Informačná stránka organizácie SAV

Centrum experimentálnej medicíny SAV

Publikácie za rok 2020

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:
 • CAPCAROVÁ, Marcela** - KALAFOVÁ, Anna - SCHWARZOVÁ, Marianna - SCHNEIDGENOVÁ, Monika - ŠOLTÉSOVÁ PRNOVÁ, Marta - ŠVÍK, Karol - SLOVÁK, Lukáš - KISSKA, Peter - KOVÁČIK, Anton - BRINDZA, Ján. Consumption of bee bread influences glycaemia and development of diabetes in obese spontaneous diabetic rats. In Biologia, 2020, vol., no, [online 16 August 2019]. ISSN 0006-3088.(APVV-15-0229 : Vplyv flavonoidov a mykotoxínov na tukové tkanivo v závislosti od celkového metabolického stavu, zápalu a oxidačného stresu). Typ: ADDA
 • ERNYEY, Aliz Judit** - BÖGI, Eszter - KASSAI, Ferenc - PLANGÁR, Imola - GYERTYÁN, István. Translational Difficulties in Querying Rats on Orientation. In BioMed Research International, 2019, vol. 2019, art. ID 6149023, 11 p. (2018: 2.197 - IF, Q3 - JCR, 0.795 - SJR, Q2 - SJR). (2019 - WOS, SCOPUS). ISSN 2314-6133. Typ: ADMA
 • FERENCZYOVÁ, Kristína - KALOČAYOVÁ, Barbora - KINDERNAY, Lucia - JELEMENSKÝ, Marek - BALIŠ, Peter - BERÉNYIOVÁ, Andrea - ZEMANČÍKOVÁ, Anna - FARKAŠOVÁ, Veronika - SÝKORA, Matúš - TÓTHOVÁ, Ľubomíra - JASENOVEC, Tomáš - RADOŠINSKÁ, Jana - TÖRÖK, Jozef - ČAČÁNYIOVÁ, Soňa - BARANČÍK, Miroslav - BARTEKOVÁ, Monika**. Quercetin Exerts Age-Dependent Beneficial Effects on Blood Pressure and Vascular Function, But Is Inefficient in Preventing Myocardial Ischemia-Reperfusion Injury in Zucker Diabetic Fatty Rats. In Molecules, 2020, vol. 25, iss. 1, pii: E187. doi: 10.3390/molecules25010187. ISSN 1420-3049.(VEGA č. 2/0061/16 : Úloha extracelulárnych vezikúl v medziorgánovej komunikácii zahrnutej v kardioprotekcii na diaľku (remote conditioning). 2/0104/20 : Štúdium nových mechanizmov kardioprotekcie voči ischemicko-reperfúznemu poškodeniu srdca: úloha extracelulárnych vezikúl, nekódujúcich RNA a vplyv metabolických komorbidít na tieto mechanizmy. 2/0147/18 : Vzťah medzi telesnou adipozitou a funkčnými vlastnosťami artérií u potkana. APVV-18-0548 : Úloha matrixových metaloproteináz v patofyziológii ochorení kardiovaskulárneho systému a ich vzťah k bunkovej redoxnej signalizácii). Typ: ADCA
 • GVOZDJAKOVÁ, Anna - KUCHARSKÁ, Jarmila - KURA, Branislav - VANČOVÁ, Olga - RAUSOVÁ, Zuzana - SUMBALOVÁ, Zuzana - ULIČNÁ, Oľga - SLEZÁK, Ján**. A new insight into the molecular hydrogen effect on coenzyme Q and mitochondrial function of rats. In Canadian Journal of Physiology and Pharmacology, 2020, vol. 98, iss. 1, p. 29-34. ISSN 0008-4212. Typ: ADCA
 • KURA, Branislav - SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara - KALOČAYOVÁ, Barbora - SÝKORA, Matúš - SLEZÁK, Ján. Oxidative Stress-Responsive MicroRNAs in Heart Injury. In International Journal of Molecular Sciences, 2020, vol. 21, no. 1, pii: E358. ISSN 1422-0067.(VEGA č. 2/0021/15 : Nové molekulárne mechanizmy poškodenia kardiovaskulárneho systému ionizujúcim žiarením a možnosti jeho cielenej medikamentóznej prevencie. VEGA č. 2/0063/18 : Ochrana srdca v situáciách nadmernej tvorby kyslíkových a nitrozylových radikálov: Molekulárny vodík ako nový potenciálny terapeutický nástroj?. VEGA č. 2/0158/19 : Modulácia dysregulácie extracelulárnej matrix a medzibunkovej komunikácie ako protekcia srdcového svalu pred jeho funkčným zlyhaním. VEGA č. 2/0166/17 : Vlastnosti Na, K-ATPázy, jedného z kľúčových systémov pre udržiavanie koncentrácie sodíka v organizme, v podmienkach zaťaženia organizmu po ožiarení.. VEGA č. 2/0002/20 : Podieľajú sa konexinové kanály v preťaženom srdcovom svale na extracelulárnej signalizácii?). Typ: ADCA
 • LAZOU, Antigone - IKONOMIDIS, Ignatios - BARTEKOVÁ, Monika - BENEDEK, Theodora - MAKAVOS, George - PALIOURA, D. - CABRERA FUENTES, Hector - ANDREADOU, Ioanna. Chronic inflammatory diseases, myocardial function and cardioprotection. In British journal of pharmacology, 2020, vol., no., p. ISSN 0007-1188. Typ: ADCA
 • MOLNÁROVÁ, Agáta - PALENČÁR, Drahomír - FEKIAČOVÁ, Dagmar - BIELIKOVÁ, Eva - TICHÁ, Elena - MACH, Mojmír**. Adenovirus and RSV infections during pregnancy and their relationship to orofacial clefts. In Biologia, 2020, vol., no, [online 03 January 2020]. ISSN 0006-3088.(VEGA č. 2/0166/16 : Prenatálne programovanie chorôb v dospelosti: subchronická prenatálna asfyxia u potkanov ako vhodný model na štúdium mechanizmov embryo-fetálneho programovania neurobehaviorálnych zmien v dospelosti). Typ: ADDA
 • MURGOCI, Adriana-Natalia - BACIAK, Ladislav - CUBÍNKOVÁ, Veronika - SMOLEK, Tomáš - TVRDÍK, Tomáš - JURÁNEK, Ivo - KAFKA, Jozef - ČÍŽKOVÁ, Dáša**. Diffusion Tensor Imaging: Tool for Tracking Injured Spinal Cord Fibres in Rat. In Neurochemical Research, 2020, vol. 45, no. 1, p. 180-187. ISSN 0364-3190.(APVV-15-0029 : Výskum komparatívnych zobrazovacích metód na báze magnetickej rezonancie na diagnostiku neurologických a muskuloskeletálnych ochorení. APVV-15-0077 : Učenie a nervová plasticita spevavcov). Typ: ADCA
 • REGECOVÁ, Valéria** - JURKOVIČOVÁ, Jana - BABJAKOVÁ, J. - BERNÁTOVÁ, Iveta. The effect of a single dose of dark chocolate on cardiovascular parameters and their reactivity to mental stress. In Journal of the American College of Nutrition, 2019, vol., no. 1, p. (2018: 2.080 - IF, Q3 - JCR, 0.720 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2019 - Current Contents). ISSN 0731-5724.(VEGA č. 2/0160/17 : Vplyv ultra malých superparamagnetických nanočastíc železa na kardiovaskulárny systém potkana v podmienkach vysokého krvného tlaku. APVV-16-0263 : Výskum magnetických foriem železa v rozvoji kardiovaskulárnych chorôb a porúch správania). Typ:
 • SILVA, Daniel Botelho - MENDES, Eduarda - SUMMERS, Eleanor J - NECA, Ana - JACINTO, Ana C. - REIS, Telma - AGOSTINHO, Paula - BOLEA, Irene - JIMENO, Luisa M. - MATEUS, Luisa M. - OLIVEIRA-CAMPOS, Ana M.F. - UNZETA, Mercedes - MARCO-CONTELLES, José - MÁJEKOVÁ, Magdaléna - RAMSAY, Rona R.** - CARREIRAS, Carmo M.**. Synthesis, biological evaluation, and molecular modeling of nitrile-containing compounds: Exploring multiple activities as anti-Alzheimer agents. In Drug Development Research, 2019, Early Access. ISSN 0272-4391.(COST Action CM1103 : Štrukturálne podmienené navrhovanie liečiv na diagnózu a liečenie neurologických ochorení. Vega č. 2/0127/18 : Nové látky pre prevenciu a terapiu ochorení spôsobených toxicitou glukózy. APVV-15-0455 : Farmakologické ovplyvnenie glukózovej toxicity pri diabete typu 2). Typ: ADCA
 • SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara - RADOŠINSKÁ, Jana - WALLUKAT, G. - BARANČÍK, Miroslav - WALLUKAT, A. - KNEZL, Vladimír - SÝKORA, Matúš - PAULIS, Ľudovít. Suppression of β1-Adrenoceptor Autoantibodies is Involved in the Antiarrhythmic Effects of Omega-3 Fatty Acids in Male and Female Hypertensive Rats. In International Journal of Molecular Sciences, 2020, vol. 21, no. 2, pii: E526. ISSN 1422-0067.(VEGA č. 2/0002/20 : Podieľajú sa konexinové kanály v preťaženom srdcovom svale na extracelulárnej signalizácii?. VEGA č. 2/0158/19 : Modulácia dysregulácie extracelulárnej matrix a medzibunkovej komunikácie ako protekcia srdcového svalu pred jeho funkčným zlyhaním. APVV-18-0548 : Úloha matrixových metaloproteináz v patofyziológii ochorení kardiovaskulárneho systému a ich vzťah k bunkovej redoxnej signalizácii. APVV-15-0376 : Ochrana srdca v situáciách zvýšenej produkcie voľných kyslíkových radikálov: radiačné a reperfúzne poškodenie. APVV-15-0119 : Kompenzačné ochranné mechanizmy ako účinný nástroj voči zvýšenej energetickej deficiencii patologicky zaťaženého myokardu: Výhodná perspektíva v modernej experimentálnej kardioprotekcii. ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení). Typ: ADCA
 • ŠOLTÉSOVÁ PRNOVÁ, Marta - KOVÁČIKOVÁ, Lucia - ŠVÍK, Karol - BEZEK, Štefan - ELMAZOGLU, Zübeyir - KARASU, Çimen - ŠTEFEK, Milan**. Triglyceride-lowering effect of the aldose reductase inhibitor cemtirestat - another factor that may contribute to attenuation of symptoms of peripheral neuropathy in STZ-diabetic rats. In Naunyn-Schmiedeberg's Archives of Pharmacology, 2019, [Early Access]. ISSN 0028-1298.(Vega č. 2/0005/18 : Deriváty kyseliny 1-indoloctovej ako inhibítory aldózareduktázy: vzťah štruktúry a aktivity. APVV-15-0455 : Farmakologické ovplyvnenie glukózovej toxicity pri diabete typu 2. SAS-TUBITAK JRP 2015/7 : Ovplyvnenie molekulovych dráh glucolipotoxicity novým karboxymetylovaným merkaptotriazinoindolovým ihibítorom aldo-ketoreduktázy AKRlBl v diabete, zápale a vekom podmienenej neurodegenerácii). Typ: ADCA
 • ŽDÍMALOVÁ, Mária - BOHUMEL, Tomáš - PLACHÁ-GREGOROVSKÁ, Kateřina - WEISMANN, Peter - EL FALOUGY, Hisham. Graph cutting in image processing handling with biological data analysis. In Advances in Intelligent Systems and Computing.Information Technology, System Research, and Computational Physics. - Cham : Springer Nature, 2020, vol. 945, P. 203-216. ISBN 978-3-030-18057-7. Contemporary Computational Science : proceedings of the International Multi-Conference on Computational Science (CS 2018). ITSRCP18, CompIMAGE18. - Kraków : AGH University of Science and Technology, 2018, p. 112. ISBN 978-83-66016-22-4.(APVV-15-0205 : Zmeny regulácie neuritogenézy vo vzťahu k neurovývinovým ochoreniam. Conference on Information Technology, Systems Research and Computational Physics. ITSRCP18). Typ: AECA

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus