Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka organizácie SAV

Publikácie

Centrum experimentálnej medicíny SAV

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
 • ANDELOVÁ, Katarína - EGAN BEŇOVÁ, Tamara - SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara - SÝKORA, Matúš - PRADO, Natalia - DIEZ, Emiliano - HLIVÁK, Peter - TRIBULOVÁ, Narcisa**. Cardiac Connexin-43 Hemichannels and Pannexin1 Channels: Provocative Antiarrhythmic Targets. In International Journal of Molecular Sciences, 2021, vol. 22, article number: 260. ISSN 1422-0067. (VEGA č. 2/0002/20 : Podieľajú sa konexinové kanály v preťaženom srdcovom svale na extracelulárnej signalizácii?. VEGA č. 2/0158/19 : Modulácia dysregulácie extracelulárnej matrix a medzibunkovej komunikácie ako protekcia srdcového svalu pred jeho funkčným zlyhaním. APVV-18-0548 : Úloha matrixových metaloproteináz v patofyziológii ochorení kardiovaskulárneho systému a ich vzťah k bunkovej redoxnej signalizácii. ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení) Typ: ADCA
 • BRUCKNEROVÁ, Jana - BABALA, Jozef - UJHÁZY, Eduard - MACH, Mojmír - JURÁNEK, Ivo - BRUCKNEROVÁ, Ingrid**. Rare Causes of Respiratory Insufficiency in Newborns. In Physiological Research, 2020, vol. 69, suppl. 4, p. S637-S647. (2019: 1.655 - IF, Q4 - JCR, 0.651 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents). ISSN 0862-8408. Dostupné na: https://doi.org/10.33549/physiolres.934613 (Vega č. 2/0166/20 : Experimentálna liečba neonatálnej hypoxicko-ischemickej encefalopatie (nHIE): potenciácia hypotermickej neuroprotekcie melatonínom u novorodených potkanov. Vega č. 2/0154/20 : Prenatálne programovanie chorôb v dospelosti: možnosti terapie a prevencie následkov prenatálnej hypoxie u potomstva potkanov) Typ: ADCA
 • CSATLÓSOVÁ, Kristína - BÖGI, Eszter - ĎURIŠOVÁ, Barbora - GRINCHII, Daniil - PALIOKHA, Ruslan - MORAVČÍKOVÁ, Lucia - LACINOVÁ, Ľubica - JEŽOVÁ, Daniela - DREMENCOV, Eliyahu**. Maternal immune activation in rats attenuates the excitability of monoamine-secreting neurons in adult offspring in a sex-specific way. In European Neuropsychopharmacology, 2021, vol. 43, p. 82-91. ISSN 0924-977X. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.euroneuro.2020.12.002 (VEGA č. 2/0046/18 : Štúdium mechanizmov účinku nových antidepresív: pyridoindolové deriváty a ligandy „trace amine-associated receptor one“ (TAAR1). APVV-15-0388 : Prenatálne a postnatálne účinky ligandov δ a µ opioidných receptorov na vývoj a funkciu hipokampu.. NEURON II/2018/569/UNMET : Odkrytie mechanizmov zodpovedných za prešmyk z depresie do mánie počas antidepresívnej liečby: úloha glutamátu) Typ: ADCA
 • ELMAZOGLU, Zübeyir - ŠOLTÉSOVÁ PRNOVÁ, Marta - SANTAMARIA, Abel - ŠTEFEK, Milan - KARASU, Çimen**. Combatting Nitrosative Stress and Inflammation with Novel Substituted Triazinoindole Inhibitors of Aldose Reductase in PC12 Cells Exposed to 6-Hydroxydopamine Plus High Glucose. In Neurotoxicity Research, [Early Access: NOV 2020]. ISSN 1029-8428. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s12640-020-00305-x (SAS-TUBITAK JRP 2015/7 : Ovplyvnenie molekulovych dráh glucolipotoxicity novým karboxymetylovaným merkaptotriazinoindolovým ihibítorom aldo-ketoreduktázy AKRlBl v diabete, zápale a vekom podmienenej neurodegenerácii. APVV-15-0455 : Farmakologické ovplyvnenie glukózovej toxicity pri diabete typu 2. Vega č. 2/0005/18 : Deriváty kyseliny 1-indoloctovej ako inhibítory aldózareduktázy: vzťah štruktúry a aktivity) Typ: ADMA
 • GUO, Yiru - NONG, Yibing - LI, Qianhong - TOMLIN, Alex - KAHLON, Arunpreet - GUMPERT, Anna - SLEZÁK, Ján - ZHU, Xiaoping - BOLLI, Roberto**. Comparison of One and Three Intraventricular Injections of Cardiac Progenitor Cells in a Murine Model of Chronic Ischemic Cardiomyopathy. In Stem Cell Reviews and Reports, 2020, oct 28. Online ahead of print. (2019: 5.316 - IF, Q1 - JCR, 1.408 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2629-3269. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s12015-020-10063-0 Typ: ADCA
 • HASSAN, Mohamed A.** - TAMER ABD-EL RAZIK, Tamer Mahmoud** - VALACHOVÁ, Katarína - OMER, Ahmed Mohamed - EL-SHAFEEY, Muhammad E.A. - MOHY-ELDIN, Mohamed Samir - ŠOLTÉS, Ladislav. Antioxidant and antibacterial polyelectrolyte wound dressing based on chitosan/ hyaluronan/phosphatidylcholine dihydroquercetin. In International Journal of Biological Macromolecules, 2021, vol. 166, p. 18-31. ISSN 0141-8130. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2020.11.119 (Vega č. 2/0019/19 : Účinky prírodných a syntetických zlúčenín pri oxidačnom poškodení biomakromolekúl. Pro- a antioxidačné mechanizmy. APVV-15-0308 : Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii reumatoidnej artritídy hodnotenej v experimentálnych podmienkach in vivo a in vitro) Typ: ADCA
  Citácie:
  [1.2] SHAFIQUE, Maryam - SOHAIL, Muhammad - MINHAS, Muhammad Usman - KHALIQ, Touba - KOUSAR, Mubeen - KHAN, Shahzeb - HUSSAIN, Zahid - MAHMOOD, Arshad - ABBASI, Mudassir - AZIZ, Heather C. - SHAH, Syed Ahmed. Bio-functional hydrogel membranes loaded with chitosan nanoparticles for accelerated wound healing. In International Journal of Biological Macromolecules. ISSN 01418130, 2021-02-15, 170, pp. 207-221., Registrované v: SCOPUS
 • HLAVÁČ, Matúš** - KOVÁČIKOVÁ, Lucia - ŠOLTÉSOVÁ PRNOVÁ, Marta - ADDOVÁ, Gabriela - HANQUET, Gilles - ŠTEFEK, Milan - BOHÁČ, A. Novel substituted N-benzyl(oxotriazinoindole) inhibitors of aldose reductase exploiting ALR2 unoccupied interactive pocket. In Bioorganic & Medicinal Chemistry, 2021, vol. 29, art. no. 115885. ISSN 0968-0896. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.bmc.2020.115885 (Vega č. 2/0005/18 : Deriváty kyseliny 1-indoloctovej ako inhibítory aldózareduktázy: vzťah štruktúry a aktivity. COST Action CA15135 : MuTaLig - Viac-cieľový model pre inovatívnu identifikáciu látok v procese objavovania liečiv) Typ: ADCA
 • KANĎÁROVÁ, Helena** - HAYDEN, Patrick J. Standardised Reconstructed Skin Models in Toxicology and Pharmacology: State of the Art and Future Development. In Handbook of Experimental Pharmacology. - Springer Nature, 2021, book chapter 417, 15 p. ISSN 0171-2004. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/164_2020_417 Typ: ADMB
 • KRÁTKÝ, Vojtěch** - VAŇOURKOVÁ, Zdeňka - SÝKORA, Matúš - SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara - HRUŠKOVÁ, Zdeňka - KIKERLOVÁ, Soňa - HÚSKOVÁ, Zuzana - KOPKAN, Libor. AT 1 receptor blocker, but not an ACE inhibitor, prevents kidneys from hypoperfusion during congestive heart failure in normotensive and hypertensive rats. In Scientific Reports, 2021, vol. 11, no. 1, art. no. 4271. ISSN 2045-2322. (VEGA č. 2/0158/19 : Modulácia dysregulácie extracelulárnej matrix a medzibunkovej komunikácie ako protekcia srdcového svalu pred jeho funkčným zlyhaním) Typ: ADCA
 • KURA, Branislav - KALOČAYOVÁ, Barbora - SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara - FÜLÖP, Marko - ŠAGÁTOVÁ, A. - SÝKORA, Matúš - ANDELOVÁ, Katarína - ABUAWAD, Ziad - SLEZÁK, Ján. The effect of selected drugs on the mitigation of myocardial injury caused by gamma radiation. In Canadian Journal of Physiology and Pharmacology, 2021, vol., iss., p. (online ahead of print. ISSN 0008-4212. Typ: ADCA
 • MALIK, Akshi - BAGCHI, Ashim K. - VINAYAK, Kartik - AKOLKAR, Gauri - SLEZÁK, Ján - BELLÓ-KLEIN, Adriane - JASSAL, Davinder S. - SINGAL, Pawan K. Vitamin C: historical perspectives and heart failure. In Heart Failure Reviews, 2020, doi: 10.1007/s10741-020-10036-y. Online ahead of print. (2019: 3.538 - IF, Q2 - JCR, 1.454 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents). ISSN 1382-4147. Typ: ADCA
 • MARKO, Martin - RIEČANSKÝ, Igor**. The left prefrontal cortex supports inhibitory processing during semantic memory retrieval. In Cortex, 2021, vol. 134, p. 296-306. ISSN 0010-9452. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.cortex.2020.11.001 (VEGA č. 2/0059/20 : Kognitívne a neurofyziologické determinanty sémantickej kognície. VEGA č. 2/0170/19 : Elektrofyziologické koreláty a determinanty presnosti vizuálnej pracovnej pamäti. APVV-19-0570 : Kognitívne a mozgové mechanizmy sémantického spracovania informácií. APVV-16-0202 : Vylepšovanie kognície a motorickej rehabilitácie s využitím zmiešanej reality) Typ: ADCA
 • MARÔNEK, Milan - NOVÁK, Igor - MICHALEC, Ivan - MATYAŠOVSKÝ, Ján - JURKOVIČ, Peter - VALACHOVÁ, Katarína - ŠOLTÉS, Ladislav. Analysis of fumes arising during fabrication of hybrid adhesive-laser joints. In Chemistry and chemical Engineering for Sustainable Development: Best Practices and Research Directions. - Apple Academic Press, 2021, chapter. 11, [23] P. ISBN 978-1-771888-70-7. Typ: ABC
 • BELOVIČOVÁ, Kristína - ŠIMONČIČOVÁ, Eva - VIÑAS NOGUERA, Mireia - DUBOVICKÝ, Michal - BÖGI, Eszter**. Long-term effects of pre-gestational stress and perinatal venlafaxine treatment on neurobehavioral development of female offspring. In Behavioural Brain Research, 2021, vol. 398, art. no. 112944. ISSN 0166-4328. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.bbr.2020.112944 (Vega č. 2/0124/19 : Experimentálna štúdia pôsobenia materskej depresie a antidepresívnej liečby počas gravidity a laktácie na zdravie matky a vývin potomstva. APVV-15-0388 : Prenatálne a postnatálne účinky ligandov δ a µ opioidných receptorov na vývoj a funkciu hipokampu.. APVV-15-0308 : Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii reumatoidnej artritídy hodnotenej v experimentálnych podmienkach in vivo a in vitro) Typ: ADCA
 • MICHÁLIKOVÁ, Dominka** - TYUKOS KAPRINAY, Barbara - BRNOLIAKOVÁ, Zuzana - SASVARIOVÁ, M. - KŘENEK, Peter - BABIAK, E. - FRIMMEL, Karel - BITTNER FIALOVÁ, Silvia - STANKOVIČOVÁ, Tatiana - SOTNÍKOVÁ, Ružena - GÁSPÁROVÁ, Zdenka. Impact of improving eating habits and rosmarinic acid supplementation on rat vascular and neuronal system in the metabolic syndrome model. In British Journal of Nutrition, [Epub 2020 Aug 20]. ISSN 0007-1145. Dostupné na: https://doi.org/10.1017/S000711452000327X (VEGA č. 2/0054/15 : Rizikové faktory kardiovaskulárnych a cerebrovaskulárnych ochorení a farmakologické možnosti ich ovplyvnenia. Vega č. 2/0120/19 : Vplyv fruktózovej diéty v experimentálnych modeloch metabolického syndrómu a u zdravých jedincov: návrh účinnej farmakologickej liečby. APVV-15-0308 : Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii reumatoidnej artritídy hodnotenej v experimentálnych podmienkach in vivo a in vitro) Typ: ADCA
 • MOLČAN, L. - MAIER, A. - ZEMANČÍKOVÁ, Anna - GELLES, Katharina - TÖRÖK, Jozef - ZEMAN, Michal - ELLINGER, I. Expression of melatonin receptor 1 in rat mesenteric artery and perivascular adipose tissue and vasoactive action of melatonin. In Cellular and Molecular Neurobiology, 2020, vol., no., p. (2019: 3.606 - IF, Q2 - JCR, 1.126 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents). ISSN 0272-4340. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s10571-020-00928-w Typ: ADCA
 • OMELKA, R.** - MARTINIAKOVÁ, Monika - ŠVÍK, Karol - SLOVÁK, Lukáš - PAYER, Juraj - OPPENBERGEROVÁ, Ingrid - KOVÁČOVÁ, Veronika - BÁBIKOVÁ, Martina - ŠOLTÉSOVÁ PRNOVÁ, Marta. The effects of eggshell calcium (Biomin H®) and its combinations with alfacalcidol (1α‐hydroxyvitamin D3) and menaquinone‐7 (vitamin K2) on ovariectomy‐induced bone loss in a rat model of osteoporosis. In Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition, 2020, [Early Access: OCT 2020]. (2019: 1.597 - IF, Q2 - JCR, 0.590 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0931-2439. Dostupné na: https://doi.org/10.1111/jpn.13458 Typ: ADCA
 • PECHÁŇOVÁ, Oľga - BARTA, Andrej - TÖRÖK, Jozef - ZEMANČÍKOVÁ, Anna - CEBOVÁ, Martina. Protektívny účinok na nanočastice viazaného aliskirénu v kardiovaskulárnom systéme hypertenzívnych potkanov = Protective effects of nanoparticle-loaded aliskiren on cardiovascular system in spontaneously hypertensive rats. In Cardiology Letters, 2020, vol. 29, no. 5-6, p. 338-339. (2019: 0.113 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1338-3655. Typ: AFH
 • PIEŠOVÁ, Michaela - KOPRDOVÁ, Romana - UJHÁZY, Eduard - KRŠKOVÁ, Lucia - OLEXOVÁ, Lucia - MOROVÁ, Martina - SENKO, Tomáš - MACH, Mojmír**. Impact of Prenatal Hypoxia on the Development and Behavior of the Rat Offspring. In Physiological Research, 2020, vol. 69, suppl. 4, p. S649-S659. (2019: 1.655 - IF, Q4 - JCR, 0.651 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents). ISSN 0862-8408. Dostupné na: https://doi.org/10.33549/physiolres.934614 (Vega č. 2/0154/20 : Prenatálne programovanie chorôb v dospelosti: možnosti terapie a prevencie následkov prenatálnej hypoxie u potomstva potkanov. SAS Programme for PhD students 2019 - grant APP0054 : Vplyv prenatálnej hypoxie na vývin jedinca a možnosti terapie jej dlhodobých dôsledkov. H2020–LOGIC LAB – MSCA-ITN-2018 : Molecular logic lab-on-a-vesicle for intracellular diagnostics) Typ: ADCA
 • RUCKI, Marián** - KEJLOVÁ, Kristína - VLKOVÁ, Alena - JÍROVÁ, Dagmar - DVOŘÁKOVÁ, Markéta - SVOBODOVÁ, Lada - KANĎÁROVÁ, Helena - LETAŠIOVÁ, Silvia - KOLÁŘOVÁ, Hana - MANNERSTROM, Marika - HEINONEN, Tuula. Evaluation of toxicity profiles of rare earth elements salts (lanthanides). In Journal of Rare Earths, 2021, vol. 39, no. 2, p. 225-232. ISSN 1002-0721. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jre.2020.02.011 Typ: ADMA
  Citácie:
  [1.2] GU, Yang Guang - GAO, Yan Peng - HUANG, Hong Hui - WU, Feng Xia. First attempt to assess ecotoxicological risk of fifteen rare earth elements and their mixtures in sediments with diffusive gradients in thin films. In WATER RESEARCH. ISSN 0043-1354, 2020, vol. 185, art. no. 116254., Registrované v: SCOPUS
 • SLEZÁK, Ján - KURA, Branislav - LE BARON, Tyler W. - SINGAL, Pawan K. - BUDAY, Jozef - BARANČÍK, Miroslav. Oxidative Stress and Pathways of Molecular Hydrogen Effects in Medicine. In Current Pharmaceutical Design, 2020, vol., no., p. Online ahead of print. (2019: 2.208 - IF, Q3 - JCR, 0.606 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents). ISSN 1381-6128. Typ: ADCA
 • SPIELMANN, Horst** - KANĎÁROVÁ, Helena. Integration of Advanced Technologies into Regulatory Toxicology. In Regulatory Toxicology. - Berlin : Springer-Verlag, part of Springer Nature, 2021, 14 p. ISBN online 978-3-642-36206-4. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/978-3-642-36206-4_34-2 Typ: AECA
 • SPIELMANN, Horst** - KANĎÁROVÁ, Helena. International Regulation of Toxicological Test Procedures. In Regulatory Toxicology. - Berlin : Springer-Verlag, part of Springer Nature, 2021, 10 p. ISBN online 978-3-642-36206-4. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/978-3-642-36206-4_41-2 Typ: AECA
 • SVOBODOVÁ, Lada** - RUCKI, Marián - VLKOVÁ, Alena - KEJLOVÁ, Kristína - JÍROVÁ, Dagmar - DVOŘÁKOVÁ, Markéta - KOLÁŘOVÁ, Hana - KANĎÁROVÁ, Helena - PÔBIŠ, Peter - HEINONEN, Tuula - MALÝ, Marek. Sensitization potential of medical devices detected by in vitro and in vivo methods. In ALTEX : Alternatives to Animal Experimentation, 2021 [Online ahead of print]. ISSN 1868-596X. Dostupné na: https://doi.org/10.14573/altex.2008142 Typ: ADMA
 • ŠUTOVSKA, Hana - MOLČAN, L.** - KOPRDOVÁ, Romana - PIEŠOVÁ, Michaela - MACH, Mojmír - ZEMAN, Michal. Prenatal hypoxia increases blood pressure in male rat offspring and affects their response to artificial light at night. In Journal of Developmental Origins of Health and Disease, [Epub 2020 Oct 28]. ISSN 2040-1744. Dostupné na: https://doi.org/10.1017/S2040174420000963 (APVV-17-0178 : Dôsledky disrupcie cirkadiánneho systému umelým svetlom v noci na fyziologické a behaviorálne procesy. Vega č. 2/0154/20 : Prenatálne programovanie chorôb v dospelosti: možnosti terapie a prevencie následkov prenatálnej hypoxie u potomstva potkanov) Typ: ADMA
 • TÖRÖK, Jozef - ZEMANČÍKOVÁ, Anna - BALIŠ, Peter - VALOVIČ, Pavol - CHOMOVÁ, Mária. Modulácia sympatoadrenergických kontrakcií perivaskulárnym tukovým tkanivom v mezenterických artériách u obéznych potkanov = Modulation of sympatoadrenergic contractions by perivascular adipose tissue in mesenteric arteries of obese rats. In Cardiology Letters, 2020, vol. 29, no. 5-6, p. 341-342. (2019: 0.113 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1338-3655. (VEGA č. 2/0147/18 : Vzťah medzi telesnou adipozitou a funkčnými vlastnosťami artérií u potkana. VEGA č. 1/0314/19 : Príspevok diabetes mellitus k neurodegenerácii mozgu) Typ: AFL
 • VALACHOVÁ, Katarína** - ŠUŠANÍKOVÁ, Ivana - TOPOĽSKÁ, Dominika - BÖGI, Eszter - ŠOLTÉS, Ladislav. Effects of N-Acetylcysteine, Glutathione, and Glutathione Disulfide on NIH 3T3, VH10 And MCF-7 Cells Exposed to Ascorbate and Cu(II) Ions : chapter 4. In Green Chemistry and Sustainable Technology : Biological, Pharmaceutical, and Macromolecular Systems. - Burlington, Ontario : CRC Press-Taylor & Francis Group, Apple Academic Press, 2021, p. 77-93. ISBN 978-1-77188-862-2. (Vega č. 2/0019/19 : Účinky prírodných a syntetických zlúčenín pri oxidačnom poškodení biomakromolekúl. Pro- a antioxidačné mechanizmy. APVV-15-0308 : Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii reumatoidnej artritídy hodnotenej v experimentálnych podmienkach in vivo a in vitro) Typ: ABC
 • VALACHOVÁ, Katarína** - RAPTA, Peter - BATINIC-HABERLE, Ines - ŠOLTÉS, Ladislav. Manganese Porphyrins as Pro-Oxidants in High-Molar-Mass Hyaluronan Oxidative Degradation : chapter 12. In Green Chemistry and Green Engineering : Processing, Technologies, Properties, and Applications. - Palm Bay : CRC Press-Taylor & Francis Group, Apple Academic Press, 2021, p. 223-241. ISBN 978-1-77188-900-1. Typ: ABC
 • VALACHOVÁ, Katarína - ŠVÍK, Karol - BIRÓ, Csaba - JURČÍK, Rastislav - ONDRUŠKA, Ľubomír - ŠOLTÉS, Ladislav. Impact of Ergothioneine, Hercynine, and Histidine on Oxidative Degradation of Hyaluronan and Wound Healing. In Polymers : Open Access Polymer Science Journal, 2021, vol. 13, no. 1, art. no. 95. ISSN 2073-4360. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/polym13010095 (Vega č. 2/0019/19 : Účinky prírodných a syntetických zlúčenín pri oxidačnom poškodení biomakromolekúl. Pro- a antioxidačné mechanizmy. APVV PP-COVID-20-0043 : Nové perspektívy v liečbe kardiovaskulárnych komplikácií spojených s COVID19) Typ: ADCA
  Citácie:
  [1.2] CASTRO, Karine Cappuccio - CAMPOS, Maria Gabriela Nogueira - MEI, Lucia Helena Innocentini. Hyaluronic acid electrospinning: Challenges, applications in wound dressings and new perspectives. In International Journal of Biological Macromolecules. ISSN 01418130, 2021-03-15, 173, pp. 251-266., Registrované v: SCOPUS
 • VALACHOVÁ, Katarína** - ŠOLTÉS, Ladislav. Versatile Use of Chitosan and Hyaluronan in Medicine†. In Molecules, 2021, vol. 26, no. 4, art. no. 1195. ISSN 1420-3049. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/molecules26041195 (Vega č. 2/0019/19 : Účinky prírodných a syntetických zlúčenín pri oxidačnom poškodení biomakromolekúl. Pro- a antioxidačné mechanizmy) Typ: ADCA
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus