Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Projekty

Centrum experimentálnej medicíny SAV, v. v. i.

Medzinárodné projekty

IMPROVE - 3Rs concepts to improve the quality of biomedical science (IMPROVE)

3Rs concepts to improve the quality of biomedical science (IMPROVE)

BenBedPhar - Bench to bedside transition for pharmacological regulation of NRF2 in noncommunicable diseases

Bench to bedside transition for pharmacological regulation of NRF2 in noncommunicable diseases

EU-NETVAL Medzinárodná validačná štúdia tyroidnej disrupcie

EU-NETVAL International Thyroid Validation Study

NETSKINMODELS - European Network for Skin Engineering and Modeling (NETSKINMODELS)

Engineering novel 3D organotypic skin models

Protizápalový účinok prírodných látok izolovaných z vietnamských liečivých rastlín

Anti-inflammatory effects of natural compounds isolated from Vietnam medicinal plants

Protizápalový účinok prírodných látok izolovaných z vietnamských liečivých rastlín

Anti-inflammatory effects of natural compounds isolated from Vietnam medicinal plants

SKPTPHARMACOL - Spolupráca na komplexnom hodnotení farmakologického ovplyvnenia zápalových ochorení pohybového aparátu a gastrointestinálneho traktu na experimentálnych zvieracích modeloch

Collaboration on a complex pharmacological assessment of inflammatory diseases of the musculo-skeletal system and gastrointestinal tract on experimental animal models

Train -SafeMDs - Školiaca sieť zameraná na zvýšenie bezpečnosti zdravotníckych pomôcok - fokus na ústnu dutinu

Training Network for improving of safety of medical devices - focus on oral cavity

ONTOX - Testovanie opakovanej toxicity chemických látok na základe ontológie a umelej inteligencie za účelom hodnotenia rizík metódami NGRA

Ontology-driven and artificial intelligence-based repeated dose toxicity testing of chemicals for next generation risk assessment

Národné projekty

Prenatálne programovanie chorôb v dospelosti: možnosti terapie a prevencie následkov prenatálnej hypoxie u potomstva potkanov

Prenatal programming of adult diseases: treatment and prevention of outcomes of gestational hypoxia in rat offspring

Centrum pre biomedicínsky výskum – BIOMEDIRES - II. etapa

Centre for biomedical research - BIOMEDIRES - II. stage

SUFIBAR - Cielená supresia pro-zápalových a pro-fibrotických signálnych dráh pre zabránenie život ohrozujúceho zlyhávania srdca a výskytu malígnych arytmií

Targeted suppression of pro-inflammatory and pro-fibrotic signaling pathways to prevent heart failure and occurrence of malignant arrhythmias

DIAMICROBIOTA - Črevná mikrobiota a diabetická periferálna neuropatia: účinok cemtirestatu v potkaňom modely diabetu

Gut microbiota and diabetic peripheral neuropathy: effect of cemtirestat in rat models of diabetes

Experimentálna liečba neonatálnej hypoxicko-ischemickej encefalopatie (nHIE): potenciácia hypotermickej neuroprotekcie melatonínom u novorodených potkanov

Experimental therapy of neonatal hypoxic-ischemic encephalopathy (nHIE): potentiation of hypothermic neuroprotection by melatonin in newborn rats

Experimentálna štúdia pôsobenia materskej depresie a antidepresívnej liečby počas gravidity a laktácie na zdravie matky a vývin potomstva.

-

Experimentálny infarkt myokardu: príspevok hypertenzie a obezity, účinok inhibítora toll-like receptorov.

-

Fenolové látky a ich semisyntetické deriváty ako terapeutické nástroje pre ovplyvnenie stresu endoplazmatického retikula prostredníctvom SERCA púmp.

-

Hodnotenie a porovnanie protizápalovej a antioxidačnej účinnosti karotenoidov in vitro a in vivo pomocou modelov chronických zápalových ochorení.

-

Hodnotenie biologickej kompatibility zdravotníckych pomôcok (ZP) a innovativnych materiálov pre výrobu ZP s využitím in vitro metód založených na 3D rekonštruovaných modeloch ľudského tkaniva.

Bio-compatibility assessment of medical devices and novel medical device materials using in vitro methods based on 3D reconstructed human tissue models.

Hyperurikémia pri rôznych komorbiditách metabolického syndrómu - mechanizmy vplyvu kyseliny močovej na endotelovú funkciu a deformabilitu erytrocytov.

Hyperuricemia in various comorbidities of the metabolic syndrome - mechanisms of the effect of uric acid on endothelial function and erythrocyte deformability.

Safe-MDs - In vitro hodnotenie bio-kompatibility zdravotníckych pomôcok (ZP) a inovatívnych bio-materiálov pre ZP

In vitro biocompatibility testing of medical devices (MDs) and new generation bio-materials for MDs

Inhibítory aldo-keto reduktáz v personalizovanej liečbe viacerých typov rakoviny

Aldo-keto reductase inhibitors in the personalized therapy of several types of cancer

TOXINOVAGE - Inovatívne prístupy v toxikológii starnutia

Innovative approaches in toxicology of ageing

ACE2MAS - Kardiometabolické účinky stimulácie Mas receptorov modulovaním renín-angiotenzínového systému - klúčová úloha angiotenzínkonvertujúceho enzýmu 2.

Cardiometabolic effects of Mas receptor stimulation by modulation of the renin-angiotensin system - the key role of angiotensin-converting enzyme 2

Kardioprotektívny potenciál TRP kanálov: úloha v remodelácii, zápale a vápnikovej dysregulácii

Cardioprotective potential of TRP channels: the role in remodelation, inflammation and calcium dysregulation

Kognitívne a mozgové mechanizmy sémantického spracovania informácií

Cognitive and brain mechanisms of semantic processing

Kognitívne a neurofyziologické determinanty sémantickej kognície

Cognitive and neurophysiological determinants of semantic cognition

Ligandom podmienená modulácia vápnikovej pumpy - štúdium mechanizmu a návrh nových látok

Ligand induced modulation of calcium pump SERCA – study of mechanism and design of new compounds

Mezenterický perivaskulárny tuk a jeho špecifická úloha v regulácii črevnej cirkulácie u potkana pri rôznych režimoch príjmu potravy

Mesenteric perivascular fat and its specific role in regulation of intestinal circulation in rats with different feeding regimens

Modulácia dysregulácie extracelulárnej matrix a medzibunkovej komunikácie ako protekcia srdcového svalu pred jeho funkčným zlyhaním

Modulation of dysregulation of extracellular matrix and intercellular communication as a heart protection from its functional failure

Môže byť modulácia sarko/endoplazmatickej Ca2+ - ATPázy (SERCA) vybranými prírodnými látkami regulovaná sirtuínmi? Význam v podpornej liečbe diabetických komplikácií a nádorových ochorení.

-

Neuroprotektívny a kardioprotektívny potenciál fenolových kyselín v prevencii civilizačných ochorení

Neuroprotective and cardioprotective potential of phenol acids in the prevention of civilization diseases

OffRISK - Nová generácia antidepresív - dlhodobé účinky na potomstvo

Novel antidepressant therapy - long term consequencies on offspring

CARDIOPROT - Nové aspekty kardioprotekcie prírodnými antioxidantami: vplyv starnutia a komorbidít súvisiacich so životným štýlom

New aspects of cardioprotection by natural antioxidants: role of ageing and lifestyle-related comorbidities

Nové metódy liečby srdcového zlyhania. Prevencia oxidačného stresu molekulárnym vodíkom.

New methods of treating heart failure. Prevention of oxidative stress by molecular hydrogen.

StrokeRehab - Nový prístup k rehabilitácii pacientov po cievnej mozgovej príhode. Základný a translačný výskum s cieľom zlepšiť funkciu rovnováhy a symetriu tela u pacientov po cievnej mozgovej príhode pomocou senzorickej stimulácie.

Novel approach to post-stroke rehabilitation. A basic and translational study, aiming to restore posture control and body symmetry in post-stroke patients by sensory stimulation.

Podieľajú sa konexinové kanály v preťaženom srdcovom svale na extracelulárnej remodelácii?

Are connexin channels involved in extracellular matrix remodeling of overloaded heart?

Porovnanie antidepresívnych účinkov prírodného psychoplastogénu a aktivátora mTOR v animálnom modeli depresie

Comparison of antidepressant effects of natural psychoplastogen and an mTOR activator in animal model of depression

Posturálna hrozba v prostredí virtuálnej reality u ľudí so strachom z výšky

Postural threat in virtual reality in adults with height intolerance

Použitie hmotnostnej spektrometrie na porovnanie glykoprofilov rôznych kmeňov potkanov v intervencii metabolických porúch

The use of mass spectrometry for comparative study of different rats strains glycoprofiles within metabolic disturbances intervention

Prepojenie niektorých foriem bunkovej smrti nekrotického fenotypu: signalizácia a multicieľový nástroj pre zmiernenie poškodenia srdca v dôsledku ischémie?

-

PROTEKCIA KARDIOVASKULÁRNEHO SYSTÉMU PRI EXPERIMENTÁLNEJ HYPERTENZII A ZLYHANÍ SRDCA DUÁLNOU INHIBÍCIOU NEPRILYZÍNU A AT1 RECEPTOROV PRE ANGIOTENZÍN II: POROVNANIE S ACE-INHIBÍCIOU A MELATONÍNOM

-

SVBENMKVS - Skúmanie vplyvu bakteriálneho endotoxínu na mechanosenzorický komplex v srdci.

Investigation of endotoxin effects on mechanosensoric complex in the heart of normotensive rats.

SQUID magnetometria nano- a mikro častíc, nanokoloidov a nanoštruktúr v nových aplikáciách v oblasti biomedicíny a materiálového výskumu spojených s rozvojom nových meracích metód a postupov

SQUID magnetometry of nano- and microparticles, nanocolloids and nanostructures in new applications in the field of biomedicine and materials research associated with the development of new measurement methods and procedures

TraiN-SafeMDs - Školiaca sieť zameraná na zvýšenie bezpečnosti zdravotníckych pomôcok - fokus na ústnu dutinu

Training Network for improving of safety of medical devices - focus on oral cavity

HNOSES - Štúdium biologických účinkov produktov H2S/NO/selénovej interakcie a molekulárne mechanizmy ich pôsobenia

Study of biological effects of H2S/NO/selenium products and molecular mechanisms of their actions

Štúdium nových mechanizmov kardioprotekcie voči ischemicko-reperfúznemu poškodeniu srdca: úloha extracelulárnych vezikúl, nekódujúcich RNA a vplyv metabolických komorbidít na tieto mechanizmy

Study of new mechanisms of cardioprotection against ischemia-reperfusion injury of the heart: role of extracellular vesicles, non-coding RNAs and impact of metabolic co-morbidities on these mechanisms

Štúdium štruktúrnych zmien komplexných glykokonjugátov v procese dedičných metabolických a civilizačných ochorení

The study of structural changes of complex glycoconjugates in the proces of inherited metabolic and civilization diseases

Účinky prírodných a syntetických zlúčenín pri oxidačnom poškodení biomakromolekúl. Pro- a antioxidačné mechanizmy.

Effects of natural and synthetic compounds on oxidative damage of biomacromolecules. Pro-oxidative and antioxidative mechanisms.

Účinok bakteriálneho endotoxínu na komunikačné spojenia ciev srdca za podmienok hypertenzie.

-

Úloha makroautofágie a autofágie sprostredkovanej šaperónmi (CMA) v odpovediach a v adaptácii živočíšnych buniek na účinky vyvolané pôsobením doxorubicínu

The role of macroautophagy and chaperone-mediated autophagy (CMA) in the responses and adaptation of animal cells to doxorubicin-induced effects

Úloha matrixových metaloproteináz v patofyziológii ochorení kardiovaskulárneho systému a ich vzťah k bunkovej redoxnej signalizácii.

The role of matrix metalloproteinases in pathophysiology of cardiovascular system diseases and their relation to cellular redox signaling.

MIRCVD - Úloha miRNA pri vzniku a priebehu kardiovaskulárnych ochorení - nové prístupy ochrany srdca v situáciách zvýšenej produkcie reaktívnych foriem kyslíka

The role of miRNAs in the onset and progression of cardiovascular diseases - new approach to the protection of the heart in situations of increased production of reactive oxygen species

NEISAD - Úloha neischemických adaptačných stimulov v ochrane ischemického myokardu: štúdium spúšťacích mechanizmov a bunkovej kardioprotektívnej signalizácie.

The role of non-ischemic adaptive stimuli in protection of ischemic myocardium: study of triggering mechanisms and cardioprotective cell signaling

Úloha signalizácie sprostredkovanej jadrovým faktorom NRF2 v regulácii metabolizmu železa počas stresu

Role of nuclear factor NRF2-mediated signalling in iron metabolism regulation during stress

Vazoaktívne účinky sulfidovej signalizácie a jej interakcia s oxidom dusnatým v rôznych animálnych modeloch metabolického syndrómu

Vazoactive effects of hydrogen sulphide signalling pathway and its interaction with nitric oxide in different animal models of metabolic syndrome

Multi-Glu - Viac-cieľový prístup k rozličných molekulovým mechanizmom diabetických komplikácií a iných ochorení súvisiacich s toxicitou glukózy

Multi-target approach to diverse molecular mechanisms of diabetic complications and other glucose toxicity related diseases

Vlastnosti erytrocytov a oxidačný stres za vybraných patológií a po podávaní antioxidantov

-

Vplyv fruktózovej diéty v experimentálnych modeloch metabolického syndrómu a u zdravých jedincov: návrh účinnej farmakologickej liečby

Effect of fructose diet in experimental models of metabolic syndrome and in healthy subjects: proposal of effective pharmacological treatment

Vplyv starnutia a hypertenzie na experimentálny infarkt myokardu

The effect of aging and hypertension on experimental myocardial infarction

Terapia KVO - Vplyv terapie na redoxnú reguláciu, biochemické markery a bunkovú signalizáciu vekovo-závislých kardiovaskulárnych a neurodegeneratívnych ochorení.

Effect of therapy on redox regulation, biochemical markers and cell signaling of age-dependent cardiovascular and neurodegenerative diseases.

Výskum prírodných látok s terapeutickým potenciálom v humánnej medicíne: komplexná analýza, biologické účinky a štúdium synergie.

-

BIOVID-19 - Vývoj biomodelov pre zlepšenie hodnotenia účinnosti liekov a látok, ktoré majú potenciál pri liečbe COVID-19 (BIOVID-19)

Development of biomodels to improve efficiency assessment of drugs and substances that have the potential to treat COVID-19 (BIOVID-19)

Vývoj diabetickej nefropatie a jej liečba nutraceutikom v experimentálnych podmienkach

Development of diabetic nephropathy and its treatment with nutraceutic in experimental conditions

Vývoj multifunkčných inhibítorov aldózareduktázy na báze triazínoindolov: Optimalizácia ich biologickej aktivity, selektivity, biodostupnosti a antioxidačných vlastností.

Development of multifunctional aldose reductase inhibitors based on triazinoindoles: Optimization of their biological activity, selectivity, bioavailability and antioxidant properties.

Vývoj produktov modifikáciou prírodných látok a štúdium ich multimodálnych účinkov na ochorenie COVID-19

Development of products by modification of natural compounds and study of their multi-modal effects onCOVID-19 disease

AMVADYMESE - Význam endotelovej α1AMPK v rozvoji vaskulárnej dysfunkcie a v procese metabolickej senescencie u potkanov s metabolickým syndrómom/diabetes mellitus II. typu

Significance of endothelial α1AMPK for vascular dysfunction and metabolic senescence in a rat model of metabolic syndrome/diabetes mellitus type II

Celkový počet projektov: 67