Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Publikácie

Terénna výskumná stanica v Gabčíkove

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
 • BITUŠÍK, Peter - HAMERLÍK, Ladislav - WOJEWÓDKA-PRZYBYŁ, Marta. O tatrzańskich stawach, rybach i zdrowym rozsądku. In Tatry TPN, 2022, vol 79, nr 1, p. 68-69. Typ: BEE
 • BONA, Martin - BLAŇAROVÁ, Lucia - STANKO, Michal - MOŠANSKÝ, Ladislav - ČEPČEKOVÁ, Eva - VÍCHOVÁ, Bronislava**. Impact of climate factors on the seasonal activity of ticks and temporal dynamics of tick-borne pathogens in an area with a large tick species diversity in Slovakia, Central Europe. In Biologia, 2022, vol., no., p. (2021: 0.339 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0006-3088. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11756-021-00902-x (Vega č. 1/0084/18 : Genetická analýza vybraných nových a novo sa objavujúcich patogénov so zoonotickým potenciálom u zvierat a ľud. Vega č. 2/0014/21 : Spoločenské zvieratá ako účinný indikátor cirkulácie patogénov so špecifickým dôrazom na vektormi prenášané a zoonózne druhy) Typ: ADDA
 • ČERBA, Dubravka - HAMERLÍK, Ladislav. Fountains—Overlooked Small Water Bodies in the Urban Areas. In 978-3-030-86478-1 (eb). - 2022 : Springer Nature Switzerland AG, 2022, chapter 4, p.73-91. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/978-3-030-86478-1_4 Typ: ABC
 • DIDYK, Yuliya** - MANGOVÁ, Barbara - KRALJIK, Jasna - STANKO, Michal - ŠPITÁLSKA, Eva - DERDÁKOVÁ, Markéta. Rhipicephalus sanguineus s.l. detection in the Slovak Republic. In Biologia, 2022, vol., no., p. (2021: 0.339 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0006-3088. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11756-021-00801-1 (VEGA 2/0021/21 : Diverzita vektormi prenášaných patogénnych a nepatogénnych mikroorganizmov a potenciálna terapia nimi spôsobených zoonotických ochorení) Typ: ADDA
 • HAMERLÍK, Ladislav - SILVA, Felipe Leno - MASSAFERRO, J.**. An illustrated guide of subfossil Chironomidae (Insecta: : Diptera) from waterbodies of Central America and the Yucatan Peninsula. In Journal of Paleolimnology, 2022, vol. iss., 58 pp. (2021: 0.667 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0921-2728. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s10933-021-00225-6 Typ: ABA
 • HINKELMAN, Jan. Cuniculoblatta brevialata gen. et sp. n., the second case of brachyptery from Cretaceous North Myanmar amber. In Palaeontographica : Abteilung A - Paläozoologie Stratigraphie, 2022, vol. 321, iss.1–6, p. 97–107. (2021: 0.365 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0375-0442. Dostupné na: https://doi.org/10.1127/pala/2021/0104 Typ: ADCA
 • HINKELMAN, Jan. Mongolblatta sendii sp. n. (Mesoblattinidae) from North Myanmar amber links record to Laurasian sediments. In Palaeontographica : Abteilung A - Paläozoologie Stratigraphie, 2022, vol. 321, iss. 1–6, p. 81–96. (2021: 0.365 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0375-0442. Dostupné na: https://doi.org/10.1127/pala/2021/0105 Typ: ADCA
 • HROMNÍKOVÁ, Dominika - FURKA, Daniel - FURKA, Samuel - SANTANA, Julio Ariel Duenas - RAVINGEROVÁ, Táňa - KLÖCKLEROVÁ, Vanda - ŽITŇAN, Dušan. Prevention of tick-borne diseases: challenge to recent medicine. In Biologia, 2022, vol. 77, no. 6, p. 1533–1554. (2021: 0.339 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0006-3088. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11756-021-00966-9 (VEGA 2/0080/18 : Expresia a funkčná charakterizácia receptorov pre neuropeptidy hmyzu a kliešťov. APVV-16-0395 : Úloha neuropeptidov a ich receptorov pri regulácii aktivity endokrinných a reprodukčných orgánov priadky morušovej (Bombyx mori)) Typ: ADDA
 • KAZIMÍROVÁ, Mária. Tick-Borne infections in Central Europe : eo62. In Climate, Ticks and Disease. - GB : CAB International, 2022, p. 430-437. ISBN 978 1 78924 963 7. Dostupné na: https://doi.org/10.1079/9781789249637.0062 Typ: AECA
 • KLEPSATEL, Peter** - GÁLIKOVÁ, Martina. Developmental temperature affects thermal dependence of locomotor activity in Drosophila. In Journal of thermal biology, 2022, vol.103, january, article no. 103153, 9 pp. (2021: 0.644 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0306-4565. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jtherbio.2021.103153 Typ: ADCA
 • KLÖCKLEROVÁ, Vanda - ROLLER, Ladislav - KOČI, Juraj - DAUBNEROVÁ, Ivana - ŽITŇAN, Dušan. Characterisation of parathyroid hormone-like peptide and its receptors in the tick Ixodes ricinus : presentation. In RUSŇÁKOVÁ - TARAGEĽOVÁ, Veronika - KAZIMÍROVÁ, Mária. "VI. Labudove dni". Abstract book. - Bratislava : Institute of Virology, Biomedical Research Center, Slovak Academy of Sciences, 2022, p. 23. ISBN 978-80-972111-5-8. Typ: AFH
 • KLÖCKLEROVÁ, Vanda - ŽITŇAN, Dušan. Charakterizácia receptorov neuropeptidu podobnému paratyroidnému hormónu (PTH) u kliešťa Ixodes ricinus. In Zborník recenzovaných príspevkov : Konferencia 30 rokov Katedry molekulárnej biológie a 50 rokov technológie rekombinantnej DNA. - Bratislava, 2022, s. 44-45. (Konferencia 30 rokov Katedry molekulárnej biológie a 50 rokov technológie rekombinantnej DNA) Typ: GII
 • KOKAVEC, Igor - NAVARA, Tomáš - TONKOVIČ, Marek - DERKA, Tomáš - HAMERLÍK, Ladislav - PEKAROVÁ, Stanislava. Hotspot biodiverzity v meandri rieky Hron ovplyvnenom malou vodnou elektrárňou – podmienky laterálnej kvázi-konektivity v regulovanom toku? In Limnologický spravodajca. - Bratislava : Slovenská limnologická spoločnosť pri SAV, 2022, roč. 16, č. Suppl.1, s. 10. ISSN 1337-2971. (13. jarný limnologický seminár a algologický seminár SLS a SBS) Typ: AFH
 • KOKAVEC, Igor. Rámcový program monitorovania vôd Slovenska na obdobie rokov 2022 - 2027. január 2022 ; Bratislava : Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. 99 str. Typ: AGI
 • LUO, Cihang** - BEUTEL, Rolf G. - ENGEL, Michael - LIANG, Kun - LI, Liqin - LI, Jiahao - XU, Chunpeng - VRŠANSKÝ, Peter - JARZEMBOWSKI, Edmund - WANG, Bo. Life history and evolution of the enigmatic Cretaceous-Eocene Alienopteridae: A critical review. In Earth-Science Reviews, 2022, vol. 225, art. no. 103914. (2021: 3.610 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0012-8252. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2021.103914 Typ: ADCA
 • NAVARA, Tomáš - KOKAVEC, Igor. Faunisticky významné nálezy potočníkov na Slovensku v období rokov 2018–2021. In Limnologický spravodajca. - Bratislava : Slovenská limnologická spoločnosť pri SAV, 2022, roč. 16, č. Suppl.1, s. 8. ISSN 1337-2971. (13. jarný limnologický seminár a algologický seminár SLS a SBS) Typ: AFH
 • PENGELLY, Reuben* - BAKHTIAR, Dara* - BOROVSKÁ, Ivana - KRÁLOVIČOVÁ, Jana - VOŘECHOVSKÝ, Igor**. Exonic splicing code and protein binding sites for calcium. In Nucleic Acids Research, 2022, vol. 50, no. 10, p. 5493-5512. (2021: 8.241 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0305-1048. Dostupné na: https://doi.org/10.1093/nar/gkac270 (Vega č. 2/0057/18 : Analýza alelovo-špecifickej regulácie expresie CD33. APVV-18-0096 : Kotranskripčné formovanie pre-mRNA štruktúry, model štrukturálnych motívov nevyhnutných pre definíciu exónu) Typ: ADCA
 • SENDI, Hemen**. Highly specialised basal ectobiid cockroaches (Blattaria: Blattoidea) were rare in Burmese amber. In Palaeontographica : Abteilung A - Paläozoologie Stratigraphie, 2022, vol. 321, issues 1–6, p. 109–125. (2021: 0.365 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0375-0442. Dostupné na: https://doi.org/10.1127/pala/2021/0106 Typ: ADCA
 • SENDI, Hemen**. Diverse Liberiblattinidae (Insecta: Blattaria) from Lebanese and North Myanmar amber document allometric modifications near lowest size limit. In Palaeontographica : Abteilung A - Paläozoologie Stratigraphie, 2022, vol. 321, issues 1–6, p. 127–148. (2021: 0.365 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0375-0442. Dostupné na: https://doi.org/10.1127/pala/2021/0108 Typ: ADCA
 • STANKO, Michal - DERDÁKOVÁ, Markéta - ŠPITÁLSKA, Eva - KAZIMÍROVÁ, Mária**. Ticks and their epidemiological role in Slovakia: from the past till present. In Biologia, 2022, vol., no., p. (2021: 0.339 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0006-3088. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11756-021-00845-3 (VEGA 2/0021/21 : Diverzita vektormi prenášaných patogénnych a nepatogénnych mikroorganizmov a potenciálna terapia nimi spôsobených zoonotických ochorení. VEGA 2/0010/19 : Rickettsiae a Coxiella burnetii, bakteriálne spúšťače záhadných "ochorení.". APVV-19-0066 : Výskum hostiteľsko–parazitických, bunkovo-Rickettsiových vzťahov, monitorovaných pomocou transcriptomických a proteomických štúdií. APVV-19-0519 : Interakcia hostiteľských buniek s Coxiella burnetii: identifikácia a využitie nových terapeutických a diagnostických cieľov) Typ: ADDA
 • STANKO, Michal - BONA, Martin - VÍCHOVÁ, Bronislava. Kliešte a ich epidemiologický význam v mestách (na príklade košickej aglomerácie). Zdeněk Hubálek, Libor Grubhoffer. Bratislava : VEDA, 2021. ISBN 978-80-224-1910-9 Typ: BAB
 • ŠMÍDOVÁ, Lucia** - VIDLIČKA, Ľubomír - WEDMANN, Sonja. Appearance of the family Blaberidae (Insecta: Blattaria). In Palaeontographica : Abteilung A - Paläozoologie Stratigraphie, 2022, vol. 321, iss. 1–6, p. 71–79. (2021: 0.365 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0375-0442. Dostupné na: https://doi.org/10.1127/pala/2021/0109 (VEGA 2/0042/18 : Šváby zo svetových jantárov II. VEGA 21/0074/21 : Invázny švábik Planuncus tingitanus (Blattaria) na Slovensku – šírenie, ekológia a etológia. [Invasive cockroach Planuncus tingitanus (Blattaria) in Slovakia – expansion of species, ecology and ethology]) Typ: ADCA
 • RUSŇÁKOVÁ - TARAGEĽOVÁ, Veronika - KAZIMÍROVÁ, Mária. "VI. Labudove dni". Abstract book = "VI. Labuda´s days". Abstract book. Bratislava : Institute of Virology, Biomedical Research Center, Slovak Academy of Sciences, 2022. 66 s. ISBN 978-80-972111-5-8 Typ: FAI
 • VRŠANSKÝ, Peter** - POSCHMANN, Markus J. - VIDLIČKA, Ľubomír. Oligocene pseudophyllodromiin cockroach from the Enspel Fossillagerstatte in Germany. In Palaeontographica : Abteilung A - Paläozoologie Stratigraphie, 2022, vol. 321, no. 1-6, p. 149-167. (2021: 0.365 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0375-0442. Dostupné na: https://doi.org/10.1127/pala/2021/0110 Typ: ADCA
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus