Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka organizácie SAV

Projekty

Centrum experimentálnej medicíny SAV

Medzinárodné projekty

-

Anti-inflammatory effect of astaxanthin, sulforaphane and Crocus sativus extract evaluated in two rodent models of age related diseases.

Doba trvania: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2021
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Bauerová Katarína PhD., DrSc.

EU-NETVAL Medzinárodná validačná štúdia tyroidnej disrupcie

EU-NETVAL International Thyroid Validation Study

Doba trvania: 1. 1. 2021 - 1. 1. 2023
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Dr.rer.nat., Ing. Kanďárová Helena ERT
Anotácia:Characterising, validating and standardising new non-animal methods and approaches are important steps towards their regulatory use and international adoption. Various thyroid methods, targeting different modes of action of thyroid disruption, are currently under validation by EURL ECVAM and its network of validation laboratories EU-NETVAL. Chemicals that disrupt thyroid homeostasis have the potential to be endocrine disruptors and thus associated with several adverse health effects. About EU-NETVAL: EU-NETVAL is a large network of 39 highly qualified test facilities across Europe, coordinated by the JRC to support the in vitro method validation process. It represents a wide range of expertise and competences and includes laboratories experienced in advanced in vitro procedures, biological test systems and measurement techniques.
Web stránka projektu:https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/ecvam/alternative-methods-toxicity-testing/eu-netval

CardioRNA - Katalýza transkriptomického výskumu kardiovaskulárnych ochorení

Catalysing transcriptomic research in cardiovascular disease

Doba trvania: 3. 10. 2018 - 2. 10. 2022
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Barteková Monika PhD.

LOGIC LAB - Molecular logic lab-on-a-vesicle for intracellular diagnostics

Molecular logic lab-on-a-vesicle for intracellular diagnostics

Doba trvania: 1. 11. 2018 - 31. 10. 2022
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Mach Mojmír PhD.
Anotácia:A dysfunction of cells lining the inner walls of blood vessels, i.e. the endothelium, is the primary cause of many lifestyle related diseases. According to the WHO, those diseases accounted for 60% of all deaths worldwide in 2005. Tailor-made diagnostic tools for early and reliable identification of endothelial dysfunction are urgently needed both in fundamental research and clinical routine, respectively. The Marie Skłodowska-Curie action LOGIC LAB objects to develop and characterize innovative molecular logic gates that can be applied as advanced diagnostic tools for parallel analyte sensing in live mammalian cells. Thereby, providing a unique method to discover endothelial dysfunction and the onset of diseases much easier and earlier than so far. LOGIC LAB creates a multi-faceted and multi-sectoral research environment for the next generation of scientists in order to establish a novel type of molecular logic sensors that reliably operate in biological media – a crucial requirement for their application i.e. as rapid and easy-to-handle tools for intracellular diagnostics. With excellent cross-disciplinary scientific and complementary training provided in the network, we aim to educate highly-skilled young scientists in the fields of chemistry, physics and biology, who will significantly strengthen the international research community in the domain of molecular logic sensing. Thus, in the long term, LOGIC LAB aims to finally bridge the gap between lab bench and biological or medical practice. It is this gap, that so far prevents a wide-ranging use of existing molecular logic gates e.g. for the diagnosis of lifestyle-associated diseases.

Protizápalový účinok prírodných látok izolovaných z vietnamských liečivých rastlín

Anti-inflammatory effects of natural compounds isolated from Vietnam medicinal plants

Doba trvania: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2022
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Bauerová Katarína PhD., DrSc.

EU-CARDIOPROTECT - Realizácia terapeutického potenciálu nových kardioprotektívnych terapií

Realising the therapeutic potential of novel cardioprotective therapies

Doba trvania: 19. 10. 2017 - 18. 10. 2021
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Ravingerová Táňa DrSc., FIACS
Anotácia:COST action OC-2016-2-21616, ID CA16225 - Realising the therapeutic potential of novel cardioprotective therapies

SKPTPHARMACOL - Spolupráca na komplexnom hodnotení farmakologického ovplyvnenia zápalových ochorení pohybového aparátu a gastrointestinálneho traktu na experimentálnych zvieracích modeloch

Collaboration on a complex pharmacological assessment of inflammatory diseases of the musculo-skeletal system and gastrointestinal tract on experimental animal models

Doba trvania: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2021
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Bauerová Katarína PhD., DrSc.

Train -SafeMDs - Školiaca sieť zameraná na zvýšenie bezpečnosti zdravotníckych pomôcok - fokus na ústnu dutinu

Training Network for improving of safety of medical devices - focus on oral cavity

Doba trvania: 1. 1. 2020 - 31. 8. 2022
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Dr.rer.nat., Ing. Kanďárová Helena ERT
Anotácia:The TraiN-SafeMDs (i.e. Training Network for improving knowledge on the safety of medical devices) project brings together the unique expertise of the Czech National Institute of Public Health located in Prague (NIPH), the expertise of the Centre of Experimental Medicine in Bratislava (CEM) and the Austrian Institute of Technology in Vienna (AIT). The research team of the project has extensive expertise in tissue engineering of models of oral epithelium and/or in safety testing of different MD materials. The project also aims into the training of PhD students and early career scientist in the use of in vitro methods for the safety assessment of MDs.
Web stránka projektu:https://www.medicaldevicessafety.com/

ONTOX - Testovanie opakovanej toxicity chemických látok na základe ontológie a umelej inteligencie za účelom hodnotenia rizík metódami NGRA

Ontology-driven and artificial intelligence-based repeated dose toxicity testing of chemicals for next generation risk assessment

Doba trvania: 1. 5. 2021 - 1. 5. 2026
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: Dr.rer.nat., Ing. Kanďárová Helena ERT
Anotácia:Víziou projektu ONTOX je poskytnúť funkčné riešenia a udržateľný vedecký pokrok v oblasti hodnotenia rizík chemických látok bez použitia laboratórnych zvierat v súlade so zásadami testovania toxicity 21. storočia a tzv. NGRA princípom. Konzorcium ONTOX poskytne všeobecnú stratégiu na vytvorenie nových metodík tzv. NAMs (z angl. New Approach Methodologies) s cieľom predpovedať účinky systémovej toxicity po opakovanej dávke, ktoré v kombinácii s prispôsobeným hodnotením expozície umožnia posúdenie rizika relevantné pre ľudí. Táto stratégia hodnotenia bude aplikovateľná pre skúmanie akéhokoľvek typu chemického a systémovo-toxického účinku po opakovanej dávke látky. Pre preukázanie vhodnosti koncepcie sa pozornosť projektu zameria na šesť oblastí, ktoré riešia ochorenia pečene (steatóza a cholestáza), obličiek (tubulárna nekróza a kryštalopatia) a účinky na vyvíjajúci sa mozog (uzavretie nervovej trubice a kognitívne funkcie) vyvolané rôznymi chemikáliami z farmaceutického, kozmetického, potravinárskeho a biocídneho sektora. Každá zo stratégií pre vybrané oblasti bude pozostávať z výpočtového systému založeného na využití umelej inteligencie a vstupmi budú dostupné biologické/mechanistické, toxikologické, epidemiologické, fyzikálno-chemické a kinetické údaje. Tieto údaje sa budú postupne integrovať do fyziologických máp, kvantitatívnych sietí nepriaznivých účinkov a ontologických rámcov. Nedostatky v údajoch identifikované umelou inteligenciou budú doplnené cieleným testovaním in vitro a in silico modelovaním. Týchto šesť oblastí bude skúmaných a hodnotených v spolupráci so zainteresovaným priemyslom a regulačnými orgánmi s cieľom maximalizovať akceptáciu výsledkov u koncových užívateľov a vzbudiť dôveru u regulátorov. Očakáva sa, že sa tým urýchli implementácia výsledkov do praxe v hodnotení rizík látok, a zároveň sa tak uľahčí aj ich komercializácia. Projekt ONTOX bude mať hlboký a dlhodobý vplyv na mnohých úrovniach, najmä pre konsolidáciou vedúcej pozície Európy v oblasti vývoja, využívania, regulácie a uplatňovania alternatívnych metód pre hodnotenie rizika v oblasti chemických látok.
Web stránka projektu:www.ontox-project.eu

Národné projekty

Prenatálne programovanie chorôb v dospelosti: možnosti terapie a prevencie následkov prenatálnej hypoxie u potomstva potkanov

Prenatal programming of adult diseases: treatment and prevention of outcomes of gestational hypoxia in rat offspring

Doba trvania: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Mach Mojmír PhD.
Anotácia:Hypoxia počas tehotenstva, pôrodu alebo skorého štádia života je hlavným faktorom neurologickej morbidity a mortality v neonatálnom období. V ostatnom desaťročí sa zistilo, že re-programovanie príslušného orgánového systému v kritických fázach vývinu zohráva dôležitú úlohu pri vzniku civilizačných ochorení. Podvýživa a nedostatočné zásobovanie kyslíkom počas embryofetálneho vývinu môžu viesť k neadekvátnej apoptóze/nekróze a zmenám vývinu orgánov zodpovedných za reguláciu krvného tlaku, glukózy a nesprávneho vývinu mozgových zapojení. Hoci chápanie patofyziológie súvisiacej s perinatálnou hypoxiou sa postupne zvyšuje, sú k dispozícii obmedzené terapeutické možnosti na prevenciu alebo dokonca zmiernenie devastujúceho procesu, ktorý sa objavuje po inzulte. Využitie antioxidantov zacielených na mitochondrie (MTA) sú jedným z najdôležitejších terapeutických prístupov súčasnosti na zabezpečenie neuroprotekcie pri mozgove ischémii. V projekte budeme hľadať možnosti použitia MTA v modeli neskorej gestačnej hypoxie.

Centrum pre biomedicínsky výskum – BIOMEDIRES - II. etapa

Centre for biomedical research - BIOMEDIRES - II. stage

Doba trvania: 12. 3. 2020 - 11. 3. 2024
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Pecháňová Oľga DrSc.

Deriváty kyseliny 1-indoloctovej ako inhibítory aldózareduktázy: vzťah štruktúry a aktivity

Indole-1-acetic acid derivatives as aldose reductase inhibitors: structure – activity relationships

Doba trvania: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2021
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Šoltésová Prnová Marta PhD.
Anotácia:Projekt sa venuje štúdiu vzťahu štruktúry a inhibičnej aktivity derivátov kyseliny 1-indoloctovej voči prvému enzýmu polyolevej dráhy – aldózareduktáze. Po úspešnom návrhu a syntéze inhibične aktívnejších a selektívnejších látok boli tieto podrobené biologickému testovaniu na úrovni in vitro. Štúdium vplyvu liečby základnou štruktúrou na úrovni in vivo bola publikovaná v Neurochemical Research. Na základe úspešného riešenia projektu, boli 3 riešitelia projektu pozvaní na medzinárodné konferencie. • ŠOLTÉSOVÁ PRNOVÁ, Marta - ŠVÍK, Karol - BEZEK, Štefan - KOVÁČIKOVÁ, Lucia - KARASU, Çimen - ŠTEFEK, Milan. 3-Mercapto-5H-1,2,4-Triazino[5,6-b] Indole-5-Acetic Acid (Cemtirestat) Alleviates Symptoms of Peripheral Diabetic Neuropathy in Zucker Diabetic Fatty (ZDF) Rats: A Role of Aldose Reductase. In Neurochemical Research, 2019, vol. 44, no. 5, p. 1056-1064. (2.782 - IF2018). ISSN 0364-3190. • PRNOVÁ, Marta. Mechanizmy glukózovej toxicity v etiológii diabetickej periférnej neuropatie = Mechanisms of glucose toxicity in the etiology of diabetic peripheral neuropathy. In Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike XIV : venované spomienke na priekopníkov slovenskej experimentálnej a klinickej farmakológie prof. MUDr. Františka Šveca, DrSc. a prof. MUDr. Pavla Šveca, DrSc. Editor Ján Klimas, recenzenti: Ján Klimas, Eva Kráľová, Peter Křenek, Marek Máťuš, Peter Vavrinec. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, 2019, s. 5-11. ISBN 978-80-223-4813-3. Patenty • ŠTEFEK, Milan - BALLEKOVÁ, Jana - ŠOLTÉSOVÁ PRNOVÁ, Marta - MÁJEKOVÁ, Magdaléna. Použitie 5-karboxymetyl-1,2,3,4-tetrahydro-1H-pyrido[4,3-b]indolov a farmaceutický prostriedok s ich obsahom : udelenie patentu č. 288725 (09.12.2019), patentová prihláška značky spisu PP 50049-2016, (02.08.2016). Druh dokumentu: B6. M P T: A61K 31/00, A61P 9/00, A61P 13/00, A61P 15/00, A61P 19/00, A61P 25/00, A61P 27/00, A61P 35/00. Majiteľ patentu: Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, SK. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, 2019. 14 s

Elektrofyziologické koreláty a determinanty presnosti vizuálnej pracovnej pamäti

Electrophysiological correlates and determinants of visual working memory precision

Doba trvania: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2021
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Riečanský Igor PhD.

Experimentálna liečba neonatálnej hypoxicko-ischemickej encefalopatie (nHIE): potenciácia hypotermickej neuroprotekcie melatonínom u novorodených potkanov

Experimental therapy of neonatal hypoxic-ischemic encephalopathy (nHIE): potentiation of hypothermic neuroprotection by melatonin in newborn rats

Doba trvania: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Juránek Ivo PhD., DrSc.
Anotácia:Neonatálna hypoxicko-ischemická encefalopatia (nHIE) sa radí medzi závažné príčiny mortality a morbidity novorodencov. Úspešnosť liečby nHIE nie je uspokojivá. Štandardne používaná riadená hypotermia (HT) je účinná iba čiastočne. Za účelom zvýšenia účinnosti hypotermie sa testujú farmaká ako erytropoetín, antioxidanty, antikonvulzíva, inertné plyny ai. Projekt je zameraný na štúdium účinku kombinácie HT s antioxidantom melatonínom (MEL) a jeho derivátom voči nHIE u novorodených potkanov. Poškodenie mozgu a účinnosť kombinovanej liečby budeme sledovať m.i. neinvazívnou MRI a MRS in vivo a verifikovat histologicky; neurologický deficit pomocou neurobehaviorálnych testov. Originalita projektu spočíva v overení predpokladu, že derivát MEL, so 100x silnejšími antioxidančnými účinkami než MEL, bude účinnejší v potenciácii hypotermickej neuroprotekcie než samotný MEL. Získané výsledky môžu prispeť k lepšiemu pochopeniu patogenézy nHIE ako aj návrhu nových stratégií efektívneho manažmentu novorodeneckej asfyxie.

Experimentálna štúdia pôsobenia materskej depresie a antidepresívnej liečby počas gravidity a laktácie na zdravie matky a vývin potomstva.

-

Doba trvania: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2022
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Dubovický Michal CSc.
Anotácia:Riešenie projektu prinieslo originálne výsledky o pôsobení materskej depresie a antidepresív mirtazapínu a bupropiónu počas gravidity a laktácie na zdravotný stav matky a funkčný vývin mozgu a správanie potomstva potkanov. Výsledky projektu ukázali, že materská depresia spôsobuje reprodukčné, neurofyziologické a behaviorálne dysfunkcie matiek. U potomstva má materská depresia za následok zníženú pôrodnú hmotnosť, neurobehaviorálne dysfunkcie a zvýšenú excitabilitu hipokampálnych neurónov in vitro. BÖGI, Eszter - BELOVIČOVÁ, Kristína - MORAVČÍKOVÁ, Lucia - CSATLÓSOVÁ, Kristína - DREMENCOV, Eliyahu - LACINOVÁ, Ľubica - DUBOVICKÝ, Michal**. Pre-gestational stress impacts excitability of hippocampal cells in vitro and is associated with neurobehavioral alterations during adulthood. In Behavioural Brain Research, 2019, vol. 375, art. no. 112131. (2018: 2.770 - IF, Q2 - JCR, 1.293 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2019 - Current Contents). ISSN 0166-4328.

Experimentálny infarkt myokardu: príspevok hypertenzie a obezity, účinok inhibítora toll-like receptorov.

-

Doba trvania: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2022
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Pecháňová Oľga DrSc.

Hodnotenie a porovnanie protizápalovej a antioxidačnej účinnosti karotenoidov in vitro a in vivo pomocou modelov chronických zápalových ochorení.

-

Doba trvania: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2022
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Bauerová Katarína PhD., DrSc.
Anotácia:Úlohou projektu je overiť možnosť predikovania antiradikálovej kapacity vybraných karotenoidov (KAR) (beta-karoténu, astaxantínu, beta-kryptoxantínu a krocínu) in vitro a jej porovnanie s antioxidantom alfa-tokoferolom. Súčasne sa bude študovať in vivo anti-oxidačné a protizápalové pôsobenie KAR použitím adjuvantnej artritídy (AA) potkanov. Pomocou analýzy získaných výsledkov in vitro a in vivo sa vyberie najúčinnejší KAR na kombinované podávanie s metotrexátom v AA. Navyše protizápalovú aktivitu tejto kombinácie študovanej v AA doplníme jej hodnotením aj v ďalších dvoch modeloch chronického zápalu v patogenéze ktorých je dôležitý oxidačný stres. V tejto kombinácii budeme tiež: (i) hodnotiť účinok KAR na expresiu NFkappaB a Nrf2, (ii) monitorovať bioenergetiku mitochondrií (iii) a analyzovať endogénne koncentrácie izoforiem koenzýmu Q a tokoferolov v plazme, mitochondriách, tkanive kostrového svalu a ich ovplyvnenie podávanými látkami.

Hodnotenie biologickej kompatibility zdravotníckych pomôcok (ZP) a innovativnych materiálov pre výrobu ZP s využitím in vitro metód založených na 3D rekonštruovaných modeloch ľudského tkaniva.

Bio-compatibility assessment of medical devices and novel medical device materials using in vitro methods based on 3D reconstructed human tissue models.

Doba trvania: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Dr.rer.nat., Ing. Kanďárová Helena ERT

Safe-MDs - In vitro hodnotenie bio-kompatibility zdravotníckych pomôcok (ZP) a inovatívnych bio-materiálov pre ZP

In vitro biocompatibility testing of medical devices (MDs) and new generation bio-materials for MDs

Doba trvania: 1. 7. 2020 - 30. 6. 2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Dr.rer.nat., Ing. Kanďárová Helena ERT
Anotácia:Zdravotnícke pomôcky (ZP) majú nenahraditeľnú úlohu v zdravotnej starostlivosti 21. storočia. Pojem "zdravotnícka pomôcka" zahŕňa široké spektrum výrobkov, ktoré sú rozhodujúce pre diagnostiku a liečbu, prevenciu chorôb a pre zlepšovanie kvality života ľudí trpiacich zdravotným postihnutím, alebo zraneniami. ZP nesmie spôsobovať nepriaznivé účinky a musí preukázať biologickú kompatibilitu s tkanivami pacienta. Väčšina testov biologickej kompatibility ZP sú stále vykonávané na experimentálnych zvieratách. Avšak, vďaka pokroku v oblasti tkanivového inžinierstva a vzhľadom k pokroku vo validácii alternatívnych metód, predpisy o ZP tiež implementovali in vitro testy. Napr. v poslednej dobe došlo k prijatiu novej ISO normy (109993-23) a in vitro testu, ktorý je založený na použití rekonštituovanej ľudskej epidermy pre hodnotenie intra-kutánneho podráždenia. Predložený výskumný návrh sa zameriava na vývoj in vitro metód pre posudzovanie biologickej kompatibility zdravotníckych pomôcok a inovatívnych materiálov, ktoré sa majú používať ako polyméry pre ZP a sú určené pre použitie v ústnej a vaginálnej dutine a na (alebo v) očnom epiteli. Reprezentatívne modely (t.j. in vitro 3D modely rohovky a modely orálneho a vaginálneho epitelu) budú vystavené súboru presne charakterizovaných referenčných látok používaných vo výrobnom procese ZP, vrátane toxických nečistôt a dráždivých monomérov, ktoré môžu vyplývať z výroby a/alebo sterilizačného cyklu. Súbor materiálov bude v neskorších fázach projektu rozšírený, aby sa umožnila optimalizácia pre dosiahnutie maximálnej citlivosť a reprodukovateľnosti výsledkov. Okrem akútnych expozícií v podmienkach statickej tkanivovej kultúry sa výskumný tím bude zaoberať aj opakovanými expozíciami a expozíciami, ktoré simulujú dlhodobé používanie ZP. Konečným cieľom projektu je predloženie výstupov výskumu organizácii ISO a iniciovanie medzinárodnej validačnej štúdie, ktorá vyústi do implementácie nových in vitro testov do štandardov ISO 10993.

TOXINOVAGE - Inovatívne prístupy v toxikológii starnutia

Innovative approaches in toxicology of ageing

Doba trvania: 1. 7. 2019 - 30. 6. 2023
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Račková Lucia PhD.

Kardioprotektívny potenciál TRP kanálov: úloha v remodelácii, zápale a vápnikovej dysregulácii

-

Doba trvania: 1. 1. 2021 - 31. 12. 2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Ravingerová Táňa DrSc., FIACS

SEMSTIM - Kognitívne a mozgové mechanizmy sémantického spracovania informácií

Cognitive and brain mechanisms of semantic processing

Doba trvania: 1. 7. 2020 - 30. 6. 2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Riečanský Igor PhD.

Kognitívne a neurofyziologické determinanty sémantickej kognície

Cognitive and neurophysiological determinants of semantic cognition

Doba trvania: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2022
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Marko Martin PhD.
Anotácia:Sémantický systém vytvára a uskladňuje poznatkové štruktúry, ktoré regulujú kognitívne funkcie a adaptívne správanie. Schopnosť vyhľadať a sprístupniť relevantné sémantické informácie je podmienená viacerými neurokognitívnymi mechanizmami, ktorých povaha ostáva nejasná. Náš výskum sa sústredí na preskúmanie kognitívnych systémov a mechanizmov, ktoré riadia vybavovanie informácií zo sémantickej pamäti. Pre tento účel využijeme systematickú manipuláciu kognitívnej záťaže a neinvazívnu transkraniálnu stimuláciu prefrontálnej mozgovej kôry slabým elektrickým prúdom (tES). Pomocou týchto dvoch experimentálnych prístupov určíme úlohu exekutívnej kontroly pri vybavovaní informácií zo sémantickej pamäti a podrobne charakterizujeme kľúčové kognitívne a neurofyziologické determinanty sémantických funkcií.
Web stránka projektu:https://www.researchgate.net/project/Cognitive-and-neurophysiological-determinants-of-semantic-cognition

Mitochondrie ako kľúčový efektor v procesoch kardioprotektívnych intervencií

Mitochondria as a key effector in processes of cardioprotective intervention

Doba trvania: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2021
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Ferko Miroslav PhD.
Anotácia:V súčasnosti stále absentujú informácie o signalizačných ukazovateľoch, mechanizmoch nástupu a priebehu adaptácie myokardu, podieľajúcich sa na kompenzácii energetickej deficiencii pri ischemicko-reperfúznom (I/R) poškodení. Remote ischemický preconditioning a metabolický preconditioning predstavujú kardioprotektívne fenomény, ktoré efektívne zvyšujú odolnosť myokardu voči I/R poškodeniu. Spoločným sprostredkovateľom mechanizmov týchto fenoménov a koncovým efektorom podieľajúcim sa na realizácii protekcie sa ukazujú byť mitochondrie. Cieľom projektu je prispieť k objasneniu možných iniciátorov a mediátorov signálov účinných v procese kardioprotekcie iniciovanej endogénnym a exogénnym inzultom. Zameriame sa na vplyv hypoxie, efekt krátkodobého využitia anaeróbnej glykolýzy, ako výhodnej voľby pre okamžitý prísun energie, úlohu voľných radikálov, ako potenciálnych nositeľov signálu iniciujúcich odpoveď myokardu na ischemický impulz a detekciu potenciálnych markerov na úrovni srdcových mitochondrií a mykoardu.

Modulácia dysregulácie extracelulárnej matrix a medzibunkovej komunikácie ako protekcia srdcového svalu pred jeho funkčným zlyhaním

Modulation of dysregulation of extracellular matrix and intercellular communication as a heart protection from its functional failure

Doba trvania: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2022
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Szeiffová Bačová Barbara PhD.
Anotácia:Kardiovaskulárne ochorenia sú sprevádzané remodeláciou extracelulárnej matrix a fibrózou, ktorá zhoršuje konexínmi sprostredkovanú komunikáciu v myokarde, čo následne vyúsťuje k rozvoju srdcového zlyhania a malígnych arytmií. Fibróza srdcového svalu patrí medzi závažné problémy v medicíne, na ktorú v súčasnosti nepoznáme účinnú liečbu. Zámerom projektu je charakterizovať kľúčové faktory podieľajúce sa v profibrotickej signalizácii u potkanov s hypertenziou, so zmeneným tyreoidným stavom, post-infarktovým poškodením a preskúmať možnosti farmakologickej a nefarmakologickej modulácie týchto profibrotických faktorov. Tento prístup by mal odhaliť kľúčové signálne dráhy a proteíny, ktorých moduláciou by sa proces fibrózy mohol zvrátiť alebo zastaviť a tým zlepšiť medzibunkovú komunikáciu v myokarde. Výsledky riešenia projektu by mali prispieť k novým poznatkom, ktoré by boli potenciálne využiteľné aj v klinickej praxi.

Nitrózo-sulfidová signálna dráha - nové regulačné vazoaktívne účinky v rôznych modeloch artériovej hypertenzie

Nitroso-sulphide signal pathway - novel regulator vasoactive effects in different types of arterial hypertension

Doba trvania: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2021
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Čačányiová Soňa PhD.
Anotácia:Medzi významné plynné molekuly zapájajúce sa do regulácie cievneho tonusu za normálnych i hypertenzných podmienok patria oxid dusnatý (NO) a sírovodík (H2S). NO a H2S navzájom interagujú za vzniku nových produktov, ktoré sú súčasťou originálnej nitrózo-sulfidovej signalizácie. Naše predchádzajúce pokusy na normotenzných potkanoch odhalili, že nové signálne molekuly spustili špecifickú vazoaktívnu odpoveď odlišnú od účinku NO aj H2S. V podmienkach artériovej hypertenzie neboli účinky nových signálnych dráh sledované vôbec. Cieľom projektu je charakterizovať úlohu týchto dvoch plynných transmiterov ako aj novej nitrózo-sulfidovej signalizácie v rôznch animálnych modeloch artériovej hypertenzie: esenciálnej hypertenzie (SHR), NO-deficitnej hypertenzie a metabolického syndrómu (hypertriglyceridémia - HTG). Simultánne sledovanie na izolovaných ľudských cievach hypertenzných pacientov a pacientov s dyslipidémiou zároveň predstavuje aktuálny a primeraný spôsob ako prepojiť poznatky základného výskumu s klin. praxou

Nové látky pre prevenciu a terapiu ochorení spôsobených toxicitou glukózy

Novel compounds in prevention and treatment of diseases caused by glucose toxicity

Doba trvania: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2021
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Májeková Magdaléna PhD.
Anotácia:Dlhodobo zvýšená hladina glukózy môže ovplyvňovať priebeh fyziologických procesov prostredníctvom viacerých metabolických dráh. Polyolová dráha patrí medzi významné mechanizmy toxicity glukózy a jej hlavný enzým - aldózareduktáza je cieľom pri navrhovaní látok spomaľujúcich rozvoj chronických komplikácií diabetu. Ďalším cieľom môže byť vápniková homeostáza buniek, keďže hladina cytozolického vápnika je dôležitým faktorom pre mnohé ďalšie procesy, o.i. aj pre sekréciu inzulínu. Modulácia vápnikovej pumpy SERCA sa takto stáva ďalším mechanizmom pre obmedzenie toxických prejavov glukózy. V práci sa na základe kombinatorickej knižnice potenciálnych inhibítorov aldózareduktázy budeme pomocou nových vedomostí o aktivite SERCA snažiť získať látky s polyfarmakologickým účinkom.

Nové metódy prevencie a liečby oxidačného stresu, ischemicko-reperfúzne poškodenie a transplantácia srdca

-

Doba trvania: 1. 11. 2019 - 31. 12. 2021
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: D.h.c., Prof., MUDr. Slezák Ján DrSc., FIACS

ACE2-TXZF - Nové perspektívy v liečbe kardiovaskulárnych komplikácií spojených s COVID-19

New perspectives in the treatment of cardiovascular complications associated with COVID-19

Doba trvania: 16. 9. 2020 - 31. 12. 2021
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Čačányiová Soňa PhD.
Anotácia:Ochorenie COVID-19, spôsobujúce závažný akútny respiračný syndrómom, je vyvolané infekciou koronavírusom-2 (SARS-CoV-2) a bolo vyhlásené za globálnu pandémiu. Kým zlyhanie dýchacích orgánov je hlavnou príčinou úmrtnosti na COVID-19, veľký počet pacientov vykazuje aj kardiovaskulárne poruchy. Pochopenie základných mechanizmov kardiovaskulárnych komplikácií spojených s COVID-19 je veľmi dôležité pre dosiahnutie účinnej liečby a zníženie úmrtnosti na COVID-19. V predloženom projekte budeme simulovať inhibíciu signalizácie sprostredkovanej ACE2, ku ktorej dochádza po infekcii vírusom SARS-Cov-2, pomocou vysokošpecifického ACE2 inhibítora MLN-4760. V tomto farmakologickom modeli, napodobňujúcom kardiovaskulárne poruchy COVID-19 vyšetríme rozsah cievneho poškodenia vyvolaného MLN-4760 u spontánne hypertenzných potkanov, ako aj základné mechanizmy pôsobenia taxifolínu (TX) a zofenaprilu (ZF), ktoré predstavujú perspektívne farmakologické prostriedky na liečenie kardiovaskulárnych komplikácií spojených s COVID-19. TX bol vybraný, pretože predchádzajúci výskum ukázal jeho možné využitie ako potenciálneho liečiva inhibujúceho replikáciu SARS-Cov-2 prostredníctvom inhibície hlavnej proteázy (Mpro). ZF je inhibítor angiotenzín konvertujúceho enzýmu (ACE), obsahujúci tiolovú skupinu (-SH), ktorý spontánne uvoľňuje H2S. Obe látky, TX a ZF, majú ďalšie významné kardioprotektívne účinky, ktoré sú spojených so zvýšenou biologickou dostupnosťou oxidu dusnatého (NO) a s uvoľňovaním sírovodíka (H2S). Tieto účinky môžu zlepšiť funkciu kardiovaskulárneho systému zvýšením vazodilatácie sprostredkovanej NO a H2S, inhibíciou trombogenézy a indukciou antioxidačných a protizápalových procesov.

Nové prístupy k liečbe kachexie, zápalu a oxidačného stresu v experimentálnej artritíde: Účinok rôznych rastlinných extraktov z olivových listov, Rhodiola rosea, Tribulus terrestris a extra panenského olivového oleja

-

Doba trvania: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2021
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Poništ Silvester PhD.
Anotácia:Reumatoidná kachexia vedie k svalovej slabosti, a strate funkčnej kapacity a predpokladá sa, že urýchľuje morbiditu a mortalitu pri reumatoidnej artritíde (RA). Adjuvantná artritída (AA) je model RA, ktorý zahŕňa kachexiu a tiež vedie k zmenám v zložení tela podobných tým, ktoré majú pacienti s RA. Náš projekt bude skúmať vzťah medzi základnými artritickými ukazovateľmi, zápalom, oxidačným stresom, lipidovým profilom, hormónami hladu a sýtosti. Na tento účel používame AA indukovanú u potkanov Lewis. Na zníženie kachexie, zápalu a oxidačného stresu sa použijú tri rôzne rastlinné extrakty z olivových listov, Rhodiola rosea, Tribulus terrestris a panenský olivový olej v monoterapii a v kombinácii s metotrexátom. Tieto rastlinné extrakty a panenský olivový olej majú viaceré biologické účinky (protizápalové, antioxidačné, adaptogénne, anabolické atď.) a môžu byť prospešné ako doplnková liečba k štandardným antireumatikám pri znižovaní artritickej kachexie.

Ochrana srdca v situáciách nadmernej tvorby kyslikových a nitrozylových radikálov: Molekulárny vodík ako nový potenciálny therapeutický nástroj?

Heart protection in situations of excessive formation of oxygen and nitrosyl radicals: Molecular hydrogen as a new potential therapeutic tool?

Doba trvania: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2021
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kura Branislav PhD.
Anotácia:Nadmerná tvorba kyslíkových a nitrozylových radikálov sa považuje za pôvodcu a spoločného menovateľa mnohých patologických procesov u živočíchov. Odstraňovanie resp. likvidácia voľných radikálov môže pôsobiť preventívne alebo terapeuticky. Rad látok, ktoré prednostne reagujú s voľnými radikálmi môže slúžiť ako ich vychytávače, čím sa zvýši vnútorná kapacita/aktivita endogénnych antioxidantov. Molekulárny vodík (H2), reaguje so silnými oxidačnými činidlami, ako sú napríklad hydroxylové a nitrozylové radikály v bunkách, čo umožňuje využitie jeho potenciálu pre preventívne a terapeutické aplikácie v situáciách s nadmernou tvorbou voľných radikálov. H2 rýchlo difunduje do tkanív a buniek bez ovplyvnenia signalizačných, menej reaktívnych radikálov. H2 znižuje oxidačný stres tiež reguláciou génovej expresie a jeho protizápalovým a anti-apoptotickým pôsobením. Projekt rieši terapeutické použitie molekulárneho vodíka pri radiačnom a reperfúznom poškodení.
Web stránka projektu:https://evega.minedu.sk/e-vega/(S(yi1zctb4lxjmuf55ntk1jfbm))/default.aspx

Podieľajú sa konexinové kanály v preťaženom srdcovom svale na extracelulárnej remodelácii?

Are connexin channels involved in extracellular matrix remodeling of overloaded heart?

Doba trvania: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Tribulová Narcisa DrSc.
Anotácia:Konexinové (Cx) kanály zabezpečujú v srdcovom svale elektricky kontakt, prenos akčného potenciálu a molekulárnych signálov medzi kardiomyocytmi. Táto priama medzibunková signalizácia je nepostrádateľná pre synchronickú kontrakciu srdca. Kardiovaskulárne ochorenia sú sprevádzané zníženou expresiou a abnormálnou lokalizáciou Cx43 do laterálnych strán kardiomyocytov. Takéto zmeny spôsobujú poruchy v synchronizácii myokardu, zhoršujú funkciu srdca a najmä zvyšujú riziko vzniku malígnych arytmií. Vychádzajúc z literárnych poznatkov a našich štúdii sme vyslovili hypotézu, že laterálne lokalizované Cx43 kanály by mohli sprostredkovať prenos signálov z kardiomyocytov do extracelulárneho priestoru a tak sa podieľať na nežiaducej remodelacii extracelulárnej matrix. Zámerom projektu je preto prispieť k originálnym poznatkom o možnom zapojení Cx kanálov v modulácii extracelulárneho prostredia v srdcovom svale a tým podnietiť skúmanie nových možnosti ochrany srdca pred jeho funkčným zlyhaním.

Použitie hmotnostnej spektrometrie na porovnanie glykoprofilov rôznych kmeňov potkanov v intervencii metabolických porúch

The use of mass spectrometry for comparative study of different rats strains glycoprofiles within metabolic disturbances intervention

Doba trvania: 1. 1. 2021 - 31. 12. 2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Brnoliaková Zuzana PhD.
Anotácia:Metabolický syndróm (MetS) predstavuje súbor vzájomne sa ovplyvňujúcich rizikových faktorov pre vznik a rozvoj diabetes mellitus. Glykobiológia významne pomáha v hľadaní biomarkerov závažných ochorení, nové bioanalytické metódy boli patentované. Domnievame sa, že glykomické profilovanie sérových glykánov má potenciál aj v diagnostike MetS. V projekte pomocou hmotnostnej spektrometrie získame glykomické profily potkanov rôznych kmeňov, charakterizujeme ich skladbu, dáme ju do súvislosti s patofyziológiou a vyhodnotíme rozdiely so zreteľom na podiel glykozylačných zmien sialylácie a fukozylácie. Uskutočníme in vivo pokus s nutričnou intervenciou a zhodnotíme vplyv stravovacích preferencií na metabolickú kondíciu organizmu. Na in vitro úrovni budeme sledovať vplyv kľúčových mechanizmov MetS z hľadiska indukcie zmien v celulárnom glykoprofile. Výstupom projektu by mohol byť modelový glykomický nástroj základného výskumu na testovanie terapeutických prístupov s perspektívou odporúčaní pre klinický výskum.

Prepojenie niektorých foriem bunkovej smrti nekrotického fenotypu: signalizácia a multicieľový nástroj pre zmiernenie poškodenia srdca v dôsledku ischémie?

-

Doba trvania: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Ravingerová Táňa DrSc., FIACS

PROTEKCIA KARDIOVASKULÁRNEHO SYSTÉMU PRI EXPERIMENTÁLNEJ HYPERTENZII A ZLYHANÍ SRDCA DUÁLNOU INHIBÍCIOU NEPRILYZÍNU A AT1 RECEPTOROV PRE ANGIOTENZÍN II: POROVNANIE S ACE-INHIBÍCIOU A MELATONÍNOM

-

Doba trvania: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2022
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Pecháňová Oľga DrSc.

SVBENMKVS - Skúmanie vplyvu bakteriálneho endotoxínu na mechanosenzorický komplex v srdci.

Investigation of endotoxin effects on mechanosensoric complex in the heart of normotensive rats.

Doba trvania: 1. 12. 2020 - 31. 12. 2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Okruhlicová Ľudmila CSc.
Anotácia:Bunky cievneho endotelu a myokardu predstavujú rozdielne typy buniek konštantne vystavené mechanickým silám. Odpovede oboch typov buniek na tlakové signály sprostredkujú mechanosenzorické komplexy, tvorené mechanickými medzibunkovými spojeniami. Komplexy prenášajú tlakový signál do vnútra bunky, kde sa transformuje na biochemické alebo elektrické signály modulujúce funkciu srdca. ZO1 je proteín spojení v endoteli aj myokarde. V endoteli reguluje jeho permeabilitu, v myokarde je v interkalárnych diskoch zabezpečujúcich jeho mechanickú a elektrickú integritu. Zmeny v syntéze ZO1 pozorované v ľavej komore (ĽK) zlyhávajúceho srdca môžu prispievať k jeho dysfunkcii. Primárnym určovateľom prognózy niektorých chorôb môže byť aj PK. Cieľom projektu bude skúmať expresiu a distribúciu ZO1 v endoteli a tkanive PK a ĽK v zdravom srdci. Bude sa analyzovať aj vplyv zápalového procesu, ktorý sprevádza všetky patofyziologické situácie v organizme, na expresiu a distribúcia ZO1 v endoteli a tkanive PK a ĽK.

TraiN-SafeMDs - Školiaca sieť zameraná na zvýšenie bezpečnosti zdravotníckych pomôcok - fokus na ústnu dutinu

Training Network for improving of safety of medical devices - focus on oral cavity

Doba trvania: 1. 3. 2020 - 31. 12. 2022
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Dr.rer.nat., Ing. Kanďárová Helena ERT
Anotácia:Zdravotnícke pomôcky majú v modernej zdravotnej starostlivosti nezastupiteľnú úlohu. Pojem „zdravotnícka pomôcka (ZP)“ pokrýva široké spektrum výrobkov, ktoré sú rozhodujúce pri diagnostike a liečbe, prevencii chorôb a zlepšovaní kvality života ľudí so zdravotným postihnutím alebo zranením. ZP používané v ústnej dutine sú zvyčajne také, ktoré pomáhajú pri liečení podráždenia a lézií ústnej sliznice vytváraním umelej bariéry, ktorá ulpieva na sliznici a podporuje hojenie. Dentálne materiály a zubné protetické pomôcky sú tiež dôležitou skupinou ZP so zjavným kontaktom s ústnou sliznicou. Väčšina z hodnotení biologickej kompatibility ZP sa stále vykonáva na laboratórnych zvieratách. Avšak vďaka pokroku v bunkovom a tkanivovom inžinierstve a vďaka zrýchlenému procesu validácií alternatívnych metód, aj nariadenia o ZP implementujú testy in vitro, čo sa nedávno potvrdilo aj prijatím testu in vitro rekonštruovanej epidermy pre hodnotenie intra-kutánnej kožnej dráždivosti do ISO normy 10993-23 (Kandarova a kol., / DeJong a kol., 2018). Testovanie biologickej kompatibility ZP je založené najmä na hodnotení toxicity extraktov zo ZP, ktoré sú v skutočnosti vysoko zriedenými roztokmi potenciálnych dráždivých látok. Preto všetky už validované in vitro testy a predikčné modely musia byť modifikovane tak, aby sa dosiahla oveľa vyššia úroveň citlivosti stanovenia pre tento špecifický typ materiálov. Navrhovaný projekt vychádza z praktických skúseností získaných vo validačnej štúdii pre intra-kutánne testovanie ZP, na ktorom sa podieľali výskumné tímy zo Slovenska a Českej republiky v rokoch 2012 - 2018. Súčasný projekt bude využívať 3D rekonštruované tkanivá orálneho epitelu a bunkové kultúry s pôvodom v ústnej dutine s cieľom vyvinúť vysoko citlivú testovaciu stratégiu pre testovanie lokálnej tolerancie in vitro. Projekt sa zameriava aj na školenie doktorandov a začínajúcich vedcov v používaní in vitro metód pre hodnotenie bezpečnosti ZP.
Web stránka projektu:medicaldevicessafety.com

HNOSES - Štúdium biologických účinkov produktov H2S/NO/selénovej interakcie a molekulárne mechanizmy ich pôsobenia

Study of biological effects of H2S/NO/selenium products and molecular mechanisms of their actions

Doba trvania: 1. 7. 2020 - 30. 6. 2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Čačányiová Soňa PhD.
Anotácia:Reaktívne formy síry (RSS), dusíka (RNS) a selénu (RSeS) tvoria skupiny chemicky jednoduchých molekúl, radikálovej aj neradikálovej povahy, ktoré svojou interakciou s bunkovými komponentmi ovplyvňujú mnohé biologické procesy. Štúdium biologických účinkov RSS, RNS a RSeS a ich vzájomných interakcií nesie význam nielen pre základné poznanie ich biologických úloh, ale aj v perspektíve aplikačného použitia týchto foriem v medicíne. V oblasti výskumu ich interakcií sme dosiahli za posledné tri roky niekoľko výsledkov: - produkty interakcie sírovodíka (H2S) a polysulfidov (H2Sn, n≥2) s oxidom dusnatým (NO) alebo so selénovými zlúčeninami (R-Se) významne ovplyvňujú koncentrácie radikálov kyslíka, štiepenie hydroperoxidov, poškodenie DNA, tlak krvi potkana a kontrakciu/relaxáciu izolovanej aorty; - interakcia H2S a H2S2 s tetracyklínovými antibiotikami ako hlavne doxycyklínom (DOXY) vedie k produkcii/inhibícii superoxidového a hydroxylového radikálu a indukcii/inhibícii štiepenia DNA. Tieto zistenia naznačujú možnosť, že reaktívne formy kyslíka (ROS) a ďalšie produkty interakcie H2S/NO/R-Se ovplyvňujú (pato)fyziologické funkcie v živých organizmoch. V cieľoch projektu nadviažeme na naše predošlé zistenia a preskúmame nasledovné nové hypotézy: 1) Produkujú zmesi (H2Sn/R-Se, H2Sn/R-Se /NO alebo H2Sn/DOXY) ROS alebo iné biologicky aktívne látky? 2) Sú tieto produkty zodpovedné za produkciu/inhibíciu radikálov, štiepenie hydroperoxidov, indukciu/inhibíciu poškodenia DNA? 3) Majú produkty vplyv na feroptózu a koncentráciu vnútrobunkového vápnika v bunkách? 4) Ovplyvňujú produkty tlak krvi, tvar arteriálnej pulzovej vlny a kontrakciu/relaxáciu izolovaných artérií potkana? Cieľom projektu je objasniť chemickú biológiu týchto interakcií, aktivitu a efekty interakčných produktov na bunkovej, orgánovej úrovni a na úrovni celého organizmu. Tieto zistenia môžu prispieť k rozvoju nových terapeutických intervencií založených na modulácii redoxnej biológie buniek.

Štúdium nových mechanizmov kardioprotekcie voči ischemicko-reperfúznemu poškodeniu srdca: úloha extracelulárnych vezikúl, nekódujúcich RNA a vplyv metabolických komorbidít na tieto mechanizmy

Study of new mechanisms of cardioprotection against ischemia-reperfusion injury of the heart: role of extracellular vesicles, non-coding RNAs and impact of metabolic co-morbidities on these mechanisms

Doba trvania: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Barteková Monika PhD.
Anotácia:Ischemická choroba srdca a infarkt myokardu sú závažné ochorenia, ktorých podstatou je tzv. ischemicko-reperfúzne (I/R) poškodenie srdca. Hoci bolo identifikovaných viacero účinných kardioprotektívnych intervencií voči I/R, vrátane endogénneho ochranného mechanizmu tzv. ischemického „conditioningu“, ako aj podania exogénnych substancií, napríklad antioxidantov, doteraz nie sú plne objasnené detailné mechanizmy kardioprotekcie, rozpačitý je tiež prenos poznatkov do klinickej praxe, najmä s ohľadom na možnú úlohu komorbidít, ktorými trpia reálni pacienti súčasne s I/R poškodením srdca. Cieľom projektu bude prispieť k odhaleniu úlohy extracelulárnych vezikúl ako nových hráčov v kardioprotekcii, identifikácia nekódujúcich RNA spojených s kardioprotekciou, tiež odhalenie vplyvu metabolických komorbidít na účinnosť a molekulárne mechanizmy zapojené do kardioprotekcie s cieľom efektívneho prenosu poznatkov do klinickej praxe s ohľadom na individuálne potreby konkrétneho pacienta, teda tzv. personalizovanej medicíny.

Štúdium spúšťacích faktorov a mechanizmov prenosu signálu indukovaných neinvazívnymi adaptačnými intervenciami v organizme potkana za účelom ochrany myokardu pred schémiou

Study of triggering factors and signal transduction mechanisms induced by noninvasive adaptive interventions in rats aimed to protect myocardium against schemia

Doba trvania: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2021
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Ravingerová Táňa DrSc., FIACS
Anotácia:Kardiovaskulárne ochorenia sú jednou z hlavných príčin úmrtnosti v modernej spoločnosti. Očakáva sa ich nárast v priebehu ďalších desaťročí, kvôli starnutiu obyvateľstva, dlhšiemu prežívaniu po infarkte myokardu a výskytu civilizačných chorôb. Viaceré štúdie poukázali na ochranný účinok adaptačného fenoménu ischemického preconditioningu (IPC) a jeho novších klinicky použiteľných a bezpečnejších foriem. V súčasnosti ešte nie sú celkom známe bunkové mechanizmy aktivované stimulmi ako pohybová aktivita, akútna hypoxia a PC vzdialeného orgánu v porovnaní s klasickým IPC. Za týmto účelom bude použitých viacero patologických animálnych modelov (ischémia myokardu, hypertenzia, diabetes mellitus, dyslipidémia) na ktorých budú testované akútne a dlhšie trvajúce adaptačné stimuly a relevantná metodológia (kombinácia fyziologických, morfologických a biochemických metód). Výsledky získané pri riešení tohto projektu môžu vyústiť do vývoja nových alebo modifikovaných terapeutických stratégií manažmentu ischémie myokardu

Účinky prírodných a syntetických zlúčenín pri oxidačnom poškodení biomakromolekúl. Pro- a antioxidačné mechanizmy.

Effects of natural and synthetic compounds on oxidative damage of biomacromolecules. Pro-oxidative and antioxidative mechanisms.

Doba trvania: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2022
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Valachová Katarína PhD.
Anotácia:Metódou rotačnej viskozimetrie sme hodnotili účinok prírodnej látky rakytníka rašetliakového (Hippophae rhamnoides) na vysokomolekulový hyalurónan degradovaný Cu(II) iónmi a askorbátom t.j. zdrojom •OH radikálov a radikálov typu alkoxy- a peroxy. Použitím rotačnej viskozimetrie sme hodnotili účinok Mn(III) porfyrínov na degradáciu vysokomolekulového hyalurónanu pôsobením samotnej kyseliny askorbovej. Následne sme sledovali degradáciu vysokomolekulového hyalurónanu pôsobením askorbátu s prídavkom Cu(II) iónov, čo je zdrojom vyššie uvedených radikálov. Pripravili sme membrány zložené z chitosanu, hyalurónanu s prídavkom tiopronínu, kaptoprilu, ako aj histidínu a membrány sme otestovali na kožných ranách ischemických králikov. Membrány sme menili každé 3 dni a zaznamenávali sme percento hojenia kožných rán. Po skončení experimentu (15. deň) sme tkanivá kože analyzovali histologicky. Valachova K., Svik K., Biro C., Soltes L. Skin wound healing with composite biomembranes loaded by tiopronin or captopril. Journal of Biotechnology, submitted. Valachova K., Rapta P., Soltes L. Manganese porphyrins as pro-oxidants in high-molar-mass hyaluronan oxidative degradation. Apple Academic Press, New York, accepted.

Účinok bakteriálneho endotoxínu na komunikačné spojenia ciev srdca za podmienok hypertenzie.

-

Doba trvania: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2022
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Frimmel Karel PhD.

Úloha makroautofágie a autofágie sprostredkovanej šaperónmi (CMA) v odpovediach a v adaptácii živočíšnych buniek na účinky vyvolané pôsobením doxorubicínu

The role of macroautophagy and chaperone-mediated autophagy (CMA) in the responses and adaptation of animal cells to doxorubicin-induced effects

Doba trvania: 1. 1. 2021 - 31. 12. 2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Barančík Miroslav DrSc.

Úloha matrixových metaloproteináz v patofyziológii ochorení kardiovaskulárneho systému a ich vzťah k bunkovej redoxnej signalizácii.

The role of matrix metalloproteinases in pathophysiology of cardiovascular system diseases and their relation to cellular redox signaling.

Doba trvania: 1. 7. 2019 - 30. 6. 2023
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Barančík Miroslav DrSc.

MIRCVD - Úloha miRNA pri vzniku a priebehu kardiovaskulárnych ochorení - nové prístupy ochrany srdca v situáciách zvýšenej produkcie reaktívnych foriem kyslíka

The role of miRNAs in the onset and progression of cardiovascular diseases - new approach to the protection of the heart in situations of increased production of reactive oxygen species

Doba trvania: 1. 7. 2020 - 30. 6. 2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kura Branislav PhD.
Anotácia:Napriek pokroku v prevencii, diagnostike a liečbe, patria kardiovaskulárne ochorenia (KVO) medzi ochorenia s najvyššou morbiditou a mortalitou vo svete. Podľa štatistík Svetovej zdravotníckej organizácie sa predpokladá, že v roku 2030 zomrie na následky KVO približne 23,6 milióna ľudí, a to najmä na srdcové zlyhanie a infarkt myokardu. Jednou z najčastejších príčin vzniku mnohých KVO je nadmerná produkcia reaktívnych foriem kyslíka (ROS). Tie vznikajú prirodzene vo všetkých organizmoch, ktoré získavajú energiu oxidáciou substrátov, ale sú aj dôsledkom rôznych exogénnych vplyvov, akými sú napríklad žiarenie či znečistenie ovzdušia. ROS v organizme pôsobia na všetky typy buniek. Svojou aktivitou odštiepujú z molekúl elektrón, čím sa okolité molekuly stávajú nestabilnými a následne poškodzujú ďalšie okolité molekuly. Tento proces poškodenia vedie až k apoptóze buniek, poškodeniu tkaniva a vzniku patologických procesov a ochorení. V súčasnosti mnoho experimentálnych prác kladie dôraz na využitie mikroRNA (miRNA) v diagnostike a potenciálne aj v terapii KVO. miRNA je skupina krátkych nekódujúcich RNA, ktoré po naviazaní sa na reťazec mRNA proteínu inhibujú jeho syntézu, čím značne ovplyvňujú mnohé procesy v organizme. Produkcia ROS a vplyv expresie miRNA sú prepojené s vývojom mnohých KVO, preto je dôležité porozumieť vzťahu medzi týmito faktormi. Výskum nových vhodných látok a spôsobov, ktoré môžu pozitívne ovplyvniť následky nadmernej tvorby ROS na kardiovaskulárny systém, môže výrazne zlepšiť kvalitu života kardiologických pacientov. Cieľom projektu je hľadať vhodné látky, ktoré zabránia toxickému pôsobeniu nadmerne vytvorených ROS a pozitívne zasiahnu do mechanizmov, ktoré poškodenie spôsobujú. Zároveň tiež objasniť úlohu zapojenia miRNA v signálnych dráhach spojených s pôsobením ROS na vznik a priebeh rôznych KVO.

NEISAD - Úloha neischemických adaptačných stimulov v ochrane ischemického myokardu: štúdium spúšťacích mechanizmov a bunkovej kardioprotektívnej signalizácie.

The role of non-ischemic adaptive stimuli in protection of ischemic myocardium: study of triggering mechanisms and cardioprotective cell signaling

Doba trvania: 1. 7. 2019 - 30. 6. 2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Ravingerová Táňa DrSc., FIACS
Anotácia:Nárast kardiovaskulárnych ochorení, predovšetkým ischemickej choroby srdca (ICHS), ako jednej z hlavných príčin zlyhávania funkcie srdca a úmrtnosti celosvetovo sa nezníži v priebehu ďalších desaťročí, aj napriek pokrokom vo farmakoterapii, intervenčnej kardiológii a chirurgii. Súvisí to so starnutím obyvateľstva, dlhším prežívaním po akútnom infarkte myokardu (IM) spojenom zároveň s postupným zhoršením jeho funkcie a častejším výskytom komorbidít ako diabetes, hypertenzia, dyslipidémia. Experimentálne štúdie poukázali na zmiernenie následkov IM vplyvom adaptačného fenoménu ischemického “conditioningu“ čo však nie je bežne dostupné v humánnej medicíne. V súlade s translačným zameraním výskumu plánujeme overiť: 1. účinnosť kardioprotekcie indukovanej neischemickými stimulmi, ako motorická aktivita, hypoxia a neinvazívny “conditioning“ vzdialeného orgánu; 2. identifikovať jej spúšťacie mechanizmy a cesty prenosu signálu (kaskády “prežitia“ RISK a SAFE) do cieľových štruktúr zapojených do redukcie poškodenia srdca (mitochondriálny pór prechodnej permeability, MPTP, jadrové receptory PPAR); 3. na skúmanie vplyvu komorbidít, veku a pohlavia na adaptačné procesy z hľadiska funkčných, štrukturálnych a subcelulárnych zmien v myokarde. Osobitne sa budeme venovať úlohe malých nekodujúcich RNA (miRNA) regulujúcich dráhy “prežitia“ ako aj procesy apoptózy a nekroptózy v spojení s oxidačným stavom buniek a homeostázou Ca2+; 4. odhaleniu benefitov kombinovanej liečby: pleiotropných účinkov agonistov PPAR, inhibitorov MPTP, v kombinácii s neinvazivnými adaptačnými zásahmi nielen za normálnych ale aj za patologických podmienok (hypertenzia, hyperlipidémia, hyperglykémia). Na animálnych modeloch in vivo a ex vivo kombinácia fyziologických, biochemických, vybraných biofyzikálnych a molekulovo-biologických metód pomôže objasniť mechanizmy zapojené do procesov zlyhávania/regenerácie srdca a získať výsledky, ktoré môžu vyústiť do vývoja nových/modifikovaných stratégií manažmentu ICHS.

Vazoaktívne účinky sulfidovej signalizácie a jej interakcia s oxidom dusnatým v rôznych animálnych modeloch metabolického syndrómu

Vazoactive effects of hydrogen sulphide signalling pathway and its interaction with nitric oxide in different animal models of metabolic syndrome

Doba trvania: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2022
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Berényiová Andrea PhD.
Anotácia:Oxid dusnatý (NO) a sírovodík (H2S) patria medzi významné plynné signálne molekuly, ktoré sa zapájajú do regulácie cievneho tonusu. Ich syntéza prebieha v rámci cievnej steny pomocou rôznych enzýmov a zároveň sa potvrdil zásah oboch molekúl nielen do fyziologických (relaxácia hladkej svaloviny) ale aj do patologických procesov (hypertenzia, diabetes mellitus, ateroskleróza, zápal). Metabolický syndróm (MS) predstavuje skupinu abnormalít, vrátane obezity, hypertenzie, hyperinzulinémie, hyperlipidémie, ktoré spolu zvyšujú riziko vzniku kardiovaskulánych ochorení. Doterajší výskum H2S signalizácie a jej interakcie s NO bol zameraný najmä na normotenzné podmienky, avšak informácie o ich úlohe v etiopatogenéze MS nie sú známe. Cieľom projektu je charakterizovať vazomotorickú úlohu týchto dvoch plynných transmitterov a ich vzájomnú interakciu v rôznych modeloch MS: indukovaného vysokofruktózovou diétou a vysokotukovou diétou v podmienkach normotenzie a primárnej hypertenzie.

Vlastnosti erytrocytov a oxidačný stres za vybraných patológií a po podávaní antioxidantov

-

Doba trvania: 1. 1. 2021 - 31. 12. 2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Vrbjar Norbert CSc.

Vplyv fruktózovej diéty v experimentálnych modeloch metabolického syndrómu a u zdravých jedincov: návrh účinnej farmakologickej liečby

Effect of fructose diet in experimental models of metabolic syndrome and in healthy subjects: proposal of effective pharmacological treatment

Doba trvania: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2022
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Gáspárová Zdenka PhD.
Anotácia:Nový projekt prispeje k rozšíreniu poznatkov o etiopatogenéze metabolického syndrómu (MetS). Nadviaže na súčasný projekt VEGA 2/0054/15, v ktorom študujeme vplyv vysokotukovej a vysokotukovej-vysokofruktózovej diéty u hypertriacylglycerolemických (HTG) potkanov. Chronické ochorenia akým je aj MetS sú vo všeobecnosti multifaktoriálne a úlohu v ich vzniku a rozvoji zohráva nielen prostredie (diéta, fyzická aktivita, stres) ale aj genetická predispozícia. V novom projekte budeme skúmať na rôznych animálnych modeloch (spontánne hypertenzné; HTG; Zucker obézne/neobézne a Wistar zdravé potkany) vplyv fruktózovej diéty (FD) a zistíme, ktorý dominantný rizikový faktor MetS spolu s FD vyvolá najzávažnejšie poškodenie. Na stanovenom modeli budeme testovať účinok perspektívneho pyridoindolu SMe1EC2 a omega-3 mastných kyselín. Kombináciou látok očakávame zosilnenie účinku na viaceré rizikové faktory kardiovaskulárnych a cerebrovaskulárnych ochorení bez vzniku nežiaducich účinkov a návrh na novú účinnejšiu liečbu.

Vplyv starnutia a hypertenzie na experimentálny infarkt myokardu

The effect of aging and hypertension on experimental myocardial infarction

Doba trvania: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Cebová Martina PhD.
Anotácia:Infarkt myokardu predstavuje závažné kardiovaskulárne ochorenie asociované so srdcovou remodeláciou ako následok ischémie pri infarkte. V dôsledku nedostatku kyslíka a živín počas ischémie vzniká zápal, oxidačné poškodenie a degenerácia tkaniva. Hypertenzia a starnutie zhoršujú následky infarktu tvorbou oxidačných a zápalových mediátorov priamo v srdci. Navyše, reperfúzia po ischémii vytvára ďalší oxidačný stres s negatívnym účinkom na tkanivo myokardu. Sledovanie signálnych molekúl, ktoré dokážu blokovať alebo zvrátiť patologický proces infarktu pri hypertenzii predstavuje dôležitý predpoklad úspešnej liečby infarktu myokardu. Preto bude našim cieľom sledovať vplyv hypertenzie a starnutia na infarkt myokardu a objasniť vplyv produkcie oxidu dusnatého, voľných kyslíkových radikálov a pleiotropného transkripčného faktora Nrf2. Hlavne aktivácia Nrf2 a jeho cieľových génov u starších jedincov môže poskytnúť nový mechanizmus na ochranu myokardu pred patologickou srdcovou remodeláciou.

Terapia KVO - Vplyv terapie na redoxnú reguláciu, biochemické markery a bunkovú signalizáciu vekovo-závislých kardiovaskulárnych a neurodegeneratívnych ochorení.

Effect of therapy on redox regulation, biochemical markers and cell signaling of age-dependent cardiovascular and neurodegenerative diseases.

Doba trvania: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2022
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Dovinová Ima PhD.
Anotácia:U kardiovaskulárnych poškodení predstavuje oxidačná záťaž spúšťaná nárastom oxidačného stresu, ovplyvňujúca zmeny aktivít SOD/NOS proteínov, biochemických markerov, metabolitov, ako aj redoxnú reguláciu Ca2+-ATPáz SERCA. Oxidačným stresom je regulovaná antioxidačná a detoxifikačná odpoveď, aktiváciou transktripčného faktora Nrf2. Jadrový receptor a nutričný faktor PPAR gama je ďalším regulátorom signalizačných dráh, ktorý je pozitívne prepojený s reguláciou Nrf2. Agonisti nukleárneho receptora PPAR gama zohrávajú dôležitú úlohu pri regulácii kardiovaskulárnyc a, hypertenzných ochorení.

Vplyv virtuálnej reality na senzorickú reguláciu rovnováhy, fyziologické a psychologické funkcie človeka

The effect of virtual reality on the sensory regulation of balance control, physiological and psychological functions in humans

Doba trvania: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2021
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Hirjaková Zuzana PhD.
Anotácia:Virtuálna realita (VR) predstavuje prostredie, ktoré môže byť použité pri hodnotení posturálnych a psychofyziologických parametrov rôznych skupín ľudí. Výhodou virtuálneho prostredia je, že poskytuje zážitky blízke realite v laboratórnych, prípadne domácich podmienkach. Cieľom projektu je získať nové poznatky o orientácii tela, senzorickej regulácii postoja a úrovni psychofyziologického nabudenia vo virtuálnom prostredí. Dobrovoľník bude uvedený do virtuálneho prostredia a súčasne bude zaznamenávaná jeho posturálna aktivita, reakcie na vibračnú stimuláciu svalov dolných končatín, fyziologická a psychologická úroveň nabudenia a prípadného stresu. Predpokladáme, že výsledky projektu poskytnú podklady pre návrh perspektívnych metód pre testovanie senzorickej regulácie rovnováhy a psychofyziologickej reaktivity na záťaž vo virtuálnom prostredí. Získané výsledky môžu mať potenciál pri rehabilitácii pacientov s poruchami rovnováhy postoja, a tiež u ľudí s psychologickými alebo fyziologickými ťažkosťami.

RIDD - Výskum magnetických foriem železa v rozvoji kardiovaskulárnych chorôb a porúch správania

Research of magnetic forms of iron in development of cardiovascular diseases and behavioural disorders

Doba trvania: 1. 7. 2017 - 30. 6. 2021
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bernátová Iveta DrSc.
Anotácia:Projekt je zameraný na vyšetrenie úlohy železa v rozvoji kardiovaskulárnych ochorení a behaviorálnych porúch, ktorých prevalencia stúpa so zvyšujúcim sa vekom. Cieľom projektu je zistiť vplyv starnutia na metabolizmus biogénneho železa, jeho magnetické vlastnosti a následné metabolické a funkčné zmeny kardiovaskulárneho systému a mozgu u potkanov s rôznou genetickou predispozíciou k hypertenzii. Budeme identifikovať molekulárno-biologické zmeny na úrovni expresie génov, nimi kódovaných proteínov a aktivít enzýmov zapojených do endogénnej antioxidačnej ochrany, regulácie produkcie oxidu dusnatého a bunkovej smrti v dôsledku feroptózy počas starnutia. Ďalej sa zameriame na vplyv exogénne podaného železa vo forme biokompatibilných ultra malých superparamagnetických nanočastíc na báze oxidov železa (USPIONs) na reguláciu krvného tlaku, funkciu srdca a ciev v podmienkach normotenzie, chronicky zvýšeného krvného tlaku a akútneho stresu (t.j. akútne zvýšeného krvného tlaku). Získané výsledky prispejú k lepšiemu pochopeniu vplyvu zmien v metabolizme železa a magnetických foriem telesného železa, ako aj železa vo forme USPIONs, na kardiovaskulárny a centrálny nervový systém, a tiež k prevencii prípadných rizík vyplývajúcich z použitia USPIONs ako nosičov pri cielenom transporte liečiv alebo ako kontrastných látok pre nové medicínske zobrazovacie metódy.
Web stránka projektu:http://www.bionanoiron.sav.sk

Výskum prírodných látok s terapeutickým potenciálom v humánnej medicíne: komplexná analýza, biologické účinky a štúdium synergie.

-

Doba trvania: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Račková Lucia PhD.
Anotácia:Výskumné práce za z oblasti prírodných zdrojov antimikrobiálne účinných látok z posledných dvoch dekád, potvrdzujú silný potenciál prírodných látok a extraktov, či už v eradikácii rezistentných baktérií a húb, ale aj v prevencii formácie biofilmu a jeho deštrukcii. Cieľom tohto projektu má byť testovanie biologických aktivít vybraných extraktov z rastlín, ich sekundárnych metabolitov a ich polosyntetických derivátov ako potenciálnych antimikróbnych a antibiofilmových, ako aj antioxidačných, antiflogistických a imunomodulačných agensov. Zároveň vylúčiť ich cytotoxický potenciál na humánne bunky in vitro a hodnotiť fingerprint rastlinných extraktov modernými analytickými metódami. Cieľovým miestom pre pôsobenie týchto látok majú byť mikróby kolonizujúce kožné infekcie (najmä zle hojace sa, popáleninové, chirurgické/pooperačné rany) a infekcie sliznice ústnej dutiny (najmä koreňových kanálikov devitálnych zubov a periradikulárnych tkanív). Ďalším zámerom je vytvoriť kombináciu aktívnych látok/extraktov (synergicky pôsobiacich), ktoré budú adjustované do gélového základu, ktorý bude obohatený vysoko čistým mikronizovaným beta-glukánom s cieľom eradikácie mikróbov na pokožke a sliznici a podporou regenerácie tkaniva.

Celkový počet projektov: 54