Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka organizácie SAV

Publikácie

Ústav divadelnej a filmovej vedy

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
 • DUDKOVÁ, Jana. Hranice rozpačitosti [The Edges of Embarrassment]. In Film.sk, 2021, roč. 22, č. 1, s. 6-9. ISSN 1335-8286. Typ: BDF
 • LASLAVÍKOVÁ, Jana. Vznik a prvé roky Slovenského národného divadla z pohľadu medzivojnovej hudobnej kritiky s akcentom na hudobnodramatické referáty Antonína Hořejša. In Veda, školstvo a kultúra na Slovensku v rokoch 1918 – 1928 : zborník príspevkov a výberová bibliografia. Zost.: Mária Bôbová, Monika Danková ; rec.: Dušan Škvarna. - Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica, 2020, s. 236-249. ISBN 978-80-89388-81-3. (APVV 15-0764 : SLODIK - Slovenské divadlo a súčasná európska divadelná kultúra - kontinuita a diskontinuita. VEGA č. 2/0040/18 : Hudobné divadlo v Bratislave od druhej polovice 19. a do prvej polovice 20. storočia (osobnosti, inštitúcie, repertoár, reflexia). Veda, školstvo a kultúra na Slovensku v rokoch 1918 - 1928 : vedecká konferencia) Typ: AFD
 • MISTRÍK, Miloš. Dve štúdie Adolpha Appiu : Réžia wagnerovskej drámy. Ako zreformovať našu réžiu [Two Studies by Adolphe Appia: the Staging of the Wagnerian drama, how to Reform our Theatre Directing]. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení, 2020, roč. 68, č. 4, s. 397 - 426. (2020 - Scopus). ISSN 0037-699X. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/sd-2020-0023 (Vega 2/0110/19 : Poetiky súčasného scénického umenia) Typ: BDNB
 • MIŠOVIC, Karol. Herecký zjav Monika Potokárová [The Personality of the Actress Monika Potokárová]. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení, 2020, roč. 68, č. 4, s. 354 - 383. (2020 - Scopus). ISSN 0037-699X. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/sd-2020-0021 (VEGA č. 2/0173/19 : Cesta slovenského divadla od uzavretej k otvorenej spoločnosti) Typ: ADNB
 • MOJŽIŠOVÁ, Michaela. The Modern Travel Itineraries of Opera Characters. In Putešestvija : izkutstvovedski četenija 2020/Art Readings 2020. II.Novo izkustvo/New Art. - Sofia : Institut za izsledvane na izkustvata, 2021, s. 148-155. ISBN 978-954-8594-99-8. ISSN 1313-2342. (Vega 2/0110/19 : Poetiky súčasného scénického umenia) Typ: AECA
 • MOJŽIŠOVÁ, Michaela. Košická Traviata s kaméliami. In Opera Slovakia : online časopis, 23. 1. 2021. ISSN 2453-6490. Dostupné na internete: <https://operaslovakia.sk/kosicka-traviata-s-kameliami/> Typ: EDI
 • MOJŽIŠOVÁ, Michaela. Ohliadnutie sa za Rokom slovenského divadla. In Slovenská akadémia vied: akturality, 15. 1. 2021. Dostupné na internete: <https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=services-news&source_no=20&news_no=9305,%2015.%201.%202021> Typ: GHG
 • MOJŽIŠOVÁ, Michaela - RADOK, David. Opera musí ostať spoločným zážitkom. In Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 1-2, s. 10-11. ISSN 1335-4140. Typ: GII
 • PALÚCH, Martin. Archívny strihový film [Compilation Film]. In Kino - Ikon : časopis pre vedu o filme a "pohyblivom obraze", 2020, roč. 24, č. 2 [48], s. 116-132. ISSN 1335-1893. Typ: ADFB
 • PALÚCH, Martin. Kompilačný film a jeho koncept – prípadové štúdie [Compilation Film and its Concept - Case Studies]. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení, 2020, roč. 68, č. 4, s. 384 - 396. (2020 - Scopus). ISSN 0037-699X. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/sd-2020-0022 (Vega 2/0120/18 : Inštitucionálne, produkčné a koprodukčné vzťahy medzi verejnoprávnou televíziou a pôvodnou filmovou tvorbou po roku 1989) Typ: ADNB
 • PODMAKOVÁ, Dagmar. Gurmyžská a tí druhí v obraze provinčnej divadelnej spoločnosti. In Monitoring divadiel na Slovensku, 2021, roč. 16. ISSN 2454-0129. Dostupné na internete: <https://www.monitoringdivadiel.sk/recenzie/recenzia/gurmyzska-a-ti-druhi-v-obraze-provincnej-divadelnej-spolocnosti/> Typ: EDI
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus