Informačná stránka organizácie SAV

Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV

Medzinárodné projekty

The Network of the Musical Theatre Companies in the Multilingual East-Central Europe
The Network of the Musical Theatre Companies in the Multilingual East-Central Europe
Program: International Visegrad Found (IVF)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Laslavíková Jana PhD.
Anotácia:Projekt sa zameriava na najdôležitejšie desaťročia kultúrneho budovania národov. Metodologická koordinácia výskumu v rokoch 1870-1920, ktorú v súčasnosti vykonávajú inštitúcie participujúce na projekte, a vytvorenie spoločnej vedeckej databázy je jedinečnou iniciatívou v rámci praxe historickej hudobnej vedy v našom regióne. Spolupráca, ktorá sa má uskutočniť v tomto projekte, povedie k vytvoreniu dôležitej spoločnej základne vedomostí týkajúcej sa regionálnej hudobnej a divadelnej histórie. Zároveň bude obsahovať informácie ľahko dostupné pre širšiu verejnosť.
Web stránka projektu:http://zti.hu/index.php/hu/mzt/visegrad-grant
Doba trvania: 22.9.2017 - 15.8.2018


Národné projekty

100 rokov Slovenského národného divadla Divadelné inscenácie 1938 – 1970 (Činohra, opera) – II. etapa
One Hundred Years of the Slovak National Theatre Theatre productions 1938 – 1970 (drama, opera), 2nd stage
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Podmaková Dagmar CSc.
Anotácia:Projekt nadväzuje na I. etapu výskumu inscenácií z oblasti činohry a opery SND. Dejiny Slovenského národného divadla budú predstavené prostredníctvom ďalšej série rekonštrukcií kľúčových inscenácií obdobia 1938 – 1970 (od sezóny 1938/1939). Súčasťou projektu budú čiastkové výstupy charakteru štúdií vychádzajúcich zo základného výskumu prierezových tém vedeckých štúdií ako podklad pre pripravovanú knižnú publikáciu 100 rokov SND. Na riešení tohto projektu sa zúčastnia riešitelia z Ústavu divadelnej a filmovej vedy SAV a DF VŠMU.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2018

Divadlo ako komunikácia krízy hodnôt
Theatre as a communication of the crisis of values
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Knopová Elena PhD.
Anotácia:V divadelnej teórii i tvorbe sa konfrontujeme s tematizáciou krízy hodnôt v jej mnohorakej podobe, ktorá je následkom dynamiky a dramatických premien v tradične chápanej či konštituovanej spoločnosti. Prelom 20. a 21. storočia prináša významné posuny v hodnotových interpretáciách oproti predchádzajúcim etapám. Otvára sa tak potreba synchrónneho a diachrónneho pohľadu na vzťah medzi svetom ako štruktúrou artikulovaných ľudských hodnôt a divadelným artefaktom ako umelecky konštituovanou hodnotou, negáciou či kritikou poriadku/chaosu sveta. Zámerom projektu je koordinovane, prostredníctvom prípadových štúdií charakterizovať uvedenú tendenciu v domácej inscenačnej i dramatickej tvorbe a zaradiť ju do širších európskych kontextov. V projektovanom výskume pôjde o analýzu vzťahu medzi divadelnou tvorbou a individuálnou i spoločenskou situáciou a zisťovanie, či súčasné slovenské i európske divadlo sprostredkúva kritický odraz, metaforu alebo model sveta.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2018

Hudobné divadlo v Bratislave od druhej polovice 19. do prvej polovice 20. storočia (osobnosti, inštitúcie, repertoár, reflexia)
Musical Theatre in Bratislava from the Second Half of the 19th Century to the First Half of the 20th Century (Exponents, Institutions, Repertory, Reflection)
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Laslavíková Jana PhD.
Anotácia:Vedecký projekt vychádza z pramenného výskumu, ktorého cieľom je relevantne vyhodnotiť repertoár Mestského divadla v rokoch 1886-1920 a preskúmať esteticko-kritické náhľady na hudobné divadlo skrze inscenačnú prax v SND v rokoch 1920-1950. Prostredníctvom dobových operných kritík, ktoré budú podrobené textovo-kritickej analýze, skúmaním a rešeršovaním primárnych a sekundárnych prameňov (osobné pozostalosti, notový materiál, nariadenia a organizačné smernice k umeleckej prevádzke divadla) a zostavovaním databázy denného hracieho plánu od roku 1886 bude možné získať ucelený pohľad na hudobné divadlo odohrávajúce sa v jednej budove počas dvoch rozličných historických období. Súčasťou projektu bude dvojzväzková monografia k dejinám divadla v Bratislave.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021

Inštitucionálne, produkčné a koprodučné vzťahy medzi verejnoprávnou televíziou a pôvodnou filmovou tvorbou po roku 1989
Institicional, Productional and Co-productional Relations Between Public-Service Television and Film Production After 1989
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Palúch Martin PhD.
Anotácia:Výskumný projekt sa zameriava na analýzu vývoja historických súvislostí a ich vplyvov na inštitucionálne väzby, ktoré determinovali výrobné vzťahy medzi verejnoprávnou televíziou a filmovou tvorbou na Slovensku po roku 1989. Na základe analýzy produkčného a koprodukčného zázemia sa pokúsime v rámci výskumu identifikovať kľúčový sumár najpálčivejších tém a oblastí, ktoré určovali charakter pôvodnej tvorby u nás v rôznych etapách spoločenského, kultúrneho a politického vývoja. Okrem analýzy dobových súvislostí sa zameriame aj na výskum estetických a rétorických funkcií v oblasti pôvodnej dokumentárnej a hranej televíznej tvorby. V rámci možností sa pokúsime zosumarizovať politické tlaky na výrobu relácií rôznych formátov a žánrov ako aj určiť dominantné impulzy pre smerovanie vývoja v oblasti pôvodnej televíznej tvorby u nás. Politika verejnoprávnej televízie sa totiž častokrát menila, čo malo zásadný vplyv na smerovanie pôvodnej tvorby i na jej tvorivých pracovníkov.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2020

SLODIK - Slovenské divadlo a súčasná európska divadelná kultúra - kontinuita a diskontinuita
Slovak theatre and contemporary European theatre culture - continuity and discontinuity
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Mistrík Miloš DrSc.
Anotácia:Výskum slovenského divadla sa zameria na domácu tradíciu a komparatívne na európsky vplyv, ktorý bol prítomný od rokov jeho profesionalizácie (roku 1920) a ktorý ovplyvňuje aj súčasný stav na začiatku 21. storočia. Cieľom projektu je v základnom výskume preskúmať slovenské divadlo a súvislosti interkultúrnej situácie, a to z viacerých uhlov – v oblasti dramatickej, režijnej, hudobnej, hereckej a scénickej. V slovenskom divadle, jeho činohre a opere, ktorými sa projekt zaoberá predovšetkým, išlo hlavne o interferencie s českými, nemeckými a ruskými inšpiráciami, ktoré boli v minulosti najvýznamnejšie, avšak postupne aj ďalšími: hlavne anglickými, francúzskymi a poľskými. Tento projekt vytvára kolektívnu platformu na riešenie nastolenej problematiky a na systematickú analýzu toho, čo najviac prispievalo a prispieva k prekračovaniu kultúrnych hraníc a posúva nás na medzinárodnú úroveň (v rámci jednotlivých divadiel, inscenácií a divadelných osobností). Projekt neobchádza tradíciu slovenského divadla, ale skúma jej postavenie v európskom kontexte. Výskumný tím nemôže ašpirovať na definitívny a celkový obraz, ale môže dať významný impulz pre pozornosť tejto téme, posunúť slovenskú teatrológiu k rozšíreniu optiky a cez interkultúrny dialóg nadviazať užšiu spoluprácu so zahraničnými teatrologickými pracoviskami.
Doba trvania: 1.7.2016 - 30.6.2020

Celkový počet projektov: 6