Kristína - ŠIMONČIČOVÁ, Eva - VIÑAS NOGUERA, Mireia - DUBOVICKÝ, Michal - BÖGI, Eszter**. Long-term effects of pre-gestational stress and perinatal venlafaxine treatment on neurobehavioral development of female offspring. In Behavioural Brain Research, 2021, vol. 398, art. no. 112944. ISSN 0166-4328. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.bbr.2020.112944 (Vega č. 2/0124/19 : Experimentálna štúdia pôsobenia materskej depresie a antidepresívnej liečby počas gravidity a laktácie na zdravie matky a vývin potomstva. APVV-15-0388 : Prenatálne a postnatálne účinky ligandov δ a µ opioidných receptorov na vývoj a funkciu hipokampu.. APVV-15-0308 : Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii reumatoidnej artritídy hodnotenej v experimentálnych podmienkach in vivo a in vitro) Typ: ADCA
 • MICHÁLIKOVÁ, Dominka** - TYUKOS KAPRINAY, Barbara - BRNOLIAKOVÁ, Zuzana - SASVARIOVÁ, M. - KŘENEK, Peter - BABIAK, E. - FRIMMEL, Karel - BITTNER FIALOVÁ, Silvia - STANKOVIČOVÁ, Tatiana - SOTNÍKOVÁ, Ružena - GÁSPÁROVÁ, Zdenka. Impact of improving eating habits and rosmarinic acid supplementation on rat vascular and neuronal system in the metabolic syndrome model. In British Journal of Nutrition, 2021, vol. 125, no. 7, p. 757-767. ISSN 0007-1145. Dostupné na: https://doi.org/10.1017/S000711452000327X (VEGA č. 2/0054/15 : Rizikové faktory kardiovaskulárnych a cerebrovaskulárnych ochorení a farmakologické možnosti ich ovplyvnenia. Vega č. 2/0120/19 : Vplyv fruktózovej diéty v experimentálnych modeloch metabolického syndrómu a u zdravých jedincov: návrh účinnej farmakologickej liečby. APVV-15-0308 : Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii reumatoidnej artritídy hodnotenej v experimentálnych podmienkach in vivo a in vitro) Typ: ADCA
 • MOLČAN, L. - MAIER, A. - ZEMANČÍKOVÁ, Anna - GELLES, Katharina - TÖRÖK, Jozef - ZEMAN, Michal - ELLINGER, I. Expression of melatonin receptor 1 in rat mesenteric artery and perivascular adipose tissue and vasoactive action of melatonin. In Cellular and Molecular Neurobiology, 2020, vol., no., p. (2019: 3.606 - IF, Q2 - JCR, 1.126 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents). ISSN 0272-4340. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s10571-020-00928-w Typ: ADCA
 • OMELKA, R.** - MARTINIAKOVÁ, Monika - ŠVÍK, Karol - SLOVÁK, Lukáš - PAYER, Juraj - OPPENBERGEROVÁ, Ingrid - KOVÁČOVÁ, Veronika - BÁBIKOVÁ, Martina - ŠOLTÉSOVÁ PRNOVÁ, Marta. The effects of eggshell calcium (Biomin H®) and its combinations with alfacalcidol (1α‐hydroxyvitamin D3) and menaquinone‐7 (vitamin K2) on ovariectomy‐induced bone loss in a rat model of osteoporosis. In Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition, 2021, vol. 105, no. 2, p. 336-344. ISSN 0931-2439. Dostupné na: https://doi.org/10.1111/jpn.13458 Typ: ADCA
 • PECHÁŇOVÁ, Oľga - BARTA, Andrej - TÖRÖK, Jozef - ZEMANČÍKOVÁ, Anna - CEBOVÁ, Martina. Protektívny účinok na nanočastice viazaného aliskirénu v kardiovaskulárnom systéme hypertenzívnych potkanov = Protective effects of nanoparticle-loaded aliskiren on cardiovascular system in spontaneously hypertensive rats. In Cardiology Letters, 2020, vol. 29, no. 5-6, p. 338-339. (2019: 0.113 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1338-3655. Typ: AFH
 • PFABIGAN, Daniela M.** - RÜTGEN, Markus - KROLL, S.L. - RIEČANSKÝ, Igor - LAMM, Claus**. The administration of the opioid buprenorphine decreases motivational error signals. In Psychoneuroendocrinology, 2021, vol. 128, art. no. 105199, 9p. ISSN 0306-4530. Typ: ADCA
 • PIEŠOVÁ, Michaela - KOPRDOVÁ, Romana - UJHÁZY, Eduard - KRŠKOVÁ, Lucia - OLEXOVÁ, Lucia - MOROVÁ, Martina - SENKO, Tomáš - MACH, Mojmír**. Impact of Prenatal Hypoxia on the Development and Behavior of the Rat Offspring. In Physiological Research, 2020, vol. 69, suppl. 4, p. S649-S659. (2019: 1.655 - IF, Q4 - JCR, 0.651 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents). ISSN 0862-8408. Dostupné na: https://doi.org/10.33549/physiolres.934614 (Vega č. 2/0154/20 : Prenatálne programovanie chorôb v dospelosti: možnosti terapie a prevencie následkov prenatálnej hypoxie u potomstva potkanov. SAS Programme for PhD students 2019 - grant APP0054 : Vplyv prenatálnej hypoxie na vývin jedinca a možnosti terapie jej dlhodobých dôsledkov. H2020–LOGIC LAB – MSCA-ITN-2018 : Molecular logic lab-on-a-vesicle for intracellular diagnostics) Typ: ADCA
 • PIEŠOVÁ, Michaela - KOPRDOVÁ, Romana - HADOVÁ, K. - KŘENEK, Peter - MACH, Mojmír. Vplyv prenatálnej hypoxie na glutamátový a cholinergný systém v mozgu adolescentných potkanov = The impact of prenatal hypoxia on glutaminergic and cholinergic system in the brain of adolescent rats. In Psychiatrie, 2021, vol. 25, suppl. 1, p. 33. ISSN 1211-7579. (Česko-slovenská psychofarmakologická konference virtuální : Křižovatky v psychofarmakologii. Vega č. 2/0154/20 : Prenatálne programovanie chorôb v dospelosti: možnosti terapie a prevencie následkov prenatálnej hypoxie u potomstva potkanov) Typ: AFK
 • RAČKOVÁ, Lucia** - MACH, Mojmír - BRNOLIAKOVÁ, Zuzana. An update in toxicology of ageing. In Environmental Toxicology and Pharmacology, 2021, vol. 84, art. no. 103611. ISSN 1382-6689. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.etap.2021.103611 (APVV-18-0336 : Inovatívne prístupy v toxikológii starnutia. Vega č. 2/0104/21 : Použitie hmotnostnej spektrometrie na porovnanie glykoprofilov rôznych kmeňov potkanov v intervencii metabolických porúch. Vega č. 1/0284/20 : Výskum prírodných látok s terapeutickým potenciálom v humánnej medicíne: komplexná analýza, biologické účinky a štúdium synergie. Vega č. 2/0041/17 : Redoxná homeostáza, proteostáza a zápal ako potenciálne ciele pre ovplyvnenie starnutia a s ním spojených ochorení: Modulácia pomocou látok prírodného a syntetického pôvodu) Typ: ADCA
 • RADOŠINSKÁ, Jana** - JASENOVEC, Tomáš - RADOŠINSKÁ, Dominika - BALIŠ, Peter - PÚZSEROVÁ, Angelika - ŠKRÁTEK, Martin - MAŇKA, Ján - BERNÁTOVÁ, Iveta. Ultra-small superparamagnetic iron-oxide nanoparticles exert different effects on erythrocytes in normotensive and hypertensive rats. In Biomedicines, 2021, vol. 9, no. 4, art. no. 377. ISSN 2227-9059. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/biomedicines9040377 (APVV-16-0263 : Výskum magnetických foriem železa v rozvoji kardiovaskulárnych chorôb a porúch správania. VEGA č. 2/0160/17 : Vplyv ultra malých superparamagnetických nanočastíc železa na kardiovaskulárny systém potkana v podmienkach vysokého krvného tlaku. VEGA č. 2/0157/21 : Úloha signalizácie sprostredkovanej jadrovým faktorom NRF2 v regulácii metabolizmu železa počas stresu. VEGA č. 1/0193/21 : Vlastnosti erytrocytov a oxidačný stres za vybraných patológií a po podávaní antioxidantov) Typ: ADCA
 • RUCKI, Marián** - KEJLOVÁ, Kristína - VLKOVÁ, Alena - JÍROVÁ, Dagmar - DVOŘÁKOVÁ, Markéta - SVOBODOVÁ, Lada - KANĎÁROVÁ, Helena - LETAŠIOVÁ, Silvia - KOLÁŘOVÁ, Hana - MANNERSTROM, Marika - HEINONEN, Tuula. Evaluation of toxicity profiles of rare earth elements salts (lanthanides). In Journal of Rare Earths, 2021, vol. 39, no. 2, p. 225-232. ISSN 1002-0721. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jre.2020.02.011 Typ: ADMA
  Citácie:
  [1.2] GU, Yang Guang - GAO, Yan Peng - HUANG, Hong Hui - WU, Feng Xia. First attempt to assess ecotoxicological risk of fifteen rare earth elements and their mixtures in sediments with diffusive gradients in thin films. In WATER RESEARCH. ISSN 0043-1354, 2020, vol. 185, art. no. 116254., Registrované v: SCOPUS
 • RÜTGEN, Markus** - WIRTH, Eva-Maria - RIEČANSKÝ, Igor - HUMMER, Allan - WINDISCHBERGER, Christian - PETROVIC, Predrag - SILANI, Giorgia - LAMM, Claus. Beyond sharing unpleasant affect - evidence for pain-specific opioidergic modulation of empathy for pain. In Cerebral Cortex, 2021, vol. 31, no. 6, p. 2773-2768. ISSN 1047-3211. Dostupné na: https://doi.org/10.1093/cercor/bhaa385 Typ: ADCA
 • SLEZÁK, Ján - KURA, Branislav - LE BARON, Tyler W. - SINGAL, Pawan K. - BUDAY, Jozef - BARANČÍK, Miroslav. Oxidative Stress and Pathways of Molecular Hydrogen Effects in Medicine. In Current Pharmaceutical Design, 2021, vol. 27, no. 5, p. 610-625. ISSN 1381-6128. Typ: ADCA
 • SPIELMANN, Horst** - KANĎÁROVÁ, Helena. Integration of Advanced Technologies into Regulatory Toxicology. In Regulatory Toxicology. - Berlin : Springer-Verlag, part of Springer Nature, 2021, 14 p. ISBN 978-3-642-36206-4. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/978-3-642-36206-4_34-2 Typ: AECA
 • SPIELMANN, Horst** - KANĎÁROVÁ, Helena. International Regulation of Toxicological Test Procedures. In Regulatory Toxicology. - Berlin : Springer-Verlag, part of Springer Nature, 2021, 10 p. ISBN 978-3-642-36206-4. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/978-3-642-36206-4_41-2 Typ: AECA
 • SVOBODOVÁ, Lada** - RUCKI, Marián - VLKOVÁ, Alena - KEJLOVÁ, Kristína - JÍROVÁ, Dagmar - DVOŘÁKOVÁ, Markéta - KOLÁŘOVÁ, Hana - KANĎÁROVÁ, Helena - PÔBIŠ, Peter - HEINONEN, Tuula - MALÝ, Marek. Sensitization potential of medical devices detected by in vitro and in vivo methods. In ALTEX : Alternatives to Animal Experimentation, 2021 [Online ahead of print]. ISSN 1868-596X. Dostupné na: https://doi.org/10.14573/altex.2008142 Typ: ADMA
 • SÝKORA, Matúš. Hypertrofia srdca ako odpoveď na objemové preťaženie za normotenzie a hypertenzie, a možná kardioprotekcia angiotenzínoím (1-7) : Rigorózna práca. Školiteľka: Barbara Szeiffová Bačová. 23.4.2021 Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, študijný odbor: Biológia. Školiace pracovisko: Ústav pre výskum srdca, Centrum experimentálnej medicíny SAV Typ: DAI
 • ŠPAGLOVÁ, Miroslava** - ČUCHOROVÁ, Mária - ČIERNA, Martina - PONIŠT, Silvester - BAUEROVÁ, Katarína. Microemulsions as Solubilizers and Penetration Enhancers for Minoxidil Release from Gels. In Gels : open access journal, 2021, vol. 7, no. 1, art. no. 26. (2021 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 2310-2861. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/gels7010026 (VEGA č. 2/0115/19 : Nové prístupy k liečbe kachexie, zápalu a oxidačného stresu v experimentálnej artritíde: Účinok rôznych rastlinných extraktov z olivových listov, Rhodiola rosea, Tribulus terrestris a extra panenského olivového oleja. APVV-15-0308 : Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii reumatoidnej artritídy hodnotenej v experimentálnych podmienkach in vivo a in vitro) Typ: ADCB
 • ŠUTOVSKA, Hana - MOLČAN, L.** - KOPRDOVÁ, Romana - PIEŠOVÁ, Michaela - MACH, Mojmír - ZEMAN, Michal. Prenatal hypoxia increases blood pressure in male rat offspring and affects their response to artificial light at night. In Journal of Developmental Origins of Health and Disease, [Epub 2020 Oct 28]. ISSN 2040-1744. Dostupné na: https://doi.org/10.1017/S2040174420000963 (APVV-17-0178 : Dôsledky disrupcie cirkadiánneho systému umelým svetlom v noci na fyziologické a behaviorálne procesy. Vega č. 2/0154/20 : Prenatálne programovanie chorôb v dospelosti: možnosti terapie a prevencie následkov prenatálnej hypoxie u potomstva potkanov) Typ: ADMA
 • TÖRÖK, Jozef - ZEMANČÍKOVÁ, Anna - BALIŠ, Peter - VALOVIČ, Pavol - CHOMOVÁ, Mária. Modulácia sympatoadrenergických kontrakcií perivaskulárnym tukovým tkanivom v mezenterických artériách u obéznych potkanov = Modulation of sympatoadrenergic contractions by perivascular adipose tissue in mesenteric arteries of obese rats. In Cardiology Letters, 2020, vol. 29, no. 5-6, p. 341-342. (2019: 0.113 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1338-3655. (VEGA č. 2/0147/18 : Vzťah medzi telesnou adipozitou a funkčnými vlastnosťami artérií u potkana. VEGA č. 1/0314/19 : Príspevok diabetes mellitus k neurodegenerácii mozgu) Typ: AFL
 • TSIKLAURI, Lia - ŠVÍK, Karol - CHRASTINA, Martin - PONIŠT, Silvester - DRÁFI, František - SLOVÁK, Lukáš - ALANIA, Mery - KEMERTELIDZE, Ether - BAUEROVÁ, Katarína**. Bioflavonoid Robinin from Astragalus falcatus Lam. Mildly Improves the Effect of Metothrexate in Rats with Adjuvant Arthritis. In Nutrients, 2021, vol. 13, no. 4, art. no. 1268. ISSN 2072-6643. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/nu13041268 (Vega č. 2/0136/20 : Hodnotenie a porovnanie protizápalovej a antioxidačnej účinnosti karotenoidov in vitro a in vivo pomocou modelov chronických zápalových ochorení. VEGA č. 2/0115/19 : Nové prístupy k liečbe kachexie, zápalu a oxidačného stresu v experimentálnej artritíde: Účinok rôznych rastlinných extraktov z olivových listov, Rhodiola rosea, Tribulus terrestris a extra panenského olivového oleja. APVV-15-0308 : Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii reumatoidnej artritídy hodnotenej v experimentálnych podmienkach in vivo a in vitro) Typ: ADMA
 • VALACHOVÁ, Katarína** - ŠUŠANÍKOVÁ, Ivana - TOPOĽSKÁ, Dominika - BÖGI, Eszter - ŠOLTÉS, Ladislav. Effects of N-Acetylcysteine, Glutathione, and Glutathione Disulfide on NIH 3T3, VH10 And MCF-7 Cells Exposed to Ascorbate and Cu(II) Ions : chapter 4. In Green Chemistry and Sustainable Technology : Biological, Pharmaceutical, and Macromolecular Systems. - Burlington, Ontario : CRC Press-Taylor & Francis Group, Apple Academic Press, 2021, p. 77-93. ISBN 978-1-77188-862-2. (Vega č. 2/0019/19 : Účinky prírodných a syntetických zlúčenín pri oxidačnom poškodení biomakromolekúl. Pro- a antioxidačné mechanizmy. APVV-15-0308 : Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii reumatoidnej artritídy hodnotenej v experimentálnych podmienkach in vivo a in vitro) Typ: ABC
 • VALACHOVÁ, Katarína** - RAPTA, Peter - BATINIC-HABERLE, Ines - ŠOLTÉS, Ladislav. Manganese Porphyrins as Pro-Oxidants in High-Molar-Mass Hyaluronan Oxidative Degradation : chapter 12. In Green Chemistry and Green Engineering : Processing, Technologies, Properties, and Applications. - Palm Bay : CRC Press-Taylor & Francis Group, Apple Academic Press, 2021, p. 223-241. ISBN 978-1-77188-900-1. (Vega č. 2/0019/19 : Účinky prírodných a syntetických zlúčenín pri oxidačnom poškodení biomakromolekúl. Pro- a antioxidačné mechanizmy. APVV-15-0053 : Elektrochemicky a fotochemicky iniciované reakcie koordinačných zlúčenín s biologicky aktívnymi ligandmi) Typ: ABC
 • VALACHOVÁ, Katarína** - ŠOLTÉS, Ladislav. Versatile Use of Chitosan and Hyaluronan in Medicine. In Molecules, 2021, vol. 26, no. 4, art. no. 1195. ISSN 1420-3049. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/molecules26041195 (Vega č. 2/0019/19 : Účinky prírodných a syntetických zlúčenín pri oxidačnom poškodení biomakromolekúl. Pro- a antioxidačné mechanizmy) Typ: ADCA
 • VALACHOVÁ, Katarína - ŠVÍK, Karol - BIRÓ, Csaba - JURČÍK, Rastislav - ONDRUŠKA, Ľubomír - ŠOLTÉS, Ladislav. Impact of Ergothioneine, Hercynine, and Histidine on Oxidative Degradation of Hyaluronan and Wound Healing. In Polymers : Open Access Polymer Science Journal, 2021, vol. 13, no. 1, art. no. 95. ISSN 2073-4360. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/polym13010095 (Vega č. 2/0019/19 : Účinky prírodných a syntetických zlúčenín pri oxidačnom poškodení biomakromolekúl. Pro- a antioxidačné mechanizmy. APVV PP-COVID-20-0043 : Nové perspektívy v liečbe kardiovaskulárnych komplikácií spojených s COVID19) Typ: ADCA
  Citácie:
  [1.1] CASTRO, K.C. - CAMPOS, M.G.N. - MEI, L.H.I. Hyaluronic acid electrospinning: Challenges, applications in wound dressings and new perspectives. In INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES. ISSN 0141-8130, 2021, vol. 173, p. 251-266., Registrované v: WOS
  [1.1] SUN, L.Y. - CHAI, K.G. - ZHOU, L.Q. - LIAO, D.K. - JI, H.B. One-pot fabrication of lignin-based aromatic porous polymers for efficient removal of bisphenol AF from water. In INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES. ISSN 0141-8130, 2021, vol. 175, p. 396-405., Registrované v: WOS
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus