Informačná stránka organizácie SAV

Ústav divadelnej a filmovej vedy

Publikácie za rok 2020

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:
 • Text verzus obraz. In Text a divadlo. Aleš Merenus, Iva Mikulová, Jitka Šotkovská (edd.) ; recenzovali David Drozd, Tatjana Lazorčáková. - Praha : Academia, 2019, s. 379-390. ISBN 978-80-200-3108-2.(Vega 2/0110/19 : Poetiky súčasného scénického umenia). Typ: AFC
 • KNOPOVÁ, Elena. Bertolt Brecht v slovenskom divadle v rokoch 1975 – 1985. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení, 2020, roč. 68, č. 2, s. 121-145. (2020 - Scopus). ISSN 0037-699X. Typ: ADNB
 • KNOPOVÁ, Elena - POLIAK, Juraj. Chcel by som donútiť režiséra, aby rozmýšľal inak. In k o d : konkrétne o divadle, 2020, roč. 14, č. 3, s. 5-12. ISSN 1337-1800. Typ: BDF
 • MISTRÍK, Miloš. Divadelník Max Reinhardt a jeho korene v Stupave a Bratislave. In Studia Academica Slovaca 49 : prednášky letnej školy slovenského jazyka a kultúry. Editori: Jana Pekarovičová, Miloslav Vojtech ; recenzenti: Ladislav Čúzy, Pavol Žigo. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2020, s. 98-112. ISBN 978-80-223-4972-2. Typ: AFB
 • MIŠOVIC, Karol. Soňa Valentová : cesta herečky. Bratislava : Marenčin PT, 2020. 168 s. ISBN 78-80-569-0458-9. Typ: AAB

  Citácie:
  [6] HANDZOVÁ, Z. Cesta herečky Sone Valentovej. In Pravda, 11. 04. 2020. Dostupné na internete: https://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/548351-cesta-herecky-sone-valentovej/

 • MIŠOVIC, Karol. Neznáma (herecká) tvár Janka Borodáča. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení, 2020, roč. 68, č. 1, s. 5-23. (2020 - Scopus). ISSN 0037-699X. Typ: ADFB
 • MOJŽIŠOVÁ, Michaela. Peter Konwitschny a jeho operno-divadelná kritika kapitalistickej morálky. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení, 2020, roč. 68, č. 2, s. 146-162. (2020 - Scopus). ISSN 0037-699X. Typ: ADNB
 • MOJŽIŠOVÁ, Michaela. Metamorfózy operného libreta (s prihliadnutím na slovenskú opernú tvorbu). In Text a divadlo. Aleš Merenus, Iva Mikulová, Jitka Šotkovská (edd.) ; recenzovali David Drozd, Tatjana Lazorčáková. - Praha : Academia, 2019, s. 261-276. ISBN 978-80-200-3108-2.(APVV 15-0764 : SLODIK - Slovenské divadlo a súčasná európska divadelná kultúra - kontinuita a diskontinuita). Typ: AFC
 • MOJŽIŠOVÁ, Michaela. Jubilantská Rusalka v retroštýle. In Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 3, s. 25. ISSN 1335-4140. Typ: EDI
 • MOJŽIŠOVÁ, Michaela. Krehká i silná Winterreise. In Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 4, s. 15. ISSN 1335-4140. Typ: EDI
 • MOJŽIŠOVÁ, Michaela. Editoriál. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení, 2020, roč. 68, č. 1, s. 3-4. (2020 - Scopus). ISSN 0037-699X. Typ: GII
 • PODMAKOVÁ, Dagmar. Prestupovanie divadla a politiky. Na príkladoch niekoľkých inscenácií Slovenského národného divadla v rokoch 2013 – 2018. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení, 2020, roč. 68, č. 2, s. 101-120. (2020 - Scopus). ISSN 0037-699X. Typ: ADNB
 • PODMAKOVÁ, Dagmar - SOVIAR, Juraj. Tvorcovia sa podľa Dagmar Podmakovej vracajú k základným hodnotám : rozhovor s PhDr. Dagmar Podmakovou, CSc., z Centra vied o umení Ústavu divadelnej a filmovej vedy Slovenskej akadémie vied (SAV). In Teraz.sk, 27. 3. 2020. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <https://www.teraz.sk/rok-divadla/tvorcovia-sa-podla-dagmar-podmakovej-vr/456140-clanok.html>. Typ: GHG
 • PODMAKOVÁ, Dagmar. Dejiny SND v rekonštrukcii inscenácií : knižná publikácia 100 rokov Slovenského národného divadla. In Portál Slovenského národného divadla : 100. divadelná sezóna 2019/2020, 2020, marec, s. 18-19. ISSN 1339-5122. Typ: GII
 • SPODNIAKOVÁ, Zuzana. Vladimir Vysockij - (ne)prítomný autor v dramatickom texte a jeho inscenácií. In Text a divadlo. Aleš Merenus, Iva Mikulová, Jitka Šotkovská (edd.) ; recenzovali David Drozd, Tatjana Lazorčáková. - Praha : Academia, 2019, s. 335-360. ISBN 978-80-200-3108-2.(APVV 15-0764 : SLODIK - Slovenské divadlo a súčasná európska divadelná kultúra - kontinuita a diskontinuita). Typ: AFC
 • TIMČÍKOVÁ, Zuzana. V hmle porozumenia. In k o d : konkrétne o divadle, 2020, roč. 14, č. 3, s. 52. ISSN 1337-1800. Typ: EDI
 • TIMČÍKOVÁ, Zuzana. O tom, čo je, keď nič nie je. In Monitoring divadiel na Slovensku [elektronický zdroj], 2. 4. 2020. ISSN 2454-0129. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <https://www.monitoringdivadiel.sk/recenzie/recenzia/o-tom-co-je-ked-nic-nie-je/>. Typ: GHG
 • TIMČÍKOVÁ, Zuzana. Stratení v časopriestore. In Monitoring divadiel na Slovensku, 3. 2. 2020. ISSN 2454-0129. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <https://www.monitoringdivadiel.sk/recenzie/recenzia/strateni-v-casopriestore/>. Typ: GHG

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus